ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್ [- ಮೊನಿಕ ಶಾಂತಿಪುರ/ಡಬ್ಲಿನ್]

ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೆ ಭಂವ್ತೊಣಿಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಸಂವೇದನ್ ವೆಕ್ತಿ ಕರ್ತೆ ತಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತಸ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಎಕಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಪರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲಿ.

ಮೊನಿಕಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್, ಘಡಿತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ಭೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಜರೂರ್ ತುಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಜೊ.

ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್ [- ಮೊನಿಕ ಶಾಂತಿಪುರ/ಡಬ್ಲಿನ್]

“ಟ್ರಿಣ್, ಟ್ರಿಣ್” ಅಪರೆಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಫಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಬಕ್ಕಾರಾನ್ ಫೊನಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಮಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾಂ ತಿಸ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಪರೇಶನ್ ಅಸಾ. ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್. ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ದೊನಿ ಪಾಂಯ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತೆ ಆಸಾತ್.” ತಿಸ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಸರಾನ್ ಫೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಅಪರೆಶನಾಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್.

“ಹ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಕಂಯ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಗಾಯ್ ಹಿ” ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಪುರ್ ಪುರೊನ್ ಥಿಯೆಟರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಹಾಡಾಂಚೆ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್, ಶಿರಾಂಚೆ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಅನಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಪೂರಾ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಂಡೆ ಮಾನಾಯ್ ಟ್ರೊಲಿ ಲೊಟುನ್ ಥಿಯೆಟರಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮ್ಸರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ದೆಕ್ಲೆಂ.ಮುಖ್ಲೆಂ ದ್ರಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲಿಂ. ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದವೆಂ ಬ್ಯಾಂಡೆಜ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅಪರೆಶನ್ ಟೇಬಲಾರ್ ತಿಕಾ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಹರ್ದೆಂ ಮಜೆಂ ದಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ, ಹಾತ್ ಮಜೆ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ ತರಿ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸರ್ಜನಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ಬಾರಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಪರೆಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚೆ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಅನಿಂ ಶಿರೊ ಪಾಟಿಂ ಗಡ್ಶಿಲ್ಯೊ. ಎಕ್ದಂ ಪುರಾಸಣ್ ಮಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ನೀದ್ ಮಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದಾಂವ್ ಲ್ಲಿ. ತರೀ ಎಕ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊ ಮುಣ್ ಮಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಐ ಸಿ ಯುಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮಜಿ ರಾತ್ ಫಾಲಿ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

ಅಪರೆಶನ್ ಥಿಯಟರಾ ಬಾಯ್ರ್ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ಒಲಿವಿಯಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಗಿ?” ಮಜೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

“ವಯ್. ಮಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜೇಮ್ಸ್.” ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜೇಮ್ಸ್.

“ತಿಚೆಂ ಅಪರೆಶನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಕಾ ಅನಿಕಿ ಮತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತಿಕಾ ಐ ಸಿ ಯುಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?” ತೊ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಜಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.

“ಜೊರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಒತ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಲಿವಿಯಾನ್ ಮಕಾ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ವಚನಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಮುಣ್. ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ. ಗಾಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಡಿಕ್ಕೆಂತ್ಲೊ ಸಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೆಕ್ ಸಮಾ ಲಾಗನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಡಿ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲಿ ಅನಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಣದ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಲಿವಿಯಾಚೆಂ ಪೆಂಕಾಟ್ ಗಾಡ್ಯೆ ಅನಿಂ ವೊಣದಿ ಮದೆಂ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಚೆಟ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತುರ್ತಾನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲೆಂ ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಹಾಡಾಂಚಿ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ನಾಂ ಮುಣ್ ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪ್ಲಿಜ್ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ವಾಂಚಯಾ” ಅಪ್ಲ್ಯಾಂ ಬಾಳಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲೊ ಜೇಮ್ಸ್.

“ಅಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಅಮಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಜೇಮ್ಸ್. ಉರುಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ.” ಮಜೊ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದ್ತಾಲೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಮಕಾ ಥಂಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಒಲಿವಿಯಾಚಿಂ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮಕಾ ದೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಖಾಟಿರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ನೀದ್ ಮಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿನಾಂ.

ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಒಲಿವಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ. “ ತಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಸುನ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ ದೆವಾ” ಮುಣ್.

*****

“ಮಹಿನೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಒಲಿವಿಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಾಟಿಂ ಗಡ್ಶಿಲ್ಲೆ ತಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂ. ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಮೊರ್ತಾಲೆಂ. ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಅಮಿಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕ್ ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜಯ್ ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಅನಿಂ ಹೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಅಮಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ನಾಂ. ಒಲಿವಿಯಾನ್ಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.” ದಾಕ್ತೆರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ.

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಡ್ಲಿಂ. ಮಕ ಅನಿಂ ತಿಕ ಸಂಭಂದ್ ಅಸ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಕೆವಲ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಒಲಿವಿಯಾಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಒಲಿವಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಐ.ಸಿ.ಯುಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಯ್ ಬಾರಾದಿಕ್ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾಲೊ.

“ಒಲಿವಿಯಾ, ತುಜೆ ಪಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಗಡ್ಶಿಲ್ಯಾರಿ, ತುಜಿ ಕೂಡ್ ತಾಂಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂ. ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಚಂವ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲಿ. ನಾಂ ತರ್, ತುಜಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಪೆಂಕ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಬಾದಕ್ ಹಾಡ್ತೆಲಿ. ಅನಿಂ ತುವೆಂ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾಲೊ. ನಿರ್ದಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಒಲಿವಿಯಾ. ಚಿಂತುನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆ.”

ಒಲಿವಿಯಾ ಮೊನೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾಂ.

“ಒಲಿವಿಯಾ ಮಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ತುಜೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಸಾಂಗ್.” ದಾಕ್ತೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ.

ಒಲಿವಿಯಾಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾನಿಂ ಬರ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೆ ವೊಂಟ್ ಉಸಾಲೆ ನಾಂತ್.

“ರಡನಾಕ ಒಲಿವಿಯಾ, ತುಜಿ ದೂಖ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಖ್ ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದೈರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ. ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡಿಸೊ ನಾಂ.” ಮಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ದಾಂಬುನ್ ದರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಒಲಿವಿಯಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಒಲಿವಿಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಒಲಿವಿಯಾ” ಹಾಂವೆ ಕಶ್ಟಾನಿಂ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ.

“ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಾಂವೆ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್ ಗಿ?” ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಒಲಿವಿಯಾ.

“ವಿಚಾರ್” ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

“ಜರ್ ತುಂ ಮಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲಿಯ್ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರ್ತಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಯ್?” ಒಲಿವಿಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೈರ್ ಬೈರ್ ಜಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಮಕಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ಅನಿಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

“ಒಲಿವಿಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ತುಜಿ ಅದೀಕ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.” ಹಾಂವ್ ಒಲಿವಿಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲಿಂ.

“ಹಾಂವೆ ಮಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಂವೆ ವಾಂಚೊನ್ ಉರೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ. ಮಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ಸುಖ್ ಮಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂವೆ ಅಸ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೊಜೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಮಜೊ ನೊವ್ರೊ ಮಕಾ ವಿಸರ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಕಾಯ್ ಎಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಬ್ತಾಲೊ ಅನಿಂ ಮಜ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕೀ. ಹೊ ಮಜೊ ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಂ. ವಯ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕಷ್ಟಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಕಾ ಸುಖ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್.” ಒಲಿವಿಯಾಚೊ ಕಠೋರ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಕಾ ದೂಖ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮನ್ ಹಾಳು ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಡ್ಲಿಂ.

ವರಾಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಖಂತ್ ನಾಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆ ಆಸ್ಲಿಂ. ಜೇಮ್ಸಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೊ ಅರ್ದೊ ಭಾಗ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾಂ. ಕಠೀಣ್ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಅನಿಂ ಮುಖಮಳ್ ಪೊಶೆತಾಲೊ. ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಣೀರ್ ಅಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಚಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಬುರ್ಗಿಂ ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಕೊಣಾಕಡೆನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲೊ ಬಾವ್ಡೊ. ಒಲಿವಿಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ದೂಖ್ ವಿಸರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಳ್ ಘಡಿಯಾಂಚೊ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಒಲಿವಿಯಾಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಒಲಿವಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂಚಿ ಝರ್ ಸುಕಾನಾತ್ಲಿ.

*****

ಒಲಿವಿಯಾಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಖೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಒಲಿವಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೊ.

“ಮಮ್ಮಿ, ಊಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಉಲಯ್ ಮಮ್ಮಿ”. ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಂನಿ ಆವಯ್ಚೆಂ ಮೌನ್ ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜೇಮ್ಸ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಂಕ್ ಆಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಡ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ದ್ರಶ್ಶ್ ಪಳಯ್ತಾಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಯ್ತಾಲೆಂ. ಮಜೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳಿಜ್ ತೆಂ ದ್ರಶ್ಶ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಚಾಪೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಒಲಿವಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗೊಂಕ್.

[ಮಾರ್ಚ್, 2016]

 

ಮೊನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ್: ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾಕ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯೆ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]