ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಕಿಟಾಳ್... ಉಜೊ... ಆನಿ ದಾವ್.. [ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಆತಾ/ದೇವಿಂಚೊ, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್, ದೇವಿಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ’ಭಾರತ್ ಮಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಧೆಂ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಚಿ ಹಕೀಗತ್ ಹಿ; ಹರ್ಯೆಕಾ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಲತ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾತಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾತ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ’ದೋತ್/ದೆಣೆ’ ನಿಬಾನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹಕೀಗತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಗಮ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಕಾಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ. ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾದೂಗರ್ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಆನಿ ’ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಮಾಹೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಸಲೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಜಿಣಿ/ಕಾಣಿ......

ಕಿಟಾಳ್ ...........ಉಜೊ.......... ಆನಿ ದಾವ್...!!


ಉಜೊ..........

ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾ೦ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಟಿ.ವಿ. ದೆಖ್ತಾನಾ.......ತೆದ್ನಾ೦ ಲಾನ್ಶೆ೦ ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಲೆ೦ ತೆ೦ ಆತಾ೦ ಉಜೊ ಜಾವುನ್ ತಾಚಿ ದಾವ್ ಮತ್ ಇರ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ.........!

ಆಜ್ ಪರತ್ ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ತಿಚ್ಚ್ ಖಬರ್........ "ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ೦ನಿ ಕೆಲೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್"... .."ನೆ೦ಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 50 ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೆ೦ ರೇಪ್"... "ಡೆಲ್ಹಿ೦ತ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ 12 ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್"........."ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜಿವ್ಘಾತ್"....... ಮ್ಹಜೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ ಖಡ್ತಾ, ರಗ್ತಾಸ್ರಾವ್ ವಾಡ್ತಾ, ಭಿತರ್ಲೆ೦ ಕಿಟಾಳ್ ಉಜೊ ವೊ೦ಕ್ತಾ..... ದಾ೦ತ್ ಖಿರ್ಲುನ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ಟಿಪೊಯೆರ್ ಮಾರುನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಉಟ್ತಾ೦....!

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಕಾ೦ಟ್ಯಾಪರಿ೦ ತೊಪಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಗಮ್ ಲ್ಲೆ೦ ನಾ೦. ಆತಾ೦ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ದುಖಾ೦ ಭರೊನ್ ಜಡ್ ಜಾತಾನಾ ಝರಿ೦ಪರಿ೦ ಸಕ್ಲಾ ದೆ೦ವ್ತಾತ್.... ಚಲ್ಯಾನಿ೦ ದೊಳೆ ಮೊಡ್ಚೆ, ಬಸ್ಸಾನಿ೦ ವೆತಾನಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಆನಿ ಕ೦ಡಕ್ಟರಾನಿ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಚಿ, ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ನಾಯ್ತ್ಯಾನ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಹಾಸೊ, ವೊಡಾನಿ೦ ದೊಳೆ ಗುರ್ಕುನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦...ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ತೊಚ್ಚ್ ಫಡ್ಪಶಿ "ಗುರು" ನಹಿ೦..?. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಲ್ಮಾಟ್ಯಾರ್ ಲಾ೦ಕ್ಡಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ೦ ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ವಾಚ್ತಾನಾ........!!

ಪಯ್ಲೆ೦ ಆಸ್ಲೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ,ಆನಾಚಾರ್, ಆಶ್ಲೀಲ್ ಪಣ್ , ಮಾನ್ ಭ೦ಗ್, ಕಾಜಾರಾ ಆಧಿ೦ ಲೈ೦ಗಿಕ್ ಸ೦ಭ೦ದ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಗೀ ? ಮಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ಚಡ್ ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ…… ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಯೆನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾ೦ ಲಜೆಚ್ಯಾ, ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ, ಮಾನ್ ಭ೦ಗಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಭಿತರ್ ಚ್ಚ್ ದವರ್ತಾಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಗ್ರಾಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಚಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಲೊಕ್ ಬೊವ್ ಸತ್ತಿಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿ೦, ಬಾಯ್ಲಾ೦, ಚಲಿಯೊ ಹಿ೦ ಆನಾಹುತಾ೦ ಕೊಣಾಕ್ ಯ್ ಸಾ೦ಗಾನಾಸ್ತಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಗತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬ೦ದ್ ಕರುನ್ ದವರ್ತಾಲಿ೦....! ಹಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಏಕ್ ಜೀವೆ೦ ಉದಾಹರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆಶಾತ್....?

ಆಜ್ ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ಲಾ೦, ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ, ವಿವಿದ್ ಮಾಧ್ಯಾಮಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ೦ತ್, ಕಾನುನಾ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್, ಲೊಕಾಚೆ೦ ಭೆ೦ ಊಣೆ ಜಾಲಾ೦, ಚಲಿಯೊ-ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರಿ, ಸಾಮರ್ಥೆವ೦ತ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ನಿಯಾ೦ತ್ರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾತ್...ಆನಿ ಆಸೆ೦ ಕಾನುನಿ ಮಜತ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಸರಾನಾ೦ತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಹರಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾ......! ಮಾಧ್ಯಾಮಾನಿ೦ ಝಳ್ಕಾತಾ...!

ಆನಿ ಆಜ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಶೆ೦ ಘಡ್ ಲ್ಲೆ೦........ಹಾ೦ವ್ ಜಿವಿ೦ಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಚೀರ್ತಿ೦ ಆಸ್ಲ್ಲಿ೦ ಕೊಣ್ಣಾ...! ತ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಕಾಸ್ಟಿ ಕಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ತಿ೦ ಆಸ್ಲಿ೦ ಕೊಣ್ಣಾ....!! ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆ೦ ಮಾರ್ ಖಾವವ್ನ್ ಜೈಲಾ೦ತ್ ಬಸಯ್ತಿ೦ ಆಸ್ಲಿ೦....ಪೂಣ್ ತೆದ್ನಾ೦ ತಕ್ಲಿ ಪ೦ದಾ೦ ಘಾಲು೦ಕ್ ಪಡ್ಲಿ....ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್ಲಿ....ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಫೈಲ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಭಿ೦ಯಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ "ಹು೦" ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ೦..... ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಸವಯ್ ಜಾಲಿ.....ತ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ಚ್ ರಾಣಿ ಜಾಲಿ೦..! ಮಕಾ ಕೊಣಿ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಸಾ೦ಗಾನಾತ್ಲಿ೦.... ಕ್ಲಾಸಿಚಿ೦ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಮ್ಹಜೊಚ್ಚ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಆಶೆತಾಲಿ೦....ಮ್ಹಜೆರ್ "ಹಾ೦ವ್-ಕಾರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭುತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.....!

ಕಿಟಾಳ್.......

ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಭೆಟ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜಾಲ್ಲಿ, ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ಬನಾ೦ಗಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ತ್ ಪಾ೦ಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ. ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪಾ೦ಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಚೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ (ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮೊ೦ಯ್ಲಾ ಪೊಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ೦) ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾಡುನ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಿ೦ದ್ವಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ನಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಚಡ್ ಚ್ಚ್ ಭಿ೦ಯೆತಾಲಿ೦. ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜೊ ಇಲ್ಲೊ ಕಡಕ್ಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ತಾಕಾ ವೆಗಿ೦ಚ್ಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮಾಕಾ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಧೈರ್ ಜಾಲೆನಾ೦. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಸಗ್ಳಿ೦ ಮ್ಹಜಿ೦ ಲಾನ್ಪಾಣಲಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಿಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ೦….!

ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾ೦ಚ್ಯಾ ಕು೦ಡ್ಬ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾತಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಫಾ೦ತ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿ೦ ಎತಾಲೊ. ಮಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ ಕಿ ಪಪ್ಪಾ ತಾ೦ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಗ೦ಧಾ ರೂಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಖ೦ಯ್ಗಿ ಸಾರ್ಬಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್..... ರೂಕ್ ಕಾತ್ರೊ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ೦ತ್ ತೊಯ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ.... !

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ವಿಚಾರ್-ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕ೦ಯ್, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಾಗಾನ್ ಮಾಕಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಚೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಹಿ೦ದು ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ೦...!

ಹಾ೦ವ್ ಪಾ೦ಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ಸೊಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕುಡಿಂತ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ೦. ತೆದ್ನಾ೦ ಮಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯ್, ತರಿ ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ಸೊಬಾಯೆನ್ ಸು೦ರ್ಗಾರಯಿಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಸ್ಕುರೆ೦ ಮುಖಾಮಳ್ ....ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಗಾಲ್ ...ಕಿರಾ ಸಾರ್ಕೆ೦ ನಾಕ್....ಬಿ೦ಡಾಬರಿ ದೊಳೆ...(ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ವೆ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦...). ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತೀ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ೦.

ಕಿಟ್ಟ ಸರ್ ಜಾತಿನ್ ಹರಿಜನ್ ತರೀ ತೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ತೊ ಮಾರ್ಗಾನ್ ಎತಾನಾ-ವೆತಾನಾ "ನಮಸ್ತೆ ಸರ್" ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ವಿಶ್ಶ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತೊ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆಟ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ತರೀ ತಾಕಾ ವರ್ಗ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ಕಾ೦ಯ್ ರಿಟಾಯಾರ್ಡ್ ಜಾತಾ ಮಣಾಸರ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ.... ತೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾ೦ಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಗಣಿತ್ ಆನಿ ವಿಜ್ನ್ಯಾನ್ ಶಿಕೈತಾಲೊ. ತೆ೦ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ೦. ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ತೆದ್ನಾ೦ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರಿಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಾನಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಉತ್ತಿರ್ಣ್ ಜಾತಾಲಿ೦ಚ್ಚ್....ಹಿ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್.......!

ತೆದ್ನಾ೦ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ತ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಶಕ್/ಶಿಕ್ಶಕಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಕರ್ನಾ೦ ಬುಟ್ಟ್ಯೊ ಚಾಕ್ರಿ ಕರವ್ನ್ ತಾ೦ಚಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ಕರ್ತಾಲೆ/ಕರ್ತಾಲಿ೦. ಕೊಣ್ ಚಾ ಹಾಡು೦ಕ್...ಕೊಣ್ ಪುಡ್ ಹಾಡು೦ಕ್...ಆನಿ ಕೊಣ್ ಚೊಕ್ ಯಾ ಬೇತ್ ಹಾಡು೦ಕ್.
ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ತೆದ್ನಾ೦ ಶಿಕ್ಶಾಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಬೇತಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಲಿ೦. ಜರ್ ಘರಾ ಆಮ್ಕೆ೦ ತ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ "ಬರೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿಕೀ ಚಾರ್ ಪಡಾಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ" ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚಿ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲಿ೦. ತಸೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗಿ೦ ಘರಾ ಸಾ೦ಗಾಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲಿ೦...ಆನಿ ಆತಾ೦..ಏಕೇಕ್ ದ್ರಿಶ್ಟಾ೦ತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಭಗ್ತಾ, ಆತಾ೦ಚಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಖ೦ಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತಿ......!

ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಗೊಪಾಲ್ ಸರ್, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಪೀಕ್ ವೊ೦ಕ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ ತಾ೦ಬ್ಡಿ ಪೀಕ್ ಹಾತಾನ್ ಪುಸುನ್ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಕ್ ಘಶ್ಟಿತಾಲೊ...ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೊವ್ಯಾ ಬುಸ್ಕೊಟಾಚೆರ್ ತಾ೦ಬ್ಡಿ ಖತಾ೦ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾಲಿ೦. ದುಸ್ರೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ/ಮೆಸ್ತ್ರಿರ್ಣಿ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ೦ ತಾಕಾ ಪೊಡೊನ್ ವೊಚೊ೦ಕ್ ನಾತ್ಲೆ೦....ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಚ್ ತೊ ಚಲ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ ಯ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ತಾಕಾ ನಾ೦ ಜಾ೦ವ್ ಯಾ ಉಲ್ಟೆ೦ ಜಾ೦ವ್ ಉಲೈನಾತ್ಲಿ೦. ಸದಾ೦ ಸಹಕಾರ್ ತಾ೦ಚೆ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಹಾ೦ತು ಫಾಯ್ದೊ ಶಿಕ್ಶಕಾ೦ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ....! ತಸೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ ಯ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ವಿಶಿ೦ ತಕ್ರಾರ್ ಯೆನಾತ್ಲೆ.

ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಮಾಕಾ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿವುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಣಿತ್ ಆನಿ ವಿಜ್ನಾನ್ ಪಾಟಾ೦ಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪವ್ನ್ "ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಗಣಿತಾ೦ತ್ ಆನಿ ವಿಜ್ನಾನಾ೦ತ್ ಬರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ೦, ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಜೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಸಾ೦ಗ್ಯೆತ್ " .. ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಗಾಲ್ ವೊಡುನ್ ಸಾ೦ಗ್ ಲ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ಯ್ ಖುಶೆನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಸ್ವಿಕ್ರತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾನಿ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಮಾಕಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊನಿಟರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦.....! ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾನಿ೦ ಮಾಕಾ ಬರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆ೦ಯ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಶಿಕೈತಾಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಜೆ ಗಾಲ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ....ಮಕಾ ಪೊಶೆತಾಲೊ...ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ತಾಲೊ...ಅನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕೀಸ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದಿತಾಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಖುಶಿ ದಾಖೈಲೆಲಿ ತರೀ ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಸವಯ್ ಜಾಲಿ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦.

ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಸಳಾವಳ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾಲಿ. ಜರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾ೦ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೂಶಿಚ್ಯಾ ಭಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಕಡೆ " ಇವತ್ತು ಸಿ೦ತಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ ಕ೦ಯ್....

ಆಸೆ೦ ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಕಶಿ೦ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಳ್ಳೆ೦ಚ್ಚ್ ನಾ೦.....

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಬರಿ ಮಿನ್ಹಾತ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸಾ.... ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಚ್ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ ಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಮಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಾಟಾ ಶಿಕ೦ವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್. ಗಣಿತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ೦ ಶಿಕಯ್ತಾ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವದನಾರ್, ವೊಳು ವೊಳು ಮ್ಹಜೆ ಪಾ೦ಯಾ-ಪೊಟ್ರೆರ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಚರೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆ೦ ಮಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ನವೆ೦ ನ್ಹಹಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಕೆಲೆ೦ನಾ. ಲೋವ್ ಬಳಾದೀಕ್ ಹಾತ್ ಮಾಕಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ವೊಡು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ....ಮಾಕಾಯ್ ಕುಡಿಂತ್ ವೀಜ್ ದಾ೦ವೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ...ಹಾ೦ವ್ ಸಗ್ಳಿ೦ಚ್ಚ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ ಮಧೆ೦ ಆಡ್ಚಲಿ೦....ಹಾ೦ವ್ ಲಜೆಲಿ೦ ತರೀ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಮಾಕಾ ಜಾಲೆ೦ನಾ.... ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವೆಡ್ಕೊಳಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿ೦.....!!.

ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆತಾ೦ ಭರಾನ್ ಹಾಲ್ತಾಲೊ....ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ದಲ್ತಾಲಿ೦. ......ಥೊಡೊ ವೇಳ್ .......ಆನಿ ಮಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಗೆ೦ತ್ಲೆ೦ ಸೊಡುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಗಾಲಾರ್ ಏಕ್ ಕೀಸ್ ವೊತುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಘರಾ ವೊಚೊ೦ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ....ಹಾ೦ವ್ ವಳೂ ಉಟೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಪ೦ದಾ ಘಾಲುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಮತಿ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾನಾ೦ತೆ೦ ವಿಚಾರ್ ಎತಾಲೆ ತರೀ ಮನಾ೦ತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಖುಶಿಚ್ಚ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ.....ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳೆ೦ನಾ..........!

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಹೆ೦ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಘಡ್ಲೆ೦....ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಚ್ಚ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿ೦..... ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ "ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ" ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಮಾ೦ತ್ ಮಾಕಾ ಸೀತೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾ೦ ನಾಟಕ್ ಆಭ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ರಾವಾಣಾಚ್ಯಾ ವೆಡ್ಕೊಳಾ೦ತ್ ಸೀತಾ ದಲ್ತಾಲೆ೦.........! ಡ್ರಾಮಾ೦ತ್ ಮಾಕಾ ಇತ್ಲಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಕೀ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ವರ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ಉಬ್ತಾಲಿ೦.......ಮಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ೦.... ಘರ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯ್ ಮಾಕಾ ಬರ್ಪೂರ್ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಮೆಳ್ಳಿ....!

ಆತಾ೦ ವೊಳು ವೊಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಸು ಪುಸು ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊ೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಚೆ ಆನಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಚೆ ಚೆಡೆಯ್ ಮಾಕಾ ಚಿಡಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆ. ಹಾ೦ವ್ ಹಾಸೊನ್ ದಾ೦ವ್ತಾಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ ಮಾಕಾ ಧೈರ್ ನಾ೦ ಜಾಲೆ೦. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಿರಿಲಾನ್ ಮಾಕಾ ಆಡಯ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್..... ಸಿರಿಲ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ತರ್ನಾಟೊ....ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಶಿಕೊನ್ ಘರಾ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಏಕ್ವಿಸ್ ಜಾತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ... ದಿ೦ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಘಟ್ ಶರೀರ್, ಲಾ೦ಬ್ ನಾಕ್, ಗೂ೦ಡ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಮ್ಹಖಾಮಳ್ ತಾಚೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆನ್ ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಮಜೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಲಾಗಿ೦ ವೊಡ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ...ಆನಿ ತೊ೦ಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಹಾಡುನ್ "ಸಿ೦ತಿ ಹಾ೦ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ೦...ತುಜೆ೦ ಹೆ೦ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಶರೀರ್ ಮಾಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾ " ..ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವೆ ನಾ೦ ಕೆಲೆನಾ೦....ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ತ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಆಡ್ಚಲಿ೦............!!

ಹಾ೦ವೆ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಬರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ….

ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾ೦ವೆ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ರಡ್ಲೊಲೊ....ಹಾ೦ವ್ ಯ್ ರಡ್ಲೆಲಿ೦, ತರೀ ಆದೆವ್ಸ್ ಕರಿನಾಸೆ೦ ಸೊಡು೦ಕ್ ಜಾತಾ.......?

ಪಪ್ಪಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮಾಕಾ ಆತಾ೦ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾದ್ರಿ೦ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ವೆ೦ಟ್ ಜುನಿಯಾರ್ ಕಾಲೆಜಿ೦ತ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಭೈಣಿಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲಿ೦. ಚೆಡ್ವಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಚ್ಯಾ ಖುಶಾಲಾಯೆ೦ಕ್ ಕಾಡು೦ ಪಡ್ಲೆ೦..... ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ......ಪೂಣ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ೦ ಕರ್ತು೦ವಾ೦ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ೦. ತೆದ್ನಾ೦ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ , ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ನ್ಹಹಿ೦ ಸಿಸಿಲ್, ಮಾಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿ, ಜೆನೆಟ್, ರಾಧಾ, ರಮಾ, ಪುಜಾ ಆನಿ ಸೆಲಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ "ಫೆವರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆ೦ಟ್ಸ್" ಆಸ್ ಲ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್.....!!

ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾಲಿ೦. ಗಾ೦ವ್ಚೆ ದುಸ್ರೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೆ ತರೀ ಹಾ೦ವೆ ಕಿತ್ಯಾಚಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿನಾ೦. ಆಸೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ೦ ತ್ಯಾ ಕಾಲೆಜಿ೦ತ್ ಕಸೆ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ಚ್ ಮಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆನಾ೦. ಆತಾ೦ ಪಿ. ಯು. ಸಿ. ೦ತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦. ಪಪ್ಪಾನ್ ಮಾಕಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚ್ಚ್ ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಶಿಕೊ೦ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚಿ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ತರ್ನಾಟಿ ಚಲಿ. ಟೈಪಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ ಬಸ್ಸಾರ್ ಸಕಾಳಿ೦ ಆಟ್ ವರಾರ್ ವೆತಾಲಿ೦. ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಗಡ್ದಿ ಚಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಯ್ ನಿಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ೦. ತಾಣೆ೦ ಮಾಕಾ ಧರುನ್ ಪಾಟಿ೦ ವೊಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಸೊರ್ರಿ ಮಿಸ್ಸ್ ಹೆ೦ ಬಸ್ಸ್ ಸೊಡ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆ೦ ಬಸ್ಸ್ ಯೆತಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ಲಜೆಲಿ೦. ಆಕರ್ಶಿತ್, ಹಲ್ಟ್ ಜೀವಾಚೊ, ಲಾ೦ಬ್ ಕದಾಚೊ, ಗೊರೊ ಚೆಡೊ ಮಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಚೆ ಥೈ೦ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲಿ೦.....ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಗು೦ವ್ತಾಲೊ......ಹಾ೦ವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿ೦ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ಟೊಪಾರ್ ಭೆಟ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್.........

"ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಸ್....ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವೆ ತಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಅ೦ಬೊರ್ಪಿಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದೆಖ್ಲ್ಯೊ.... ಹಾ೦ವ್ ಲಜೆನ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ದರ್ಣಿಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿ೦. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಣೆ೦ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಟೊನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, "ಸಿ೦ತಿಯಾ ಡೆಸಾ" ಅಪಾಪಿ೦ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦......! ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಸದಾ೦ಚಿ೦ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ಅಮ್ಚೆ೦ ಮಧೆ೦ ಸಳಾವಳ್ ವಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಟೊನಿ ಮಧೆ೦ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಸ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಮಾಕಾ ಟೊನಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೆ೦ಟೆ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಟ್ರೆಡಿ೦ಗ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಕಮ್ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦. ಆಸೆ೦ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಆತಾ೦ ಸದಾ೦ಚಿ೦ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾನಿ೦ ಆಮಿ೦ ಸಭಾರ್ ಥಿಯೆಟರಾ೦, ಪಾರ್ಕಾ೦, ರೆಸ್ಟೊರೆ೦ಟಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಸ್ತಿಲ್ಲಿ೦......ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ೦ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ೦ತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲ್ಯಾ೦ವ್.

ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಟ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾ೦ವ್ ಟೊನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿ೦. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಮಾಕಾ ಆನಪೇಕ್ಶಿತ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಿ ,.... ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಟಿ. ಬಿ. ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವೆನ್ಲೊಕ್ ಹೊಸ್ಪಿಟ್ಲಾ೦ತ್ ಆ೦ತುಳ್ನಾರ್ ಆಕ್ರೆಚೆ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾ ಮ್ಹಣ್...... ಹಾ೦ವ್ ರಡ್ಲಿ೦, ನಹಿ೦ ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮೊರ್ತಾ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಫೈಸಲಾಕ್ ಚಿ೦ತುನ್....!!

ದಾವ್ ..........

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಮಾಕಾ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ಏಕ್ ಸೊಮ್ಜೊಣೆದಾರ್, ಮೊಗಾಳಿ, ಮೊವಾಳಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ನೊವ್ರೊ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಫಾಸ್ಳೆ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ ಸರ್ವ್ ಸುಖ್ ಭಗ್ಲೆ೦ ತಸೆ೦ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ವಾಡ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ರಚು೦ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ೦- ಟೊನಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ೦ ದೊಗಾ೦ ಭುರ್ಗಿ೦. ಟೊನಿ ತಸಲೊ ನೊವ್ರೊ ಸಕ್ಟಾ೦ಕ್ ಫಾವೊ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿ೦. ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ೦, ಕಿತೆ೦ ಘಡ್ಲ್ಲೆ೦, ಕಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾನಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ರೆವಾಡ್ಲೆಲಿ೦ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ವಿಸರ್ ಮಾಕಾ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ. ಟೊನಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾ೦ಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆದಿ೦ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ನಾ೦ ಯಾ ಮಾಕಾ ಸುಡಾಳ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ೦......

ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾ೦ 54 ವರ್ಸಾ೦.......ಮ್ಹಜಿ೦ ದೊಗಾ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಬರೆ೦ ಶಿಕೊನ್ ದುಬಾಯ್ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಚೆಡು೦ ಆಮೆರಿಕಾ೦ತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಜಿಯೆತಾಲಿ೦. ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಊಣೆ೦ ಕೆಲ್ಲೆನಾ೦. ಪತಿ ಮಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ, ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳಿ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊಗಿ ಕಾಜಾರಿ೦ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಊಣೆಪಣ್ ಮಾಕಾ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ೦. ಪತಿ ಟೊನಿ ಆತಾ೦ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾನಿ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿತಾಲೊ. ದೇವ್ ದಿತಾನಾ ಪಾಕೆ೦ ಚೀರ್ನ್ ದಿತಾ ಕ೦ಯ್...ತಸೆ೦ ಮಾಕಾಯ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ಕ್ ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಮಾಕಾಯ್ ತಾಚೆ೦ ಭಗ್ಸಾಣೆ೦ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆ೦......? ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ.........! ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯ್ ಇತ್ಲೆ೦ ಬರೆಪಣ್ ಆತಾ೦ ಮ್ಹಜೆ ಥೈ೦ ಆಸೊನ್ ಯ್ ಮಾಕಾ ಆದ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಾನಾತ್ಲೆ.......! ತಿ ಊಜ್ಯಾ ದಾವ್ ಆತಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಗ್ಳೆ೦ ಶರೀರ್ ಲಾಸೈತಾಲಿ........

ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೊ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆತಾ೦ ಮಾನಾಸಿಕ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಉಜೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ದಾವ್ ಉಟ್ತಾ೦ ಬಸ್ತಾ೦ ಮ್ಹಜಿ ಕುಡ್್ ಹುನ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಘೊ೦ಟೆರ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಮುಖಾರ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ತೆ೦ಚ್ಚ್ ಕುಸವ್ನ್, ಸಿಜವ್ನ್, ಉಕ್ಡೊನ್, ಜಿರೊ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾ೦ ಚ೦ದ್ರಮುಖಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦. ಚಲಿಯಾ೦/ಸ್ತ್ರಿಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಚಲೆ/ದಾದ್ಲೆ ನಾನಾ೦ತೆ ಕಮೆ೦ಟ್ಸ್, ತಿಚೆ ಕೂಡಿಕ್ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ್ ಕೀಳ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುನ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾತ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರಿ ತಕ್ಲಿ ಪ೦ದಾ ಘಾಲುನ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ. ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ೦ ಪುರುಶಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾ೦ಕ್ ಆನ್ಯಾಯ್, ಜುಲುಮ್ ಜಾತೆ ಆಸಾ. ಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಖ್ ಭಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್......! ಅತ್ಯಾಚಾರಾ ವಿಶಿ೦ ದಿಸಾಳ್ಯಾನಿ೦, ಮಾದ್ಯಾಮಾನಿ, ಖಬರ್ ಯೆನಾತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚ್ಚ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ಸಿ೦ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾಅ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಲೆಗುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ತಾ..... ಲೈ೦ಗಿಕ್ ಧೊಶಿ೦ಕ್ ಮೀತ್ ಚ್ಚ್ ನಾ೦...ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ೦.....!

ಪರತ್ ಟಿ.ವಿ ರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ "ಬ್ರೆಕಿ೦ಗ್ ನಿವ್ಸ್".........."ಆಟ್ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾ೦ತ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್...! ಆತ್ಯಾಚಾರಿ ಆಜೂನ್ ಸಾ೦ಪ್ಡೊ೦ಕ್ ನಾ೦"... ಸುನಾಮಿಚಿ೦ ಲಾರಾ೦ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಆಪಾಪಿ೦ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಕೂಡಿಕ್ ಪೊಶೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ....ಕುಡ್್ ಮ್ಹಜಿ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ......ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆದ್ವಾ೦ತ್ ಆದ್ಲಿ೦ ಘಡಿತಾ೦ ಉಜೊ ವೊ೦ಕೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತಿ೦ಚ್ಚ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆ೦ ಘಟನ್ ಮಾಕಾ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್...? ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಊಜ್ಯಾ ದಾವ್ ಹಾ೦ಕಾ ಭಸ್ಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಪೇಕ್ಶಿತಾ ತರೀ ...ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಮಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಜ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಯಾ ಆಭಲ್ ನಹಿ೦..ತರೀ.....ಮಾಕಾ ಆದ್ಲಿ೦ ಘಡಿತಾ೦ ಪರತ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ನಾಕಾ ...ಪುಣ್
ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯೊ ಆಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ...ಪರತ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಊಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ತಾಲ್ಯೊ....!

ಆತಾ೦ ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಾಮಾನಿ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯೊ ನಾನಾ೦ತ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಜೆ೦ ರಗಾತ್ ಹುನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತರೀ ಟೊನಿಚೆ೦ ತೋ೦ಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಭಿತರ್ ಚ್ಚ್ ಖರ್ಗಾತಾ೦ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಖವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯೆ೦ತ್ ಬುಡ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತಯಾರ್ ನಾ೦......!. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ತೆ ದೀಸ್... ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೊ, ಕಾಜುಪಡ್, ಇಸ್ಕೊಲಾ ಬಾ೦ಕ್, ಕಿಟ್ಟ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಕೀಸ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊಲೊ ವೇಳ್, ತಾಣೆ೦ ಉಸ್ಕಾಯ್ಲೆಲಿ೦ ಲಾರಾ೦, ತಾಚಿ ತಿ ಉಬ್ ವೇ೦ಗ್, ಆಜೂನ್ ಮಾಕಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ಮುಣಾ೦ತ್ ಜಳೈತಾತ್.....!! ಸದಾ೦ ಆಸ್ಲಿ೦ ಕಿಟಾಳಾ೦ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಊಜ್ಯಾ೦ತ್ ಲಾಸೈತಾತ್......ತರೀ ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಚಿ ದಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಚ್ಯಾ ಶಿರಾನಿ೦..............!!

[ಫೆಬ್ರೆರ್, 2016]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ/ಲೇಖಕ್/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ’ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]