ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
 

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಶಾಂತೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ [ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಾ ಹಾಣೆಂ ಸಭಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಹಾಚಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ನದರ್, ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆತಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಲಾಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಶಾಂತೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ [ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]

ತೊ ದೀಸ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ರಜೆಚೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಘರಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಿ ದುವೊ. ಮ್ಹಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಕ್ಡುಂಕ್ ದವರ್ನ್ ಚೆಟ್ನೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದುವ್ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಸುಕಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕುನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊಂ. 28 ಫ್ಲೆಟಾಂಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾರಾಚಿ ಬೆಲ್ಲ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ. ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿಂತಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಬಾಯ್ಲಾವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಹಾಂವುಂಚ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಬಾಯ್ ಲೀನಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

“ಆಂಟಿ ನಾಂಗಿ? ಪಳೆ ಆಂಕಲ್, ಸುಣ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೊ ಕೊಯ್ರಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ವೊಮ್ತೊ ಘಾಲಾ. ಕಾಲ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಸುಂಕ್ಟಾಂ ಆನಿ ಬೆಂಡಾಂಚಿ ಕಡಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ,” ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ನಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಸೂಡ್ ಕೊತ್ರು.

“ಆಜ್ ಕಮಲಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ?” ಹಾವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಕಮಲಾ ಕೋಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್.

“ಸದಾಂ ತೆಂ ವೆಗಿಂ ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಲೇಟ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬೊರೆಂ ಆಂಕಲ್, ಆಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್,” ತೆಂ ಗೆಲೆಂ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲೊಣೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಕೊಣ್ ದಾರಾಕಡೆ?” ತಿಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಹಾಂವೆ ಭಾಯ್ರ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ. ಶಿಂಪಡ್ಲಲೊ ಕೋಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ಲೊ.

“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ ವರೊಂಕ್! ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಡ್ಯೆರ್ ಸೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ಸಾಂತಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್!” ಮ್ಹಜಿ ಆರ್ದಾಂಗಿಣ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಸಾರೊಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾತಿಂಚೊ ಆನಿ ಭಾಸೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳ್ಕತಾತ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಫಕತ್ ಎಕ್ ಘರ್ಚಿಂ ಸೊಡ್ನ್. ತಿಂ ಯುಪಿಚಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಸಬಾವಾಚಿ. ಝಗ್ಡಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಹುಷಾರ್. ತಿಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಜಿಕ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ತಿಚಿ ಎಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಭಯ್ಣ್, ದೊಗಿ ದುವೊ ಆನಿ ಘೊವ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚುಕ್ ತಾಂಚಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ವಚಾನಾಂತ್. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ವಿರೋದ್ ಬರವ್ನ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಸುಣಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಎಕ್ ಪೆಟೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಕೊಲ್ಗೆಂ. ರಾತಿಂ ವೊಚ್ ಮೆನ್ ಮುಕ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕಡೆಚ್ ನಿದ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುಣಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಚೊರಾಂಕ್ ಬಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ನಿತಳಾಯ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೇಗ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಯುಪಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಉರ್ಲಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಡ್ಯೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೊಚ್ ಮೆನ್ ಶಿಡ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ರಾತಿಚೆಂ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಡ್ಯೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪೆಟೊ ಖುಶ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ನಿದ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಘಾಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಸಫಾಯಿವಾಲಿ ಕಮಲಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ವೆಗಿಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಗೊಡ್ಶಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಾವತ್ ಘರ್ಚಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ಕೊಯ್ರಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಭಾಯ್ರ್ ದವರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೋಯ್ರಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಭಾಯ್ರ್ ದವರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಕೊಯ್ರಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ ವೊಮ್ತೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೋಯ್ರಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ರಾತಿಚೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ತಾಲಿಂ. ಆಮ್ಗೆರೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್...

ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪರ್ನೊ ತುವಾಲೊ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾರೊಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೋಯ್ರ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡೊ ಹಾತಾಂತ್ ಫೂಟ್ ಬೊಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಡಿ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹೇಯ್ ಕಚ್ರಾವಾಲಿ,” ಚೆಡೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಕೋಯ್ರಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಖಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ.ತುಕಾ ದಿವಾಳಿ ಬಕ್ಸಿಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್? ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಬಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ದಾರ್ ಬಡವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಲೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ದೀಸ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಧರ್ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ!”

ಶೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಚೆಪುನ್ ಶಿಡಿ ದೆಂವೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ತೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಸ್ತುರಾಂ ಸುಕೊಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಸಾನಾಕಾ,” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್.

“ಆಯ್ಕಲೆಂಯ್ಮೂ ತುವೆಂ,” ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ರಾಗಾನ್ ವಾಗಿಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಆತಾಂ ಮೋದಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಾಯ್ಬಾ?” ತಿಚೆಂ ಮುಗ್ದ್ ಸವಾಲ್.

“ತಾಂಣೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೋಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಚ್ರಾವಾಲಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಂಕಾಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಸಫಾಯಿವಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾ.” ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾರೊಣ್ ಉಬ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

“ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಡ್ಯೆರ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಶಿ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ತೆಂ,” ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್.

“ಅಳೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾ ಹಾಂ,” ಹಾಂವೆ ಸತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ತಿಣೆ ಕೋಯ್ರಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲೊ. ದಾರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಮೂರ್ಖ್ ಮನಿಸ್ ದುಸ್ರೊ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚತುರ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ.

“ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚಿಂನಾ.” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ.

“ಪಳೆಬಾ, ಪ್ಲೀಜ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾ,” ಹಾಂವೆ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

“ಬರೆಂ, ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ ಶರ್ತ್ ಆಸಾ.” ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ,” ಹಾಂವೆ ಉತಾರ್ ದಿಲೆಂ.

“ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಂಕೆ ಪುಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ದುವ್ ಬಸೊನ್ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಸೊರ್ಕೆತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂಚೊ ಸಯ್ತ್ ಸುಶೆಗ್ ನಾ,” ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಶರ್ತ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ.ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಟ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ತುವೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.” ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮಹಾಭಾರತ್ ಝುಜ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಠಿಣ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಗಲಾಟೊ. ಕೊಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಯ್ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ.

ದಿವಾಳಿ ಬಕ್ಷಿಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತುಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಮಲಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಕಿತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ತುಂಚ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯುಪಿವಾಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ, ತುಮಿ ಚಿಂದಿಚೋರ್, ಪಿಟ್ಟಾಶಿ, ಕಂಜೂಸ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಮಲಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾಲೆಂ. ಅರ್ದೆಂ ವೊರ್ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಯ್ರಾಚೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ವೊಡಿತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಮಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.ತಾಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಮಲಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಯ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್.

“ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಕುಸ್ಲೊಲೊ ಘಾಣೆಡ್ಡೊ ಕೋಯ್ರ್ ಉಕಲ್ತಾಂ. ಫಕತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಿಕಾರಿಪರಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಬಿಂ ಜಾತಾಂ ಬಕ್ಷಿಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಪಿಟ್ಟಾಶಿ ಚಿಂದಿಚೋರ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಕ್ಷಿಸ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಗರೀಬ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಚೋರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂನಿ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸಯ್ರಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚಿಂದಿಚೋರ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ನಾಗ್ಡಿಂ ಕರ್ತಾಂಗಿ ನಾ ಪಳೆಯಾತ್ ತುಮಿ.” ಕಮಲಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಬರಿಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

“ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ, ಕಮಲಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಬಕ್ಷಿಸ್ ದಿತಾಂ,” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಮೆಜಾವಯ್ಲೆಂ ಕೆಳೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆಕಡ್ಚೆ ಕಶೆ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಪಳೆ,” ಕಮಲಾ ಸಣ್ಸಣ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾರೊಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ಬಸೊನ್ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ಖಾತಾಲಿಂ.

“ಚಿಂದಿಚೋರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಯೇ,” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬ್ ಘಾಲಿ ಕಮಲಾನ್ ಸಾರೊಣ್ ಉಬ್ರಾವ್ನ್. ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಕಮಲಾಚೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಅಖ್ರೇಕ್ ಘರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಆಫಿಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಜುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ದೊನೀ ಪಕ್ಷೆಂಚೆ ಆರೋಪ್ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ತಾಣೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಪದ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ನೀಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಮಧ್ಯಾಸ್ಥಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ ಶರ್ತ್ ಆಸಾ. ಹಾವೆಂ ಘೆತ್ಲಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತುಮಿ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್,” ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದೊನೀ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾಂನಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ಕಮಲಾಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಯುಪಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಕಮಲಾಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ತುಮಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ತುಮಿ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಕ್ಷಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮಾನ್ ನಷ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಬಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸದಸ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಝಗ್ಡಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಬನಿಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಾಚಿಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಾನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಂ” ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಸಫಾಯಿವಾಲಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾಗಿ ನಾಂಗಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಫಾಯಿವಾಲಿನ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಾಂ,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ನ್.

“ಮ್ಹಜಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರಿನಾಕಾ,” ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಕೊಣಾಚ್ಯಾನೀ ಸಾಧ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.” ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ. ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಘರ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್.

ವಾಟೆರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಖಾಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್.

(- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ, ಎಪ್ರಿಲ್ 2016)

 

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನುವಾದ್‌ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ’ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’ ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯೊ. ಕಾಣ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]