ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ರೆಂವೆಚಿ ಇಮಾಜ್ - [ಡಾ|ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಅಸಾ The greatest truth is simple , ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ತಿ ಸಕತ್ ಸಂಸಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ.

ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಗಯ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದೊ|ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಸಂಪಿ, ಉತ್ರಾಂ ಸಾದಿಂ ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಸಾಧರಣ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೆಂವೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕಸಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ರೆಂವೆಚಿ ಇಮಾಜ್ - [ಡಾ|ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ತೊಟ್ಟಾಮ್ ದರ್ಯಾತದಿರ್ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್, ಉದ್ಕಾ ಸಾಗೊರಾ ಮುಖಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಜಮ್ಜಲೊ. ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲವ್ಪಿ ಲೋಕ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ನಿಳ್ಸೊ ಸಾಗೊರ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕುದ್ರೊ, ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಪುಚೊ ಫೊಲೆರ್ (ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ ಖಾಂಬೊ) ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚ್ಯೊ ಬೋಟಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪದ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಜೊಡಿಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಚಾಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ತೊಸಾಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿರ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ವಾಡೊನ್, ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರುನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಜಿರೊನ್ ವೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಇರ್ವೊಳ್, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್, ಚಣೆಂ ವಿಕ್ತೆಲಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಳ್ಣಿ ಹಾಡ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ವಾವುರ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ, ಪರತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ತಾಂಬ್ದಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರ್, ರೆಂವೆರ್ ಗಣಪತಿಚಿ ಸುಂದರ್ ಇಮಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಣಪತಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಸುಂದರ್ ಮಾರ್ಬಲಾಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿ ಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಲ್ಹಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿ ಇಮಾಜ್ ಪರತ್ ರೇಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿ. ಕಲಾಕರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್, ತೊ ಕಲಾಕರ್ ಪರತ್, ರೆಂವೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರವಿಕ್ ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಮರಣ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. "ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಲೊಂ.." ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

*****

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ರವಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೆ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಥವ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ವಿಸ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ವಿಸ್ಯಾಂತ್, ಆಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಆಜಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಬಾಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಮಾವೊಳ್ನಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ-ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ರವಿಕ್ ಎಕ್ಕಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ. ’ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ; "ಮ್ಹಜಿ ಅಮ್ಮಾ ಸೊಭಿತ್. ಮ್ಹಜಿ ಅಮ್ಮಾ ಹುಸ್ಯಾರ್.." ರವಿಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಕ್ರಮೇಣ್ ಚವ್ತ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಹೆರ್ ಸಂಬಂಧ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾನ್ ಸರ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ತೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ರದುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರವಿನ್, ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಅಮ್ಮಾ. ಮ್ಹಜೊ ’ಅಪ್ಪಾ’ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?" ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್." ತಿಚೆಂ ಥಾಪದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ವಚುನ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಜೋರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್. ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಆವಯ್ ರಡ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರವಿಕ್‌ಯೀ ರಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ತೊಯೀ ರಡ್ಲೊ.

"ಅನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾ ಅಮ್ಮಾ, ರಡಾನಾಕಾ" ಆವಯ್ಚಿಂ ದುಃಖಾ ತೊ ಪುಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ರವಿಕ್ ತಿಣೆ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ; "ನಾ ಬಾಳಾ ರಡನಾ..." ತಿ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ಉಟ್ಲಿ.

ರವಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ತೆಂ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲಿ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ತಿ ಖೆಳ್ತಾಲಿ, ತಾಕಾ ಉಭ್ಗೊಣ್ ಭಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ "ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಕೊಣ್?" ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? "ಬಾಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?" ಹಾಂವ್ ಪೊಸ್ಕೊ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?" ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ? ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆದಳಾ ಆವಯ್ನ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಶಿಂವ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್-ತವಳ್ ತಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ರವಿಕ್ ಬರೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಸ್ಲೆಲೆ. ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರಿಕ್ಷೆಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಮಾ ಆಸಾಗೀ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ರವಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಧಾಕರ್ ಎನ್. ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಚೆಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎನ್. "ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಸಮಾಂಗೀ?" ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರವಿಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. "ಸಮಾ ಯಾ ಚೂಕ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ.." ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರವಿನ್. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಕೀ ವಾ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ದುಭಾವಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಃಖಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ವ್ಹಗೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಧಾವೆಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಘಾಲೆಂ.ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕೀ ಘಾಲೆಂ. ರವಿ ದಿಶ್ಟಿಂಕ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲೊ. ಪಿಯುಸಿಂತ್ ವಿಜ್~ನಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಕಾ ಘಲೆಂ. ಪ್ರಥಮ್ ಪಿಯಿಸಿ ಸಂಪ್ತೆಚ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ಆನಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ ತರ್ಭೆತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ರವಿಕೀ ವಚೊಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ ಪುಣ್ ರವಿ ಗೆಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. "ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕರ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣಲೊ. ಪುಣ್ ರವಿನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಮೆದಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ತರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚಾಜಯ್, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿಕ್ ಸಭರ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ನಾಂತ್ ತೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಸರ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ತಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಾರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂತಾರ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲೊ. ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಭಾಷಣಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ - ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ವರ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜೆ.ಪಿ.ಮೊರ್ಗನಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆಣಿಂತ್ ತಕಾ ’ಕ್ಯಾಂಪಸ್’ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ಪರಿಕ್ಶಾ ಸಂಪ್ತಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾಮ್.

"ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಅಮ್ಮಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ರವಿ ಆವಯ್ಕ್.

"ತುವೆಂ ಜೀವನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪುತಾ, ಯೆದೊಳ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ.." ಮ್ಹಣಲಿ ಆವಯ್.

"ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಇಗ್ನೋ’ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಕರ್ತಾಂ.." ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆವಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್, ಆವಯ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಸುಖಿ ದವರ್ತಾಲೊಂ ತಿಚಿ ಮುಖ್ಲಿ ಜಿಣಿ ನಂದನ್ ಕರ್ತಾಳೊಂ.." ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ರೈನ್.

ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜೆ.ಪಿ.ಮೊರ್ಗಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲೊ. ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್‌ದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ರವಿಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಪುತಾ, ಹಾಂವ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕೂಡ್ಲೆ ಯೇ"

ರವಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತೊ ’ಪ್ರೊಬೆಶನರಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಜಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೂಡ್ಲೆ ತೊ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲೊ. ಪಾವ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೋನ್‌ಂಚ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಪಾನ್ ’ಕೋಮಾ’ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಉಂದ್ರಾಚೊ ತಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ" ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಚೊ ತಾಪ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

"ತಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. "ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಬರವ್ನ್, ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉಶ್ಯಾ ಪಂದಾ ದವರ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.." ಮ್ಹಣಲಿ ನರ್ಸ್... ರವಿನ್ ಕಾಗಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

"ಪುತಾ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಾಂಚಾನಾ. ತುವೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾನ್ ದೀಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ದಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್.."

ತಾಕಾ ದೂಃಖ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆವಯ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ರಡ್ಲೊ ತೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಜಾತಾಲೆ. "ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವೋತ್.." ಮ್ಹಣಲಿ ನರ್ಸ್. ರವಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಣೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ತಿಚೆ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿಲೆ. ತಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಪುತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರವಿಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ರವಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯೇ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗಾತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ. "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಮೊರ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಲಾಕರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ರೆಂವೆಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಛಾನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಪರತ್ ತಿ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯೇ ಖಾತಿರ್ ಜಿಣಿ ಝರಯ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್. ಪರತ್-ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೊಂ.. "ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಘರಾ ವಚುನ್ ಘರಾಕ್ ಭೀಗ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಪಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

[ದಸೆಂಬ್ರ್, 2015]

 

gerrynid@gmail.com

ಡಾ|ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: 1973 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ 7 ಕಾದಂಬರಿ, 7 ಇತರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, 2 ಕಾಣ್ಯೆ ಜಮೆ, ತಶೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ 1600 ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 7 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್, ಮಿಲಾರ್ಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಚೆಂ ’ಸಂಪರ್ಕ’ ಹಾಂತುಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್. ದಿವ್ಯದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಥಾವ್ನ್ 8 ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸೋಧಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಸಾದ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]