ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಅಂಕಣ್]: ದಿವ್ಟಿ [ಮತಿಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್]

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚಿ, ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆಕಿದ್ ’ಮತಿಚಿ ಪ್ರಗತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ’ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ದಿವಾಳೆಂತ್’ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್’ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ದಿವ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್.

2. ಹೊ ಕಸಲೊ ಮೋಗ್?

ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಪರ್ಜೆನ್ ಸೊವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾಲೊ. ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಶಿವಲಿಂಗಾಚೊ ಮಹಾ ಆರಾಧಕ್. ಸಗ್ಳೊ ಸಮಸ್ಸೊ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿವಲಿಂಗಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ – ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂಕೀ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಶಿವಲಿಂಗಾಕ್ ಆಪುಟ್ ದುದಾನ್ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೂದ್- ವ್ಹೊಂವ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲೆಂ. ಭಾತಾಂ ದಾನಾಂ ಪಿಕ್ತಲಿಂ ಆನಿ ಧಾರಾಳ್ ವೊರ್ವಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ಲೊ.

ತಕ್ಷಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಆದೇಶ್ ಗೆಲೊ. “ಫಲಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ದೂದ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ರಾಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಪುರಾ ದೂದ್ ಅಭಿಷೆಕಾಕ್ ದಿಜೆ ಆನಿ ಸಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯ್ಜೆ”.

ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮಹಾ ಕಡಾಯ್ ದೂದ್ ಜಮೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದವರ್ಲಿ. ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಚೆಂಬು ಚೆಂಬು ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಡಾಯೆಕ್ ಒತ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಳ್ಶೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಹಾಡ್ಲೆ. ಕೊಣೆಂ ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ, ಕೊಣೆಂ ಮೊಸಿಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಪಿಳ್ಳೆಂ. ತರೀ ತಿ ಕಡಾಯ್ ಭರ್ಲಿ ನಾ.

ಕಡಾಯ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಯಾಕ್ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕರುಂಕ್ ದೂದ್ ಪಾವಾನಾ. ವೊರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ಉತಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಕಾಂಯ್ 12 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಳ್ಸುಲೊ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ದೇಡ್- ದೋನ್ ಕುಡ್ತಿಂ ದೂದ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಳ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ತೆಂ ದೂದ್ ಚಲ್ಯೆನ್ ಕಡಾಯೆಕ್ ಒತ್ಲೆಂ. ಸಮಾ ಅರ್ಧಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಡಾಯ್ ಫುಗೊಂಕ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಟಾನ್ ಫುಗ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ರಾಯಾಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ದಿಸ್ಲೊ.

‘ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಚಲ್ಯೆ. ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್?’ವಿಚಾರಿ ರಾಯ್.

ಚಲಿ ರಾಯಾಮುಕಾರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್, “ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಾಂ”ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಹಾಂವೆಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೀನ್ ಕೊಳ್ಶೆಭರ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಭುಕೆನ್ ಒಳ್ವಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸ್ಲಿಂ; ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಚಿಂ ಬಾಳ್ಶಿಂ ಪಳೆಲಿಂ; ತಾನೆನ್-ಭುಕೆನ್ ಒಳ್ವಳ್ಚಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ; ತಾಂಕಾಂ ದೂದ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಂ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ” .
ಪೊಟಾರಾಯಾಚ್ಯೆ ಮತಿಚೆ ಪರ್ದೆ ಉಸಲೆ. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ-ಭುಕೆಕ್ ಆನಿ ತಾನೆಕ್ ಕಡ್ವಾಣ್ ಘಾಲ್ನ್, ಲೊಕಾಕಡ್ಚೆ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುಕ್-ದುಕೊಳ್ ಚಡ್ತೊಲೊ. ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ವೊರ್ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾತೆಂ. ಆತಾಂ ತರಿ ವೇಳ್ ಉತ್ರೋಂಕ್ನಾ. ರಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಜಮ್ಲೆಲೆಂ ದೂದ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಅಜ್ಞಾ ದಿಲಿ.

ಹಿ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಅಸಾಗೀ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್/ತುಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಭೊಂವ್ತಿಲಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಪರ್ಜಾ.

ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಎಕಾ ಘರಾ ರಿಗ್ಲೊಂ. ರೊನಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟ್ ಸಾವ್ಕಾರ್. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಘರಾ ಕಾಮೆಲಿಂಕ್ ದವರ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಜಾಸ್ಕೆಚೆಂ. ರೊನಾಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮೆಲಿಂ.

ರಾಂದ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ಜಾತೀತ್. ಸುಮಾರ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚ್ಯೆ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾ.

ತಿಕಾ ಹೆಲ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರೇಣು. ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ರಾಮು, ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ಸರ್‍ಲೊ,್ಲ ತಾಚಿ ಧುವ್ ರೇಣು. ತಾಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಶಿಂದಪ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್.

ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ಯೆಂಕ್ ಟೋಪ್ ಸರ್ವೆಂಟ್! ಸೊಭಿತ್ತ್ ರುಪಾಚೆಂ, ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಕುಡಿಚೆಂ, ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ! ಶಾಂತಾ. ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಜಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಚೆಂ, ವಾಡ್ಚೆಂ, ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ. ಧನ್ಯಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ವಾಜಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವ್ರುಂಕ್.

ಚೊವ್ತೆಂ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಶೋಭಾ. ಪನ್ನಾಸಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಯಾ. ತೊಟಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ವಾವ್ರ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬೊಳ್ಚೆಂ, ವೊಲಿ, ಬೆಡ್‍ಶೀಟ್ಸ್, ಸೋಪಾ ಕವರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಟಾಂಕ್ ಧೊಬಿಪರಿಂ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ, ಫಾತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂಯೀ ಜಾತಾತ್.ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಯೆತೇ ರಾವ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ, ಪುಸ್ಚೆಂ... ಫಕತ್ತ್ ತಿಣೆಂ ಧುತೇ ರಾವಾಜೆ. ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಫಕತ್ತ್ 5 ಜಣಾಂ. ಸಾವ್ಕಾರ್, ತಾಚಿ ಘರ್ಕಾರ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಆವಯ್!

ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೈಡ್. ಘರಾ ಜಾಯ್‍ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್, ಬಿಲ್ಲಾಂ ಭಾಂದುಂಕ್. ಶೂ, ವ್ಹಾಣೊ ಪೋಲಿಶ್ಕರುಂಕ್. ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮಾದಮೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಂಯ್.

ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಮಿಜಾಸ್ಕಿ? ಆಳ್ಸಾಯ್? ಫ್ಯಾಶನ್? ಗರ್ಜ್? ಶೈಲಿ....?

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪಾಂಚ್ ಮೈಡಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೇಗ್ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ಸ್... ಗಾರ್ಡನರ್ ಆನಿ ಹೆರ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮೈಡಾಂಚಿ ನೀಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ. ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ಲಿ ವಾವ್ರಾಡಿ.... ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್. ನಾ ಮಾಂದ್ರಿ! ನಾ ವೋಲ್ರ್! ನಾ ಉಶೆಂ! ಗೊಣ್ಯೆರ್ ಪರ್ನೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟೋಪ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಖಾಟ್ಯೆ ಪಂದಾ. ಪರ್ಚೆಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಉಂಬಳ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ್ರ!. ವಾ... ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್... ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ?

ಅನ್ಯೆಕ್ ಘರ್, ಬಾಪುಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಆವಯ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಲೈಫಾಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಚಲೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಗ್ರೆಂತ್ ತರ್ ಚಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಿಯುಸಿಂತ್. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕಲ್ಪನಾ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಸೊಭಾಯೆನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ದಿಸೊನ್ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್.

ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ತೆನ್ನಾ ತೆನ್ನಾ ಚಕ್ಕರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳೊಂವ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಹಜ್ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಜಾಗ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡ್ತಾ.
ಕಲ್ಪನಾಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ನಾ ಜಾತಾ. ಆತಾಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವ್ತಾ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಯೇನಾ. ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ದಿತಾತ್. ಆತಾಂ ಬಾಪುಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮೈಸೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ಕಾಂಯ್ ಅಸಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಸತಾಂ ಘರಾಂನಿ, ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ಆಸ್ತಿತ್‍ಗಾಯ್? ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಕ್, ನಾಂವಾಂಕ್, ವ್ಹಡ್ಪಣಾಕ್, ಅಭಿಷೆಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಲಿಂ ದುಬ್ಳಿಂ, ಧಾಕ್ಟಿಂ, ನಿರ್ಗತಿಕ್, ಕಾಮೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ- ಬಾಳಾಂ-ಜಿಂ ನಿತಳ್ ದುದಾ ಸಾರ್ಕಿಂ; ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಡಾಯಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಭರನಾ. ಅಬ್ಲೆಸ್ಪಣಾಚಿ ಘಾತ್ಕಿ ಕಡಾಯ್ ಅಸಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಭರನಾ. ಕೊಣಿ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಭಿಷೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ವ ದುಬ್ಳ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕೊಳಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಮುಕ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ಯುವಜಣಾಂಕ್, ವ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಂದ್ತಾ? ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಬಳ್, ಶ್ಯಾಥಿ, ಸಮರ್ಥಿ ಅಸಾ?
ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ “ಹಮ್ಮಿಂಗ್‍ಬರ್ಡ್” ಪಳೆಲೆಂ. ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಗ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚೆಂ. ತೆಂ ಎಕಾಸೆಕುಂಡಾಕ್ 75 ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಕಾಟೆ ಬಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಭಾರಿಚ್ ‘ಫ್ಲೇಕ್ಸಿಬಲ್‘ (ಸುಡ್ಸುಡಿತ್) ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಆತಾಂ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾ, ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ಉಬ್ತಾ, ಫುಲಾಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವ್ತಾ, ವಿಮಾನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗಾನ್ ಉಬೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್..... ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕಾಲೆತಿ.

ಆನ್ಯೆಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಆಸಾ. “ಓಸ್ಟ್ರೀಚ್”. ತಿನ್ಶಿಂ ಪೌಂಡಾ ತಿತ್ಲಿ ಜಡಾಯ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪಯ್ಕಿಂ ಬಳ್ವಂತ್, ಅತ್ಯಂತ್ ಬಳಿಷ್ಠ್. ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾನ್ ಕುಳಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಉಬೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಘಟ್‍ಮುಟ್, ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 50 ಮೈಲಾಂ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಪಂದ್ರಾ ಫೀಟ್‍ಭರ್ ಉಡ್ತಾ . ಪುಣ್ ಉಬಾನಾ...

ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ. ದೊನೀ ಸುಕ್ಣಿಂ. ತರೀ ಕಿತ್ಲೊ ತಫಾವತ್ ! ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ವ್ಹಡ್ಪಣಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ರಾಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ- ಲ್ಹಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಚುರುಕ್‍ಪಣ್- ಕಾಂಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಗಿರೆಸ್ತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯೆಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ “ಓಸ್ಟ್ರೀಚ್” ಜಾತಿಚೆಂ ‘ಗೀದ್’ಹೆರಾಂಕ್ ಕೊಂಕುಂಕ್, ಖ್ಹೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್, ಬೆಂಡುಂಕ್, ಚಿಡಾಂವ್ಕ್ ಭಾರೀ ಮುಕಾರ್. ತಾತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ತಾತಾಂಚೆ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್. ತಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ತರೀ ತಾಂಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಾವುರ್ಚೆ, ತಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಲ್ಹಾನ್- ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ದೆಸ್ವಾಟುಂಕ್ ತೆ ನಿಷ್ಣಾತ್ ! ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಓಸ್ಟ್ರಿಚಾಕ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಕೇತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್’ ಮಧೆಂ ಕಸಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಮಿ ಕರ್ಯೆತ್ ?

ಯುವಜಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಚುರುಕಾಯ್ ಆಸಾ . ಉತ್ಸಾಹ್ ಆಸಾ. ಉಬಾರ್ ಉಬಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್. ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಘರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಹೊಟೆಲಾಂನಿ, ವಾಟೆರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್, ಕೊಣಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚಿಂ ಕಾರಾಂ ಧುವ್ನ್, ಹರ್ದ್ಯಾಂನಿ, ಪೆಂಕ್ಟಾಂನಿ, ದಗ್ದೊಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಕಾತರ್ಲೆಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ; ಹಾಂಕಾಂ ಸಮಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಂದ್ತಾ.

ತಾಂಕಾಂ ಜರ್ ಅನೀತ್ ಜಾತಾ, ತಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ, ತಾಂಚೆರ್ ಅನಾಚಾರ್ ಚಲ್ತಾ, ಮಜೂರಿ ಲಾಭಾನಾ, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾ, ಬಂದಡೆಂತ್ ಒಳ್ವಳ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒಗೆಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಯ್? ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಂತ್ ?

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿರಾಂದಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಒತ್ತಾಲೊ. ಹಫೆ್ತಭರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್, ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಲೋಕ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲೊ. ಆಂಗ್ ಭಿಜೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್. ಬಸ್ಸಾಂ ರಿಕ್ಷಾ ಪೆಂವ್ತಾಲ್ಯೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣಿತಾಲೊ.

“ವ್ಹಾ..... ವ್ಹಾ ಕಸಲೊ ಹವೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ಪಾವ್ಸ್..... ಹಾ..... ಹಾ......” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಕ್ ಪಿಂತೆಗ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಲ್ಯಾಯೆ? ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ತಾ. ಮುರ್ಯೊ ದಿತಾ ಆನಿ ತುಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಖಣ್ತಾಯ್ ?

ಪಯ್ಣಾರಿ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ,“ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಜರ್ ಮ್ಹಜೆಬರಿ ತುಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತುಂಯೀ ನಾಚ್ತೊಯ್. ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಚೆಂ ಆಪರೇಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದೆಖೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೊಂ”.

ಅಮಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುಡ್ಡೆ ? ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಸಮಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಂವ್ ? ಕೆದ್ನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನವಿ ದೀಷ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ? ಕೆದ್ನಾ ನವ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ?

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ” . ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಕ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಲೆಂ, ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ, ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾಪಾಂಚ್ ಕಾಮಾಲ್ಯಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪರಿಂ ಘೊಳೊವ್ನ್, ಗೊಣ್ಯೆರ್ ನಿದಾವ್ನ್, ಬಾಣ್ಶಿರ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಧರ್ಮ್? ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಲ್ಪನಾಂಕ್ ಪಿಸ್ಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮೋಗ್ ದಾಖಂವ್ಚೊ ಕಸಲೆಂ ಯೋಜನ್?

ಉಗ್ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ವಾಜ್ಬಿ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. ನವಿ ಸಮಾಜ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ.

(- ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 2016)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಲವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶೋಶಣಾವಿರೋಧ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ.

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ?

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]