ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಸಚ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ (ಸತಾಕ್ ಫುಡ್) - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

’ಸಚ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ’ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಜ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಪಾಧಿಂ ರಾಜ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ’ಜಾಗ್ತೇ ರಹೋ’, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಖರಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ತಶೆಂಚ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಸಮಾಜೆಚೆ ’ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವೆಕ್ತಿ, ಖರೆಪಣಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್?. ಫಕತ್ ’ನಾಂವ್’, ’ಜಯ್ತ್’, ’ದುಡು’ ಜಮಂವ್ಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್, ಆಮಿ ಕೊಣಾಕೊಣಾಕ್ ಗಳ್ಸಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ.

ಸಾಹಿತಿ/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ’ಗೌರವಾನ್ವಿತ್’ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ’ರಾಜೀವ್ ಖಂಡೇಲ್‌ವಾಲ್’ ಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸಚ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ’ ವ ಸತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ...

ಸಚ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ (ಸತಾಕ್ ಫುಡ್)

" ’ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್’.... ವ್ಹಾ! ಆನಿ ದೋನ್‌ಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ, ತುಜೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯಾಂ ಮಧೆಂ.."

ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಮಧೆಂಚ್ ರಾಜೀವ್ ಖಂಡೇಲ್‌ವಾಲಾನ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಘಾಮೆಲ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನೊಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್.. ಜಿಣಿ ಸಾರುನ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ.

’ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಳಾಕಾಳಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ, ಸರ್ವ್ ಕ್ಷಣಿಕ್, ಜ್ಯೆಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ತೆಂ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಜೀಕ್, ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ತೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಶೆವೊಟ್’ - ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ - ಹಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತತ್ವಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪೋಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮೆಶಿನಾಂ ಖೊವವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ಸವಾಲಾಂ ಭೋವ್ಶಾ ಪರತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ; ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಮೊರ್, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಜ್ಯೆ ಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೋಲಿಗ್ರಾಫ್ ತಪಾಸ್ಣೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಶಿನಾನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ/ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೆಂತ್ ’ಸಚ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ’ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ರೆಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಈಶ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂಚ್ ರಾಜೀವ್ ಖಂಡೇಲ್‌ವಾಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಮ್ಹಜೆ ಜಾಯ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪಿ ಲೊಕಾಂಸವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಭೋವ್ಶಾ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರೌಂಡಾಂತ್ ಧಾ ಲಾಖ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ರೌಂಡಾಂತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಿಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಖ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಖೇರಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್.

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಆಪ್ರಾದಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ;

"ಭುಕ್" ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಬುಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್, ಕಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್. ಆನಿ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಬುಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ;

"ತುಜೊ ಏಕ್ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆವೆಳಾರ್, ಎಕಾ ನೌಕರಿ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಏಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರುನ್, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ವಸೂಲ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್‍ಗೀ?" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.

ಹಾಂವೆಂ ಸತ್‌ಚ್ಚ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದುಡು ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಮೊರ್, ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಸಮೊರ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಡು ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ, ಆನಿ ಹಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆತಾಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಯ್ತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ’ಕಾಮಾಚೆಂ ರೆಫರೆನ್ಸ್’ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂ ಸವೆಂ, ಹೆರಾಂಪರಿಂಚ್ ತ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ - ಹೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಲೋಕಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ "ವ್ಹಯ್" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಖಿಣಾಚೆಂ ಮೌನ್... ಕೊಣಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ನಾ. ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸತ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ, ಶೆವೊಟ್ ಸುಡಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ ’ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್’.

*****

ರಾಜೀವ್ ಖಂಡೇಲ್‌ವಾಲ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ;

ತುಜೊ "ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ" ಬೂಕ್ ದೋನ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಬೂಕ್, ತುಕಾ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ "ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಭಾಯ್ರ್ ತುವೆಂ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲೆಸವೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲಾಯ್?"

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊಚ್ಚ್ ಬದಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ ಪುಣ್ ’ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್’ ಶೆವೊಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡ್ಡೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊನೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಪ್ಪೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ;

ಕ್ಯಾಮರಾಚೊ ಫೋಕಸ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಭಗ್ಣಾಂಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ;

ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸತಾಚಿ ಫುಡ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ.

"ವ್ಹಯ್" ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ತಿಚ್ಚ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಮಿಶಿನಾಲಾಗಿಂ ಕ್ಯಾಮರಾಚೊ ಫೋಕಸ್ ಗೆಲೊ, ಮಿಶಿನಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಿಣಾಂನಿ ’ಪಾಚ್ವೊ ದಿವೊ’ ಝಳಯ್ಲೊ; ಪರತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ ’ಸತ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಪರತ್ ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ರುದಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗಾಜ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

"ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಖ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್..." ಆತಾಂ ಉರ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್, ತುಕಾ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬ್ರೇಕ್.

*****

ಬ್ರೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ;

"ತುಜ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ (ಸಾಹಿತಿಕ್) ಯೋಗ್ಯತೆಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಭಿಕ್ ಲೋಂಚ್ ಖಾವವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್?"

ಭೋವ್ ಕಠೀಣ್ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸವಾಲಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ ಕಠೀಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲೊಂ, ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸ್ಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ, ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ಜಿಂ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ, ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆ ಭಾಂದ್ಪಾಸ್ ಭಗುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲೆಂ.

ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಚೆರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ (?), ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಭಗ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಪಣಿಂ ವಳ್ಕತಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ವರುನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ?

ಮಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉದೆಲಿ ಅನಿ ಹಾಂವೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ;

"ಹಾಂವ್ ಕ್ವಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ"

[ಎಪ್ರಿಲ್, 2016]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]