ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್  - [ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ]

ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಗುಲಾಮ್‌ಗಿರಿ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ. ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಆಮ್ಚಿ ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಜೂನ್ ತೆಂಚ್ - ಗುಲಾಮಾಚೆಂ. ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ’ಧರ್ಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ವಾ ತಕ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊತ್ ಹ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಂವ್ಚೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಗೊವ್ಳಿ, ಗಾಂವಾಂನಿ ದೆವಾಂಕ್ ರಾಜ್-ಮಹಲಾಂ ಉಭಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾನಿ ವಚೊನ್ ’ದುಡು’ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ ಗೊವ್ಳಿಂಚೆ ಅರೆ-ಮರ್ಲ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ತಾಂಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್/ವ್ಹಾಖಣ್ಣಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ’ಚಮ್ಚಾಗಿರಿ’ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್.. ವ್ಹಾ.... ಕೊಣೆಂಚ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಕದೆಲಾಚಿ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್.. ಆತಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ವಾ ರಡ್ಚೆಂ?

ಜೆದ್ನಾಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್/ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ತನಾಂ ಸಯ್ತ್, ಸಾಮಾಜೆಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಸಲ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಣಿ ಗುಂತ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ - ಜೊ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ/ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಘಟಕ್, ಥಕಾನಾಸ್ಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ. ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಜಿತ್ಲೊ ಸಾದೊ, ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಮಿ ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಅಂಕಣಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್  - [ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ]

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಆನಿಂ ರಾತ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆನ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮಿಂ ಉಟ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಭಾರಿ ತಡವ್ ಕರುನ್. ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚೆಂ. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಘರಾಂತ್ ಒಫಿಲಿಯಾ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ್‍ಚಿ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಕೌಂಟರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಯರ್ ಕರ್‍ನ್, ಏಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣ್ಸುಚಿ ಚೀಟ್ ತಾಚೆರ್ ಲಾಗವ್ನ್ ದವರ್‍ತಾ. ಆಜ್ ಒಫಿಲಿಯಾಕ್ ಮಸಲಾ ದೋಸಾ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೊಳಿ ಬೊಜೆ ಆನಿಂ ಒಲಿಂಡಾ ಆನಿಂ ಒರ್‍ವಿಲ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್, ಪೂರಿ ಭಾಜಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸೊಜಿ-ಪೋವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಪೊನಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ಟೊ ಹಾಡುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಒಫಿಲಿಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಚ್ಹಾ ಆನಿಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರ್‍ನ್‍ವೀಟಾ ಘಾಲುನ್ ದೂದ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ತಾ. ನಾಸ್ಟೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಘರ್‍ಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಾವಾಕ್ ಫೊನಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಒಫಿಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಪೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್. ಆಜ್‍ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ತಾಜಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

"ಆಮ್ಚಿ ಪರ್‍ನಿ ಇಗರ್‍ಜ್ ಮೊಡುನ್ ನವಿ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಂಯ್‍ಗೀ ತುಕಾ?" ಮಮ್ಮನ್ ಲಾಂಬ್ ಸಂಭಾಷಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ.

"ಜಾಣಾ.... ಸಾತ್ ಕರ್‍ಒಡಾಚೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಇ-ಮೇಯ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ... ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಇ-ಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್ ಕೋಣೆ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ... ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಿಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಐವಜಾಚಿ ಇಗರ್‍ಜ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ... ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕೀ ಕಾಮ್ ನಾ...." ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ

ಮಮ್ಮಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ಚ್. "ಇಗರ್‍ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾಕ್.... ತುಕಾ ಆನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ....ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್.... ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತೆಂ ವೆತಾನಾ ವೊರ್ತಾವೆ?" ತಿಚಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಡಾಕಡ್ ಜವಾಬ್.

"ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಶೊ ಜಾಯ್ಜೆನೆ ?"

" ಜಾತಾ .... ಆನಿಂ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ಜಾತಾ...... ದೇವ್ ಸರ್‍ವಾಕೀ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ....... ತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಭಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್...."

"ಪುಣ್ ಸಾತ್ ಕೊರೊಡ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಐವಜ್....."

"ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೆಕುನ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಆಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ಆಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿಂ ಪುರಾಸಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಕುವೈಟ್, ಬಾಹ್ರ್‍ಎನ್, ಖಟಾರ್ ಆನಿಂ ದುಬಾಯ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ...... ಏಕೇಕ್ ಕಡೆ ತಿತೀನ್ ಹಪ್ತೆ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಶೊ ಜಮಯ್ತಾ ಬಿರ್‍ಮತ್..."

"ಜಾಲೊಗೀ ಪುರಾ?"

"ನಾ ಹಾಬಾ.... ಸಾತ್ ಕೊರೊಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್‍ಗೀ.....ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್.... ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ..... ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ....ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ನಾಕಾ.... ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್‍ಜ್‍ಯ್ ನಾ..... ಪುಣ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಧುವಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಪಳೆ ತಾಂಕಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್, ಏಕೇಕ್‍ಚ್ಚ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.... ..."

"ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ..... ಗುಲೊಬ್ ಇಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮಾನ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ... ಲೋಕ್ ಖುಶ್.... ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಭಾರಿ ತಕ್ಲಿ ಖರ್‍ಸಿಲ್ಯಾ....."

"ಬಿರ್‍ಮತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್.... ಕರ್‍ತಾ ಪೂರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್...... ಆಜ್ ಮಂಡಳಿಚೆಂ ಮಿಟೀಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ..... ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ....."

"ಕಿತೆಂ ತೆಂ?"

"ಮಸ್ಕತಾಕ್ ತೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ.... ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಸ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಂಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ತುಂವೆಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ... ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸರ್‍ವ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಉಲೊ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ...." ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ದೋನ್ ಮುಡೆ ತಾಂದು ಏಕಾಚ್ಚ್‍ಫರಾ ದವರ್‍‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಘಾಮೆಲೊಂ.

"ಮ್ಹಾಕಾ .... ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ.... ಹಾಂವೆಂ ಕಸೆಂ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೆ? ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಖಂಚಾ ಪಾದ್ರಿಕ್‍ಯ್, ಹಾಂಗಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಆನಿಂ. ತಾಂಕಾ ಪಳವ್ನ್ ದಾವ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.... ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಕಸೆಂ??"

ಹಾಂವ್ ಆಂಕ್ರೆಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮಮ್ಮ ಖಂಚೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ

"ಹಾಂವೆ ’ಹಾಂ’ ಮ್ಹಳಾಂ... ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಮರ್‍ಯಾಧ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ? ತೊ ಮಸ್ಕತ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವಚೊನ್ ಗುಲೊಬ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ...."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮಮ್ಮ..."

ಮಮ್ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. "ಕಸೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವೀಸಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಕಂಯ್... ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ತೊ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ..... ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಟೆಲಿಪೋನ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ"

ಮಮ್ಮನ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂಚ್ಚ್....

***

ದೋನ್ ದಿಸಾನಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕ್ಯಾ ದೀಸಾ, ಆಮ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಆಮ್ಕ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಆಮಿಂ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಏಕಾ ಪಿರ್‍ಗಜೆಚಿ ಆಮಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಆನಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪಿರ್‍ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವಂವ್ಚಿ ತಯರಾಯ್ ಸುರು ಕೆಲಿಚ್ಚ್.

ಆಮಿಂ ಏಕಾ ಫಿರ್‍ಗಜೆಚಿಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂತು ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ. ತಾಂತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಂಬ್ ಬರ್‍ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಜಾಲಿಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಫಿಲಿಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾರ್‍ಗಾಲೆಂ, ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತರ್‍‍ಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಪ್ವಾಲೆಂ. ಘರ್ ಆನಿಂ ವಸ್ತು ಸಮಾ ನಾಂತ್; ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾನಾ ಸಮಾ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಕಸೆಂ ಪುಣೀ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್‍ಸುನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಒಫಿಲಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ’ ಕಂಜೂಸ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಧುಳಿಂತ್‍ಂಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ತುಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣೀ ಘರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯೊಯ್.....’ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ವಾಲೆಂ.

ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಿ ಜಮತ್ ಜಾಲಿ. ತರ್‍ಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ. ಎಕ್ವೀಸ್ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ದಿಸಾನಿಂ ಏಕಾಚ್ಚ್ ನಮ್ಯೂನ್ಯಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಧಾ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಕೋಣಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ತೆಂಯ್ ರಾತಿಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದಿಸಾಚೆಂ, ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆಮಿಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕರಿಜಯ್.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಜೆವಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಖಂತ್ ತಾಂಕಾ ವಿಶೇಸ್. ತಾಂಕಾ ಚಡ್ ತೇಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಸ್ ಉಣೆಂ. ರಾಂದ್ವಯ್ ಚಡ್ ರಾಂದ್ಲಿ ತರ್ ಪಕ್ವನ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಮ್ಮ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಗಾವಾಂತ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೆವ್ರಿನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಆನಿಂ ಬುತಿಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಜೆವಾಣ್ ಹುನ್ ಉರ್‍ಚ್ಯೊ ಬುತಿಯೊ ತಾಣಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ. ದೋನ್ ದೀಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ’ಪೊರೆಜ್’ ಉಣ್ಯಾ ಚರ್‍ಬೆಚ್ಯಾ ದೂದಾಂತ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಫಿಲಿಯಾಚಿ ಜಾಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಒಫಿಲಿಯಾಚಿ. ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾನಾ ತೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಮ್ಗೆರ್‍‍ಚ್ಚ್ ಪುಣ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ರಾತಿಕ್ ದವರ್‍ಚೆಂ ನಂಯ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಆನಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಚ್ಚ್, ಪುಣ್ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ಚ್ ರಾಂದಿಜಯ್.

ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ತೇಲ್ ತುಪ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾಜಯ್. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ಸಾದೆಂ ಆಮಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ವಾಪರ್‍ಚೆಂ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ತರ್‍‍ಯ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಆನಿಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿಂ ಚಡಾವತ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ವಾಪರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ಂಗೀ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಾತಾ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೊರ್‍ನ್ ಯಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಫಿಲಿಯಾನ್ ಸುಚಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಜಮತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಪೂರಾ ತಯರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಲಿ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್‍ಸಾತಾತ್ ತೆ ಪೂರಾ ಲೇಕ್ ದವರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಪಯ್ಶೆ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟ್ಯಾರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್‍ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

***

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆನಿಂ ಜಮತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಉರುಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದೀಸ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಕೋಣ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಒಫಿಲಿಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಜೂಸ್ ಮನೋಭಾವಾಚೆರ್ ತೆಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಗಾವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬರೆಂ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಆಮಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಪರ್‍ನೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟಾಚಿ ಧರ್‍ನ್ ಮೆಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಿಮೆಟಿಚೆ ಟಾಯ್ಲ್ಸ್ ಪರ್‍ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಭಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್‍‍ಯ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕಾರ್‍ಪೆಟ್ ಘಾಲಯ್ಲಿ. ಸೊಫಾ ಪರ್‍ನೆಂ ಆನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್) ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೊರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕಾಘ್ಗೆಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಒಫಿಲಿಯಾ ಯೆತಾನಾ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ. ತಾಚೆರ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಡೊನ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹೆಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾಯ್‍ಯ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೊರ್‍ಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ರೀಪಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಮಿಂ ಸುಧಾರ್‍ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಬಸವ್ಚೆಂ ಕಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ತರ್‍‍ಯ್ ನವೆಚ್ಚ್ ಸೊಫಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲಿ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪರ್‍ನೆಂ ಭಾಂದಾಪ್. ದೋನ್ ಕೂಡಾಂಚೆಂ ಘರ್. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್. ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಬರೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ ದೊಂಗ್ರಾ ಕುಸಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತು ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಉಣೊ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಕೂಡ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ವಸ್ತು ಕಾಡುನ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿಯೆರ್ ನವಿ ದಾಟ್ ಪಾಟ್ ದುಖಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚಿ ಹಾಡಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗಜ್ಡಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗೊಮ್ಸೊಣ್ಯೊಂ ಆನಿಂ ಹುಶ್ಯಾ ದಾಕ್ಣಿಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಂಗ್ ಪುಸುಂಕ್ ತುವಾಲೆ ನವೆಚ್ಚ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ತೆ ಹುಂಬ್ಳುನ್ ಬರೆ ಕರುನ್ ಘಡಿ ಕರುನ್ ದವರ್‍ಲೆ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ವಾಚ್ತಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಮ್ಮನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಆರಾಮಾಯೆಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಹಾಡುನ್ ಕೂಡಾಂತ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಆನಿಂ ಮೆಜಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲಾಪ್ಯಾಂವ್. ಮೇಜಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಕಾಗ್ದಾಂ, ಪೆನ್ನಾಂ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ಲೆಂ.

ರಾತಿಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಲೆರ್, ಸೊಭಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿಂ ’ಟ್ರೆ’ ಹಾಡುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ.

ವೊಟ್ಟಾರೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಪರ್‍ನ್ಯಾಂತ್ ತರ್‍‍ಯ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ರಾಯಾಳ್ ರೀತಿನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಮಿಂ ಕೆಲಿ.

***

ಆನಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ಚ್...

ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಚಿಂ ರಜಾ ಘಾಲ್ಲಿ. ಒಫಿಲಿಯಾ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಜಾ ಕಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಆಖ್ರೆಚ್ಯಾ ತಯರಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ಸರ್‍ವಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ವೋರ್‍ನ್ ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಬಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಮಳ್ ಘಾಲೊ. ಒಫಿಲಿಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಚ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಭಾಗಾಚೆಂ ಮಾಸ್, ಸನ್ನಾಂ, ಪನ್ಪಾಳೆ, ರಾಂದಯ್ ಆನಿಂ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತಿಕ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿರ್‍ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್‍ಯ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖುಶಿ ಆನಿಂ ಹೆಮ್ಮೆ...

ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಸೊರೊ ಹಾಡಿಜಯ್ ತರ್ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಜಾಯ್. ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್‍ನಾಂದಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಸೊರೊ, ಬಿಯರ್ ಆನಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಖಾತಿರ್ ಬರೊ ವಾಯ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಫುಲಾಂಚೆ ಬುಕ್ಕೆ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಏರ್‍‍ಪೊರ್‍ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಅರ್‍ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಡವ್ ಕರುನ್ ತರ್‍‍ಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾದೊ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ - ಶರ್‍ಟಾಚೆರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮಿಂ ಸರ್‍ವ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಅಮಿಂ ಫುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ತಾಕಾ ದಿಲೆ. ಸರ್‍ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಪೋಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್‍‍ಯ್ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ಸೊದ್ತಾಲೊ....

"ಫಾದರ್ ಯಾ ಅಮಿಂ.... ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ಆಮಿಂ ಕಾರ್‍ ಪಾರ್‍ಕಾಂತ್ ದವರ್‍ಲಾಂ...."

ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಪರತ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ವೀಸಾ ದಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಾರಿ ವೊಡ್ಲೊ ಬಿಸ್‍ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್.... ಪಯ್ಶಾಂವಾಲೊ.... ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ದಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ... ರಾಂವ್ಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾತ್‍ಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ..... ತಾಚೊ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಣೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಲೊ.... ಮುತ್ತು ಮಣಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್....."

ಆಮಿಂ ಸರ್‍ವಾಂನಿಂ ’ಮುತ್ತು ಮಣಿ" ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಲಿ.

ತಸೆಂ ಮ್ಹಣಾಜಯ್ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ಲೊ ಕಾಳ್ಸೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.... ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ..... ಹಾತಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾಯ್ಲೆಂ.

"ಹಾಂವೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪುರ್‍ಆ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ..... " ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ.... ಭಾರಿಚ್ಚ್ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿಂ ಖುಶೆಚೊ ಹಾಸೊ. " ಮ್ಹಾಕಾ ವೀಸಾ ದಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ...... ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ .... ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾದೆಂ ರಾವೊಂಕ್... ದೆಕುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಪದ್ರ್ ಕರ್‍ಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಸೆಂ ಕೆಲೆಂ...." ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮುತ್ತುಮಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.

ಆಮಿಂ ಕೊಣ್‍ಂಯ್ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂವ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ತರ್‍‍ಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮುತ್ತುಮಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಭರ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ....

"ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುರು ಜಾಯ್ಜಯ್....... ಸಾತ್ ಕರೊಡಾಚಿ ಇಗರ್‍ಜ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.....ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಂಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್..... ದುಬಾಯ್, ಖಟರ್, ಬಾಹ್ರೆನ್ ಆನಿಂ ಕುವೈಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ಜಯ್...."

ಉತ್ರಾಂ ಆಖೇರ್ ಕರುನ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಡ್ರೈವರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ....

ಆಮಿಂ ಉಬ್ಯಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್....

*** ***

[ಜನೆರ್, 2016]

 

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಹೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಸುಟ್ಕಾ’ ತಾಚೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೂಕ್. ’ಕಾಳೆಂ ರಗಾತ್’, ’ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’, ’ಯೇ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್’, ’ಫಾಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್’, ಆನಿ ’ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಪಡ್ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ ಸಂಘಟಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]