ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ [ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ]

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಾ ಹಾಣೆಂ ಸಭಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಹಾಚಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ನದರ್, ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆತಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಲಾಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ [ಮೂಳ್: ಇವನ್ ಹಂಟರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ]

ಮುಖಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಚೆಡೊ ತಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್. ತಾಕಾ ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ದೊನೀ ಹಾತಾಂಕ್ ಚಿತುರ್ಲಿ ರಂಗಾಚಿ ಬಾರಿಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ಕಾಚೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಜೆಕೆಟ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜೆಕೆಟ್ ಟಿಗೊ ತಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಡೆನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಜೆಕೆಟ್ ಕಾಲ್ಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ “ದುಸ್ಮಾನ್ ದುಸ್ಮಾನ್”

“ಹಿ ಎಕ್ ಬರಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಗನ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್. “ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಂಗ್ಡಿ ವೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೊಲೊ”.

ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗನ್ನ್ ಸ್ಮಿದ್ ಎಂಡ್ ವೆಸ್ಸನ್ .38 ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ನಳಿ ಖೊರ್ವಂತಾನ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೋನ್ ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರುಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ಮಾರೆಖಾರ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗನ್ನಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ತೀನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕಾರ್ತುಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಡೆನಿನ್ ನಿರುತ್ಸಾಹಾನ್ ಗನ್ನಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತೊ ಕಠಿಣ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊ. ತರಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಘಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಟಿಗೊಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಟಿಗೊ ತಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ದೆಕುನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಅಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾನಾ.”

“ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್,” ಟಿಗೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಟಿಗೊ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಡೊ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಟಿಗೊಚೆ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಪಾಡ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ದಾಟ್ ಕಾಳೆ ಕೆಸ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಕರಿನಾಂವ್?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ವೊಂಟ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ ಆನಿ ಟಿಗೊಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.
“ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಧ್ವೇಷ್ ನಾ.”
“ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ.” ಡೆನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹೆ ತಕ್ರಾರ್ ಕಶೆ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂಮು? ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಎಕ್ ನಿಳೆಂ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಜೆಕೆಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾ.”

“ಆನಿ ತುಂವೆ ಪಾಚ್ವೆಂ ಆನಿ ಚಿತುರ್ಲಿ ರಂಗಾಚೆಂ ಜೆಕೆಟ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಾಂಯ್,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ”
“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವೊರ್ತಾಂ ಮ್ಜಳ್ಯಾರ್...”
“ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ಗಿ ಯಾ ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಶುರು ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,” ಟಿಗೊನ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆಂ,”ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ, ಸಮ್ಜಲೊಯ್ಮು ತುಂ? ದೋನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಮದ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸ್ಚೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸ್ವೀಕಾರಿನಾ,” ಡೆನಿನ್ ಶೀದಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಬರೆಂ, ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ತಾಣಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೇಂಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ”.
“ಒಕೆ, ಒಕೆ.” ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ನಮುನೆರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಲಿ ಎಕ್ಲೊ. ಸಮಾಸಮ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆನಿ ಕಾನೂನಿ ರಗ್ಳೆ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್.”

“ಆಮಿ ವೆಗಿಂ ತಿರ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ,”ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಧ್ವೇಶ್ ನಾ.”
“ ಹಾಂವೆಯ್ ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೊನಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಟಿಗೊ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. “ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ನವೊಚ್. ತುಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?”
“ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬ್ರೊಂಕ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”
“ತುಜೆಂ ಕುಟಾಮ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಸಾ?” ಟಿಗೊಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಎಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ದೊಗ್ ಭಾವ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್.”
“ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಸಾ,” ಟಿಗೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತಶೆಂ ತರ್...ಬೋವ್ ಬೊರೆಂ...ಹೆಂ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಜಾಯ್ತ್?’

“ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಟಿಗೊನ್ ಗನ್ನ್ ಉಕಲ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಜಾವಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸಿಲಿಂಡರಾಂತ್ ಕಾರ್ತೂಸ್ ರಿಗಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗನ್ನ್ ದಾಂಪ್ಲಿ ಆನಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. “ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ತೆಂ ಕಾಡ್ತಾ ಪಳೆ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆನಿ ತೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀ ನೆಣಾ. ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಸಿಲಿಂಡರಾಂತ್ ಸ ಚೇಂಬರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಎಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವೊನ್ ಗುಂವೊನ್ ಎಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ವಚೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಅಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಎಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್, ಸಮ್ಜಾಲೆಂ”.
“ಸುರ್ವಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ,” ಟಿಗೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಡೆನಿ ದುಬಾವಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್?”
“ತುಕಾ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಜಾಯ್?”
“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.”

“ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ,” ಟಿಗೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ.”
“ತರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಯ್?”
ಟಿಗೊನ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ.

“ಕಸಲೊ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಫರಕ್ ಜಾತಾ?” ತಾಂಣೆ ಜೊರಾನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.
“ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಸೊದ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ನ್ಹಯ್?” ಡೆನಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್.”
“ತೆ ಬೆವಾರ್ಶಿ ಪಿಶೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.”
“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾ...” ಟಿಗೊ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಚೆಂ ರಾವುಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ. .38ಚಿ ನಳಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನ್ಸೂಲಾಕ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂದೂಕೆಚೊ ಘೊಡೊ ವೊಡ್ಲೊ.

ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಪಿನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೇಂಬರಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ.
“ಪಳೆಲೆಂಯ್ಮೂ, ಎಕ್ದಮ್ ಸುಲಭ್, ನ್ಹಯ್?” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲಿ. “ತುಜಿ ಸರ್ತಿ, ಡೆನಿ.”

ಡೆನಿನ್ ಬಂದೂಕೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಳಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೊ ಆತಾಂ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ವೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಮೆಜಾರ್ ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಕಲ್ಸಾಂವಾಕ್ ಘಷ್ಟಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗನ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹಿ ಎಕ್ ಬರಿಚ್ ಳ್ಸಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ಲಾಸಾ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಬರಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್.”
“ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಶೆಂಚ್,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”ಎಕ್ ವಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ದರ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ.”

ಟಿಗೊ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ಲೊ. “ಕಾಲ್ ಚ್ ಹಾವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.”
“ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಊಂಚಿ ವಸ್ತು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭುಜಾಂ ಹಾಲವ್ನ್.
“ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಸೈನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್, ಜಾಣಾಂಯ್ವೆ ತುಂ? ಹಾಂವ್ ಬಂದೂಕೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವೊರ್ತಾಂ.”

“ಹಾಂವೆಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಿನಾ. ಹಾವೆಂ ಆತಾಂ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ತಿಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್.”

“ಸಕ್ಕಡ್ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಎಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಸೊನ್. “ತುಜಿ ಆವಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್?”
“ಪರ್ನ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಒಹೊ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ತಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಚ್ ಪರ್ನೆ.”
“ಹಾಂವೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ವ್ಹಯ್,” ಟಿಗೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಡೆನಿನ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಲೆಂ, ಗುಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಡೆನಿನ್ ಗನ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ದರ್ಲಿ. ತಾಕಾ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಟಿಗೊ ತಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್, ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಟಿಗೊಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೇಳಯ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊಡೊ ವೊಡ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಕತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

“ತುಂ ಘಾಮೆಲಾಯ್,ವ್ಹಯ್ಮೂ”, ಟಿಗೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ಡೆನಿನ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ. ತೊ ಟಿಗೊಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಟಿಗೊ ಬಂದೂಕೆಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

“ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಂಣೆ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ .38 ಉಕಲ್ಲಿ. ತಾಂಣೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.ತೆಂ ಗುಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ರಾಕ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗನ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲಿ.

“ಬ್ಯಾಂಗ್!” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಘೊಡೊ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಪರತ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಪಿನ್ ಖಾಲಿ ಚೇಂಬರಾಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಲಿ. ಟಿಗೊನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಗನ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲಿ.
“ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಮೆಲೊಂ ಮ್ಹಣ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ,” ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಆಂಗಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಎಕ್ ಬರೊ ಉಪಾಯ್, ಜಾಣಾಂಯ್ವೆ ತುಂ?” ಟಿಗೊ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಡೆನಿಯೀ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾಲೊ.”ಹೆಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನ್ಹಯ್? ಹ್ಯಾ ನಮುನೆರ್ ಧಾ ಪೌಂಡಾಂ ಉಣಿ ಕರ್ಯೆತ್.”

“ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಎಕ್ ಘರಾ ತಿತ್ಲಿ ಆಸಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಸೊನ್. “ತಿಣೆ ಹ್ಯಾ ನಮುನೆಚೆಂ ಡಾಯೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ವಿನೋದಾಥಂಯ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ಟಿಗೊಯ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

“ತೆಂಚ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ ತುಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ನೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆತಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿಯೀ ಮೊಟಿ ಜಾತಾ.” ತಾಣೆ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಎಕ್ ತಲಕ್ ಪುಣಿ ಆಸಾ?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಎಕ್ ಆಸಾ.”
“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?”
“ಒಹ್, ಪುಣ್ ತುಂ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾನಾಂಯ್.”
“ಒಳ್ಕಾತಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ,” ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುವಾನಾ.” ಟಿಗೊ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.“ತೆಂ ಸಾದಾರ್ಣ್ 5.2 ಆಸಾ. ಕುಂಡೊ ರಂಗಾಚೆ ದೊಳೆ...”

“ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ವ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ.”
“ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ಟಿಗೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.ತೊ ಮುಕಾರ್ ಬಾಗಾಲೊ, ಡೆನಿಚಿ ಜಾಪ್ ತಾಕಾ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ.
“ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ,” ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಬಹುಶ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾ ತರಿ...” ಟಿಗೊನ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಂದೂಕೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅಚಾನಕ್ ಉಸ್ಕೆಲ್ಲೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಆತಾಂ ತುಜಿ ಸರ್ತಿ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
ಫಕತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಾಜ್ ಶಾಂತ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ.
“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾ!” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ಜಾಣಾಂಯ್ಮೂ ತುಂ?” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಸದ್ದ್ಯಾಕ್.”

“ಆಮಿ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.” ತೊ ಘಡಿಬರ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಎಕ್ ಕಾರ್ತೂಸ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಪರತ್ ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಂತ್ ರಿಗಯ್ಲಿ. “ಆತಾಂ ಹಾಂತುಂ ದೋನ್ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಆಸಾತ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ದೋನ್ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಆನಿ ಸ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರಾಂಕ್ ದೋನ್. ತುಂ ತಯಾರ್?”

“ದೆಕುನುಂಚ್...ದೆಕುನುಂಚ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂವ್,ನ್ಹಯ್?”
“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್.”
“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್”.
“ವ್ಹಯ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲವ್ನ್. “ತುಕಾ ಬರೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ, ಡೆನಿ.”
“ಆತಾಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ಸ್ಪಿನ್.”
ಟಿಗೊನ್ ಗನ್ನ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.
“ ತುಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾಯ್, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್” ಟಿಗೊನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

“ದೆಕುನುಂಚ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ನವೊಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಆನಿ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತುವೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ತರಿ ಎಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ.”

“ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಟಿಗೊನ್ ಆನಿಕಿ ಗುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಲಿಂಡಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

“ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?,” ಟಿಗೊನ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ. “ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕ್ಲಬ್ಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ?” ಸಿಲಿಂಡರಾಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಚೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಜೊಕುನ್ ದರ್ಲಿ.

“ರಾವ್!” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಟಿಗೊ ಗುಸ್ಪೊಡೊನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?”

“ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ...ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...” ಡೆನಿಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. “ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಚೆಡೆ ಪಸಂದ್ ನಾಂತ್.”
ಟಿಗೊನ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಎಕ್ ಜಾಲೆ. ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತುನ್ ಟಿಗೊನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ತಳಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಾಜ್ ಭರ್ಲೊ.
“ವಾವ್!” ಟಿಗೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ತೆಂ ತುವೆಂ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.”

ಟಿಗೊನ್ ಗನ್ನ್ ಮೆಜಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲಿ.

ಡೆನಿ ಘಡಿಭರ್ ನರ್ಗಾಲೊ. ಗನ್ನ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಪಿನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ತರಿ ಎಕ್ ಕಾರ್ತೂಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಪಾಕ್ ಮಾರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಕ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗುಳೊ ಲಾಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ.

“ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾತಾಂ,” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಭಗ್ತಾ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಹಾಸ್ತಿತ್.”
“ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಚ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”
“ಕೊಣಾಚೆರ್ ತರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಘರ್ಚಾ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ.” ಟಿಗೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಗಜಾಲ್ ಚ್ ತಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ?”
“ವ್ಹಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಿವ್ಕುರೊ ಜಾತಾಂ.”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗಾನಾ? ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ ತುಕಾ? ತೊ ಮನಿಸ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಲೆಕ್ತಾ? ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ? ತಾಣೆ ಫಕತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?” ಟಿಗೊನ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. “ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂದ್ರೆ ಉಬ್ಜತಾತ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್...” ಡೆನಿ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ನ್ಹಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್...” ಪರತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಎಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ.
“ಬರೆಂ ಆತಾಂ ಮುಂದರ್ಸಿಯಾಂ,” ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತೊ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಬಂದೂಕೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಘೊಡೊ ವೊಡ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಕಾರ್ತೂಸ್ ಘರ್ಜೊನ್ ನಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
ಕ್ಲಿಕ್.
“ತುಂ ಮುಕಾರ್ಸುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಘೆಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಹಾಂವೆಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.”
“ತುಕಾ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ, ಡೆನಿ” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಪಳೆಲಿ. ತಾಣೆ ತಿ ಉಕಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪರತ್ ತಿ ಮೊಡ್ನ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ.
“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರ್ತೂಸ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”ಸ ಚೇಂಬರ್, ತೀನ್ ಕಾರ್ತೂಸಾಂ. ಸಮಾಸಮ್ ಜಾತಾ. ತುಂ ತಯಾರ್?”
“ತುಂ?”
“ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳಾಂ...” ಟಿಗೊನ್ ಉಲೊಣೆ ರಾವಯ್ಲೆಂ. “ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.” ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಆತಾಂ ತುಜಿ ಸರ್ತಿ, ಜಾಣಾಂಯ್ಮೂ ತುಂ?”
“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.” ಟಿಗೊನ್ ಗನ್ನ್ ಉಕಲ್ಚೆಂ ಡೆನಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ತುವೆಂ ಕೆದಾಳಾ ತರಿ ತಳ್ಯಾಂತ್ ದೋಣ್ ತಾಂಡುನ್ ವೆಲ್ಯಾ?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ಟಿಗೊ ಮೆಜಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಡೆನಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲ್ಲೆ. “ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ.” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಜುವಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ.”

“ಮಝಾ ಯೆತಾ?”
“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಬರಿಚ್ ಮಝಾ ಯೆತಾ. ತುಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ?”
“ನಾ.” ಡೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಹೇಯ್, ತುಂವೆಯ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉತ್ಸಾಹಾನ್. “ತುಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ.”
“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಂ, ಬಹುಶ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ...”ತೊ ಪುರ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಪಿನ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪುರಾಸಾಣೆನ್. ತಾಣೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. “ಅಬ್ಳೆ, ಆತಾಂ ಸಂಪ್ಲೊ ಎಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆನಿ ತಾಣೆ ಗನ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಜೊಕುನ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಘೊಡೊ ವೊಡ್ಲೊ.
ಕ್ಲಿಕ್.
ಡೆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾ.”
“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್,” ಟಿಗೊನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. “ಆಯ್ಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ?” ತಾಣೆ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗನ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲಿ.
“ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್?” ಡೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಂ ತಾಣಿ ಮ್ಹಳಾಂ... ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”
“ಬರೆಂ ಹೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಮೆಳ್ಳೊ.” ಡೆನಿನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ರುಂದಾಲೆಂ. “ಹೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂ?”
“ನ್ಹಯ್... ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಪುಣ್ ಕ್ಲಬ್ಬಂತ್ಲೆ ಚೆಡೆ... ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ?”
ಡೆನಿನ್ ಗನ್ನ್ ಉಕಲ್ಲಿ.
“ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...ಬರೆಂ...ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ದೆಕುನ್...” ಟಿಗೊಚಿಂ ಬುಜಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲಿಂ. “ಪಾಡ್ ಪಡೊಂದಿ ಹಾಕಾ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಜಾತಾ?”
“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.”
“ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಸ್ಪಿನ್ ನಿಮಾಣೆ. ಆಯ್ಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮರೊಂದಿತ್ ತೆ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”
“ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂನಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಖಾತಿರ್
ಆಮಿ ಹೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆಸಾ.” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂದಿ!” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ...” ನಿಮಾಣೊ ಸಬ್ದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಡೆನಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ. “...ಇಷ್ಟಾಂಕ್?”
“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ,” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉದ್ವೇಗಾನ್. “ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ?”
“ನಿಮಾಣೆ ಸ್ಪಿನ್,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಯಾರ್ ರಾವ್. ನಿಮಾಣೆ ಸ್ಪಿನ್.”

“ಜಾಣಾಂಯ್ವೆ ತುಂ?” ಡೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಾಣಿ ಹಿ ರೀತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಜಾಣಾಂಯ್ವೆ ತುಂ? ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ!” ತಾಣೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತುಕಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್? ಮ್ಹಜೊ ಮತ್ಲಾಬ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ? ಆಮಿ ದೋನ್ ದೊಣಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತ್. ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಚ್ ದೋಣ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಎಕ್.ಚ್ ದೋಣ್ ಪುರೊ,” ಟಿಗೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜುವಾನ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ.”
ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಡೆನಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಗನ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಧರ್ಲಿ.

“ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಅಯ್ತಾರಾ ಖಾತಿರ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಟಿಗೊಕ್ ತಾಣೆ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ಲೊ ಆನಿ ಟಿಗೊ ಪಾಟಿಂ ಹಾಸ್ಲೊ,ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಡೆನಿನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಫೋಟಾಕ್ ತಳಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ತೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ ಡೆನಿಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ದೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಟಿಗೊಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವಾಟಾರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಮೆಜಾಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

*************

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಲೇಖಕ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಲೊಂಬಿನೊ ಹಾಚೆಂ ಜನನ್ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ಶಹರ್, ಯುಎಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 15, 1926ವೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 78 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜುಲಾಯ್ 6, 2005 ವೆರ್ ವೆಸ್ಟನ್ ಕನ್ನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಇವನ್ ಹಂಟರ್, ಹಂಟ್ ಕೊಲಿನ್ಸ್, ಕರ್ಟ್ ಕೆನ್ನನ್, ಡೀನ್ ಹಡ್ಸನ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟ್ಸನ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೊ ಎಕ್ ಯಶಸ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಥಾಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾದಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝುಜಾಂತ್ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಪ್ಯಾಸಿಪಿಕ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂನಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹಿಚ್ ಕೊಕ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ’ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್’ (1962) ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

’ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್’ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ದೋನ್ ವಿರೋಧ್ ಗೆಂಗಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಗೆಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ನಿವಾರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ’ರಶ್ಯನ್ ರೂಲೆಟ್’ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಕೊಣಿ ಎಕ್ಲೊ ಮೊರ್ತಾ.

*** (ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್)

(- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ, ಮಾಯ್ಲ್ 2016)

 

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನುವಾದ್‌ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ’ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’ ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯೊ. ಕಾಣ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]