ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
 

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಭಗ್ಸಾಣೆ [ಎಚ್.ಜೆ.ಗೋವಿಯಸ್]

ಹಾಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ದೇಸ್-ವಿದೇಸ್ ಭಂವೊನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಸಭಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಭಗ್ಸಾಣೆ [ಎಚ್.ಜೆ.ಗೋವಿಯಸ್]

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಚಲಿ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬೆಂಡ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಘರಾ ವೆಚಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಮಲಾಡ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್, ರಿಕ್ಷಾಚೆಂ ಬಾಡೆಂ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಚಲಿಯೆಕಡೆನ್ ಫಕತ್ತ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಿಚೆಂ ಬಾಡೆಂ ತಿನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಚಲಿಯೆನ್ ಮಲಾಡ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಎಕಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಾ ಮುಖಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ರಾವವ್ನ್ ಬಾಡೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಡೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ- “ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಫಕತ್ತ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾತ್. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬಾಡೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ತುಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಬಾಕಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್‍ಮೆನಾ ಕಡೆನ್ ದವರ್ತಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೊ ನಹಿಂ ಮೆಡಾಮ್, ದಹಿಸರ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕಸೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಹೆಣೆಂಚೆಂ ಬಾಡೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಹೆಣೆಂ ಪಾವಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ತುಂ ಘರಾ ವಚುನ್, ಬಾಡೆಂ ಹಾಡುನ್ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂ” ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಚಲಿ ವಪ್ಲಿ.

ಚಲಿ ದೆಂವೊನ್ ವಚೊನ್, ವರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪಾಟಿಂ ತಿ ಆಯ್ಲಿ ನಾ, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ಲೊ. ರಿಕ್ಷಾಚೊ ಮೀಟರ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಡೆಂ ವಾಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕೊನ್, ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಾ ವಾಚ್‍ಮೆನಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ, ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಖಂಚಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್.

ವಾಚ್‍ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂಕ್ ವೆತಾತ್, ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ತುಜ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್, ಖಂಚಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಸೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?”

“ಏಕ್ ಸೊಭೀತ್, ಜಿ ದೊವಿ ಸಾಲ್ವಾರ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿ. ತಿಚಾ ಖಾಂಧ್ಯಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಪುಣ್ ಆತ್ತಾಂ ಹಾಡೂನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ” ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ. ತುಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೇ” ಮ್ಹಣೊನ್, ವಾಚ್‍ಮೆನಾನ್ ಗೇಟ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿ.

ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಮಸ್ತು ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಸ್ತು ಲುಕ್ಸಾಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಚಲಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ರಾಗಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಉಟೊನ್, ದಹಿಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಲಾಡ್ ವಚೊನ್, ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಾ ಮುಖಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣೆಚಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ, ವಾಡಿಸಮೇತ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಫಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಕಾಳಿಂ ಆಟಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್, ದನ್ಪಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ಚಲಿ ತಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಸಭಾರ್ ಬಾಡಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ, ತಿಂ ತಾಣೆ ಸೊಡ್ಲಿಂ, ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್‍ಯಿ ತಾಚೊ ಪಾಡ್ ಜಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಾ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್, ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್, ತಿಕಾ ಕಾಭಾರ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುನ್‍ಯಿ ಜಾಲೊ! ವೇಳ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತೊ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ತವೊಳ್ ತವೊಳ್ ಮಾಲಾಡ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಭೊ ಜಾತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಚಲಿ ತಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಆಖ್ರೇಕ್ ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ, ತಿ ಚಲಿ ತ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಿಚ್ ನಹಿಂ, ಬಹುಷಾ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ತಿ ರಾವ್ತಾ ಆಸ್ತಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಪಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್.

ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್, ಮರ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಕಾ ಭೋವ್ ಜಕ್ಮಿ ಕರುನ್ ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜೀವನ್ ಮರಣಾ ಮಧೆಂ ಝುಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ.!

ಮರ್ಲಿನ್ ಮಾಲಾಡ್ ರಾವೊನ್, ಬೆಂಡ್ರಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೊ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ದಾವಿ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಬಾಪುಯ್ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರ್ಲಿನ್ ಮತಿರ್ ಯೆತಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಿ ತಿಚಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಸಂಗಿಂ, ಆಂಟೊಪ್‍ಹಿಲ್ಲ್ ಎಕಾ ಮಿತ್ರಾಚಾ, ಜನಮ್ ದಿಸಾಚಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಮರ್ಲಿನ್ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯೆರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾರಿಕ್‍ಶೆಂ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾರ್ಟೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ದೊಗಾಂಯ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ನೊವ್ರೊ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಸೊಡುನ್, ಮಾಲಾಡ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮರ್ಲಿನ್, ರಿಕ್ಷಾರ್ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಝೆಮ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಿಕ್ಷಾ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಬೊಲ್ಯಾಚ್ ಕಡೆನ್ ವೆಚೆಂ ಮರ್ಲಿನಾಚಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂನಾ, ತೆಂ ಅರ್ಧುಕುರೆಂ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಆಚಾನಕ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಜನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ರಾವ್ತಾನಾ, ಮರ್ಲಿನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಧಿಂ, ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಗಟ್ಟ್ ಧಾಂಬೂನ್ ಧರ್ಲೆಂ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್. ಮರ್ಲಿನ್ ಉರ್ಡಾತಾನಾ, ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಜಡ್ ವಜಾನೆಚಾ ವಸ್ತುನ್, ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆರ್ಸಾಕ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್, ತಾಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲ್ಯೆಕ್ ಖಠೀಣ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ತಾಚಿ ಮರ್ಯಾಧ್ ಲುಟೊನ್, ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ, ಮರ್ಲಿನ್ ತ್ಯಾ ದುಕಿಂತ್‍ಯಿ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ.

ತೊ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಕೋಣ್? ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಮರ್ಲಿನ್ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಡುನ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾಂಯಿ ಮರ್ಲಿನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸ್ ಆಫಿಸರ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ- “ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಆಧಿಂ ಮಲಾಡ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್......” (ಪೊಲಿಸ್ ಆಫಿಸರ್ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ)

ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಅಜಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ರಿಕ್ಷಾರ್ ವೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಯೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉರಾನಾ. ಶಿವಾಯ್, ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಯೆತಾ ಸವಾಲ್, ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಫಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ತ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರ್ಲಿನ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್‍ಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಕಸೆಂ?

ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮರ್ಲಿನ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ಸಾತಾಂ ಭಿತರ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ರಾತ್ಚಿಂ ಆಟ್ ಜಾತಾತ್. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ತ್ಯಾ ಘಟಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಆಟಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ವೆಚೊ ವೆಳ್, ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಾ ವೆಳಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ರಾಗಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್, ಸೊರ್ಪಾಪರಿಂ ಮರ್ಲಿನಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ; ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮರ್ಲಿನ್ ತಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ತೆಂ ತಾಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಆಸೊನ್, ತಾಚಾಚ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪ್ರಯಾಣ್ ಕರ್ತಾನಾ. ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಝೆಮೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್, ನಿರ್ಜನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಪಾಪ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಪಸಯಿಲ್ಲೆಂ? ಇತ್ಲೆಂ ಶಿಕೊನ್, ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸೊನ್, ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ರಾವೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮರ್ಲಿನಾಚಿ ಗತ್ ಅಸಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪೂಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್!

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಮರ್ಲಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ರಿಕ್ಷಾರ್ ಥೊಡಿಶಿಂ ವೊರಾಂ ಟ್ರಾಫಿಕಾಂತ್ ಫಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪುರಾಸಣ್‍ಯಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಿಕ್ಷಾಚೆಂ ಬಾಡೆಂ 340 ರುಪಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ವಚೊನ್, ಕಬಾಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ರೊಕಿ ದಿಸ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆಂಬೊರಾಚೆ ಚಾರ್ ನೋಟ್ ಕಾಡುನ್, ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಭಾವಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ-

“ಬಾಬಾ ರೊಕಿ, ಘೆ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ವರೂನ್, ಗೆಟಿಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ದೀ ಪುತಾ. ಸುಟೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಕಾಚ್ ಸೊಡ್, ಪಾಟಿಂ ಘೆನಾಕಾ”

“ಜಾಯ್ತ್....” ಮ್ಹಣೊನ್ ರೊಕಿ ಗೆಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಭಾವಾನ್, ಪಯ್ಶೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗ್ಗಿಂ ದವರುನ್, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಆಜ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಭಾವಾಚಾ ನಾಪಾಸ್ ಬುದಿನ್, ತಾಚಾಚ್ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಮಾನ್ ಭಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚಾ ಸ್ವತಾಃಚಾ ಭಾವಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗ್ಗಿಂ ದವರುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಗುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂ ಕಳ್ವೊಳೊನ್, ತ್ಯಾ ದುಕಿಮಧೆಂ, ಭಾವಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರೊಕಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾ ದರ್ಮಾನ್, ತಾಚಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಅಸೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊ ಭಿಂಯೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂಯಿ, ಪಾಪ್ ಮರ್ಲಿನಾನ್, ಭಾವ್ ರೊಕಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಭಾವಾ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್, ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಗರೀಬ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಾ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್, ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಪುಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಣೆಂ ಭಾವಾಕ್ ರಾಕ್ಲೆಂ.

ಮರ್ಲಿನಾಚೊ ಮಾನ್ ಭಂಗ್ ಕರುನ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರೂಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ಖಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ, ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಎಕಾ ಗರೀಬ್ ‘ರೋಜ್‍ಗಾರ್’ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್, ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಧಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಹೆಣೆ ಮರ್ಲಿನಾಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನೊವ್ರೊ, ಮರ್ಲಿನಾಚಿ ಮರ್ಯಾಧ್ ಲುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಿಬಾನ್, ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಪಾಟಿಪಣಾನ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಮರ್ಲಿನಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಭಾವ್ ರೊಕಿ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕುನ್, ಭಯ್ಣಿಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊನಾ.

(- ಎಚ್.ಜೆ.ಗೋವಿಯಸ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 2016)

 

ಎಚ್.ಜೆ.ಗೋವಿಯಸ್: ಹಾಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ದೇಸ್-ವಿದೇಸ್ ಭಂವೊನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಸಭಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ ಹೊ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]