ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಣಿ - [ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೋಸ್ತಾ, ಕುಂದಾಪುರ್]

ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಧಾಂವ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವೆಗ್ಗೀಂ ರಡುಂಕ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂದಿ, ಚಲುಂಕ್, ಧಾಂವುಂಕ್ ಶಿಕೊಂದಿ, ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕುಂದಿ, ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ’ಜಯ್ತಾ ಗೊಡೊ’ ರಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ಹಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ.

ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೋಸ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಚೊ ಆಟೊವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಹಿಚ್ಚ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ.

’ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಣಿ’ ಸಯ್ತ್ ತಸಲಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ, ಜಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘರ್ಚೆ, ಸೆಜಾರ್ಚೆ ವಾ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೆ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಬೊಲಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಬೊಲಿಚ್ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದೆಕುನ್, ಹ್ಯೇ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಬ್ಧ್ ಆಸಾತ್ ತಶೆಚ್ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್]

ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಣಿ [ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೋಸ್ತಾ, ಕುಂದಾಪುರ್]

ಕಿರಣ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಕಿರಣ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ತರೀ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನಿ ವಿಜ್ನಾನಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲೊ. ಗಣಿತ್ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂಡ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಿಗಾಚ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ.

ತೊ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ ಬೂಕಾಚೆ ಬ್ಯಾಗ್ ರೂಮಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ತೊ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಗಣಿತ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆಟಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಿರಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಾಕಾ ಯೆಟ್ತಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಅಸಹ್ಯ್ ರೀತಿನ್ ಯೆಟಲೆಕಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ಮಾರಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮನ್ಜಾತ್, ತುಕಾ ತಕ್ಲಿಚ್ ನಾ, ತುಂ ನಾಲಾಯಕ್” ಮ್ಹಣನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ಭಾರೀ ಅಕ್ಮಾನಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೆಂಡಲ್ಲೆಂ.

ಕಿರಣಾಚೊ ಮಾಂಡೊ ಸಗ್ಳೊ ಕೆಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಇತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೊಜ್ಯಾ ಮಂಡ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಿಗಾನ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್.!?’ಅಪ್ಣಾಚೊ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಪುಟಾಂವ್ನ್ ಘೆಯಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ.

“ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್‌ರೆ ತುಂ..!?” ಕಿರಣಾಚಿ ಆವಯ್ ಸೆಲಿನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾತ್ತಿ ಖಾತಾಯ್ಗಿ?”

“ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಯೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್..” ಆವಯ

್್ನ ಚಾಯೆ ಸಂಗಾತಾ ಸಕಾಳಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೊಳೆ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಆವಯ್್ನ ಜಾಗ್ರುತ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ “ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ ನಾಂತ್ ಬೊರೆ ಕರ್ನ್ ವಾಚ್.. ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ. ತುಂ ವಾಚುನ್ ಆಸಾನಾಯ್ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ತಾ, ಆನಿ ರಾತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮೆಂ್ಚ ಜಗ್ಡೆ ಜಾತಾಂ, ಜಾಗ್ರುತ್”

“ಜಾಯ್ತ್..” ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಕಿರಣಾನ್. ಆವಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗಿಂ್ಲ. ಕಿರಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಕಿರಣಾಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಫೆಲಿಸ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ, ಕಿರಣ್ ಮತಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ನಿದೆಂಕ್ ವೆಂಗ್ಲೊ! ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ರಾಗಾನ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ ತೊ ಸೈತಾನಚ್ ಜಾಲೊ.

“ಕಿತೆಂರೆ ಹೆಂ!? ಮೆಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂಯ್..?” ಏಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಫೆಲಿಸ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿರಣ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸೆಲಿನ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯೆಂ್ಲ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರಚ್ ಫೆಲಿಸಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಕಿರಣಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಏಕ್ ಥಪಾಟ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. “ವೊ ಮಾಂಯ್..” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಿರಣ್ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊ.

“ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್!” ಆವಯ್ ಸೆಲಿನ್ ಆಂಕಾಂತುನ್ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲಿಂ “ಕಿತೆಂ ತರಿ ಚಡ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್..!?”

“ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಂ.. ಅಸಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ..? ನಾ ತರ್ ಧಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತೆಂ ಆಸಾ.. ಪುಣ್ ಹೊ ಖಂಯ್ಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಬುಕ್ ಗಳಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ನ್, ಗಡ್ದ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಳೆಂಚ್ ರಾಗಾನ್ ದಡ್ ದಡ್ ಕರ್ನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ರ್ ವಾಜಾಂವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಫೆಲಿಸಾನ್.

“ತುಕಾ ವಾಚ್ ಮ್ಹಣನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್‌ರೆ, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲೊಯ್..?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.. ಮೊಜೆ ಧುವ್ ಪಳೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹುಷಾರ್ ಆಸಾ..! ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಯೆೀವ್ನ್ ಆತಾಂ ಏಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಂ ಆಸಾ, ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜೋರ್..?” ದಾಂತ್ ಮುಟಿ ಅರ್ನಿಚ್ ಫೆಲಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ದುಕಾಂ ಗಳಯಿತ್ ಕಿರಣಾನ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಸ್ತಾಕಚೇರ್ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತ್ತಾಂಸರ್ ಮಾರ್ಲೆ ಮಾರ್ ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ದುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಿಖ್ಳಾಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ “ಆನಿಕೀ ವಾಚ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್, ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪುಸುನ್ ಘೆತಾಯ್ಗಿ..? ಆಜ್ ತುಕಾ ಜೆವಾಣ್ ನಾ, ತುವೆಂ ಉಪಾಸಿ ನಿದಾಜೆ..”

ತ್ಯಾ ರಾತಿ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಕಿರಣಾಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಧಾಂವೊನಂಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾತಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಂಗಾತಾಚ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ, ಆಸಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್, ಸಾಯ್ಬಿಣಿಲಾಗಿಂ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಿಂತಾನಾ ತೊ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಪರೀಕ್ಷೆಚೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿಚ್‍ನಾ!

ಪುಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಲಿಚ್! ಏಕೇಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ತಾನಾ, ಭೊಗ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಕಾಂತ್ ಕಿರಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ. ಏಕೇಕ್ ದೀಸಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪ್ತಾನಾ. ಏಕೇಕ್ ಖರ್ಗ್ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಕಾ ಭೊಗೆ.್ಲ

ಆಬ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟಾರ್ ಫಾಯ್್ಸ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿರಣ್‍ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ತೀನ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅನುತಿರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಕಿರಣ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಂವ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೊ ‘ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲೆಯ್ ನ್ಹಯ್..!? ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಪಪ್ಪಾ, ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರುಂ? ಮೊಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವಂತ್ ಧವರ್ಚೊ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾ.. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸೆಜಾರಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ನಾಲೀಸಾಯ್.. ಏ ದೆವಾ ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ಕಶೆಂ ಸೊಸುಂ?’

‘ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸತಚ್ ಬಡ್ಡ್, ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಮ್ಹಣನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲೆಂ?’ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾ ಕಿರಣ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾತಲ್ಲಿಂ, ತೊ ಆವೇಗಾಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲೊ. ‘ಮೊಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ್, ಅಯೋಗ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಕಾಂಯ್್ಚ ಹಕ್ಕ್ ನಾ..’

ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್, ಏಕ್ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಚಡ್ನ್ ದೊರಿಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಂತ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಾಕ್ ಅರ್ನಿಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಂತ್ ನಿಸ್ರಿ ಫಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆ ಘಟ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಿರಣ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊ. ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಮುಖ್ಲೆ ಮುಖ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ನಿರ್ಜಿವ್ ಕುಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಾಮಾಕ್, ವ್ಹರ್ನ್ ಚೀರ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಮೊಜಿ ಮಾಯ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ, ಪುತಾ ತುಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಂ ತರ್ ಶಿಕ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಜೀವಾ ಫ್ರಾಸ್ ಶಿಕಾಪ್ ವರ್ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪುತಾ..’

ಮೊಜೊ ಪಪ್ಪಾ “ಪುತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ರಾಗ್ ನಾತಲ್ಲೊ, ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೊರೆ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ಲೊಚ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಯ್. ಮೊಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ಪುತಾ..” ಮ್ಹಣನ್ ವಣ್ತಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ದಾಡೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಲೋಕ್ ನಾನಾ ತರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ “ಬೊರೊ ಭುರ್ಗೊ.., ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೇರ್ ಸಂಗ್ತಿತ್ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್ಲೊ.. ಛೆ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್ಲೆಂ.’

ಏಕ್ಚಾಣೆ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಕಿರಣ್ ಭ್ರಮಿದೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ‘ವೋ ! ಹಾಂವ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ.. ಖಾಲಿ ಚಿಂತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್’ ಕಿರಣಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಂಖಳ್ ಪರತ್ ಧಾಂವೊಕ್ ಲಾಗಿಂ್ಲ.

‘ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ನಾ ತರ್ ಪಪ್ಪಾಚಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ, ಆವಯ್ಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್, ಸೆಜ್ ಸಮಾರಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಯ್ ನಾಲೀಸಾಯ್ ಚುಕ್ಲಿ ನಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಮೊರಾಜೆಚ್..” ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾ ಕಿರಣಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಉಭೆ ರಾವ್ಲೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ. ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಜೋರಾನ್ ವಾಜ್ಲೆ.

ಕಿರಣ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಘಾಮೆಂವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿ ಜೋರಾನ್ ವಾಜೊನಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲ್ ರಾವ್ಲೆನಾ. ಕಿರಣ್ ನಾ ಖುಷೆನ್ ಗೊಮ್ಟೆಂತ್ಲೊ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಭಾಯ್್ರ ಆಯ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಮಾಮ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮೈಕಲ್ ಉಭೆ ಆಸ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲೊಯ್‌ರೆ ತುಂ!? ಸಗ್ಳೊ ಘಾಮೆಂವ್ನ್ ಗೆಲಾಯ್ಮೂರೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್..!?” ಮೈಕಲನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿರಣ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಲೊ. ಧುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮೈಕಲ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಜಿವ್ ಘಾತಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಮೈಕಲ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಯ್‌ರೆ..?

“ಮಾಮ್ ಹಾ’ಹಾಂವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೈಲ್..!” ಕಿರಣ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ.

“ಫೈಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ. ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಗಿ..? ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ ತುಂ ಪಾಸ್ ಜಾತಾಯ್ಗಿ..? ಮೈಕಲಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕಿರಣ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ “ಮ್ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೆ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಪಪ್ಪಾ ಮಾರ್ನ್ ಬಡಯ್ತಾ. ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಮ್ಹಣನ್ ಕೆಂಡ್ತಾ. ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಮೊಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಜೀವ್ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ಮಾಮಾ..”

“ಪಳೆರೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ದೆವಾನ್, ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚುಂಕ್ ನಾ. ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಅಮುಲ್ಯ್ ಜೀವ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ..” ಮೈಕಲಾನ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ.

“ಅಳೆರೆ ಕಿರಣ್ ದೆವ್ ಮನ್ಸಾಂ್ಯಕ್ ತಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್, ತಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.. ಕೋಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ, ಕೋಣಾಕ್ ಕಲೆಚಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ಸಂಗೀತಾಚಿ, ಅಶೆಂ ಥರಾವಳ್ ತಾಲೆಂತಾ ದಿತಾಂ, ತಿ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಮಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಜೆ..”

“ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪೈಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ, ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪಾನಾ, ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಅನೇಕ್ ವಾಟ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ಅಧೀರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮೊಜೆ ಸಂಗಿ ಯೆ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಶಿಕಯ್ತಾ ತುಕಾ ಮೊಕಾರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಯೆತ್ ತರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್”

“ಹಾಂವ್ ಫೊಟೊ ಗ್ರಾಫಿಚ್ ಶಿಕ್ತಾ, ಪುಣ್.. ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ... ಸೊಡ್ತಾತ್‍ಗಿ!?” ಕಿರಣ್ ಆನಿಕಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕಿರಣಾಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಉಲೊಣೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಂಚೆ ಹಡ್ದೆ ಪುಟೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಪುತಾ ತುಕಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.. ಪುಣ್ ಜಿವ್‍ಘಾತ್ ಏಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆನಾಕಾ. ತುಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಪುತಾ..” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಣಿ ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲೊ

ಮೈಕಲಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಕಿರಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಖಯ್‍ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಷಾಂನಿ ಕಿರಣ್ ಶಹರಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಖ್ಯಾತ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮ್ಹಣನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ ಕಿರಣ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರತಿಸ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಹ್ವಾನಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಕಿರಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅನೇಕ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ, ರೈತಾನಿಂ ಜೀವಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸೊನ್, ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ತೊ ಮೌನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸಭಾ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ತಾಳೊ ಮಾತ್ರ್ ಘಣ್ಗೊಣೊನ್ ಆಸ್ಲೊ “ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ರಾಶ್ಠ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಫೊಟೊ ಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ “ಏಕ್ ವಾಟ್ ಕಶ್ಟ್ ತರ್, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಚಿ..” ಶೀರೊನಾಮೆಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಶ್ರೇಸ್ಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ತೀನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಘೊಡೆಂ ಆಸೊನ್, ತಾಂಕಾ ವಾಟೆರ್ ಉಜೊ ಆಡ್ ಯೆತಾಂ, ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಘೋಡೊ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಅಧೀರ್ ಜಾತಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಘೋಡೊ ಉಜ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಾರ್ ಜಾತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘೋಡೊ ವಾಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾ..” ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಕಿರಣಾಚಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಿರಣಾನ್, ವೇದಿರ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಹೊ ಅಮೊಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂ”

ತ್ಯಾ ವೇಳಾ ಸಗ್ಳಿ ಸಭಾ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾನ್ ಘಣ್ಗಣ್ತಾ, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಪುಗ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಭೊಗ್ಲೆಕೀ ‘ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೊಜೊ ಮಾಮ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಅಸ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣನ್.

‘ಜೀವನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೇಂತ್ ಉತಿರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಆಡಯ್‍ನಾತಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಮೊಜೆ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಜೀವನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂ ಆಸ್ಲೊ’

ಘಟ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕಿರಣಾಕ್ “ನಾ ನಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನೂ, ರಯ್ತಾನೂ, ಅನಿ ಕೋಣೆಯಿ, ತುಮಿ ನಿಸ್ಪ್ರಯೋಜಕ್, ನಾಲೀಸಾಯ್, ಅಕ್ಮಾನಿತ್, ಸಲ್ವೊಣಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣನ್ ಜೀವ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆ ನಾಕಾತ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವ್‍ಘಾತ್ ಪರಿಹಾರ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆಸಾಚ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಆಸಾಚ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿಂಚ್ ತುಮ್ಚಿಂ “ಜಿಣಿಯೆ ಕಾಣಿ ಸಂಪಯ್ನಾಕಾತ್, ತುಮಿಂಚ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಜಿಣಿಯೆ ಕಾಣಿ ಸಂಪಯ್ನಾಕಾತ್”.

[ಜನೆರ್, 2016]

 

ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೋಸ್ತಾ: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತ್ಚಿ ಅಪುರ್ಭಯೆಚಿ ವಿಧ್ಯಾ ಹೊ ಜಾಣಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕುಂದಾಪುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]