ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ರೇಗೊಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ಜಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಹ್ಯೇ ಪರಿಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಗಾಳ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ’ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಯ್?’, ತೆದ್ನಾಂ ತಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪೂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್’.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ’ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಯ್ ಪುತಾ?’, ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತೂನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ’ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ’.

ಉತರ್‌ಪ್ರಾಯ್ ಭೋವ್ ಕ್ರೂರ್, ತೀಯ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾನ್ ಖರ್ಚುಂಚಿ ತರ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್, ಪ್ರಾಯ್/ಸಕತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ’ಅಪ್ಲಿಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂಚ್ ’ಆಪ್ಲಿಂ’ ಕಶಿಂ ’ಪರ್ಕಿ’ ಕರ್ತಾನ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಶಿಣೆನ್ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ’ಫ್ಯಾಶನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂ?

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಹಿಣೆಂ ಥೊಡಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕವಿತಾ ಹಿ;

[2015 ವೆರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್]

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

5. ವೇಳ್, ಕಾಳ್ ಆನಿ ಕವಿತ.

’ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆಂ ಮುಯಾಂಕ್ ಖಾತಾ. ತೆಂಚ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಮೊರ್ತಚ್ಚ್, ಮುಯೊ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಖಾತಾ. ಎಕಾ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಾಡಿಯೊ ಆನಿ ಕಾಡಿಯಾಂ ಪೆಟೊ ಕರ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಕಾಡಿಯೆಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ರೂಕ್ ಲಾಸುಂಕ್ ಜಾತಾ’. ಹೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಉತಾರ್ ಭೋವ್ ಸಂಪೆಂ, ಆನಿ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಸತ್. ದೆಕುನ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್‌ಕೀ ದುಭಾವ್ ಆಸಾನಾಯೆ;

Circumstances can change at any time..
Don't devalue or hurt anyone in this life..
You may be powerful today
but time is more powerful than you!


ವೆಳಾಕ್ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಂ‌ಯೀ ಆಸಾ?, ಕಾಳಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಕೊಣ್‌ಂಯೀ ಆಸಾ? ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ’ನಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ’ಕವಿ’ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ, ಆನಿ ವ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ರಾವಂವ್ಕ್, ಕಾಳಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಧ್ವಾರಿಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕವಯತ್ರಿಚಿ ದೋನ್ ಪಂಗ್ತೆಚಿ ಕವಿತಾ, ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ.

ಝಡೊನ್ ಸಕ್ಳಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾ
ಹಳ್ತಾರ್ ಮೆಟಾಂ ದವರಾ..

ಆದಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರ್‌ಯೀ
ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾನ್
ಆಮ್ಚಿಂ ಕಪಾಲಾಂ ತಾಪಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ
ತಾಣಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್

ಶೀಲ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶಯ್ ಪುಣ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ತಿಣೆಂ ವ್ಹಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ. ದೆಕುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾತ್.

ಝಡೊನ್ ಸಕ್ಳಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಮೆಟಾಂ ದವರಾ..

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಝಡೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಳೆಯಾ, ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್‌ಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ಣೆಂತ್ ರೂಕ್ ಹಾಲ್ತಾ ಆನಿ ತ್ರಾಣ್ ಸಂಪೊನ್ (ಆವ್ಕ್ ಮುಗ್ದೊನ್) ಬೆಶ್ಟೆಂ ಉಮ್ಕಳ್ಚಿ ಸುಕೊ ಖೊಲೊ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಉಭೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಚೆರ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಖೊಲೊ ಝಡ್ತಾ, ಮಾಂಕೊಡ್ ಎಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಖೊಲೊ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಯತ್ರಿನ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಏಕ್ ಖೊಲೊ ಸುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಉತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ತ್ರಾಣ್/ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆ/ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ತ್ ಸಕ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮೆಟಾಂ ದವರಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾ ಕವಯತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಕ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಇತ್ಲಿ ದಯಾ ಉದೆತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮನಾಂತ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಕುಸೊನ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಚೆರ್ ತರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ದವರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಫುಡ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಪಳೆಯಾ;

ಆದಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಪಾಲಾಂ ತಾಪಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ ತಾಣಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಪಳೆಯಾ, ವೋತ್, ಖರ್ಕಟೆಂ ವೋತ್, ಸಾವ್ಳಿ. ಹ್ಯೊ ದಿಸ್ತ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ತರ್, ಲಿಪ್ತ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ; ಖೊಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತರ್ನೊ ಆಸ್ಲೊ, ಪಾಚ್ವೊ ಆಸ್ಲೊ, ಸಕ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ವೋತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸ್ಟ್ ಅನ್ವಾರ್, ಆನಿ ಕಸ್ಟಾತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಉಭವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಖೊಲೊ, ಜಿಯೆಲ್ಲೊ, ಜಿಯೆಲಾ ಹೆರಾಂ ಪಾಸತ್. ಕೊಣೆಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಟ್ಟ್ ಭಾಂದ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆಂ ಹಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಘೆತ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊನ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾ - ತುಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಏಕ್ ಘಡಿ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಸಂಧೇಶ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯೊ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕಸ್ಲೊ? ’ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಜಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‌ಯೀ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಆಜ್ ತಿಂ ಸುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆರ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಂಚೆರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಯಾಮಯಾ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ರಿತಿರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾ.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್: ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಹಿಕಾ ಸಭಾರ್ ’ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಅನುವಾದ್ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]