ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್ - [ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳಾ]

ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ, ವಿಚಾರ್, ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಫಾಚೊ ಕಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ತೆಂಪಾಧಿಂ ದಿಸಾಂಗಟ್ಲೆ ವಾಚುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ ಆಸ್ಚಿಂ ಸೊಡಾ, ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಹಜಾರ್ ಸಭ್ದಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಸೊನೆತಾಕ್ ೧೪ ವೊಳಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಾಂಯ್ ಹೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಕಾ ವೊಳಿಚ್ಯಾ ಸೊನೆತಾಕ್ ಸೊಧುಕ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೆ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಕಾಂಯ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಎಕಾ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್ - [ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳಾ]

“ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ…” ಪ್ಲೇಟಿರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಅಂಬೊಟ್ ಚೆಟ್ಣಿ ವಾಡಿತ್ತ್ ಅನ್ನಿ ಟೀಚೆರ್  ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ.

ಚೆಟ್ಣೆಂತ್ ಬುಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಪೊಳ್ಯಾಕುಡ್ಕೊ ಜಿಬೆಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಬ್ಸಾಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

“ಅತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ…?”ಹಾತಾಂತ್ ಅಸ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏಕ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಮುಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನಿ ಟೀಚೆರಿಲಾಗಿಂ ಪಿರೇರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತುಂ ವಾಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ನೇ…ತೆಂಚ್..”ಟೀಚೆರಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಂವಯ್ರ್  ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ  ಚೆಟ್ನಿ ವಾಡ್ಲಿ.

“ತಾಂತು ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ..?”ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಚಾಬ್ ಲ್ಲೆ ಪೊಳ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಗಿಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ..”ಟೀಚೆರಿನ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಿಮ್ಸುನ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್…ಗಾಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾತ್..?” ಪಿರೇರಿನ್ ಟೀಚೆರಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ.

“ಗಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್..?ಸದಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ವಿತೊರ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಿ,ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪೇಪರ್ ಜಬ್ಬಾರ್,ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚಾ ಪೈನಲಾಂಕ್ ಕಟ್ ಬತ್ತ್ಯೊ ಜಳಾವ್ನ್ ಆರತಿ ಉಕಲ್ಚೊ ಸುಬ್ಬು ಕಾಮ್ತಿ,ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ಲಿಂ ತಮ್ಳಾಂಚಿ..ಆತಾಂ ಮಜಿ ಖಂತ್ ಫಾಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ..”ಟೀಚೆರಿಚೆಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಚಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಹೋ…ಗಜಾಲ್ ತಶಿಗೀ...ನ್ಹಂಯ್ ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್; ತ್ಯಾ ತಮ್ಳಾಂಚಾಂಕ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸಾಗೀ..?. ಆಸ್ಚಿಂ ಚಾರ್ ವೊಕ್ಲಾಂ ಅನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಂದ್ರಾಜಣಾಂ.ಪುಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಕಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಸಾಯೇ...?”ಪಿರೇರಿನ್ ಟೀಚೆರಿ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್ ಲ್ಲಿ ನದರ್ ಚುಕಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತಾಂಕಾ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ,ಝಗ್ಡೆ ನಾಸ್ತಾಂ ದೀಸ್ ಬುಡಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಅನಿ ಸದಾಂಚೆ ದೆಕುನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಣೀ ತಾಂಜಾ ಮಧೆಂ ಪಡನಾಂತ್.ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ವೆಚಾಂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮೆತೆರ್ ಕರಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಯೀ ತಾಂಕಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ತುಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.ತುಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆಪರಿ ಕರ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಚಲ್ಲೊಯ್. ಹಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್..”ಟೀಚೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಚಾಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರಿತ್ತ್ ಎಕಾ ಸಂವಾದಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲಿ.

“ತಾಣಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹೆಚೆಂಗೀ..?ಎಕಾ ವೆಳಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊಂ..ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ರಾವಾಯ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ತುವೆಂ.?” ತರ್ಕಾಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಚಾಯೆಚೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಭಿತರ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಟೀಚೆರಿಕ್ ಥಂಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಪೋರ್ ಸಾಂಜೆರ್  ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್..ಪುಣ್ ತುಕಾ ತಾಣಿ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಗೀ.ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾಚಾ  ಗುಡ್ಸುಲಾಂಕ್ ಫಾತರ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್.ತೆ ದೀಸ್ ತುಕಾ ದೆಕ್ತೆಚ್ ತಾಣಿಂ “ಸಾರ್ ಯೆಯಾ..ನ್ಯಾಯ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿಗೀ..?” ಟೀಚೆರ್ ಸವಾಲಾನಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಮಧಾನೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಏಕ್ ಪೊಳೊ ಘಾಲ್” ಪಿರೇರ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ

“ಆಜ್ ತಾಣಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ “ಸಾರ್…ಸಾರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾತಾಟ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಸುಬ್ಬು ಅನಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.ತಾಣಿಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ.”ಪಿರೇರಿಚಾ ಬೊಶಿಕ್ ಪೊಳೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಚೆರಿನ್ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ  ಅಂಬೊಟ್ ಚೆಟ್ನಿ  ವಾಡ್ಲಿ.

“ಸುಬ್ಬು ಆನಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜಾಯ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.ಸುಬ್ಬುಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ದೀನಾತ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ .ತಶೆಂ ಅಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ…?”ಪಿರೇರ್ ವಾದಾಕ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಸುಲ್ಲೆ ತುಮಿ ವಕೀಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್  ನಾ..”ಟೀಚೆರ್ ಉಟ್ಲಿ.

“ಅಳೆ ಅನ್ನಿ…ತಾಣಿಂ ಅಪಯ್ತಾನಾ ಅಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ವಾಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ಅನ್ವಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಶಿ ಗೀ..? ವಾಶಿಂಗ್ ಬೇಸಿನಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಚೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ಪಿರೇರಿನ್ ಅವಾಜ್ ಚಡಾಯ್ಲೊ

 “ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಝಗ್ಡೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ತ್ರಾಸಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್.ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ಗೀ ತುಂ..? ಝಗ್ಡಿ ರಾವ್ಲಿ ತರೀ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಧ್ವೇಶ್ ಉದೆತೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.ಅನಿ ಧ್ವೇಶ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಾ ನದ್ರೆನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಧುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತೊಂ ನಾಂಗೀ..?.ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೋಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಮ್ಳಾಂಚೆ ತೆ.ಕೆದಳಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಅಸಾಗೀ..?ಅನಿ ತಾಣಿ ಧ್ವೇಶ್ ತಿರ್ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ಪುಣೀ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ರಾವ್ಲೆಕಡೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಯ್.ತಾಂಚಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಂತ್ ತಲ್ವಾರೆವಿಣೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.”ಹಾತ್ ಧುವ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಟೀಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಿರೇರ್ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.

“ತುಮಿ ಕಾಲೆಂ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಯೇ…”ಟೀಚೆರಿನ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲಿ”

“ಅನ್ನಿ….. ಸಿನೆಮಾ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ತ್..ತ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೆ,ಬೂದ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ರಗ್ಳೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಕಾಳಿಂಫುಡೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ದಾಮುಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗತ್ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಸಾಮೂ..?ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾವ್ಡ್ಯಾವಯ್ರ್ “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ”ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಥಾಪುನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಚಲನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕರ್ನ್ ಸೊಡುಲ್ಲೆಂ ತುಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ” ಪಿರೇರ್ ಅಪುಣ್ ಸಾರ್ಕೊಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ

“ತಶೆಂ ತರ್ ವಳ್ಕಿಚಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಗೀ ತುಮಿ..?” ಪಿರೇರಿಚಾ ಮುಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಟೀಚೆರ್ ಪರತ್ ಉಟ್ಲಿ.

“ಶೆಂಭೊರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ…ನಾ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆಂ ಹಾಂಗಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಝಂಡೊ ಧರ್ನ್ ಧರಣಿ ಬಸೊಂಕ್ ಅಸಾತ್..ತುಕಾ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಪಿರೇರೆನ್ ಹಾತ್ ಧುಲೆ.

ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಮೌನ್.ಘೊಟ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಬೇಸಿನಾಂತ್ ಥುಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿರೇರ್ ಪರತ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.ಬೊಶಿ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಭಿತರ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಟೀಚೆರ್ ಪಾಳೊಂವಾಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಹಾತ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಕದೆಲಾ ಕುಶಿಂ ಆಯ್ಲಿ.

“ತಾಣಿಂ ಸಾರ್…ಸಾರ್….ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಂತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ನಾತುಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ . ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸುಬ್ಬು ಕಾಮ್ತಿನ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ..ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾನಾಯ್ ಪರಿಗತ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲಿ ತಶೆಂ ಭೊಗಾನಾತ್ಲೆಂ.ಎಕಾ ವೆಳಾ ಸಮಸ್ಸೊ ಗಂಭೀರ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ತರ್,ಥಂಯ್ ಸುಬ್ಬು ಆನಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ತೆ?”ಟೀಚೆರ್ ಪಾಲೊಂವ್ ಪೆಕ್ಟಾಂಕ್ ಖೊವಾಯಿತ್ತ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲಿ.

“ಸಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರಾಕೀ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ..?ಅನಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂಕ್ ರಿಗೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ಅಸಾತ್..?ಅನಿ ಪತ್ರಾನಿಂ ಪುಣೀ ಚಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್..?ಇಲ್ಲೆಂಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ.” ಜಗ್ಗ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೊಮ್ತೊ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಉದಾರೆಂ ಕೆಲೊ.

“ತುಮ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಓವರ್ ಜಾತಾ….”ಟೀಚೆರಿನ್ ಜಗ್ಗ್ ವೊಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವುನ್ ಪಿರೇರಿಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ.

“ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್..ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಮಿ ಭೊಂವಾರಿ,ಸೆಜಾರಿ ರಟಾವಳೆನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.ಪುಣ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುಲ್ಲೆಂ ಪರಿ ದಿಸ್ತಾ..ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೈಂ ಅಸಾ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ..?” ಟೀಚೆರಿನ್ ಪಿರೇರಿಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡುನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲೊ.

“ಭೈಂ…ಮ್ಹಾಕಾ…!”

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಧೈರಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಅಯ್ಲೊಗೀ..ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಟ್ರಾ ತಾರಿಕೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್.ವ್ರತ್ತೆ ಜೀವನಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟಾ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಹೆ ಭೊವಾರ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಚ್ ನ್ಹಂಯ್.ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ,ಎಂಪಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಡಿಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಹಾಂವ್. ಪುತಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್  ಸ್ಟುಡೆಂಟಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೆಕ್ಚರಾಂ ಮುಕಾರ್ಚ್ “ಗೆಟ್ ಆವ್ಟ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್. ಶಿಸ್ತೆಕ್ ಆನಿ ಖಡಕ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ “ವಾಗ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಡ್ ನಾಂವಾನ್ ಅಪಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾಮೂ..?ಅನ್ನಿ.. ನ್ಯಾಯಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಚುಕುಲ್ಲೊಂ ನಾ.ಅನಿ ಚುಕ್ಚೊಯ್ ನಾ..”ಪರತ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗುನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ…ತುಮಿ ಕಶೆಂ,ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಜಾಣಾಂ...ಪುಣ್ ಇತ್ಲೊ ಖಡಕ್ಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತುಮಿ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾಜಣ್ ತಿತ್ಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ಅಪಯ್ತಾನಾ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಣಾ…ತುಮಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತ್ಯಾ ತಮ್ಳಾಂಮಧೆಂ  ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಝಗ್ಡೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ.ಕಠಿಣ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಚಾ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ರಾವಾಂವ್ಕ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಾಧ್ ಜಾತೆ ನಾಂಗಿ..?ಖಡಕ್ಕ್ ಅನಿ ನ್ಯಾಯಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಯಾ ಧ್ವೇಶ್ ದವ್ರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಪಾಯ್ ಕರ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಗೀ..?ಟೀಚೆರಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ಅನ್ನಿ….. ತೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಆಯಿಲ್ಲೆ..ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್ಲೆ..ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ತನಾ ಖಂಯ್ಚೆ ವಾಯ್ಟ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಂಕ್  ಸಕನಾತ್ಲೆ.ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತರೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಮರ್ಯಾದೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ.ಆನಿ ಹಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ವೆಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ.”ಪಿರೇರ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ ತರ್ ತೆ “ಸಾರ್” ಮ್ಹಣ್ ಅಪಂವ್ಚೆ ನಾತ್ಲೆ.ಆನಿ ತಾಂಚಾ ನಿರಂತರ್ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಚುಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಮಿಚ್ ತಾಂಚಾ ಮುಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಅನಿ ಕಿತೆಂ…?”ಪಿರೇರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಟೀಚೆರ್ ಉಟ್ಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ ವಚ್ಯೆತೆ ಅಸುಲ್ಲೆಂ.ಆನಿ ಪರಿಗತ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆ ಪರಿಂ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ “ವಾಗಾಕ್” ದಾಕವ್ಯೆತೆ ಅಸುಲ್ಲೆಂ.ತೆಂ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತೆ ಅಸುಲ್ಲೆಂ….”ತೀಚೆರ್ ಪಿರೇರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ತಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ.

“……..ತುಜಾ ವಾದಾಕ್ ಒಪ್ಲೊಂ….ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಂಡೊ ಹುನ್ ಕರ್ಚೊ…” ಸಾಧರಣ್ ಸವಯೆಪರ್ಮಾಣೆ ತರ್ಕಾಕ್ ಅಂತ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಿರೇರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ವತಾಂ..ಪುಣ್ ತುಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ನೇ…ಕಶೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ನಾಟಕ್…?”ಪಿರೇರ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಪಂದಾ ಭಾರೀಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸ್ಕೋಲರ್ ಶಿಪ್ಪ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾ ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಬ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಜಬ್ಬಾರಕ್ ತಾಣಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.  ತಾಂಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆತಾಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.ತುಮಿ ಚುಕೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ..”ಟೀಚೆರ್ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಕುಡಿರ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ಏಕ್ ಮುಯ್ ಚಾಬುಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಪಿರೇರಿನ್ ವ್ಹಳೂ ಉಟೊನ್ ವಚೊನ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್ ಪರ್ತಿಲೆಂ.ರಿಟಾಯರ್ಮೆಂಟಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಅಟ್ರಾ ದೀಸ್ ಬಾಕಿ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.ಮಿನುಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಶಿಕ್ ವಚೊನ್ ರಾತಿಂ ಧಾಂಪುಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಪಂಚಾಂಗಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿಂ.

[ದಸೆಂಬ್ರ್, 2015]

 

ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳ: ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಮೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಮಹತ್ತರಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಥೊಡೆ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಝಳ್ಕತಾತ್, ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳ. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಖೊವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ರೊಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]