ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ವಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ದೋನ್/ತೀನ್ ವೊಳಿಂನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಆಕಾರ್/ರೂಪ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲೆ ಪಂಡಿತ್ ಚಡಾವತ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊಳಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಖ್ಚೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ತಾಂಕಾಂ ಕವಿತೆಚೊ ಖರೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ. ಆನಿ ಬಾಕಿಚೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

1. ದೋನ್ ಸಾಲಿಂನಿ ದೋನ್ ಕಾಣ್ಯೊ?

ಉತ್ರಾಂ ತೋಂಡ್‌ಪಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್
ತಾಳ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ

ಸಭ್ದಾನ್ ಅರ್ಥಾಕ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಸಂಗೀತಾನ್ ಆವಾಜಾಕ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?

ಕಸಲಿಂ ಅಸಂಬದ್ದ್ ಸವಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್?

ಮನಿಸ್ ಸಂಘ್ ಜೀವಿ, ತರ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಜಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚಿ, ಬದ್ಲೊನ್‌ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್, ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಜಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಏಕಲವ್ಯ’. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಪ್ರಭಾವ್‍ಭರಿತ್ - ಜೆದ್ನಾಂ ಶೆವೊಟ್ ಥಿರ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ (ಶಿಕಾಪ್) ಜೊಡುಂಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ, ಹಾಂವ್ ವನ್‌ವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ತೇಂಯ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಯುರೋಪಾಂತ್. ತ್ಯೇ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ವ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

’ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬೂಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾನಾಂನಿ ಮಾತ್ ಆಸ್ಚೆ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ, ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಕ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ಬೂಕ್‌ಚ್ಚ್. ಕೊಣಾಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ’. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಜೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಆಂಡ್ರು ಅಪ್ಲೆ ದೋನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವ್ರುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲವ್ನ್, ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹೊ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಬೆಧ್ವಾರಿಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾ|ಜೊ.ಸಿ. ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವಂತಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವ್ಹಳ್ಕಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್; ಜವಾಹರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ.


’ಉತ್ರಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್
ತಾಳ್ಯಾಚೊ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಾ!!’


ಆನಿ ಹಿಂ ದೋನ್ ವೊಳಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಜಾತಾ.

ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿತೆಕ್ ಅಮ್ಕೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್? ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ವೊಳಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೊನ್, ತ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಕವಿ ಹಾಂತುಂ ಸಲ್ವಾನಾ. ಏಕ್ ಧಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಆಜ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆ ಸಾಲ್/ವೊಳಿ ಫಕತ್ತ್ ನೋವ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಿಮರ್ಶಕ್/ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸತ್ರಾ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕವಿತೆಚಿ ವ್ಹಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್, ಕವಿಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾರೀತ್ ಗೂಂಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ (ವಿಶಾಲ್) ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಕವಿತೆಸವೆಂ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ವಿಮರ್ಸೆ, ಖೊಡಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಮಾನಾ, ಪುಣ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಗಮ್ತಾ, ’ಉತ್ರಾಂ ತೋಂಡ್‌ಪಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲಾ, ಜಿವಿತ್ ಜಾಂತ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ತರ್, ’ತಾಳ್ಯಾಚೊ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಾ’, ಹಾಂಗಾ ತಾಳೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಇಮಾಜ್, ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಜಾತಾ, ಮಧುರತಾ ಜಾತಾ, ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮಧ್ಲೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ದೋನ್ ದಿಶೆಂನಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಭ್ಜಾಯ್ತಾ;

ಪಯ್ಲೊ: ತುಟಾಪ್
ದುಸ್ರೊ: ಮೊಡಾಪ್

ತುಟಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ವ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಉದೆಲಾ ಆನಿ ಹೊ ಭಾಂಧ್ ಮೊಡ್ಲಾ.

ಮೊಡಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭಾಹ್ರೀಯ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಕ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ವ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್.

ಹೆಂಚ್ ದಳ್ದಿರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉತ್ರಾಂ ’ಕರ್ಕರ್‍ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ಘಡಿತ್, ಆನಿ ತಾಳೊ ’ಖಚ್ರ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ಘಡುನ್, ಆಪಾಪ್ಲೆ ಕುದ್ರೆ ಉಭಾರ್ತಿತ್, ಹಾಂತುಂ ’ಸಂಗೀತ್’ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಭಾಜಾರೀಕರಣಾಂತ್ ಬುಡೊನ್, ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ಲೊಳೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ’ಸಂಗೀತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

ಬಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ: ಹೊ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹೈಕು ತಶೆಂಚ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಕಾಳೀಜ್‌ಭರ್ ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಹಾಚೊ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

 

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]