ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಮುಕಿ ತಾನೆಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಬಾವೆ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಳ್ವಳೊನ್, 18 ಮಾಯ್ 2015 ವೆರ್ ಅಂತರ್‌ಲೆಲ್ಯಾ ಅರುಣಾ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಚೆರ್, ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

3. ನಶ್ವರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾ ಗೀತ್

ಉರ್ದು ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿರ್ ಲುಧ್ಯಾನ್ವಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ತರ್;

[ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಖೆಳ್ಘಾಡಿಚ್ಯೊ ಖೆಳಾ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್
ಜೊ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಖೆಳ್ ರಚುನ್ ಆಸಾ
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಬಚಾವೆಂತ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಬಂಧಡ್
ಎಕಾ ಧುಂವ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್, ಎಕಾ ಧುಂವ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್]


ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜೋನ್ ಲೆನಿಆಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ’ಇಮ್ಯಾಜಿನ್’ ಪದಾಂತ್ಲಿ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ತರ್;

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today


ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಜಿವಿತ್ ಖಿಣಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಚೆ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್, ತರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್, ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಖಂತ್ ಕರುನ್;

ಖಂತ್ - ಜೊಡ್ಚಿ, ಖಂತ್ - ಕಮಾಂವ್ಚಿ, ಖಂತ್ - ಪುಂಜಾಂವ್ಚಿ, ಖಂತ್ - ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ಚಿ. ಜಾಂವ್ ಧನ್ ದಿರ್ವೆಂ, ಜಾಂವ್ ನಾಂವ್, ಜಾಂವ್ ಮಾನ್.

’ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಚೆ ವಾಟ್ಸುರಿ’ ಹೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಉತಾರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಭೋವ್ ಸಂಪಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ವೆಚೆ ಸಭಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಬೊಸೊಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ವಿಸರ್ನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಂತ್ಲೆ ವಾಟ್ಸುರಿ ಸಯ್ತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಾಲೆತಿಚೆ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಮತ್ಲಬಾಚೆ.

ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ’ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್’ ’ಜಿಹಾದಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಆನಿ ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್‌ಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲೊಂ. ಥೊಡೆ ತೆಂಪಾಂನಿ ತೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೊ. ವ್ಹಳೊಕ್/ಪಾಳೊಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ; ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸಾದೆಂಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನಾಸವೆಂ ಮಾತ್ಸೊ ಹುಸ್ಕೊಯ್ ಉದೆಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಹುಸ್ಕೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದೊ ವಾ ಮತ್ಲಬ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ, ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಳಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ ಜಾಲೊಂ.

ಜುಲಾಯ್ ಎಕುಣೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ತೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಲೊ.

ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಬಜಾರ್, ಹಾಂಗಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹುಸ್ಕೊ/ಮೋಗ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲೆ ಭುಧ್ವಂತ್ ವೆಪಾರಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ವಾ ದವ್ಲತೆಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಸಯ್ಲಾಪಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ವಿಧ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾ, ಶಿಕೊಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ. ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ಶೀದಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ’ಹಂಕಾರಿ/Egoist’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯಾ ಕವಿಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಇಗೋ ನಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಹೊ ಶಿಕ್ಶಕ್, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಸ್, ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ವೋಡ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಕವಿ; ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚೊ ಜೋನ್ ಪೌಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್.

ಲೈಂಗಿಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾವೆಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಮೊರೊನ್ ಮೊರೊನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಅಖ್ರೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಆಶಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅರುಣಾ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ’ಕಾಮ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅರುಣಾ’ ಮ್ಹಳ್ಲೆ ಕಾನಡಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹೆಂ;

ಕಾಮುಕತಾ
ಕಾಳೊಕಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಕುಡಾಂನಿ
ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ;
ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ
ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಸಯ್ತ್
ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್‌ಯೀ
ಬಣಾ ಬಣಾಚಿಂ ಮುಖೊಟಿಂ!
ಮೊಗಾಕ್;
ವ್ಹಣದಿ ನಾಂತ್,
ಮುಖೊಟಿಂ ಸಯ್ತ್.
ಕರಾಳ್ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಮೈದಾನಾಂನಿ ಸಯ್ತ್
ಕಾಮುಕತೆಚ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ,
ಮೊಗಾಪಾಸತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್.
ಅರುಣಾ;
ಕಾಮುಕತೆಚಿ ಶಿಕಾರ್,
ಮೊಗಾಚೆಂ ಉಸ್ಕೆಂ,
ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ಅರುಣಾಂಚಿ ಕುಲ್-ದೇವಿ’


ಕವಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚಿ. ದುಸ್ರಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿಯೀ ತಿಚ್ಚ್, ತಿಸ್ರಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿಯೀ ತಿಚ್ಚ್..

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಕವಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಸಮಾಜ್ಯೊ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್?

ಕಾನಡಿಂತ್ (ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ) ಮ್ಹಳ್ಲೆ ’ಷಡ್‌ವೈರಿವಿಶಿಂ’ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಸ ವೈರಿಂಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಲೋಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿಂತ್ ಜರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್/ಖುನ್/ವಿಳಾಪ್ ಜಾಲಾ/ಜಾತಾ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೈರಿಂ ಥಾವ್ನ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ವೈರಿಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅಸೋಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ, ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಮರಣ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ವೊಪುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಬಾವೆಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್.

’ಕಾಮುಕತಾ ಕಾಳೊಕಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಕುಡಾಂನಿ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ; ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾ-ಸಮ್ಜಣಿ ವ ಉಣಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ. ಕುಡಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮತಿಂತ್, ಚಿಂತ್ನೆಂತ್, ಕರ್ನೆಂತ್, ಉತ್ರಾಂನಿ..

’ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್‌ಯೀ ಬಣಾ ಬಣಾಚಿಂ ಮುಖೊಟಿಂ!’ ವ್ಹಾ - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಚಿ ಝಳಕ್ ಪರತ್ ಜಾತಾ; ಕೊಣ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮುಖೊಟಿಂ ನ್ಹೆಸಾನಾಸ್ಚೆ? ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ, ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ, ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ. ಅಶೆಂ ಮುಖೊಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಕ್ ಮುಖಾಚಿಚ್ಚ್ ವ್ಹಳೊಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಕವಿನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚೆ ಬಣ್ ಪಳೆಯಾ; ವಿವಿದ್ ಬಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿವಿದ್ ರಿತಿಂನಿ ಬನಾಂವ್ಕ್, ಫಸಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ.

’ಮೊಗಾಕ್; ವ್ಹಣದಿ ನಾಂತ್, ಮುಖೊಟಿಂ ಸಯ್ತ್’. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಉತಾರ್, ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಶರ್ತ್ ಘಾಲಿನಾ, ಶರ್ಥ್ ಫಕತ್ತ್ ಡೀಲ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಡೀಲ್ ಫಕತ್ತ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪುಣ್ ಮೊಗಾಂತ್ ನ್ಹಯ್.

’ಕರಾಳ್ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಮೈದಾನಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕಾಮುಕತೆಚ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ, ಮೊಗಾಪಾಸತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್.’ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊಳಿಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆಯಾತ್, ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಆಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಮುಕತೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ, ತರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸ್ಯೆತಾ?

’ಅರುಣಾ; ಕಾಮುಕತೆಚಿ ಶಿಕಾರ್, ಮೊಗಾಚೆಂ ಉಸ್ಕೆಂ, ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅರುಣಾಂಚಿ ಕುಲ್-ದೇವಿ’ - ಅಖೇರಿಕ್ ಅರುಣಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ?.

ಹಾಂಗಾಸರ್, ಕವಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸುಡಾಳ್ ಆಸಾ, ತುಮಿ ಕುಡಿಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಉಡಾಸಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಶಾತ್, ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಸಲೆ ವೈರಿಂಥಾವ್ನ್ ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಾನಾ, ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜಿಕೊಂದಿ ಪುಣ್ ಸಲ್ವತಾ ಮಾತ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೋಗ್.

ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಮುಕಿ ತಾನೆಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಬಾವೆ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಳ್ವಳೊನ್, 18 ಮಾಯ್ 2015 ವೆರ್ ಅಂತರ್‌ಲೆಲ್ಯಾ ಅರುಣಾ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ
 
[ಕವಿತೆಚಿ ಕುರ್ಪಾ: ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್, ಜೂನ್ 2015]

 

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವೋಡ್. ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಘಾಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭಾ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಕಾನಡಿಂತ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಖನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕವಿ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]