ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

2. ಕವಿ ಆನಿ ಪೆಟೊ

’ವಿಶ್ವಾಸ್’ ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸಬ್ಧ್, ಹ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಅರ್ಥ್ ಯಥೇಶ್ಟ್. ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಚೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ವಿಶ್ವಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ತೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಜೀವಿಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಯೆತಾ, ಆನಿ ತ್ಯೇ ಜೀವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಸುಣೆಂ’ ವಾ ’ಪೆಟೊ’. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಬುಧ್ವಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ಹ್ಯಾ ’ಪೆಟೊ/ಸುಣೆಂ’ ಸಬ್ಧಾಕ್ ’ಗಾಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಇಮಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಹಾಂವೆಂಯೀ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ’ಅನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ ಪಳೆ’ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಮೂಳ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ’ಅಗೋ ಸತ್ತಿದೆ ನಾಯಿ ನೋಡಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಕನಡಸಾಹಿತ್ಯ.ಕಾಮ್ ಸಾಯ್ಟಿಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ ಪೆಟೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ವೆವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಶೀಂತ್ರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೇ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ನೀದ್ ಆನಿ ಸುಣಿಂ’.

ಕವಿತೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಕವಿಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಥಂಯ್ಚರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆಚ್ಚ್. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾತಾ ದೆಕುನ್ ಅಜಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಟ್ಟಾವೀಸ್-ಎಕುಣ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಕವಿ, ತೆದ್ನಾಂ ದಿಯೆಸಿಜೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ವಾಚುನ್ ತವಳ್ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ’ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿ ಆಸಾಜಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಡ್ರು ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿವಾದ್ ಉಟಯ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ತೆಚ್ಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದುಃಖೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಸವೆಂ ಬಸವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; ’ವಲ್ಲಿ, ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆಸಾತ್, ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಾಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಥಾವಸ್ತುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ದೊನ್ಶಿಂ ವೀಸ್ ಪಾನಾಚಿ ’ಸಂಘರ್ಶ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿ (ಮ್ಹಜಿ ತಿಸ್ರಿ) ಬರವ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿ. ಹಿಚ್ಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ’ಉದೆವ್’ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್‌ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಹಾಂವ್ ವ ಮ್ಹಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೊ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ವೆಕ್ತಿಚೊ, ಆನಿ ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್’ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಣ್ಸಲ್ಲೆ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್, ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್, ದಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ಆಂಡ್ರುಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ.

ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಸ್ಚಿ ತರ್;

ನೀದ್ ಆನಿ ಸುಣಿಂ (ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ)

’ಪೋಯ್ರ್
ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಘೊಂಕ್ಲಿಂ ಸುಣಿಂ
ಹಿಚೆ ನಿದೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಭಂಗ್
ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಣ್ಸಿಲೆಂ ಸರ್ಸರಿತ್!

ಕಾಲ್
ಸಗ್ಳೆ ರಾತಿಂ ಸುಣಿಂ ಘೊಂಕ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್
ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ದಿತಾತ್ ಭಾಂಗ್!

ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ..
ಮೀಡಿಯಾಕ್ ’ಏಡಾಂ’ ಖಾವವ್ನ್
ತೊಂಡಾಂ ಧಾಂಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಿಟೊ ಹಾಡಾಂ
ಸುಣಿಂ ಖುಶೆನ್ ಲೆಂವ್ತಾತ್ ಸೊಂಡಾಂ
ಫೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ, ಉಗ್ತಿಂ ಕುಡಾಂ..

ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್!
ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡಾಂ ವ್ಹರ್‌ತೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಚಿ ನಾ ಭಿರಾಂತ್

ಆತಾಂ...
ಸುಣಿಂ ಘೊಂಕಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಹಿ ನಿದಾನಾ!’


ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಣೆಂ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ’ವಿಶ್ವಾಸ್’ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ’ಜವಾಭ್ದಾರಿ’ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ವಾಚುಂಕ್/ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಲಾಗತ್, ಪುಣ್ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘರಾಂತ್, ಬರವ್ಪಿ ಏಕ್ ಪೆಟೊ. ಹಾಂವ್ ಗಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾ, ಬಗಾರ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅರ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಪೊಕೊಳ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೆಂ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಫುಗಾರ್ನ್, ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದೀವ್ನ್, ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಹಿ ಸವಯ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜೊ ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಾಳ್ತಾ ಯಾ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತರ್‌ಯೀ ಕರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಖೆಂಡುನ್, ಬೆಂಡುನ್, ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಇಮಾಜ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿವರ್ಸಿಯೆತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪಯ್ಲಿ ಪಂಗ್ತಿ ಘೆವ್ಯಾಂ, ಭೋವ್ ಸಾದೆ ರಿತಿನ್, ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಚ್ ಕವಿ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪೋರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ.

ದೆಕುನ್ ಕಾಲ್ ತಿಂ ಸುಣಿಂ ಘೊಂಕ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧಾಖಯ್ನಾ? ಮೀಡಿಯಾಕ್ ’ಏಡಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಹಾಡಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಭಡ್ವೆ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕ್ ಲೆವೊಂಕ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ ದಲ್ಡಿರ್ ಮೀಡಿಯಾವಾಲೆ (ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆ, ಪತ್ರಾಂಚೆ, ಟಿವಿಚೆ) ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವೊಳಿಂನಿ ಝಳ್ಕನಾಂತ್? ಹಾಂಗಾ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕುಡಾಂ, ಹಿಂ ದಾರಾಂ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೊ ಮಾನ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಖುಲ್ಪಾಂ...

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಕವಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಕವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂ; ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಅರ್ಥಾರ್ ’ಎಕಾ ಕುಕ್ಕುಲ್ಯಾಚಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಧಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್, ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪ್ರಶಸ್ಥಿ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಪೆಟೆ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವ್ತಾತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಕೊಣ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಉಡಯ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ. ಹೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹಕೀಗತ್. ಆನಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದರ್ವಂತಾರ್ ದೋಗ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆ ತರ್, ಅಪಾಪಿಂ ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತೊ ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ ವೋಡ್ನ್ ತಾಕಾಯೀ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಲಾಭ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾ. ಥುಕ್ಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್, ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖೊಡಿ ಕರ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಕೇದ್ ಉಡವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಬಿಸ್ಕುಟೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಜಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಣಿಂ ರಾಜಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಬಿಸ್ಕುಟೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಕಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಖ್ರೇಚ್ಯೆ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಕವಿ ಭೋವ್ ಆಶಾವಾದಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಂಗ್ತೆಂನಿ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅರ್ಥಾನ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಘೊಂಕ್ಚೆಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣ್? ಸೊಧುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸ್ಕೋಟ್‌ಲೇಂಡ್ ಯಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ವ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೊ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜಯ್ ಪಡಾತ್, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೊ ದುಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ; ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಖರೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?

- ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್, ಪೆಟೆ ಘೊಂಕುನ್‌ಂಚ್ ರಾವೊಂ.
[ಕವಿತೆಚಿ ಕುರ್ಪಾ: ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಜೂನ್ 2015]

 

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ: ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆಂಡ್ರುಚೆ ’ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’, ’ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’, ’ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುರಸ್ಕಾರ್/ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ, ಮನ್ಶಾ ಸಂವೇದನಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಅಧ್ಲೊ ಆಂಕ್ಡೊ


ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]