ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಆಕೈಚೆಂ ಮೊಲ್(ನ್) ಕಿತ್ಲೆಂ? [- ಜೊ.ಸಾ.ಅಲ್ವರಿಸ್]

ಭಾಸ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್, ಅಚಾರ್-ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ. ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ತರ್; ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ, ಸಮಾಜೆಂತ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಭಾವ್-ಭಾಂದವ್‌ಪಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ಸೆಜಾರ್ಚೊ, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತಾಲೊ; ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ಕೆಂಳ್ಬೆ, ಮಾಡಿ, ದಾಂಕಾಂ ಖಾತರ್ತಾಲೆ; ಆನಿ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂನಿ ಖಾಂಬೆ ಪುರುನ್ ಮಾಟೊವ್ ಉಭೆ ಕರ್ತಾಲೆ, ಕೊಣ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಗುಂತುನ್ ಸುಂರ್ಗರಾಯ್ತಾಲೆ, ರಂಗಾಳ್ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಪಿಂತಾಂ ಕರುನ್ ಸೊಭಯ್ತಾಲೆ. ಕೊಣ್ ರಾಂದ್ಪಾಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಭಾಂದವ್‌ಪಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ.

ತೆಚ್ಚ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ - ಖಿಣಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಭಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್, ವಾಡೊ/ಸಮಾಜ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಸೆಜಾರಾ ಸಯ್ತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಶೀದಾ ಹೊಲಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚರ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚೆ ’ಭಾಡ್ಯಾಚೆ’ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕುರುಃ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ. ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ, ಕೊಣ್ ಪೆಲೊ, ಕೊಣ್ ಸಯ್ರೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಕುರುಃ ಸಯ್ತ್ ನಾ ತರ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾತಾ; ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕಾನ್ ಫುಟ್ತಾತಸ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾನಾ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಭೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾಕೀ ಆಧ್ಲಿ; ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಗ್ತಾಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಅಮಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕೊಡೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜರೂರ್ ಸಕ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

ಆಕೈಚೆಂ ಮೊಲ್(ನ್) ಕಿತ್ಲೆಂ? [- ಜೊ.ಸಾ.ಅಲ್ವರಿಸ್]

ರೊಕಿಚಾ ಬಾಪಾಕ್, ಪೊಕೀ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ದೆವಾನ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಕೀ 1983-84ಂತ್, ಸೊಡ್ವಣೆಚಾ ಪುನ್ಯಾಭರಿತ್ ವರ್ಸಾಂತ್, ಎಕಾ ನಾರ್‍ಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 3 ರುಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್ಯನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್. ತಶೆಂ ತಾಣೆ ತಾಚಾ ಸ್ವಾದಿನಾಂತಾ’ಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಜ್ಜಾರ್‍ಯಾ ಮುರಾಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗೂಂದಿಯೊ ಖೊಂಡುನ್, ತ್ಯಾಂನಿ ವೀಸ್ ನಾರ್ಲಾ ಕಾವಾತೆ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಸಾಸಾಂತ್ಲೆ ಸೆಜಾರಿ ತಾಕಾ ಅರೆ-ಪಾಚ್ಚೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಪಾಳ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಂಚೆ ಜಾಗೆ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆನ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಕೊಣೆ ಲ್ಹಾನ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ತೆ ಹಾಸ್ಯಾಂಗಾರ್ ಆಜ್ ರಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ರೊಕಿಚಾ ಅದೃಷ್ಟಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾ, ಆಜ್ ತ್ಯಾಂ ವೀಸ್ ಮಾಡಾಂನಿ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ತಾನಾ, ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಎಕಾ ನಾರ್‍ಲಾಕ್ ಚಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಲೆಕಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಘೆವುನ್ ವ್ಹೊರ್ತಾತ್.

ವರ್‍ಸಾಂತ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೊಸುನ್ ಜೊಡ್ಚಿ ವಾಂವ್ಟ್/ಖಂತ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವೈರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ, ಸೊಲ್ಣಾಂ, ಪಿಸೊಂದ್ರ್ಯೊ, ಇತ್ಯಾದಿಯಾಂನಿ ಲಾಬ್ತಾ ತೊ ಆದಾಯ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸಾ.

ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ’ದಿಂ ತೊ ಸೆಜಾರ್ಚಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಅಪ್ಲೆ ನಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪೈಶೆ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಕರುನ್, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಪಂಚ್ವೀಶ್ ವಾರ್ಲ್ ಸಾಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ 1 ನಾರ್ಲ್ ಕುಸಿ (ಫುಂಕ್ಯಾಚ್) ದೀವ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಗೆಲಿಂ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪವ್ನಾ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೇಚ್ ಖುಶೇನಾ’ಯ್ಲಾ, ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಮೊಲ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ವ್ಹೆಲ್ಯಾತ್. ದುಡ್ವಾ-ತಾಂತಾ’ಸ್ಚಿಂಚ್ ವ್ಹೊರ್ತಾತ್. ತೊ ತಾಂಕಾಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೆ ಘರಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ವೆವೆಗಿಂ ಘುಟಾನ್ ವಿಕುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಗರಿಬಾಂ’ಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಲ್ಯಾತ್-ಕಾಡುನಾಂತ್-ಮಾಡಾಂನಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಫಟವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ದುಡ್ವಾ ಮುಖಾರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಅರ್ಧೆಂ ಮೌಲಾ ಪೈಸ್, ಪೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಖಾಸೀ ಅಕಯಾಸಾ. ತಿ ಮದ್ಯ ವರ್ಗಾಂತ್ಲಿ; ತಿಕಾ ಮಾಡ್ ನಾಂತ್; ಜೀವನಾಪುರ್ತೆಂಚ್ ಸಂಪಾದನಾ’ಸಾ, ತೆಂಯೀ ತಿಚಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಪೂತಾನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾ ರೊಕಿಗೆಲೆಚ್ ಮೈನ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತೆ ನಾರ್ಲ್ ವ್ಹೊರ್ತಾಲಿ, ತಾಣೆಂಚ್ ತಿಕಾ ವತ್ತಾಯೆನ್ ವ್ಹೊರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೆಂ ಪುನ್ಯಾಭರಿತ್ ವರ್ಸಾ ರೊಕಿಕ್ ಪೈಶಾಂಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್; ತಾಕಾ ಆಕೈ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭಂದಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ೫೦% ಉಣೆ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪೊರುಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ನಾರ್‍ಲ್ ವ್ಹೊರುಂಕಾಯಿಲ್ಲೇಕ್ ತಿಕಾ, ಭಿತರ್ ಲಿಪೈಲ್ಲೆ ನಾಲಾ’ಸುನೀ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಫಟವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲೆಂ ತಾಣೆ.

ತಿ ವಾಪಾಸ್ ವೊಸುನ್ ತಿಚಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿ ಯಾ ನಾಂಗೀ, ಹೆಣೆ ಹಾಚಾ ಆಂಗ್ಡೇಚೊ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಪಿಲೊ ರೊಕಿಗೇರಾ’ಯ್ಲೊ ಆನಿ, ರೊಕಿನ್ ತಾಕಾ ಮಾಘ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ನಾರ್‍ಲ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ದುಡ್ವಾ-ನೋಟ್ ಖಜಾನಾಂತ್ ದಾಳ್ತಾನಾ ಮನ್ ದಾದೊಶಿ ಜಾಲೆಂ. ತೆಣೆ ಆಕೈಚೆಂ ಮನ್ ದುಖಯ್ಲೆಂ ತರ್, ತೆಂ ತಿಚೆಂ ನಶಿಬ್; ತಾಕಾ ತೊ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನೈಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ನಂತರ್ ಆಕೈನ್ ರೊಕಿಚೆ ನಾರ್‍ಲ್ ವ್ಹೊರ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ದೆವಾಚೇ ದಯೆನ್ ತಿಕಾ ನಾರ್ಲ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಜ್ಬ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ದಿಲೆ, ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಯಾಮೀ ಗ್ರಾಯ್ಕಿಣ್ ಕೆಲಿ.

ಪೊರುಂಚಾ ವರ್ಸಾಚೇ ಅಖ್ರೇಕ್ ತಿಚೇ ಪೈಲೇ ಧುವೇಕ್ ದಾದೊಶಿ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ತಿಚೇ ಆನಿ ಪುತಾಚೇ ಜೋಡಿನ್ ದುಡು ತಿಚ್ಯಾಯೀ ಖಜಾನಾಂತ್ ಜಮುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತಿಚಿ ಹಿ ಅಭಿವೃದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸುನ್ ಕಳ್ಳಿ; ರೊಕಿಕ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಕಳ್ಳಿ.

ಆಂವ್ದುಂಚಾ ಸುರ್ವೆಚಾ ಮೈನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್‌ಂಚ್ ರೊಕಿಗೆರ್ ಅವ್ಚಿತ್ ದಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಮಾಡಾ-ಖುಬ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಡ್ಡುಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂಡೆಲ್ ಪರ್ಯನ್ ಝಡುನ್ ಪಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸ್ವಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಆವ್ಘಡಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರ್ ಗಟ್ಲೆ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾ’ಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾಡ್ ಈಳ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಲಕುನ್, ತಾಚಾ ಘರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಪಡುನ್, ಆರ್ವಾಸ್ ನಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ದುರುಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಕೊಸ್ಳಾವುನ್ ನೊವೆಂಚ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ, ತ್ಯಾಯೀ ಖರ್ಚಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಾಕೆಂ ಪರ್ಯಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದತಾನಾ ತಾಚಾ ಖಜಾನಾಂತಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಯ್ ಬೆಂಕಾಂತಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯೀ ಮುಗ್ದೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಅನಿಕೀ ಸಾರ್ಣೆಚೆಂ ಆನಿ ಧರ್ಣೆಚಿಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಉರುಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ರೀಣಾ ಬಘರಾ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ನಾರ್ಲ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾಂಗೆಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹೆರಾಂನಿ ಕಲ್ಪನಿಕ್ ನೀಬಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆತಾಂ ಆಂಗ್ಡೇಚಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಲೆಕುನ್ ಥೈಂ ಗೆಲೊ.

"ಆವೈ ಶಪಥ್ ಪರ್ಬೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪೈ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್, ಫಿಕ್ಸೆಡಾಂತ್ ಆನಿ ಉಸ್ಣೆ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ದಿತೊಂ, ತುಂ ತುಜೆ ನಾರ್ಲ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ದುಡ್ಡು ಅಸ್ಸುನೀ ನಾ ಮ್ಹಣಾನ್‌ವೇ?" ಮ್ಹಣುನ್ ಫಟಿಚ್ ಉಲೈಲೊ.

ರೊಕಿ ನಿರಾಶೇನ್ ಪಿಸಾಂತುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ.

"ಆಕೈಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತೆಲೆ. ವಿಸಾರ್ನ್ ಪಳೆ" ಮ್ಹಳೆಂ ಬಾಯ್ಲೇನ್.

"ಛೆತ್ತ್! ತಿಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪೊರುಂ ನಾರ್ಲ್ ದೀವ್ನಾ’ಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಣಾ’ಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ನಾರ್ಲ್ ವ್ಹೊರ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಜಾಳ್ ವೊಂದೊನ್, ಹಗೆಂ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಕನ್ಪಿರ್-ಸರ್ ದಿ. ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ ರೀಣ್ ಹಾಡ್ತಾಂ."

ನಗ್ ಘೆವುನ್ ವೊಸುನ್ ತೊ ಬೆಂಕಾಚಿ ಶಿಡಿ ಚಡುಂಕೀ, ಆಕೈ ಬೆಂಕಾಂತ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುಂಕೀ ಸಮಾ ತಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ತಿಕಾ ದೆಕುನೀ ದೆಕ್ಲೆಂನಾ ತಶೆಂ ಅಲಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ವೈರ್ ಚಡ್ತಾನಾ,

"ಕಿತೆಂ-ರೆ, ವಳಕ್ ನಾ’ಸ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಚಾಪ್ಡಿ ಕರ್ತಾಯ್? ತುಜ್ಯಾಚ್ ಬಾಪಾಚೆ ಖಾಸಿ ಭೈಣ್-ರೆ ಹಾಂವ್" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ತಡ್ವುನ್ ಹಾಸ್ಲಿ ಆಕೈ.

"ಮಾಫ್ ಕರ್, ಆಕೈ, ಹಾಂವ್ ಮೆಟಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ತಾಲೊಂ. ಶಿವಯ್, ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ."

"ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೇ ತಕ್ಲೇಕ್ ವೊಕಾತ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿತಾತ್?" ತಿ ತಮಾಷೆ ಉಲೈಲಿ.

"ಮ್ಹಜೇ ಪಿಡೇಕ್ ದಿತಾತ್."

"ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಹಾಬಾ ತಿ, ಎದ್ಯಾ ವ್ಹೊಡ್ಲ್ಯಾ ಸಿರಿವಂತಾಕ್!?"

"ಸಿರಿವಂತಾಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಘಾಲ್, ನಂಜ್ಜಿ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಕರ್ನಾಕಾ ತೂಂ."

"ತುಜಿ ಪಿಡಾ ಕಿತೆಂ ತಿ ಸಾಂಗ್-ರೆ. ತಾಚೆರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಫಾತರ್."

"ತುಂ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ."

ಪಿಡಾ ರಿಣಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಕಾ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ತಾಚಿ ಗತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ,

"ಚಡ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ನೈಂ; ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತೆದೊ ಪುಣಿ ಘಾಲ್ತಾಂ."

"ಬೊರೆಂ, ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಸ್ ಆಸುನ್ ಉಲಯಾಂ. ನಾ ತರ್ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೇರ್ ಪಡಾತ್" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಆನಿ ಥೈಂ ತಿಕಾ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ರಾವುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಕೈ, ಹೆಂ ತುಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಮ್ಹಜೇ ಮರ್ಯಾದೆರೀ ಫಾತರ್ ಘಾಲ್ನಾತಾ!" - ಹ್ಯಾ ಶರ್ತಾಖಾಲ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ದುರ್ಗತ್ ವಿವರಾವುನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ತಿಣೆ ಗೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ,

"ಸಕ್ಡಾಂಗೆರ್ ವೊಸೊನ್ ವಿಸಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ರೀಣ್ ದಿಲೆಂನಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್. ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ತುಂ ಅಮ್ಗೇರೀ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಇ ದೀಲ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಲೊಗೀ ನಾ? ಆಯಿಲ್ಲೊಇ‌ವೇ ತೂಂ? ಅಶೆಂಚ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಇಂಕಡೆ ದುರ್ಸಲಾಯ್ ತರ್ ಹಾಂವೆಇಂ ದೀಲ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೇ ಮರ್ಯಾದೆರ್ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾರಣ್ ದಿಲೆಇಂಮೂ-ರೆ? ತುಕಾ ಅಮ್ಗೇರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದವ್ಲತೇನ್ ಫುಟ್ವಲ್ನಾ, ವ್ಹಯ್-ಮೂ?

"ತುಕಾ ಪೊರುಂ ಹಾಂವೆಂ ನಾರ್ಲ್ ದೀನಾ’ಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಠೀಖ್ ರಾಗಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್..."

"ತೋಂಡ್ದಾಂಪ್!" ಖೆಂವ್ಚಾಲಿ ತಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, "ಘಡ್ಪಾಂ ಉಲೈನಾಕಾ; ಸತ್ ಉಲೈ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿರುದ್ ರಾಗಾನ್ ಕಿತೆಇಂ ಉಲೈಲ್ಲಿಂವೇ? ತಸೊ ರಾಗಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅತ್ತಾಂ ಕುಟ್ಟುನ್ ಉಲೈತಿಂವೇ?"

"ತರ್, ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಅಮ್ಗೇಲೆ ನಾರ್ಲ್ ವ್ಹೊರೊಂಕಾ’ಯಿಲಿಚ್ಚ್ ನಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ"

"ತುಕಾ ಖರೆಂ ಸತ್ ಕಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ವೇ? ನಾರ್ಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಗೆರ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ಭರ್ ಚಲುನ್, ತುಮ್ಗೇಲೆ ನಾರ್ಲ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾಕಾ. ನಾರ್ಲ್ ಸವಾಯಾಸ್ತಾನಾ ತುವೆಂಚ್ ವ್ಹೊರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ, ತುಂ ಆಮ್ಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕಡೆ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹೊರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಚಡ್ ಮೊಲ್ ಯೆತಾನಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ನಾರ್ಲ್ ಉರಾನಾಂತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಗೆಲೆಚ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ಧರ್ಲಿ, ಧೈಂಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಯೆನ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಉಸ್ಣ್ಯಾ ಲೆಕಾರೀ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಾರ್ವೆಲ್ಲೆ, ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬದ್ಲೇಕ್ ಬೊರೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಆಮ್ಚಾ ಬೊರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್, ಕಳ್ಳೆಂವೇ? ತಾಂತುಂ ರಾಗ್ ಶಿಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಜಾಯ್?"

ರೊಕಿ ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ, "ತೂಂ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೀಣ್?" ಮ್ಹಣುನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ.

"ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತುಜೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಬಾ..., ಕಿತೆಂ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್! ಸಾಂಗ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ನಾರ್ಗಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೊಸುಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾತಾ."

ರೊಕಿನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ನಗ್ ಕಾಡುನ್, "ಘೆ ಆಕೈ, ಹಾಚ್ಯಾ ಆದ್ವಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಿತ್ಲೆ ದೀ" - ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೀನ್ಪಣಿ.

"ತೊ ವ್ಹೊರುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್, ನಗಾಂಚ್ಯಾ ಆಡ್ವಾರ್ ರೀಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ನೊವೆಂ ಬೆಂಕ್ ಉಗ್ಡುನ್ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ದುಡು/ಭಾಂಗಾರ್ ಪೈಲೆಂ ನೈಂ; ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ."

ರೊಕಿ ಕಾವ್ಜೇವ್ನ್, ನಾರ್ಗೊನ್, "ತೀನ್ ಬೊಟಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ ಆಕೈ" ಮ್ಹಣುನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. ತಿಣೆ ವೆಂಕಾ ಭೀತರ್ ವೊಸುನ್, ತಾಣೆ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಐವಜ್ ನಿಕ್ಳಾವುನ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ, ಘೆತಾನಾ, -

"ಮ್ಹಜಾ ಬಾಬಾ ಸಾರ್ಕಿಚ್ ದಯಾಳೀ ಆಕೈ ತುಂ"

"ಹಾಂ-ಹಾಂ, ಪುರೊ ಸೈಲಾಪ್. ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಕಾ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳೆ, ವ್ಹಯ್ಮೂ-ರೆ? ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೇರ್ ಸಂಕಷ್ಟಾ’ಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ. ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ನೈಂ ಬಘರಾ್ ಸುಖಾ-ಸಂಪತ್ತಾಂತಾ’ಸ್ತಾನಾಂಯಿ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್, ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಪಾಳುಂಕ್, ಆನಿ ತುಕಾಯೀ ತೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ರೀಣ್ ಆಡ್ವಾಚೇ ಭದ್ರತೇವಿನಃ ತುಕಾ ದಿಲೆಂ; ತುಜೊ ಸೈಲಾಪಾ’ಯ್ಕುಂಕ್ ನೈಂ. ಫುಡೆಂ ತುಂಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಕರ್ ಆನಿ ಪೂನ್ ಜೋಡ್."

"ಮಂತ್ರಿ ಪೂಜಾರಿಚಿ ಶಿಷ್ಯ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ."

"ಥೂ! ತಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳ್ ಕರ್ನಾಕಾ! ತಾಣೆಂ ನಾಂವಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆಂ ಕಾಡುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜೇಬರಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡುನ್ ಗುಪ್ತಿಂ ದಿತಾವೆ-ರೆ ತೊ? ಕಿತೆಂ ಬೊರೆಪಣ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಧಾ ಜಣಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ವೇದಿರ್ ರಾವುನ್, ಗಾಜವ್ನ್ ಕರ್ನಾಕಾ, ಗುಪ್ತಿಂ ಕರ್. ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆವಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತೊ ದಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಶಿಂಚ್ ಆಮಿ ಹೆರಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಬೊರೆಪಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, - ತಾಕಾ ತೃಪ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್. ವೊಸ್. ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಮಾಕಾ ತೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್."

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ವಾಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಸಿ, ಕಸ್ಲಿಚ್ಚ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ]

[ಜನೆರ್, 2016]

 

ಜೊ.ಸಾ.ಅಲ್ವಾರಿಸ್: ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಜೊಕಿಮ್ ಸಂತಾನ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಯೊ/ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಅಪಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜೊ.ಸಾ.ಅಲ್ವಾರಿಸಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖರಿಂಚ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]