ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

[2015 ವೆರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್]

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

6. ವೇಳ್, ಖಾಂಟೊ ಆನಿ ಜಿವಿತ್.

ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್;

Life teaches us to make good use of TIME, while time teaches us the VALUE of LIFE.

ಕಿತ್ಲಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸ್ತಿತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಗುಂಡಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್? ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಸಮಧಾನ್ ಭಗ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಕವಿಂನಿ, ಗಿನ್ಯಾನಿಂನಿ ಸಭಾರ್ ಲೊರಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್; ಕೊಣಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬಜಾರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಝುಜಾಥಳ್. ಕೊಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಕೊಣ್ ಕರ್ಮ್-ಭುಂಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವೊಪುನ್ ಘೆತಾಂವ್, ಆನಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಆಮ್ಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ (script) ನಾಂತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಲೆ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತರ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಹಾಸೊನ್, ನಾಚೊನ್, ರಡೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಬಂದಡೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗೀ, ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್-ಸ್ವಚ್ಚ್-ಚಿಂತ್ಪಿ ಜೀವಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೆಕ್ ವ್ಹಕಾತ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೆದಾಳಾ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ, ಆಮಿ ಸಾರ್ಚಿ ಜಿಣಿ ನಶ್ವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಕೊಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಸಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೊ ತರ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ, ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಪ್ರಭುದ್ದತೆಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ವಿಶಯಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆಲೊ ಕವಿ ವಿನೋದ್ ಕೊಲಾಸೊ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ವೊಳಿಂಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ;

ಖಂಚ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಚ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಕ್...
ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ಅಸ್ಚಿ ನಾ..


ವಯ್ಲೆವಯ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊಳಿಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಜಾಂವ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಕತ್ ಜಾಂವ್ ಆಸ್ಲಿ ಝಳ್ಕನಾ. ಪುಣ್ ಮಾತ್ಸೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಕಾಂಯ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ವಾಚುನ್, ಸಬ್ಧಾಂಕ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಉಭ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ಪಯ್ಲೆಂ ವೊಳಿಂತ್ ಪಳೆಯಾ; ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ, ರಚ್ನೆಂಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ, ರುಕಾಂಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮನ್ಶಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ರಚುನ್‌ಂಚ್ ಆಸಾ, ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ತ್-ವಸ್ತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೇವ್‌ಯೀ ಆಸಾತ್.

ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಆಸಾ, ಘಡ್ಯಾಳ್ - ಜಿ ಇಮಾಜ್ ಸುಪ್ತಿ/ಲಿಪ್ತಿ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಳಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ; ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವೆಳಾಚಿ.

ದುಸ್ರಿ ವೋಳ್ ಪಳೆಯಾಂ; ’ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ಅಸ್ಚಿ ನಾ.’. ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಪರಿಂಚ್ ನಾಂತ್? ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಕಾಂಟೆಯೀ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿ, ಘಡಿಯಾಳ್ ಏಕ್ ವೇದಿ, ಆನಿ ವೇಳ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್, ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಾಕಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪುಣ್ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಪುನೆಗೆಲ್ಲೊ.

ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ;

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಕರ್ತಾ ಘಡ್ಯಾಳಾಚೊ ಖಾಂಟೊ,

ತಾಚೆಸವೆಂ ವರುನ್ ವೆತಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ವಾಂಟೊ

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಘಡ್ಯಾಳ್, ಖಾಂಟೊ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗಾಂಚ್, ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಭಾಂದ್.

ವಿನೋದ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್, ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾನದ್ರೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ - ವಿನೋದ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಉರ್ಭಾ ಮೆಳೊಂ..

[ಮ್ಹಾಕಾ ವಿನೋದ್ ಕೊಲಾಸೊಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮಿತ್ರಾಚೊ; ಭಾವ್|ಜೆರಿ ಕುಟಿನ್ಹೊಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ]

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊ: ಕಾನಡಿಂತ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ವಿನ್ಕೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಸೊಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾತ್ವಿಕ್ ಲೇಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್


ಎಚ್ಚೆಮ್

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print



Copyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]