ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಶೃದ್ದಾ - [ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ]

ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಧಾಖವ್ಪಾಚಿ ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಯಂತ್ರಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ.

ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ? ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ, ಭಕ್ತ್, ಶೃದ್ಧಾ ಹಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ? ಭೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾ ಹಿ ಕಾಣಿ.

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಕಾನಡಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಲೆಖ್ತಾಂ, ಫುಡೆಂಯೀ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವ್ಹಾಳೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

ಶೃದ್ದಾ - [ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ]

ತೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್. ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಕುಶಿನಿಂ ಭೀಂ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಘರಾಂ, ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ; ಥೊಡ್ಯೊ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ, ಪಾವ್ಸಾ-ವೊತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉಭ್ಯೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ನವ್ಯೊಚ್ಚ್, ಪಯ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂತ್, ಏಕ್ ಪಳ್ಳಿ, ದೇವ್ಳ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್....

ಇಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚರ್ಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಯೆ ತೊಟಾಂ ಕುಶಿನ್. ತ್ಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ, ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಲ್ಹಾನ್, ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂ ಬಸ್ಯೆತ್. ತೆಂ ಆಸುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉಣೊ, ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ತೀಸ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಿಸ್ತರಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಉಣಿಂ. ಘರಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಮಾ ವೆಳಾಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಪುರ್ಸತ್‌ಯೀ ನಾ. ಕೆದಾಳಾಗೀ ವೆತಾತ್, ಚಲ್ತಾತ್.. ತ್ಯೇ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೀಂ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಚಿಂತಿನಾಂತ್.. ಪಾದ್ರಿ ಸಯ್ತ್.

ಹಾಂವ್.. ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್‌ಯೀ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್‌ಯೀ ರಾವಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೊ ಪಾದ್ರಿ ಕಶೆಂ ವೆತಾತ್‌ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾ!? ತೊ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಗೀ ಕೊಣೀ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚಿ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ಮನ್ಶಾಂ; ಬೋಟ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಚಿಂವೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸುವಾತ್ ಉಣಿ, ಉತ್ಪತ್ ನಾ, ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್, ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಾ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಸಿಮೆತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಏಕ್ ಧಾ ಜಣ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಸಮಧಾನೆಚಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಚಿನಾ, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಂತ್ ಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಿಮೆತ್ರ್ ಬುಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆರ್ ಮೋಗ್‌ಯೀ ನಾ, ಗವ್ರವ್‌ಯೀ ನಾ. ಲೊಕಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ... ಹಾಂವ್.. ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಹಾಚೊ ಪಾದ್ರಿ ತಮ್ಳಾಂಚೊ, ಜಶೆಂ ತಮಿಳ್‌ನಾಡುಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕರ್ಪೂರ್‌ಚಿ ಆರತಿ ಕಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಘಾಟಾಂತ್ ಕರ್ಪೂರ್, ಅಗರ್‌ಬತ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೋಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಬಾವ್ಡೊ ಪಾದ್ರಿ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕರ್ಪೂರ್ ಆನಿ ಅಗರ್‌ಬತ್ತಿಚಿ ಆರತಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಹ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕದ್ವಳ್ಳಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತರ್, ವಾವ್ರ್ ದುಭಾವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಹೊ ಪಾದ್ರಿ ಏಕ್ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ ಮನ್ಜಾತೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಕಾಂಠಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಚ್ಚ್. ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾದ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಸುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಬಸೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ. ಕೋಣ್‌ಗೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್; "ಫಾದರ್ ತುಮಿ ಕರ್ಪೂರ್‌ಚಿ ಆರತಿ ರಾವಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ತೆಲಾಚಿ ಪಣ್ತಿ ಪೆಟಂವ್ಚಿಯೀ ನಾಕಾ, ಅಗರ್‌ಬತ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಘರಾ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯೊ, ತುಮಿ ಮಿಸಾಚ್ಯೆ ಬಲಿದಾನಾವೆಳಾರ್ ಝಳಯ್ತಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾಂಡಲಾಚೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಧುಂಪಾಚೊಚ್ ಪುಸುಪುಸು ಧುಂವರ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

ಪಾದ್ರಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಕೊಣೆ ಪಳೆಲಾಂ? ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಕಾಂಪಾಲಿಂ ಕಂಯ್, ಕೋಣ್‌ಗೀ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಸುಂದಿ ಸೊಡಾ ಪಾದ್ರಿಯೀ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ನಾ, ಪಾದ್ರಿಕ್‌ಯೀ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪಾದ್ರಿ ಶಿಂಪಿ ಗೀಳ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. "ಪಳೆಯಾ.. ತೆಲಾಚಿ ಪಣ್ತಿ ಬರಿ, ಹಾಂತುಂ ಪರಿಸರ್ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಧುಂಪಾಕ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಯಾ? ಮೋಲ್ ಚಡ್, ಅಗರ್‌ಬತ್ತಿ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಥರಾವಳ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾ. ಧುಂವರ್ ಆನಿ ಪರ್ಮಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಕರ್ಪೂರ್‌ಚೆಂ ಸಾಂಗಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ, ಭರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸಕತ್ ಆಸಾ."

ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚೊ ಅಂತು ಮಧೆಂ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ, "ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾದರ್? ಆಮ್ಚೆ ರಿವಾಜಿಂತ್ ಹೆಂ ನಾ.. ಆಮಿ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ನ್ಹಯ್.."

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರಿಯೀ ಕಾಂಯ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ "ಸಾಂತ್ ತೋಮಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಿಶಿನರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಆಮಿ ಹಿಂಧ್ವಾಂಚಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್‌ವೆ? ಹೆಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್? ದುಸ್ರೆ ವಾತಿಕನ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.... "

ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಸಂಪೊಂಕ್ ಲೋಕಾಂನಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ, ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ "ಪಳೆಯಾ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂ ದಿಸಾನಾ, ಹೆಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ಉಪ್ಯೋಗ್ಸುಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು. ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ... "

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಮಧಾನ್ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ, ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾಗೀ ನಾಂಗೀ, ಪುಣ್ ಧುಂವರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

*******

ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾವರ್ವಿಂ ಪಾದ್ರಿ ಪೇಜ್ ಕರ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ವಗೊಚ್ ನಿದ್ಲೊ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಟ್ರಾಕ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಪಾದ್ರಿ ಉಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ, ಟ್ರಕ್ಕ್ ಶೀದಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ, ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರಿ ತಾಂಕಾಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಕಾಫಿ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ಬಿಲ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲಿ. ಟ್ರಕ್ಕ್ ಗೆಲಿ.

ಪಾದ್ರಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಯೇವ್ನ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚಿ ನವಿಚ್ಚ್ ಇಮಾಜ್, ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಸೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಮಾಜ್, ಪಾದ್ರಿಚೆ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ "ಅರ್ಗಾಂ ಜೆಜು.. ಮಹಿಮಾ ಜೆಜು.." ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತೊ ಇಮಾಜೆಕ್ ಲುಗಾಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್‌ಯೀ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

******

ಪಾದ್ರಿಕ್ ರಾತಿಂ ಬರಿ ನೀದ್, ಬರೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ, ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಇಮಾಜಿಕ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲುಗಾಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆತಾಲೆ ಆನಿ ಖಬಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ಜಣ್ ತವಳ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕುಡ್ಸಲೆ. ತಾಂತ್ಲೆ ಧಾ-ಭಾರಾ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಕಿಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ. ಪಾದ್ರಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ನ್, "ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್.. ಕಶೆ ಆಸಾತ್!?"

ಉಲವ್ಣೆಂ ಸುರು ಕರಿತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಗುಡ್‌ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, "ಫಾದರ್ ಹಿ ಖಂಚಿ ಇಮಾಜ್?" ಪಾದ್ರಿನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ "ಅರೆ.. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಮರಿ ಮಾಯ್‌ಗೀ?.. ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾ, ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್, ಕಪಲಾಚೆರ್ ಕುಂಕುಮ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಎಕಾ ಫುಲಾ ವಯ್ರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಲಿ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಕಶಿ ಜಾತಾ?" ವೀಕ್ ವೊಂಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅಂಡೆ ಪೆದ್ರುಚೊ ಭಾವ್ ಸಿಪ್ರಿ "ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಪಾಲಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಮೊಮ್ಮೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಸಾಯ್ಬಾ.. ಕ್ಕಿ.ಕ್ಕಿ.ಕ್ಕಿ" ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತೊ ಹಾಸೊ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸುವಿಯೆಂತ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಪಾದ್ರಿಕ್ ಅಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ; ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಪಳೆಯಾ.. ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಅಸುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾತ್? ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಆನಿ ಬೊಟ್ಟು ಘಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರಾಕ್ ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ನಾ ನೆ? ತುಮಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸಾನಾಂತ್‌ಗೀ? ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಬೊಟ್ಟು ಘಾಲಿನಾಂತ್‌ಗೀ?"

ಪಾದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕೆ ತಾಳೊ ಉಭಾರೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿಂ, ದಾದ್ಲೆ ಪಿಸಾಂಟ್ ಜಾಲೆಚ್ಚ್. "ಏ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಹಿಂದ್ವಾಚೆಂ ದೇವ್ಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್, ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ. ಆಮ್ಚಿ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಂತ್ ಆಸಾನಾ, ಆನಿ ತಿಚೆ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಚಡ್ಡಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಆಸಾಗೀ? ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ನಾಕಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

*****

ತಾಚೆ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ತಾಕಾ ಬಸಯ್ಲಾಂ, ತಾಕಾ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ.. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾಚೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕಶೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಶೃದ್ದಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಶೃದ್ದೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಕಸಲೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗೊಮ್ಟಿ ಧರ್ನ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್‌ಯೀ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್‌ಯೀ ಬೀಗ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

******

[ದಸೆಂಬ್ರ್, 2015]

 

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮೊವಾಳ್/ಖಾಲ್ತೊ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಪಕ್ವ್. ಸಾಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]