ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ನಾಕಾ ಅಸ್ಲೊ ಮನಿಸ್ [ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ]

ದಿಸಾನ್ದೀಸ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ನವೆ ನವೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಲ್ಮತಾತ್. ಆನಿ ಪರ್ನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜೂನ್ ನಾಕಾಂತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ತಾ, ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕತಾ ತಶೆಂಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಚ್ ಪಳೆತಾ. ಹಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ಶ್ಯಾತ್. ತರ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಚಿಯ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನ್ಹಯ್? ತರ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನುನಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಕಸೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್? ಹೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ದೇವ್ ಆಸಾತ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಧರ್ಮ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ಯೀ ಅಜೂನ್ ಅಮಿ ಹಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಪಣಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ದುಸ್ರೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಮತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತರ್ಯೀ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ಲೊಳ್ತಾಂವ್, ಭಕ್ತ್-ಪುಜಾ-ಶೃದ್ದಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಧಾಕವ್ಪಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಧಾಕವ್ಪಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ಹಿ.

ದೊ|ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಪುಣ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಯಾದಿಂತ್ ಉರ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸತ್, ಅಶೆಂಯ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಕಾಯ್? ತೆಂವೀ ಎಕಾ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್? ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹಿಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ನಾಕಾ ಅಸ್ಲೊ ಮನಿಸ್ [ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ]

"ಟ್ರಿಣ್, ಟ್ರಿಣ್, ಠೊಕ್, ಠೊಕ್, ಠೊಕ್....."

ಆಪ್ಲಿ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್ಲ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಇಗರ್ಚಿಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮೊಂತಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾನಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಠೊಕ್ಯಾನಿಂ ತಾಕಾ ಆಕಾಂತಾವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಬಾರಾ ವರಾಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಯೆತಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನೊಂವಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್.

"ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಮಿಂ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ಪೊಲಿಸ್(ಲಂಡನ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್) ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್".

ಆಪ್ಲೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾನಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಖಾವ್ಜೆಣಿ ಭಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ "ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್" ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಗೇಂಗ್, ದಿಸಾಚೆ ಪೊಡಿ ಖಾತಿರ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಬಿಯರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಚೆ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆ ಆಡ್ಕಳ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಶೆರಿಂಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಚಚೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಯಾ ಕಾಮ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾನ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

"ತುಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಗೀ?"

"ವ್ಹಯ್"

"ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜೆ ವಿರೊಧ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ".

ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಎಕೀನ್ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಮೊಳಾಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾಲೊ.

ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾಶೆಂ ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲೊಂಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಚಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ವೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ "ತುಂ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ಉಲಯ್, ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆ ಹಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ದಿಲ್ಯಾ".

ಆಪ್ಲೆ ಅಖ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಯ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

 "ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಜಿ ಪಯ್ಕಿಂ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಪ್ರೊಸೆಕ್ಯೂಶನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿಲ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊಡ್ದೊಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾ".

ಕ್ರಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್(ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ತ್)ಕೇಜಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಚಡುಣೆ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಪೊಲಿಸಾನಿ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ತಾಚೆ ಕೂಶಿಚಿ ಕಾಣಿ ತಾಣಿ ಬರ್ಪಿಂ ಆನಿ ಟೇಪ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

"ತುಂವೆ ತುಜೆ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಧುವೆ ಸಂಗಿ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ತಸಲಿ ಚಾಲ್ ಆದಾರ್ಲ್ಯಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತೆಂ, ತುಂ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಘರಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲಾಂ". ಖಿಂಚಾ ಖಿಂಚಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ಹಾತಿಂ ಖಿಂಚಾ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಒಫಿಸರಾನ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

"ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಂಟಾಯ್?"

"ಮ್ಹಜೆ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಧುವೆ ಸಂಬಂಧಿ ಹೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ತೆಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್? ಧುವ್ ಜೊವಿಟಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಣೇಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ? ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?"

ವಾದಾಳಾವೆಳಿಂ ಉಬಾರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾರಾ ಬರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಒಫಿಸರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊ ತೊ?

***

 ಜೊಕಿಮ್ ಮುಳಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ಉಶಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್, ಅಶೆಂ ಮಿಸಾಂ ರಜಾರ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯೊ ಬುಟ್ಟ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಸ್ರೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸದಾಂ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿನಿ ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊಚ್. ಆಶೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣೆ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಜೊಕಿಮಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಉಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಾಡ್ಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆದ್ನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಸೊಳಾ. ಪಾದ್ರಿಪಣ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿದೊನ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ-ನೊವೆನಾಂ ಕರ್ನ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ ತಾಣೆ.

ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಎಜೆಂಟಾನ್ ತಾಕಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹೆಲ್ಪರಾಚೆ ಕಾಮಾಕ್ ದಾಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಎಜೆಂಟಾಕ್, ಥೊಡೊ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಫುಡ್ಲಿ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ತಾಣೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ತೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕೀ ತೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕೆಂಕ್ಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಲುವಿಜಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ. 

 "ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಫುಡ್ಲೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ಧುವೆಕ್ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಖಿಂಚ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಜರ್ ತುಂ ತಾಂಕಾ ಖುದ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ, ಫೊನಾರುಪಾರ್, ಇಮೈಲಾರುಪಾರ್ ಯಾ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತುಂವೆ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಕಾತಿರ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ಲಾಂಚೆ ಪರಿದೆ ಭಿತರ್ ವಚನಾಯೆ".

ಪೊಲಿಸಾನಿ ತಾಕಾ ಮೆಜಿಸ್ರೇಟಾಚ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಜಾಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಡ್ಜಾನ್ ಕಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಜಾಮಿನೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೇಜ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಯ್ಕೊಪಾಕ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲಿ.

"ಅಸಲೆ ಕೇಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್, ದೆಕುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಂವೆ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಜೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೊಕಿಮ್" ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಫುಡೆಂ ವೆಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಚಿ ಶೆರಿಂಗಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಸೊದುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಬೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಸಲಿ ಏಕ್ ಕೇಜ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಭಾಡೆಂ ಭರ್ನ್ ಆನಿ ಸ್ವತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಗೊಯಾಂತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಭೊರ್ ಜೊಕಿಮಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ಚ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಟ್ವಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಖ್ಕೆ ರಾತಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ದಿಕ್ಕ್-ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವಟ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ರಾಕ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

"ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬರೆಂ, ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಆನಿ ದೆವೊತ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿ ಶಿಸ್ತೆಚಿಂ, ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಕುಟಾಮ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ತರೀ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವೆ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ".

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಿಂ ಫುಟ್ಕರ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಹೆರ್ ಚೆಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ?"

ಜೊಕಿಮಾಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಣೆ ಜೊಕಿಮಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. ಜೊಕಿಮ್ ಹ್ಯೆ ಕೇಜಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೊ ಆಪ್ರಾಧಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಆನಿಕೀ ಕೊಡು ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.

"ಮಿ. ಜೊಕಿಮ್, ತುಜೆ ಧುವೆನ್ ಖುದ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಉತ್ಜ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಘರಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜೊಕಿಮ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ದಾಕಾಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಸಂದ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಂ ಚುಕಿದಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತುಜೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾ". 

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜೊಕಿಮಾಚೆ ಮತಿರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡೆ ಗಾಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಘಡ್ಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ.

ಜೊವಿಟಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಂತಾರ್ ತಾಕಾ "ಐಫೊನ್" ಆನಿ "ಐಪ್ಯಾಡ್" ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆ. ಹೆಂ ಫೊನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಚಾಲ್ ಮಾತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ತಸೆಂಚ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾರಾರ್ ಫಕತ್ ಇಯರ್ಫೊನ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಮ್ಯುಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾವಾಟ್ಸಪ್’, ’ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್’, ’ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆನಿಯುಟ್ಯುಬ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಫೊನಾಂತ್ಚ್. ಘರಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಕ್ಲಿ ಖಂಯ್ಗೀ ರಾನಾಂತ್. ಬಾಪಯ್ಕಡೆ ಉಲವ್ಣೆ "ಡ್ಯಾಡಿ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಸಾಗೀ?" ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡನಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಜೊವಿಟಾಕ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ಚ್ ಏಕ್ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೇಂಯ್ ತೊ ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ ಆನಿ ಕೆರಿಬಿಯಾನ್ ಮುಳಾಚೊ. ಧುವೆಚಿ ಹಿ ಚಾಲ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಎಕೆ ಸಾಕಾಳಿಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ- "ಜೊವಿಟಾ ತುಕಾ ಫಕತ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಥನಾಂಚ್ಯೊ ಪಿಂಪ್ರ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಫುಟೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಕಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡ್?"

ಆಮಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಶೆಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ  ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ತಸೆಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ಆಪುಡ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಜೊಕಿಮಾಚೊ.

ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಚೆಡುಂ ಘರಾ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ "ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಂ" ತಿಚಿ ಜಾಪ್.

ಹಿ ಚಾಲ್ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಂತ್ ವಾಡೊನ್, ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊಚ್.

ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ತಾಪೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, "ತುಂ ಆತಾಂ ಲಂಡನ್ ಆಸಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ’ರೊಮಾಂತ್ ರೊಮಾಗಾರಾಬರಿಂ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ವೆ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಜೆಂ ಕೋಂತ್-ಬೆಂತಿಣ್, ಮೀಸ್-ನೊವೆನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸೊಭ್ತಾ, ಹಾಂಗಾ ತಸೆಂ ಚಲನಾ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ತಿಂ ಲಂಡನ್ಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಇಲ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಜಿ ಶಿಸ್ತ್,ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕುಬ್ಜ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆನಾಕಾ".

ಬಾಯ್ಲೆನ್ಯ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕೂಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೊಕಿಮಾಚೊ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ದೆಂವ್ಲೊನಾ.

ಪುಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಗಮ್ಚೆಬರಿಂ ದಾಕಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆ ವ್ಯರ್ಥ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿ ತಿ.

ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಲುವಿಜ್ ಲಂಡನಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ. ಎಕೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಹಿತ್ರೊ ಏಯರ್ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಝಾ ಕಾಡ್ನ್ ಲಂಡನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ. ಲುವಿಜಾನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರ್ಚಿ. ಆಶೆಂ ಘೊವಾ-ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯಾ ರಾತಿ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಯಾ ನಾಂತ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಡೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೆರಿಂಗಾರ್ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗತ್. ಆಶಿ ಲಂಡನ್ ಶೆರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಿಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಶೆ ಉರವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ.

ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ದುಬಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲುವಿಜ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತೆದ್ನಾ ತಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಚಲ್ತಾಲೆ ತರೀ ಲಂಡನಾಂತ್ ತೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ರೂಲಿ ಸಯ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆಪ್ರಾದ್. ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಯೊಲೆನ್ಸ್’(ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಇಜಾ ದಿಲಿ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ರಾಧ್. ಗಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕಡೆ ಕಶೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ. 

***

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ರುಮಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಧುವೆಕ್, "ನ್ಹಂಯ್ಗೊ ಬಾಯೆ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಭುರ್ಗೆಂ ತುಂ. ಆಶೆಂ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತಿಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ವಚೊನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬರಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಶಿ ತರ್, ಕಸಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ಗೋ ಆಮ್ಕಾಂ? ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಫೊನ್ಯ್ ನಾ, ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಯ್ ನಾ, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ಯ್ ನಾ".

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಫೊನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಚೆಡ್ವನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ಜಾಂಗಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೊರ್ಸಾನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊನಾ ತೊ. ಬಾಪಯ್ ಧುವೆ ಮದ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ಘಡ್ತಾನಾ ಕಿಚನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸವರ್ಸಾಂಚೊ ಆರೊನ್ ಬಾಪಯ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಚೆಡುಂ ರಡೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್, ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಬಾಪಯ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆ ಪಾಳ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್ಲ್ಲೆನಾ.

"ಎಕಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಡ್ ವಾಟೆಕ್ ವಚನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಚೂಕ್ಗೀ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ ದವ್ರುಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಪಯ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕೊಣಾಚಿ?"

"ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಂವ್". ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಡ್ಜಾಕ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಜೊಕಿಮ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಹಟಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.

"ಮಿ. ಜೊಕಿಮ್ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಲಿಸ್ ನಾ. ಜರ್ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಜಡ್ಜಾ ಹುಜಿರ್ ತರ್ಕಾಕ್ ತರ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ತುಜಿ ಧುವ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಭುರ್ಗೊ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿತೆಲಿಂ. ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್".

ಜೊಕಿಮಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚಿ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಜ್ ಫುಡೆಂ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಕ್ ಬರೀ ಜೋಡ್ ತರೀ ಜೊಕಿಮಾಚೆ ಯಥಾರ್ತ್ಪಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಲಿ.

"ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ, ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಾಣಿ? ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕಸಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸಾ? ಮಾಕಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸಾ. ನೀತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್ಚೆಂನಾ."

"ಮಿ. ಜೊಕಿಮ್, ತುಜೆ ಧುವೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೆಜಿ ಕೊಡ್ತಿಕಡೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತು ತುಂ ತುಜೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಡ್ತಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಪುಡ್ತಾಯ್ ಆಶೆಂ ತಾಣೆ ತಾಅಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಮೆಸೆಜಿ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಿಣೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ತುಜೆ ಧುವೆಕ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆ ಕಾತಿರ್ ತಾಣಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆ ವಾಕ್ಮೂಲೆಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಕುಶಿನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತೊಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ಹ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ದೋನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ತುಂವೆ ತಾಣಿ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೂಕ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಯಾ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿ ಹುಜಿರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಝುಜ್ಚೆಂ. ದೊನೀ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ತುಕಾ ನಷ್ಟಾಚ್ಯೊಚ್. ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಕಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ರಾಕತ್, ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಕೇಜ್ ತುಜೆ ವಿರೊಧ್ ವಚಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಕ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಸಜಾ ಜಾತಾ. ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಜಿ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆತಾಂ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್".

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ದೂಕ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫೊನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲಿಂ.

"ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಂತ್, ಶಿಸ್ತೆಚಿ, ಆಮಾಲ್-ಸಿಗ್ರೆಟ್-ಡ್ರಗ್ಸ್ ಘೆನಾಶೆಂ, ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಜ್ ಹಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲಿಮೂ? ದುಸ್ಮಾನಾನಿಂ ಫಟಿ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜೀಣ್ಭರ್ ಜೀವ್ ಝರವ್ನ್ ರುವ್ಯೊ ಉರವ್ನ್ ಕುತ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೊಮೂ?" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ದುಕಾಂ ವಾಳ್ಚಿಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿನಾಂತ್. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಪೇಪರ್ ಟಿಶ್ಸ್ಯು ದಿವುನ್ ಪರತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಭುಜಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲಿ.

"ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯಾಂ ಪುಣ್ ಲುವಿಜಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂನಾ?" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಶಿ: " ಮಿ. ಜೊಕಿಮ್, ಪ್ರೊಸೆಕ್ಯುಶನಾ ಬಾಬ್ತಿಂ (ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ್) ತುಜೆ ಕೇಜಿವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ್ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ : ಜರ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿವಿಶಿಂ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಯೆಶಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ವೊಪ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತುಜೆ ಚಾಲಿಚೆರ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಭೊವಾರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಜ್ನ್ಯಾ ದೀಜೆಗೀ ಯಾ ನ್ಹಜೊ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಬಂಧಿ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಜಿ ವಿಝಾ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಪೊರ್ಟಾರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಅಸಾ. ತುಂ ಇಚೆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಜರ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ತುಂವೆ ತಕ್ಷಣ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಬರಿಂ ಕೋಡ್ತ್ ಆಜ್ನ್ಯಾ ದೀತ್ ತರ್, ತಿ ತೆಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ತಿಣೆ "ವ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ಕೇಜಿಂತ್, ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಪ್ರಕಾರ್ ತುಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ತುಜೆ ಬಾಬ್ತಿಂ, ತುಜೆ ಬರ್ಯಾ ಚಾಲಿಬಾಬ್ತಿಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಕೊಣೀನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ "ಪ್ಲೀ ಬಾರ್ಗೆಯ್ನ್" ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚೂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿಯ್ ತರ್ ತುಜೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಬಂಧಿ ಠರಾವ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ಉರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತುಂವೆ ಕರಿಜೆ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾ ಭಿತರ್ ತುಂವೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ತರ್ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗ್", ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕುಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

ಬರೊ ಕಥೊಲಿಕ್, ಭಕ್ತಿಚಿ ಜಿಣಿ, ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ, ದೆಕಿವಂತ್, ಹೆರಾಂಬರಿ ಬಾಸ್ಕಳ್, ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಚಾಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಥಾಪ್ಲೆಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ವತಾಬರಿ ತಾಚೆ ಹುಜಿರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬರ್ಯೆ ಚಾಲಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಕ್. ಕುಟ್ಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಚಾ ಮೊಲಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ. ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ? ಶಿಸ್ತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಸಕ್ಡಾಂಬರಿ ಆಮಿಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜೊಕಿಮ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಗಾನ್ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್ ನೆಣ್ತೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಯಾ ಕುಡಿರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. "ಜೊಕಿಮ್, ಪೋರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ತೆಣೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಚೆ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಗೊಂಯ್ಕರ್ ಭಾವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, "ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ" ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫೊನಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೆಸೆಜಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತೆದ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ಕೋಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫೊನ್ಲೋಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಫೊನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹೆ ಕೇಜಿಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಖೊಲಾಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ ತೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಧುವೆಕ್ ಅಸಲೆ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವೊಯ್ಚೊ ಹಾತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಹುಜಿರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಚಿಡ್ಲೊಂ, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ". ಕೊಣಾಚೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬುಳ್ಬುಳೊ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಲೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಶಿವಾಯ್ ಖರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಆರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಘಟ್ ಆಸುನ್ ಘೊಳ್ಚೊ ಪಾಡೊ. ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ವಾಪಾರ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ಸಂಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಸಾಯ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೆ ಕೇಜಿಂತ್ ಕಸಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಪ್ಣೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಯೆನಾತ್ಲೊ ಬುದ್ದು ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲ್ಲೊ ತೆ ಗತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಶೆವ್ಟಲಾಂ. ಹಾಂವೆ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಲಿ, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಜೀವಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೋಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ "ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಎಕ್ಲೊ ವಿಕ್ರತ್ ಕಾಮಿ, ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಜೆನಾತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪ್ಲೆಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಖರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮರಣ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ.ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಮೋತ್ ಫುಡಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಯೆತಾನಾಹಾಂವೆ ತೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಬೋಬ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾತ್?"

"ಮೇಡಮ್, ಹಾಂವ್ ಆಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆ- ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಕೋಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರಿನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕೇಜ್ ಫುಡೆಂ ವೆಚಿ ನಾಕಾ. ತಾಣಿ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಯೆನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಆಪ್ರಧ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾ ಫಾವೊ ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ"-ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೊ.

"ಬರೆಂ, ಜರ್ ತೊ ತುಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಆಜ್ಚ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲಾನ್ ತುಜೆರ್ ನೋವ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಯಾ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೋಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾತಿರ್ ತುಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಫಿ ಕರ್ನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಶಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿನವ್ಣಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಚವಾಕ್ ವೊಪ್ಲೊ ತರ್ ತುಜಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಉಣಿ ಜಾತಾ", ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿಲೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್.

***

 ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಸಮಾದಾನಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ.

"ಮಿ. ಜೊಕಿಮ್, ತುಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಜಾವಾಕ್ ವೊಪ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜೆ ಹೆ ದೋನ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾನುನ್ ಉರ್ಲೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಥರಾವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ :

ಪಯ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್- ತುಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಲಾಗಯ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ತಿಣೆ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭೆಂ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ಭೊಗಿಶೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್

ದುಸ್ರೊ ಅಪ್ರಾಧ್- ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭಿಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆಪ್ರಾಧಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಥರಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆತಾಂ ಪಳೆಂಯಾ". ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಡ್ಜಾಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಷ್ಟ್ ಖಂಚಾಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಡ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಪೇಕ್ಶಿಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

***

 ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿ ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಚೆ ಜಾಗೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ಠಾಣೆ ಯಾ ಕೋಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತನಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಥರ್ಥರೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊಚ್. ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾಎಟೆಂಡರಾನ್’, "ಖಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾಯ್?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ "ಹಾಂವ್, ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ಸತಾಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಖರ್ಯಾನ್ ತಸಲೊ ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಫಕತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಹಿ ಫಟ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲೆಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್, ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಸಮಾಜೆಚೆ ಕಾನೂನ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಆವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಾಲ್ ಆನಿ ನಿತಿವ್ಯವಸ್ತೆಚೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಆಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ಸಂಗಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಲಿಂ.

ಜಡ್ಜಾನ್ ಸುತಾಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕುಶಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್- "ಮಿ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್......." ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಟ್ವೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಜೊಕಿಮಾನ್ "ವ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಚ್ಚ್ ಆತಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಜದ್ಝಾನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಜಡ್ಜಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ : "ಮಿ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತುಜೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ನಂಬರ್ ಏಕ್, ಆಪ್ರಾಪ್ತ್ ಧುವೆಚೆರ್ ತುಂವೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಚಾಲಿವಿಶಿಂ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕೋಡ್ತ್ ತುಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಥರಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್, ತುಜೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತುಂ ಬರಿ ಚಾಲ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಾನ್ ಬರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಲಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತುಂವೆ ಜಯ್ಲಾಂ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ:

* ತುಂವೆ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾನ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

* ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಅಫಿಸರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

* ಹ್ಯೊ ಆಜ್ನಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಅಫಿಸರಾಕ್ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

* ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲೆ ನಿರ್ಬಂದ್ ತುಜೆರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್.

* ತುಜ್ಯಾ ನಾವಾಚೆರ್ "Child Sex Offender"-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ-ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆನಿಂ, ಪಾರ್ಕಾನಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆನಿಂ ತುಂವೆ ವಚನಾಯೆ. ಜರ್ ತುಂ ಪರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಲೊಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ತುಜೊ ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ರಾಧ್: ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತುಂ ಆಕಾಂತ್ ಉಟಯ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಂವೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆವ್ದೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕಡೆ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರಿನಾಯೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಕಾ ಭೆಟ್ಚಿ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಯಾ ಸೊಶಲ್ ವರ್ಕಾರಾಚೆ ಹಾಜ್ರೆನ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್, ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತುಂವೆ ತಾಂಕಾ ಮೆಳನಾಯೆ. ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಮದ್ಗತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಮುಖಾಮುಕಿ ಭೆಟ್ಯೆತ್.

ಆಕೇರಿಚೆಂ ಶರ್ತ್: ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಆಪೇಕ್ಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತುಂವೆ ತಿಕಾ ಫೊನಾರ್ ಯಾ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಜೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಖಿಂಚಾಯ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೆಟ್ ದಿನಾಯೆ.

"ಯೆಸ್ ಸರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಸರ್", ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಜಡ್ಜ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಉಭೆ ರಾವ್ಲೆ. (ಜಡ್ಜ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ವೆತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಉಭೆಂ ರಾಂವ್ಚೆ ಕೋಡ್ತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್)

ಅಶೆಂ ಜೊಕಿಮಾಚಿ ಕೇಜ್ ಸಂಪ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನೆನ್ ಯಾ ಕರ್ನೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ "ಸೆಕ್ಸ್ ಒಫೆಂಡರ್" ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವಿಕ್ರತ್ ಕಾಮಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್ ಆಸ್ಚೊ "ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕಾಮಿ"(Paedophile) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೊಲಿಸ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಗತ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಜಡ್ಜಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಸ್ಲ್ಲಿ:

"ತುಂವೆ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ಕಸಲೆಚ್ ರಿತಿನ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಯೆ" ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ತೆಂ ಕೋಡ್ತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ.

ಜಡ್ಜಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಭಾಶೆನ್ ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತರೀ ಮತಿಂತ್ಲೆ ಗಯ್ರೆಪಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾ ತಾಕಾ ವೆಂಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಅಸಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಆನಿ ಶಾಂತ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ..!

*** - ***

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ: ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ದೊ|ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಂಶೋದನಾಂತ್ ದೊತೊರ್‌ಗಿರಿ ಜೊಡುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ರೆಡೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’. ಕಾಣಿಯಾಂಶಿವಾಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಆಂಕರ್’ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

[मटवी काणी] कोणाकच नाका असलो मनीस [ स्याम बोळिये]

दिसानदीस बदलोन वेच्या संसारांत अमी जियेवन आसांव. ह्या बदलोन वेच्या संसारांत सयत तवळ तवळ नवे नवे कायदे जल्मतात. आनी पर्ने कायदे कोनशार पडतात. मनीस कितलो बदल्ल्यारी अजून नाकांत उस्वास सेवता, कानांत आयकता तशेंच दोळ्यांनीच पळेता. ही स्वाभावीक प्रक्रिया म्हणश्यात. तर मतिंत चिंतचीय स्वाभावीक प्रक्रिया न्हय? तर आज कित्याक आमी ह्या कायदे-कानुनांचे गुलाम कसे जाल्यांव? हें एक सवाल. आमकां पाळुंक मन आसा तर जायते देव आसात तितलेच धर्म आसात तऱ्यी अजून अमी हांचे गुलाम जावन जियेतांव शिवाय स्वतंत्र्पणीं कितलें चिंतुंक सक्तांव म्हळ्ळें सवाल दुस्रें. देकून आमी मत भाड्याक दीवन तऱ्यी तेंपलांनी लोळतांव, भक्त-पुजा-शृद्दा म्हळ्ळो वेस पांग्रून जियेतांव. आयची मनशाची जिणीच धाकवपाची जाल्या देकून आमी न्हेसचें मात्र न्हय, आमी खांवचें वा पाळचें सयत धाकवपाचें जालां. ह्या एकेका सवालांचेर आटोव कर्ची काणिंच ही.

दो|स्याम बोळियेन बरयिल्ल्यो काणियो थोड्योच पूण लांब काळ यादिंत उर्चेतसल्यो म्हणच्याक ही काणी अपुर्भायेन गवाय दिता. एक मार्मीक सत, अशेंय घडुंक साध्य आसाकाय? तेंवी एका देवास्पणाच्या मनश्याक? काणी वाचून गेल्लेपरिंच हीं एका पाटल्यान एक सवालां उभीं जातात. अनी ह्या काणियेची ग्रेसत्काय पाचार्तात. बाकिचें तुजेर सोडतां.

[मटवी काणी] कोणाकच नाका असलो मनीस [ स्याम बोळिये]

"ट्रीण, ट्रीण, ठोक, ठोक, ठोक....."

आपली रातिची शिफ्ट संपवन येवन निदल्लो जोकीम आपले मांय गांवचे इगर्चिची पात्रोन मोंतिमायेच्या सपणानीं उप्येवन आसताना घर्च्या दाराक पडलेल्या ठोक्यानीं ताका आकांतावन उटयलें. लांब बारा वरांची शिफ्ट संपवन येतच्च भुर्ग्यांक इसकोलाक सोडन थंयच आसचे इगर्जेंत नोंवांचे मीस आयकोंचे आनी उपरांत येवन एक नीद काडची ताची सदांची सवय.

"मिसटर फेर्नांडीस, आमीं मेट्रोपोलिटन पोलीस(लंडन शेराच्या पोलीस खात्याक मेट्रोपोलिटन म्हणतात) दार उग्तें कर".

आपले पन्नास वर्सांनी पोलिसानी भेट दिंवचे तसलें कितेंच करिनातल्ल्या जोकिमाक बरीच खावजेणी भगल्ल्यांत नवाल ना. ताणे वसती करून आसचो भोंवार चडताव "इमिग्रेंट" म्हणजे भायर थावन आयिल्ल्या लोकान भरोन गेल्लें जाल्ल्यान ड्रगस विकचें गेंग, दिसाचे पोडी खातीर गिरायक सोदच्यो बायलो आनी बियर घेवन गप्पे मार्चे काम नातल्ले तर्नाटे म्हणोन पोलिसांकडे आडकळचे कांय उणे नातल्ले. त्या शिवाय, शेरिंगार ताच्या कुटमान रांवच्या घरांतल्या एका कुडांत एकलो चचेन गांवचो तर्नाटो रावतालो. ताची व्याप्त या काम नेणासल्या जोकिमान ताचेखातीर आयल्यात आसतेले पोलीस म्हण चिंतून दार उग्तें केलें.
"तूं मिसटर फेर्नांडिसगी?"
"व्हय"
"तुका कयद कर्चे खातीर आमी आयल्यांव. तुजे विरोध एक क्रिमिनल अपराधाचें कंपलेंट आयलां".

एक कथोलीक जावन भक्तेची आनी एकीनपणाची जिणी जियेंवचो आपूण म्हण चिंतून आसच्या जोकिमाक मोळाब कोसळोन पडल्लो अनबोग जालो.
चडीत कितेंच उलंवचो आवकास दिनाशें पोलिसानीं ताच्या आंगाची तपासणी केली. वसतूर बदलोंचो आवकास दितच, ताच्या हाताक खाडूं चडयलें आनी स्टेशनाक वेलो. कितें गजाल म्हण विचारुंक तोंड उग्तें कर्च्या पयलेंच "तूं स्टेशनाक पावताच उलय, जाय तर तुज्या वकिलाक आपंवचे हक आनी तुका आसा. तुज्या बायलेक तुका कयद केल्ल्या विशीं खबर येदोळच दिल्या".
आपले अख्ये जिणियेंत असलोय एक दीस येत म्हण जोकिमान सपणांत्य चिंतल्लें ना.

***

"मिसटर फेर्नांडीस, क्रिमिनल केजी पयकीं तुजी केज बोव नाजूक आनी चड शिक्षा आकर्शीत कर्चे तसली. प्रोसेक्यूशन म्हणजे सर्कारी वकील कांय सोडदोड कर्च्यार ना".
क्रावन कोडतिंत(ब्रिटीश क्रिमिनल कोडत)केजिची सुर्वात जांवचे आदीं ताच्या ब्यारिसटरान जोकिमाक खरी गजाल समजांवचें प्रेतन केलें.

चडुणे एका वर्सा आदीं पोलिसानी ताका कयद केल्लो. स्टेशनांत ताचे कूशिची काणी ताणी बर्पीं आनी टेप रेकोर्ड करून दाखल केल्ली.
"तुंवे तुजे तेरा वर्सां प्रायेचे धुवे संगी ताका पसंद नातल्ले तसली चाल आदारल्याय. देकून तें, तूं घरांत आसताना एक्सुरें घरांत येवंक भिंयेता म्हण ताच्या इसकोलान तुजे विरोध कंपलेंट दिलां". खिंचा खिंचा दिसा कितें कितें घडल्लें, कोणे पळयिल्लें, ही गजाल कोणा थावन कोणाक कशी पावली आनी पोलिसां हातीं खिंचा आयली म्हळ्ळे ओफिसरान विवरायलें.
"ह्या कंपलेंटा बाबतीं तूं कितें म्हंटाय?"
"म्हजे तेरा वर्सांचे धुवे संबंधी हें कंपलेंट? तेंय इसकोला मुकांत्र? धूव जोविटा लागीं कोणेय सार्की गजाल समजोन घेंवचे प्रेतन केलां? म्हजे बायलेक ही गजाल कळीत आसा?"

वादाळावेळीं उबारोन येंवच्या लारा बरीं येवन आपटाल्ल्या ह्या समस्याची तकली मूळ समजानातल्या जोकिमाक ओफिसराक जाप दिंवच्या आदीं ह्या मुळाव्या सवलांची जाप जाय आसली. पूण कोणालागीं विचार्तोलो तो?

***

जोकीम मुळान गोंयचो, कथोलीक जावन भक्तिवंत कुटमांत वाडल्लो. शिकपांत तितलो उशार न्हय तरी भक्तिपणांत ताका मिकवल्लो कोणी नातलो. देकून दिसाक चार जाल्यार चार, अशें मिसां रजार आनी पाद्रिच्यो बुट्ट्यो कर्न व्हड जाल्लो. कुटमांतल्या सात जणा भुर्ग्यां पयकी तिस्रो. इगर्जेंत सदां ताचेर दोळो दवर्न आसल्ल्या पिलार पाद्रिनी हो भुर्गो इगर्जेच्या वावराक सांगल्लो उमेद्वार म्हळ्ळें लेक घालन जोकिमाक देव आपवण्याच्या जाळांत रेवडायलोच. आशें पांचवेचें शिकाप ताणे पिलार पाद्रिंच्या सेमिनरिंत सुरू केलें. पूण फुडल्या थोड्या वर्सानीं जोकिमाचें भक्तिपण चड जावन शिकपाची श्याथी उणी म्हण सोदून काडल्लेंच पिलार पाद्रिनी ताका पाटीं दाडचो निर्दार केलो. तेदना ताची प्राय फकत्त सोळा. पाद्रिपण आनी इगर्ज आपलो फुडार म्हण सपणां देखलेल्या जोकिमान लजेन आनी रागान भरोन घरा पाटीं वेच्या बदलाक मडगांव शेरांतच रांवचो निर्धार केलो. ल्हान व्हड कामां कर्न आंगडी बगलेन निदोन आनी लागशिले इगर्जेंत मिसां-नोवेनां कर्न थोडी वर्सां पशार केलीं ताणे.

पिलार पाद्री सवें आसताना मातशें इंगलीष उलवंक तो शिकल्लो जाल्ल्यान एका एजेंटान ताका कुवेयट आरब्यांच्या घरा हेल्पराचे कामाक दाडलो. थंयसर जोडल्ल्यांतलो एक वांटो एजेंटाक, थोडो मागोन आयिल्ल्या गांवच्या पाद्रिंक आनी थोडो ताका वळकोन कुमोक मागोन पत्रां बरयिल्ल्या कुटमाच्यांक आनी सयऱ्यांक दीवन फुडली वीस वर्सा कुवेयटांत ताणे खर्चिल्लीं. ते आवदेंत कुटमाच्यांकी तो जाय जाल्लो आनी सयरिकेंक्य कांय उणे नातल्लें. अशें आपले पांचतीस वर्सांचे प्रायेर वीस वर्सां प्रायेच्या लुविजालागीं काजाऱ्य जालें. आनी फुडल्या वर्सांनी दोगां भुर्गिंय जल्मालीं.

***

"आज थावन कोडतिचे फुडले हुक्मे पऱ्यांत तुंवे तुज्या कुटमाच्यांक म्हणजे बायलेक, धुवेक आनी पुताक खिंच्याच थरान संपर्क करिनाये. जर तूं तांका खूद भेटचें, फोनारुपार, इमैलारुपार या हेरां मुकांत्र संपर्क कर्चें प्रेतन कर्शी तर तुका त्याच खिणान कयद कर्तेले. त्या शिवाय, तुंवे कसल्याच कारणा कातीर घराच्या पांच मयलांचे परिदे भितर वचनाये".
पोलिसानी ताका मेजिस्रेटाच्ये कोडतिंत हाजीर केल्ले तवळ जामीन दिंवच्या आदीं जडजान कडक्क ताकीद दिल्ली.

जामिनेर भायर येवन आजीक वरस जाल्लें, आनी ताची केज हैकोडतिंत आयकोपाक थारायिल्ली.
"असले केजी थावन सुलभायेन सुटोंक कषट, देकून वेगिंच तुंवे एका निर्धाराक येजे मिसटर जोकीम" ब्यारिसटरान आपलें उलवणे फुडें वेलें.
आपल्या कुटमान आपणाक आशें कित्याक केलें म्हळ्ळें सवाल जोकिमाक सदां धोसतालें तरी सार्की जाप मेळोंक नातल्ली. हे आवदेंत ताणे आपलें घर सोडन एका कुडाची शेरिंगाची वसती सोदुंक पडल्ली. काम कर्चे बिसकीट फेकटरिंत बोव उत्तीम कामागार म्हण त्या वर्साची प्रशसती ताका मेळल्ली जाल्ल्यान ताचो मेनेजर ताका बरोच मानतालो. देकून आसली एक केज ताचेर आसल्ली तरी ताका कामांतले काडुंक नातल्लें. देकून भाडें भर्न आनी स्वताचो खर्च काडन उरलेले पयशे गोयांत बांदुंक धरलेल्या घराच्या खर्चा खातीर तो धाडतालो. तें घर आपल्या कुटमा खातीर जाल्ल्यान तो आनी बायल सांगाता घालन पयशे धाडतालीं. पूण आतां तो भोर जोकिमाचेर एकल्याचेर्च पडल्लो. आशें इगर्जेक मिसाक वेचें आनी मटवी नीद काडन आखके रातीं कामाक वेचें इतलेंच ताची संपलेल्या वर्साची जिणी जावन गेल्ली. पूण आज ताची जिणी दिक्क-दिशा नासतां वाऱ्याच्या बळान धल्च्या होड्या बरीं जाल्ली. जिण्ये शेवट एका काळार कुटमाच्या बऱ्या खातीर आसल्लो तर आज फकत आपणाक जयलाक वचनाशें राकचो जावनासलो.

"म्हजें कुटाम बरें, शिसतेचें आनी देवोत. म्हजीं भुर्गी शिसतेचीं, म्हजी बायल विश्वासी, आमचें एक देकिवंत कुटाम. हऱ्येका आयतारा आमीं सांगाता मिसाक वेतांव, हांव हऱ्येक दीस मिसाक वेतां तरी आशें कित्याक जालें? हांवे कसलीच चूक करुंक ना".

लंडनांतल्या हेर कुटमा बरीं फुटकर कुटाम आमचें जायनाये, बोयफ्रेंड, गरलफ्रेंड म्हण काजारा आदीं गुर्वार जांवच्या हेर चेडवां बरीं म्हज्या चेडवान जायनाये. हेर चेडे ड्रगस विकुंक वेचे बरीं म्हज्या चेड्यान वायट चालीक बली जायनाये म्हण दीस-रात लेखिनासतां काम हांवे केलां, पूण आशें कित्याक जालें?"

जोकिमाक तडवुंक जालेंना. ताची भिर्मत पावोन बायल मनीस जाल्यारी तिणे जोकिमाचे हात धर्न ताका भुजयलें. जोकीम ह्ये केजिंत सांगचे तसलो आपराधी न्हय म्हळ्ळें तिका स्पश्ट जाल्लें, देकून तिका ताची भिर्मत दिसल्ल्यांत आज्याप ना. पूण सत आनिकी कोडू आसल्लें.

"मी. जोकीम, तुजे धुवेन खूद पोलिसां हुज्रीं आपलें वाक्मूल विडियो रेकोर्ड कर्न दिलां. उतज्या स वर्सांच्या चेर्क्यान्य तुज्या धुवेच्या सांगण्याक सय घाल्या. आनी तुज्या बायलेन हें चूक म्हणच्या बदलाक आपूण घरा हें सर्व घडताना नातल्लीं. त्या शिवाय, आपल्या शिसतेच्या निबान जोकीम आपलो राग वडल्यान बोब घालन भेश्टावन म्हळ्ळे बरीं दाकायता. हें घरांत कोणायकी पसंद ना म्हळ्ळी वाक्मूल दिल्या. तूं चुकिदार न्हय म्हण कोणेंय तुजे बाबतीं वाद मांडुंक ना".

ब्यारिसटरान सांगल्लें पात्येवंक कषट म्हण दिसल्यारी कयद जाल्ल्या आदल्या थोड्या महिन्यानीं आपल्या घरांत घडल्ल्या थोड्या घडितांचो उडास जोकिमाचे मतीर उदेवन येताना थोडे गांच आपापिंच घडसोंक सुरू जाल्ले.

जोविटा तेरा वर्सांचे जाल्यारी महिन्याच्या कंतार ताका "ऐफोन" आनी "ऐप्याड" घेवन दिल्लीं ताणे. हें फोन हाताक मेळताच चेडवाची चाल मात विपरीत बदलोंक सुरू जाल्ली. इसकोलाचे वाटेर तसेंच घरा पाटीं येताना कारार फकत इयर्फोन लागवन म्युसीक आयकोंचे जाल्यार घरा आसताना ’वाटसप’, ’स्न्यापचाट’, ’फेसबूक’ आनी ’युट्यूब’ म्हणोन तकली फोनांतच. घरा कितलें उलयल्यारी तकली खंयगी रानांत. बापयकडे उलवणे "ड्याडी भूक लाग्ता, डिन्नर रेडी आसागी?" म्हण पयल्या माळियेर आसच्या आपल्या कुडा थावन्ंच विचार्ची सवय केल्ली. तें पावानातल्ल्याक जें कितें घडनाय म्हण जोकिमान चिंतल्लें तें घडोन गेल्लें.

जोविटाक तेरा वर्सांचेर्च एक बोयफ्रेंड आसलो. तेंय तो काळ्या कातिचो आनी केरिबियान मुळाचो. धुवेची ही चाल कांठाळोन एके साकाळीं कुजनांत आसताना- "जोविटा तुका फकत तेरा वर्सां प्राय, तुज्या हर्द्यार थनांच्यो पिंपऱ्यो सयत सार्क्यो फुटोंक नांत, असल्या प्रायेर तुका बोयफ्रेंड?"

आमीं काजार जाता पऱ्यांत एकामेका खासगेन मेळोंक सयत नातल्ल्यांव. आतांच्या भुर्ग्यांक दोळे उग्ते कर्तानांच बोयफ्रेंड आनी गरलफ्रेंड. अशें रागार जावन उलयताना ताचो हात चेडवाच्या हर्ध्याक लागल्लो. पूण एक बापूय जावन बूद सांग्ताना रागान तसें घडल्लें शिवाय बापायन धुवेक आपुडन उलयिल्ल्यांत कितें चूक? म्हळ्ळो वाद जोकिमाचो.

हें घडोन थोड्या दिसा उपरांत रातिची शिफ्ट संपवन घरा येताना चेडूं घरा नातल्लें पळेवन बायलेकडे विचारल्ल्याक "तें ताच्या बोयफ्रेंडागेर रावलां, ग्रूप स्टडी करुंक आनी थंय थावन्ंच इसकोलाक येतां म्हणालां" तिची जाप.
ही चाल बोव वाजबी म्हळ्ळ्याबरीं बायलेन सांग्ताना, कथोलीक संसक्रतिंत वाडोन, काजारा पयलें चेड्या-चेडवानीं सांगाता आसचें अन्वारांक कारण जाता म्हण चिंतच्या जोकिमाक राग चडलोच.

बायलेचेर तापोन उलयिल्ल्याक, "तूं आतां लंडन आसाय तुज्या गोंयच्या मोल्यांत न्हय. ’रोमांत रोमागाराबरीं जियेजे’ म्हळ्ळे आयकोंक नांयवे सायबा. तुजें कोंत-बेंतीण, मीस-नोवेन गोंयांत सोभता, हांगा तसें चलना. इल्लें सुद्रोंक पळे. वाडोन येंवच्या भुर्ग्यांक तुजी शिसत कांटे जावंक लागल्या. तीं लंडनच्या हव्यांत वाडते आसात. इल्लो उस्वास घेवंक आवकास दी सायबा. तुजी शिसत,इगर्ज आनी देव म्हणोन तांका कुबज करुंक पळेनाका".

बायलेन्य चेडवाची कूस घेतल्ली पळेवन जोकिमाचो राग चडलो शिवाय देंवलोना.

पूण गांवांत आनी गलफांत आसताना आपले खुशे विरोध उलंवचें धयर घेनातल्ली ताची बायल, लंडनाक आयल्या उपरांत उल्टी जाल्ल्याची समजणी जोकिमाक गमचेबरीं दाकावन दिंवचे आवकास आयल्यार, ते व्यर्थ वचोंक सोडिनातली ती.

सुमार चार वर्सां आदीं आपलो पोर्चुगीस पास्पोर्ट वापार्न लुवीज लंडनाक पावल्ली. एके क्लीनिंग कंपेनीक सेर्वोन हित्रो एयर्पोर्टांत काम मेळतच भुर्ग्यांक आनी जोकिमाक डिपेंडेंट विझा काडन लंडन वेल्लें तिणे. भुर्ग्यांक इसकोलाक भर्ती कर्न जातच जोकिमाक लागसिले बिसकीट फ्याकटरिंत काम मेळल्लें. लुविजान दिसाचें कामाक गेल्यार जोकिमान रातिची शिफ्ट कर्ची. आशें घोवा-बायलेन सांगाता आसचे दीस या राती बोव थोड्यो या नांतच म्हण्येत. पावनातल्याक एका घरांत एक कुटाम रांवचे तितलें भाडें दिंवची तांक नातल्ल्यान शेरिंगार हेर कुटमा सांगाता रावजे जाल्ली गत. आशी लंडन शेरांत रांवच्या जायत्यांचीं जिणी जाल्ल्यान जोकिमाच्या कुटमाची गजाल कांय नवी न्हय. पयशे उरवन गांवांत घर बांदची येवजण केल्ल्यान असली सूक्षिमायेची जिणी गर्ज आसल्ली.

कुवेयट आसताना आनी उपरांत थोडी वर्सां दुबाय आसताना लुवीज आनी भुर्गीं ताचेर डिपेंडेंट जावन आसल्लीं. तेदना ताचे कायदे चल्ताले तरी लंडनांत तो डिपेंडेंट जाल्ल्यान बायलेचें आयकजे पडल्लें मात न्हय रूली सयत वयर पंदा जाल्ल्यो. भक्तिपणा विशीं इगर्जेक वेचें विशीं आळसाय जाल्यार भुर्ग्यांक हात लांवचो व्हड आपराद. बायलेकडे ताळो व्हड कर्न उलयल्यार ’डोमेसटीक वायोलेन्स’(कुटमाक इजा दिली) म्हळ्ळो आपराध. गांवची रीत आनी चाल बदलुंक सकनातलो जोकीम आज आपल्या कुटमाकडे कशें चल्चें म्हळ्ळ्या त्या दोड्या चिंत्पांत बंधी जाल्लो.

***

दुस्रे दिसा सकाळीं ब्रेकफासट कर्ताना रुमाथावन सकला आयिल्ले धुवेक, "न्हंयगो बाये तेरा वर्सांचे भुर्गें तूं. आशें बोयफ्रेंडा सांगाता रातीक रावोंक वचोन, सक्कड चेडवां बरीं गुर्वार जाशी तर, कसली मऱ्यादगो आमकां? आज थावन तुका फोन्य ना, बोयफ्रेंड्य ना, कोणा कोणागेर वचोन रावोंक्य ना".

चेडवाच्या हातांतलें फोन वोडन घेवंक वेताना चेडवन आपल्या जांगां मधें लिपयलें. जांगां इड्यांतल्यान फोर्सान वोडन घेंवचे प्रयत्न केलें पूण जिकलोना तो. बापय धुवे मदली जटापटी घडताना किचनाक आयिल्लो सवर्सांचो आरोन बापय भयणीक मार्तागाय म्हळ्ळ्या भिंयान भायर धांवलो. चेडूं रडोन आपल्या कुडाक धांवले. बायल कामाक गेल्ली. उपरांत भुर्ग्यांक इसकोलाक सोडन पाटीं आयिल्लो जोकीम, सदांचे परीं नीद काडन, भुर्ग्यांक इसकोला थावन पाटीं हाडन जेवंक दीवन कामाक गेल्लो. ताचे दिषटीन बापयची जवाब्दारी ताणे पाळल्ली. ह्या भायर कितेंच घडल्लेना.

"एका बापयन भुर्ग्यांनी आड वाटेक वचनाये म्हण जाग्रूत केल्यार ती चूकगी? भुर्ग्यांक सार्के वाटेर दवरुंची जवाब्दारी बापयची न्हय तर कोणाची?"

"कितेंय जांव हांव कोडतिंत सत आसा तसें सांग्तां, उपरांत कितें घडोंक आसा तें जांव". बापूय जावन आपली जवाब्दारी आपणें केल्या, कोडतिंत जडजाक तें खंडीत समजातेलें म्हळ्ळे पात्येणेन जोकीम धयरान आनी हटान आसल्लो.

"मी. जोकीम गजाल तितली सलीस ना. जर तुजी केज जडजा हुजीर तर्काक तर तुजी बायल, तुजी धूव आनी तुजो भुर्गो तुजे विरोध आपली वाक्मूल दितेलीं. तें पळेवंक आनी आयकोंक एक बापूय जावन तितलें सलीस न्हंय".

जोकिमाच्या बऱ्याक पडची अभिपराय ब्यारिसटराची. सार्कें म्हळ्यार केज फुडें वेल्यार ब्यारिसटराक बरी जोड तरी जोकिमाचे यथार्त्पण पार्किल्लें ताणे आपली आभिपराय उग्त्यान उचारल्ली.

"हांवे कितेंच केल्लेंना, म्हजे विरोध कितें सांगचे ताणी? तांचेकडे कसलो दाकलो आसा? माका देवाचेर भर्वासो आसा. नीत आसल्यार माका कितेंच घडचेंना."

"मी. जोकीम, तुजे धुवेन ताच्या बोयफ्रेंडाक धाडलेल्यो टेक्सट मेसेजी कोडतिकडे आसात. तांतू तूं तुजे धुवेच्या लंयगीक जाग्यांक आपुडताय मात्र न्हय ताचें आंग तवळ तवळ आपुडताय आशें ताणे ताअच्या बोयफ्रेंडाक धाडल्ले आसात. त्यो मेसेजी ताणे ताच्या अवयक दाकायिल्ल्यो आनी तिणे इसकोलाच्या प्रिन्सिपालाक दाकयल्यात, आनी तुजे धुवेक तुजेथावन राकचे कातीर ताणी पोलिसांची कुमोक घेजाय पडली म्हण ताणी दिल्ले वाक्मूलेंत स्पषट आसा. पूण तुजे कुशीन साक्स दितोलो कोणी ना म्हणटच तांचेच सत म्हण रुजू जाता. ह्ये कोडतिंत देवाचो हात कामाक येना. देकून तुका दोन विंचवण्यो आसात. एक तुंवे ताणी मांडलेल्या आपराधांक सय घालन चूक मांदून घेंवची या चूक करुंक ना म्हण केज कोडती हुजीर हाडन झुजचें. दोनी विंचवण्यो तुका नषटाच्योच. एक विंचवण तुका जयलाक वचनाशें राकत, पूण दुस्री विंचवण कर्न केज तुजे विरोध वचात जाल्यार तुंवे जयलाक वचजे पडटालें. असल्या आपराधाक धा वर्सांची जयला सजा जाता. विंचवण तुजी, तुज्या कुटमादारांक फोन कर्न अभिपराय घेवंक जाय तर आतां फोन कर्न उलय".

ब्यारिसटरान आपली अभिपराय उचार्ताना जोकिमाक दूक उमाळोन आयलें. पूण फोन अभिपराय विचार्च्या तसलीं कोणी नातलीं.

"इतल्या वर्सां थावन इतली भक्तिवंत, शिसतेची, आमाल-सिग्रेट-ड्रगस घेनाशें, कसलोच आपराध करिनाशें जिणी जियेवन आज ही गत आयलिमू? दुस्मानानीं फटी आपराध मांडून जयलाक लोटचें प्रयत्न केल्यार सोस्येत. पूण जीणभर जीव झरवन रुव्यो उरवन कुत्माक एक बरो फुडार बांदची सपणां देकलेल्या माका आज ह्याच कुटमान खुर्सार मारलोमू?" म्हळ्ळ्या बेजारायेन दुकां वाळचीं बंध जालिनांत. ब्यारिसटरान पेपर टिशस्यू दिवून परत ताच्या हातानीं भुजंवचे प्रयत्न केलें. पूण ह्या मधें एक सवाल ताची मत कांतयताली.

"भुर्ग्यांक ल्हान प्राय, समजणी ना म्हण लेक्यां पूण लुविजान कित्याक म्हजी कूस घेवन भुर्ग्यांक आनी इसकोलाक सार्कें समजयलेंना?" म्हळ्ळ्य सवालाक ब्यारिसटराची जाप आशी: " मी. जोकीम, प्रोसेक्युशना बाबतीं (सर्कारी वकील) तुजे केजिविशीं उलवंक गेल्ल्या प्रतिनिधीन तुजे बायलेकडे थोड्या सवालांक जाप विचारलेली. ह्या पयकीं : जर तुका तुज्या घोवाच्या चालिविशीं ताचे विरोध वाक्मूल दीवंक कोडतीक येजे पडल्यार तूं येशिगी म्हण विचारलेल्याक ती येवंक वोपल्या. त्या शिवाय, तुका शिक्षा जायनाशें तुजे चालिचेर बंधी घालन कुटमा भोवारीं येवंक न्हजो म्हण कोडतीन आजन्या दीजेगी या न्हजो? म्हण विचारलेल्याक, बंधी घालिजे म्हण अभिपराय दिल्या. तितलेंच न्हय, तुजी विझा तुजे बायलेच्या पास्पोर्टार होंदोन असा. तूं इचेर डिपेंडेंट जावन हांगा आसाय. देकून जर तुका शिक्षा जावन तुंवे तक्षण इंडियाक पाटीं वेचेबरीं कोडत आजन्या दीत तर, ती तें मांदुंक तयार आसागी म्हण विचारलेल्याक, तिणे "व्हय" म्हण जाप दिल्या. तुज्या केजिंत, हांवे समजोंचेपरकार तूं कोणायकी नाका जाल्लो मनीस. तुजे बाबतीं, तुजे बऱ्या चालिबाबतीं एक उतार सांगचो कोणीना. देकून हांवे म्हळें जयलाक वेची साध्यताय चड आसल्ल्यान "प्ली बार्गेयन" म्हणजे चूक मानून घेतलीय तर तुजेर थोड्यो बंधी ठरावन जयलाक वचनाशें ऊऱ्येत. पूण निर्धार तुंवे करिजे. फुडल्या अर्ध्या वरा भितर तुंवे निर्धार करुंक जाय. ना तर तुजी केज कोडतिंत तिर्मान जायजे पडता. जातातितले वेगीं माका सांग", म्हण ब्यारिसटर कुडा भायर गेली.

बरो कथोलीक, भक्तिची जिणी, मऱ्यादिचें, देकिवंत, हेरांबरी बासकळ, पोजड्या उलवण्याची चाल बिल्कूल घरांत आसानाये म्हण थापलेली शिसत आज एक आपराध जावन पर्वताबरी ताचे हुजीर उबी जाल्ली. बऱ्ये चाली बदलाक मोबायल फोन मोगाचें जाल्लें आपले धुवेक. कुटमा बदलाक स्वतंत्राय आनी स्व इच्चा मोलाची जाल्ली आपले बायलेक. आनी ह्या मधें कितेंच समजानासतां शिंतऱ्याक ग्रास जाल्लो आपलो भुर्गो. अशें कोणाकच ताची पर्वा आनी गर्ज्य नातल्ली.

तशें पळेवंक गेल्यार शिसत कोणाक मोगाची? शिसतेन जियेंवन जांवचे तरी कितें? सकडांबरी आमिंय आसल्ल्यान कितें पाड आसा म्हण विचार्च्या कुटमांत जोकीम भायलो जाल्लो. चिंतिनासतां रागान उकल्लोलो हात नेणते धुवेचेर आत्याचार या कुडीर वचोंक केल्लें प्रेतन म्हळ्ळो आपराध जावन ग्रासुंक आयला.

सवकास आतां बायलेन कित्याक आपणाक विकलो म्हळ्ळेंय स्पश्ट जावंक सुरू जाल्लें. "जोकीम, पोर हांव तुज्या घरा तेणे पाशार जाताना एकलो तर्नाटो तुज्या घरा थावन भायर येंवचे हांवे पळेलें. पूण हें पयले पावटीं न्हय, तिस्रे पावटीं" म्हणोन अन्येका गोंयकर भावान सांग्ताना, "कोणी कांय डेलिवरी दीवंक आयिल्लो कोण्णा" म्हण ताणे धमकी दिल्ली. हकीगत समजोंच्या बदलाक आपणा तसल्या बऱ्या कुटमांत आशें जावंक साध्य ना म्हण आपणाकच समादान कर्न घेतल्लें ताणे.

पूण फुडल्या दिसानीं बायलेच्या फोनार चड आनी चड मेसेजी येवंक सुरू जाल्ल्यो तेदनां बायलेन ’कोड’ घालन फोन ’लोक’ केल्लेंय ताच्या उडासाक आयलें. पावानातल्याक एक दोन पावटीं फोनार उलवन आसताना जोकिमाक पळेवन तिणे फोन बंद केल्लेंय ताच्या गुमानाक आयलें. ह्यो सर्व संग्ती सांगाता घाल्ताना हे केजिंत आपले बायलेचो खोलायेचो पात्र झळकोंक सुरू जालो. आतां तकली ह्या दिशेन धांवोंक सुरू जाल्लीच आपली धूव ते रातीं आपल्या फ्रेंडागेर रावोंक कित्याक गेल्लें म्हळ्ळेंय स्पश्ट जावंक लागलें. धुवेक असले रिसकेर घाल्च्यांत ताच्या आवोयचो हात कितलो आनी कित्याक आसल्लोगी म्हळ्ळें दोळ्याहुजीर स्पश्ट जावंक लागलें.

"हांव म्हजे नेणत्या धुवेचेर भेषटेंच चिडलों, ह्या सगळ्या खेळा पाटल्यान एक हात आसा". कोणाचो आनी कित्याक म्हळ्ळें समजाल्लेंच जोकिमाक आपली पंचवीस वर्सांची काजारी जिणी फकत एक बुळबुळो आनी मोग म्हण चिंतल्लें सगळें फकत सपणांच्या संसारांत बांदल्लें रावळेर शिवाय खऱ्यान ताका कसलोय आर्थ ना म्हळ्ळें स्पश्ट जालें. आपूण हात-पाय घट आसून घोळचो पाडो. उपकाराक पडचे तितले वापार्न गर्ज संपल्ल्या दिसा मापळ्याच्या कसायखान्याक विकच्या पाड्याबरीं जाल्या म्हजी गत म्हळ्ळें मतीक वेताना हे केजिंत कसली विंचवण आपणे करुंक जाय तें आतां ताका स्पश्ट जावंक लागलें.

"आज हांव म्हजे सोळा वर्सांचे प्रायेर जेदनां पिलार पाद्रिनीं आपल्या वावराक उपकाराक येनातलो बुद्दू म्हण भायर लोटल्लो ते गतीक येवन परत शेवटलां. हांवे मोग केल्ली आनी म्हजो तितलोच मोग कर्ता म्हण लेकलेली, पंचवीस वर्सां सांगाता जियेल्ली बायल आनी जीवापरास चड मोग केल्लीं भुर्गीं कोडती मुकार येवन "हो म्हजो घोव, म्हजो बापूय एकलो विक्रत कामी, आपले धुवेचेर अक्रम करुंक लजेनातलो देंवचार" म्हणोन उग्त्यान पाचारुंक आयल्यांत. आज म्हज्या स वर्सांच्या नेणत्या बाबाक हाडन ताणे म्हजेर थापलेले आपराध खरे म्हण सय घाल्चें म्हज्याच दोळ्यानीं पळेंवच्या तसली गत उदेल्या. हाचे प्रास मरण बोव बरें.ह्या संसारांतलें सगळें होगडावन अंदकार मोत फुडार जावन उबार्न येताना ’हांवे ते अपराध करुंक नांत’ म्हळ्ळी म्हजी बोब कोणाक सत म्हण दिसात?"

"मेडम, हांव आपराधी म्हळ्ळें मांदून घेता आनी म्हज्याच बायले- भुर्ग्यानीं कोडती मुकार गुन्यांवकार म्हण बोट दाकांवचें पळेवंक एक घडीय हांव जियेवंक खुशी वरिना. देकून ही केज फुडें वेची नाका. ताणी कोडतीक येनाशें करुंक जाता तर, आपरध्याक कितें शिक्ष्या फावो ती घेवंक हांव तयार आसां"-ब्यारिसटराक आपलो निर्धार ताणे कळयलो.

"बरें, जर तो तुजो निर्धार जाल्यार तुजी केज आजच संप्ता. सर्कारी वकीलान तुजेर नोव वेवेगळे आपराध मांडल्यात. ते सगळे मानून घेतल्यार तुका धा वर्सां जयल जाता. पूण तुजे विरोध आदीं केल्ले आपराध या कयद जाल्ले दाकले नातल्ल्यान, आनी तुज्या भुर्ग्यानी आनी बायलेन कोडती मुकार येनाये म्हळ्ळ्या कातीर तूं हो निर्धार घेताय जाल्ल्यान तुजेर आसचे थोडे आपराध माफी कर्न फकत दोन प्रमूख अपराधांचेर मात तुका शिक्षा दीजे म्हळ्ळी विनवणी कऱ्येत. सर्कारी वकील आमच्या ह्या सुचवाक वोपलो तर तुजी शिक्षा उणी जाता", म्हळ्ळो भर्वासो दिलो ब्यारिसटरान.

***

थोड्या वेळा उपरांत सर्कारी वकीलाकडे संवाद चलवन पाटीं आयिल्ल्या ब्यारिसटराच्या मुकामळार समादानचो उज्वाड पर्जळतालो.

"मी. जोकीम, तुज्या नशिबान सर्कारी वकील आमच्या सुजावाक वोपला. देकून तुजे हे दोन आपराध मानून उरलेले सगळे सोडन सोडचो थराव ताणे केला त्या प्रकार :

पयलो अपराध- तुंवे तुज्या धुवेच्या लंयगीक विश्व्यांचेर हात लागयलाय आनी तिणे त्या वर्वीं भें आनी आकांत भोगिशें केलांय

दुस्रो अपराध- तूं तुज्या घरांत तवळ तवळ रागान उलयताय आनी बोबो घाल्ताय देकून कुटमांत भियाचें वारें उबजयताय. ह्या वर्वीं तुज्ये बायलेक आनी भुर्ग्यांक आकांतान आनी कावजेणेन जियेवंक कारण जालाय.

ह्या दोन आपराधां खातीर कसली शिक्षा थरांवची साध्यताय आसा तें आतां पळेंया". ब्यारिसटरान खंच्या आपराधाक कसली शिक्षा दीवंक जडजांक पर्वणगी आसा म्हण नमियरलेल्या कानून बुकाच्या पानांचेर आपली देषट खंचायली. थोड्या वेळान कोडतिंत जडजा थावन खंच्या अपराधाबाबतीं कसली शिक्षा अपेक्षियेत म्हण तिणे विवरायलें.

***

ह्या केजी आदीं इगर्ज आनी भक्तिचे जागे सोडल्यार पोलिसठाणे या कोडती भितर पाय दवरलोलो मनीस न्हय तो. कोडतीक मेट दवर्तना जोकिमाक इल्लोसो थर्थरो लागोंक सुरू जालोच. कोडतिच्या ’एटेंडरान’, "खंच्या बुकाचेर पर्माण कर्ताय?" म्हण विचारल्ल्याक जोकिमान ’बायबलाचेर’ म्हळ्ळी जाप दिली.

बायबलाचेर हात दवर्न "हांव, जोकीम फेर्नांडीस सत उलयतोलों आनी सताभायर कितेंच उलंवचोना म्हण देवाच्या नांवान भास दितां" म्हण पर्माण करिलागलो. तरी खऱ्यान तसलो कसलोच आपराध करिनाशें फकत हेरांच्या बऱ्या खातीर कोडती मुकार ही फट, म्हणजे आपणाचेर थापलेले आपराध, मांदून घेता म्हण पर्माण केलें म्हण ताका भगलें. समाजेचे कानून, कुटमाच्यांच्यो गर्जो आनी आविश्वासी चाल आनी नितिव्यवसतेचो वीपऱ्यास आशें सभार संग्तिचो संगम ताच्या पर्माणांत मेळोन ताच्ये जिणियेचो खुरीस तयार करुंक सकल्लीं.

जडजान सुताड मार्न कोडतिंत आसल्ल्यांचे गुमान आपणाकुशीं वोडलें आनी जोकिमाक उद्देसून- "मी. फेर्नांडीस......." म्हण सुरू कर्न आपलें मोटवें प्रसतावन संपयतच ताच्या आपराधांची पट्टी वाचली. जोकिमान "व्हय" म्हण मांदून घेतच्च आतां शिक्षा उचार्चो वेळ लागीं आयलो. जदझान क्लार्काकडे संवाद चलवन घेतलें. त्यो थोड्यो घडियो जोकिमाक सोसच्याक कषटांच्यो जाल्यो. आतां जडजान जोकिमाक पळेवन : "मी. फेर्नांडीस, तुजो आपराध नंबर एक, आपराप्त धुवेचेर तुंवे दाकयिल्ले लंयगीक चालिविशीं देकून ही कोडत तुका पांच वर्सांची जयला शिक्षा थरायता. पूण तुजे विरोध आदीं केल्ले आपराध नांत आनी तुजी चूक कबूल कर्न घेतल्याय जाल्ल्यान ती शिक्षा एका वर्साक सीमीत कर्तां. त्या शिवाय तुजेलागीं उलवन, तुजें मन समजोन, तूं बरी चाल आधारुंक सक्ताय म्हणोन प्रोबेशन सर्विसान बरो रिपोर्ट दिला. देकून एका वर्साची शिक्षा तुंवे जयलां खर्चुंच्या बदलाक हांव समाज सेवेचीं कामां तुका फर्मायतां:
* तुंवे हफ्त्यांत एक दीस प्रोबेशन सर्विसाच्या सलहादारान नम्यारलेल्या संस्थ्यांत फुंक्याची सेवा दीवंक जाय.
* महिन्यांत एक पावटीं प्रोबेशन अफिसराक मेळोंक जाय.
* ह्यो आजना पाळुंक आडकळी आसल्यार पयलेंच फोन कर्न प्रोबेशन अफिसराक कळोवंक जाय.
* तशें करुंक चुकल्यार तुका तक्षण कयद करुंक पोलिसांक कायदो आसा.
ह्या तुज्या कठीण कालेतिच्या अपराधा खातीर फुडल्या धा वर्सांक ह्या सकयले निरबंद तुजेर लागू जातात.
* तुज्या नावाचेर "Child Sex Offender"-भुर्ग्यांचेर लंयगीक अक्रमाक प्रेतन केल्लो-म्हळ्ळो दाकलो आसतलो. देकून भुर्गीं आसच्या सुवातेनीं, पार्कानीं आनी हेर भुर्गीं आसच्या सुवातेनीं तुंवे वचनाये. जर तूं परत तसल्या अपराधांक शिर्कलोय तर तुका धा वर्सां आवदेक जयलांत घाल्चो कायदो लागू जाता.
तुजो दुस्रो आपराध: तुज्या कुटमांत तूं आकांत उटयताय देकून तुंवे फुडल्या एका वर्सा आवदेक तुज्या कुटमा कडे कसलोच संबंध दवरिनाये. त्या उपरांत तुज्या बायलेन अपेक्षिल्यार तुंवे तिका मेळ्येत. पूण तुज्या भुर्ग्यानीं आट्रा वर्सां आदीं तुका भेटची आशा दाकयल्यार तुंवे तुज्या बायलेचे या सोशल वर्काराचे हाज्रेन तांका मेळ्येत, खासगेन तुंवे तांका मेळनाये. आट्रा वर्सां प्राये उपरांत ताणी आपेक्षिल्यार कोणी मदगत नासतां तुजेलागीं मुखामुकी भेट्येत.
आकेरिचें शर्त: तुजे बायलेचे आपेक्षे पर्माणे तुंवे तिका फोनार या हेरां मुकांत्र संपर्क करुंक बिल्कूल न्हजो. तितलें मात न्हय खिंचाय कारणा खातीर ताणी रांवच्या घरा बिल्कूल भेट दिनाये.
"येस सर, सगळें समजालें सर", म्हण जोकिमान जाप दिल्लीच जडज वचोंक उटलो आनी हाजीर आसल्ले सगळे उभे रावले. (जडज येताना आनी वेताना सगळ्यानीं उभें रांवचे कोडतिचें नियम)

अशें जोकिमाची केज संपली, पूण चिंत्नेन या कर्नेन कसलोच आपराध करिनातल्यारी "सेक्स ओफेंडर" म्हणजे विक्रत कामी, भुर्ग्यांचेर लंयगीक अक्रम कर्ची वोड आसचो "भुर्ग्यांकामी"(Paedophile) म्हळ्ळो पोलीस रेकोर्ड घेवन भोंवची गत ताका आयिल्ली.

हें सगळें कित्याखातीर घडोन गेलें म्हळ्ळ्या सवालाची जाप जडजाच्या अक्रेच्या उत्रांनी असल्ली:
"तुंवे कसल्याच कारणा खातीर, कसलेच रितीन तुज्या घर्चो संपर्क करिनाये" म्हण तुजे बायलेन सांगला तें कोडत मानून घेता.

जडजाचीं उत्रां इगर्जिच्या घांटिच्या आवाजा भाशेन ताचे तकलेंत परत परत व्हाजोंक लागली. तरी मतिंतले गयरेपण नपंयच जावन जिणियेंत पयलेच पावटीं समजिकायेच्या सूऱ्याचीं किर्णा ताका वेंगुंक लागलीं. असलें समादान आनी शांत्पण भोगल्लो आनभोग ताका जाल्लो हें पयलेच पावटीं..!

*** - ***

[अगॊस्त, २०१९]

 

स्याम बोळिये: नांवार बरंव्चो बोळियेचो दो।स्याम्वेल सिक्वॆर राकणो पत्राचो तशेंच जनवाहिनी पत्राचो संपादक जाव्न वाव्र केल्लो. संशॊदनांत दोतोर्‌गिरि जोडुन सद्द्याक लंडनांत संशॊधकांच्या पंग्डाचो मुखेल प्राध्यापक जाव्न वाव्र करुन आसा. इंग्लिशांत सय्त बरंव्च्या हाच्या कोंकणि मट्व्या काणियांचो जमो ’रेडे आनि हेर कथा’. काणियांशिवाय विश्लॆषण, लॆखनां बरंव्च्या हाच्या संपादकीयांचो जमो ’आंकर’ पर्गट्ला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]