ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅಧ್ಯಯನ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ]: ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

[2015 ವೆರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್]

ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ

7. ಆರ್ಸೊ, ಭುರ್ಸೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್.

ಜಿವಿತಾಕ್‌ಯೀ ಆರ್ಸೊ ಆಸಾ, ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆರ್ಸೊಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಮಾಜೆಂತ್, ವ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ - ಪತ್ರ್ ಏಕ್ ದೊಳೊ, ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್. ಗಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಉಲವ್ಪಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಎಕ್ ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಫಕತ್ತ್ ತಾಲೆಂತಾಚೆರ್ ಬಾಳ್ವನಾ. ಫಕತ್ತ್ ತಾಲೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗುಂತುನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆಮಾಸೆಚೆ ಸಾಹಿತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ಕುಸೊನ್ ವೆತಾ. ಸಾಹಿತ್ ಏಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ, ತಿ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಅಪ್ಣಾನ್ ಖುದ್ದ್ ಸಮ್ಜಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಬೂಕ್-ಗೃಂಥ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್.

ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪ್ ಮಾ|ದೊ|ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ; ’ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಮಾಪುಂಕ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಖೆಂಡಾಪ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’. ಅಶೆಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಖೆಂಡಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‌ಚೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ತ್ಯೇ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಉತಳಾಯ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತಾ. ಹೆಂಚ್ ಮುಖಾರುನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ, ’ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪೋರ್ಟಿಕೊರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಪಳೆನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖಾಕುಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆ’. ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉಲವ್ಪ್ ತೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ ಜಾಲೊ, ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್, ಜಿಣ್ಯೆಅನ್ಭೋಗ್ ಸಯ್ತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾತಾ.

ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ’ವಲ್ಲಿ ದಟ್ಟು, ತುವೆಂ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಪುಣ್ ತುಜೆವಿಶಿಂ ತಾಣಿಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ’, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ’ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ದೆಖ್ತಾಂ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾಂ - ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ತಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ದೆಖ್ತಾತ್ ವ ಉಲಯ್ತಾತ್ - ತಿ ತಾಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್’.

ಜಿವಿತ್‌ಯೀ ಆರ್ಸೊ ನ್ಹಯ್?

ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಖಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊಂಡಾರ್ (ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್) ಲೆಪ್ಟಾಯ್ತಾಂವ್, ಸುಂರ್ಗಾಯ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕುಸ್ಡಿಂ ಆನಿ ಕುಬ್ದಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಆಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೇತ್? ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕರುನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಖಿಣಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ಯೆತ್, ಕರ್ತೆಲೇಯ್ ಆಸಾತ್, ಫಕತ್ತ್ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ.. ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಶಿಫಾರಸೆಕ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ರೈಸಯೆತಾ ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕೀ ಮೊಲಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಕೊಡು ಸತ್.

ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; You use a glass mirror to see your face; you use works of art to see your soul.

ಎಕಾ ಕವಿಕ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಕಲಾ, ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಕಲೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕುವ್ಯೆತ್. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಆರ್ಸೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಇಮಾಜ್, ಫಕತ್ತ್ ಸಬ್ಧ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‌ಯೀ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾನ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮನ್ ಫುಲ್ತಾ, ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಆಶಾ ಉಭ್ಜತಾ. ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ದಿಸ್ತಾ, ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಗೂಣ್; ಹಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಪರಿಪಕ್ವತಾ, ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವೊ. (ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾಚೆಂಯೀ ಶೆಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಧುಂಪಂವ್ಚೆಂ ಬೇಕೂಫ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ನಾ).

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹಾಕಾಯೀ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಫಕತ್ತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಬೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾತಾ, ಆನಿ ಹೊಚ್ಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲಗಿರಿ. ಆನಿ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ;

ಆರ್ಸೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್;

ಆಯ್ಚೆ ಸಕಾಳಿಂ
ತೋಂಡ್ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೆಸಿನಾ ವಯ್ಲೆ
ವಣದಿಚೆರ್ ದೋನ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆರ್
ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆಂ
ಮುಸ್ಕರ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ
ತೆಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಕಾಳ್ಚೆ ಸಕಾಳೀಂಯ್ ತೆಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಮೇತ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್
ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಅಶೆಂಚ್
ಬಾವುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ

ಸದಾಂನೀತ್ ಹ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಕ್
ಪಳಯ್ತ್ ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್
ಆರ್ಸೊ ಫುಡೆಂ
ಅಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ
ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ತಾಲೊ
ರಡ್ತಾನಾ ರಡ್ತಾಲೊ
ಮ್ಹಜೊ ಕರ್ತಾಲೊ ತೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್
ಎಕಾ ಖರ್‍ಯಾ ಶಿಸಾಪರಿಂ

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
ಆರ್ಸೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಉದಾಸ್..
ವಿದ್ವೆಪರಿಂ!

’ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?’
ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾಕ್
ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ
ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್‌ಚ್ಚ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾನ್


ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ’ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಕ್’ ಜರ್ ಆರ್ಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್, ಭೋವ್ ಆತುರಾಯ್ ಭಗ್ತಾ; ಫಾಮಾದ್ ಕೋಮೆಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್; Mirror is my best friend, cause when I cry it never laughs. ಆರ್ಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೊಳಿಂನಿ ಭೋವ್ ಸಾದೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿನ್ ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ಪಳೆಯಾಂ; ಖಿಳೆ, ಆರ್ಸೊ, ವಣದ್, ಮುಸ್ಕರ್ ಆನಿ ರುಪ್ಣೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ; ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಉದಾಸ್ ವಾ ನಿರಾಸ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೊಳಿಕ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್; ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆಂ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ವರ್ತನ್ ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆವಿಶಿಂ ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪಯ್ಲೊ ಹೊ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಆತಾಂ ವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿರ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಹೆಂಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್, ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆರ್ಸೊ ಕೊಣಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿತಾ? ಜೊ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್?, ತರ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್, ಆರ್ಸೊ ಕಸೊ ಫಟಯ್ತಲೊ?.

ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ, ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನದ್ರೆಂತ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರಿತಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ; ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಕವಿ ತ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತೊ ಆರ್ಸೊ ತೆಂಚ್ ಉಲವ್ಪ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ವರ್ತನ್ ಧಾಖಯ್ತಾ.

ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕರಾಳ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಜಾತಾತ್;

ಆರ್ಸ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್ತಾ? ಜೊ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಆಸಾ ತಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸಾನಾಯೆ ದೆಕುನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಮುಖೊಟೆಂ ಬಸವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ತೆಂಚ್ ಮುಖೊಟೆಂ ದಿಸ್ತಾ ವ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಪಳೆತಾ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆರ್ಸೊ ಏಕ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಸಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಳೆತಲೊ, ಪಾರ್ಕಿತಲೊ, ತುಕ್ತಲೊ ವ ಥುಕ್ತಲೊ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಆರ್ಸೊ ಧರುಂಕ್ ಖಿಳೆ ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಕೊಶೆಡ್ದಾ ಮುಕಾರ್ ಮುಖೊಟಿಂ ಚಲಾನಾಂತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ನಿತಳ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾನ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಿಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೇಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಸುಣೆ-ಮಾಜಾರ್‌ಯೀ ಜಿಯೆತಾ, ತರ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ-ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆಜಾಯ್? ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಯ್ತ್, ಆಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿಚ್ಚ್ ಹಿ; ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ. ಪುಣ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾನಾ. ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಫಕತ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖಚ್ರೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲಗಿರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಅಪ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರಿತ್ ತರ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಬರವ್ಪಿ/ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭಳ್ವಂತ್ ಖುಣಾಂ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಕಾಣ್ಯೊ/ಕವಿತೆಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಲಿಖ್ಪಾಂ/ಪ್ರಭಂಧ್ ಹಾಣೆ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ವೇಳ್, ಖಾಂಟೊ ಆನಿ ಜಿವಿತ್


ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್


ಎಚ್ಚೆಮ್

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

ಮಾ|ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]