ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಬಂಧ್ - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಹಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಪಾಂ. ಮಾಯಾನಗ್ರಿಂತ್ ’ಜಿವಿತ್’ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ’ಸಾಹಿತ್’ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ’ಸಾಹಿತ್’ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಚಿ ಕಥಾ.

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬಜಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಯ್ರಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಮಿನಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂತ್, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ಭೋವ್ಶಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಣಾ ವಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಮ್ಹಣಾ, ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಬಂಧ್

'ಬಂಧ್' ಜಶೆಂ ಸಬ್ಧ್ ಸಾಂಗ್ತಾ; ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಕುರ್ಡೆಂಪಣ್, ಜೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ಅಪ್ಲ್ಯೆಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸೊನ್, ಅಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಾಪಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಗುಂತ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ.

'ಬಂಧ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ. ಜೊ ರಾನಾಂತ್ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ಯೀ ರೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಂಟುಕ್ ಉಭೊ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ರಿತೆಂಪಣ್ ಭಗ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಚಿ. ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಎಕಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪುಣ್ ಧಯ್ರಾವಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ, ಜಿ ಸತಾನ್, ನಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲಿ, ಅಪ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಘೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ತಿಕಾ ಸಮರ್ಪಿತ್'

ಬುಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ 'ಲೇಖಕಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ' ಉಚಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ.

******

'ಪತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ದೊಳೊ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮತ್'

ಅಜೂನ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸಾಹಿತ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ.

'ಸರ್, ಮತ್ ನ್ಹಯ್ ದೀಶ್ಟ್'

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಕೀ ಚಾಬೂಕೆಚೆ ಮಾರ್ ದಿತಾಲೆ.

'ಮತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್‌ಯೀ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾಸ್ಚಿ'

ಹಾಂವೆಂಯೀ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೆಚ್ ಕ್ಲಾಸೆಂತ್ ಹೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲ್ಲೊ.

ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಕರೀತ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಹಾಸೊನ್ ವ್ಹಗೊ ರಾವ್ಲೆಂ.

******

ಕಾಮಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯೇ ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಂವ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ತ್ಯೇ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹವ್ಯಾಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಮೌಲ್ಯ್-ಮಾಪಾಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಭಗಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂ! ವ್ಹಯ್.. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಲಿಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲಿ. ಗಾಂವಾರ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ.  

"ಇತ್ಲ್ಯಾಂತ್ಚ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ತಾಯೆರೆ?.. ವೊಂಟಾರ್ ಮಿಶಿಯೊ ಫುಟ್ಲ್ಯೊ ತರ್ಯೀ ತಕ್ಲೆರ್ ಜವಾಭ್ದಾರೆಚೆಂ ವೊಜೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆತಲೊಯ್ರೇ?"

ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ಮಾಪ್ 'ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಮಾಂವ್ಚೆ ದುಡ್ವಾನ್ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್' ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಖಂಚೆಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಅನಯ್ತಿಕ್? ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.

ದೀಸ್ಭರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಚ್ಚ್ ಸದಾಂಯ್ ಆನಾಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಂಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಕಾಂಗ್ಣಾಂ ಆಡೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥೊಡೊ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ "ಅಳೆ ಪುತಾ, ಆನಾಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಕಾ, ತಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಕಿರೆಂತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ರೀತ್ ಚುಕ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತೊ ನೀತ್ ಚುಕಾನಾ, ತುಂ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆ ಆನಿ ತುಜೊ ಫುಡಾರ್ ತುಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೇ, ತೆದ್ನಾಂ ಕಾಂಗ್ಣಾಂ ಸೊಡಯ್. ಬೊಂಬೊಂಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಕೊಟ್ರಿಯೀ ಆಸಾ ಕಂಯ್, ತುಕಾಯ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ರಾವಯ್ತಲೊಂ”.

ಅಶೆಂ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ದೆಂವ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹಾಂವ್ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ.

ಕಾಂಯ್ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ಮೊವಾಳ್, ಪ್ರಾಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಪುಣ್ ಹಂಬಾಕೀ ನ್ಹಯ್.

"ಭಿಂಯೆನಾಕಾರೆ.. ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.. ಧಯ್ರ್ ಘೆ.. ಕಸ್ಲೀಯ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ"

ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಧಯ್ರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಸ್ಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ದೆಖುನ್ ಸದಾಂಯ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಕಾಮಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಚಡ್ತಾವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾ ದೆಖುನ್ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ತ್ ಕಮಿಶನಾಚೆಂ (ಸೇಲ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನಾಚೆಂ) ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲಿ. ಪುರ್ತೊ ನಾಗ್ಡೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ನೆನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಏಕ್ ಜಾಯ್ರಾತಾರ್ 'ಸಂಗೀತ್, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಟೀಚರಾಂ ಜಾಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುನ್ ಭೋವ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲೊಂ.

"ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಆಸಾ ಜಿ ಶಿಕೊನ್, ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ ಏಕ್ ದೇಣ್, ಜಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಉದೆತಾ. ಆನಿಂ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಮಾತ್ರ್ ಘಾಲುಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್?" ಜಾಯ್ರಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ,

"ವ್ಹಯ್.. ವ್ಹಯ್.. ಜರೂರ್... ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿವ್ಯೆತಾ, ಜಶೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ, ಪುಣ್ ಉದಾಕ್ ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್"

ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಟೊವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೆಂ ನೆಣಾಂ,

"ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?"

"ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕ್ಚಿ/ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಸಾ, ದೆಖುನ್ ಶಿಕವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್"

"ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ಲಾಶೆಕ್ ಯೆತಾತ್, ದೆಖುನ್.. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ"

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

"ತುಕಾ ಆಮಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಥೊಡೆ ಮಯ್ನೆ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆತಚ್ಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೊ ಸಂಭಾಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಚಡಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?"

ಹಾಂವೆಂ "ಜಾಯ್ತ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅರ್ಥಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ಕೆದ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ಯೆತ್?"

"ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್"

*******

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊವಾಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ಏಕ್ ಲಾನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ತ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಂತ್, ತಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಚಲಂವ್ಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಮ್ಹಜೀಯ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಭಾಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ, ದೆಖುನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಆವಯ್ಚಿಂ ಕಾಂಗ್ಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ಥೊಡೊ ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

ವಿಲ್ಲೆಪಾರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಇರ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಶ್ಯೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ, ಕೊಣ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ. ಹಾಕಾಚ್ ಮಾಯಾನಗ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಖ್ಚೆಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಆನಿ ಘೆಂವ್ಚೆಯ್ ಧಾರಾಳ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಕಾತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್.

ಬಗ್ಲೆನ್ ಕೋಲೆಜ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ತಶೆಂಚ್ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯೊ. ದೆಖುನ್ ಸಭಾರಾಂ ಟ್ಯೂಶನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್. ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಕತ್ತ್ ತೆಗಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೆಂ ಸೆರ್ವಲೆಂ 'ಸಿಂತಿಯಾ ದಾಬ್ರೆ'.

*******

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶೆಂತ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ, ಸುಕೊನ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾರೀಕ್ ಕೂಡ್, ಕಾಳೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ತೋಂಡ್, ಗೊಮ್ಟೆಚೆರ್ ಏಕ್ ಧವೆಂ ಶಿಬ್. ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಟ್ ಗ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಚೆಸ್ಮಾ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಡ್ತೆಂ.

ತೆಚ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಲ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಚಾಲಿಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆರ್ ಏಕ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯ್ ತ್ಯೇ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ವಚೊನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಸತ್ ಸದಾಂಯ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ.

ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ ಮಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಭೋವ್ಶಾ ರಾವ್ತಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ಯೀ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಉಲೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

"ಸರ್. ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಹಾಂವ್ಯೀ ಟೀಚರ್ ಮ್ಹಣೊನ್?"

ಕಸಲೆಂ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಪಿಶೆಂ ಸವಾಲ್? ಜಿತ್ಲೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ಕೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕರ್ಕಸ್ ಆವಾಜ್ ತಾಚೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಮಾತ್ಸೊ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ಯೀ, ಹಾಸೊನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ "ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಸ್ನಪ್ಣಾಂತ್ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಕೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಿಂತಿಯಾ ದಾಬ್ರೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ ಸಾಹಿತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸೆಕ್ ಸೆರ್ವತೆಲಿ" ಮ್ಹಣ್.

ಸರ್ವಾಂ ಹಾಸ್ಲಿಂ, ತರ್ಯೀ ಹ್ಯಾ ಲಜ್ಮಾಂಡಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲಜ್ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆತೆಚ್ಚ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ "ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ?"

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಹೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಂಯ್ಗೀ ಆಸ್ಲಿ.

"ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಆನಿ ಎಕೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತಾ, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಸ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಸಕಾಸೊನಾ. ತೆಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚೆರ್ ಆಸಾ"

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ, ಜ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್.

ದೋನ್ ವೊರಾಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಸರ್ವಾಂ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ, ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ "ಸರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣ್ಯೊ?"

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ಚ್ ದಿಲಿನಾ.

********

ಅಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್, ಹಾಂವ್ ಬಿ.ಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪೊವಾಯ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಂಯ್ ಹುನ್ ಚಾಯೆಸವೆಂ ಸುಕೊ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಂ, ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಿನಾತ್ಲ್ಲೊಂ, ದೆಖುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಉದಾಸ್ ಪಿಯೆತಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಕಾರಿ ಹಾಡ್ನ್, ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೋವಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಶಿಜವ್ನ್, ತರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜೆವ್ತಾಲೊಂ.

ದೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲಿ, ಜಶೆಂ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಪರಿಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಖುದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ವಾಂಚ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಂತ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಡಬ್ಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಖಾಕುಸಾಚ್ಯೆ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಭೊ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಳಾ ಸಕ್ಲಾ ಬಸೊನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ, ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವಚೊನ್ ಬಿ.ಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಾಯ್ನೆರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ತೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಎಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.

ಹೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂನಿ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಜರ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ತರ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನೋವ್ ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್.

ಎದೊಳ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಜರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ ತರ್ ಪರತ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಚಡಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹುಮೆದ್ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ಯೀ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್ವಲ್ಲೊಂ.

********

'ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ರಂಗ್ಮಂಚ್, ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಕಟ್ಪುತ್ಳಿ, ಮೋಗ್ ಏಕ್ ರಂಗ್, ಸಂಬಂಧ್ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್..'

'ಸರ್.. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬೋಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.. ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಸಾಂಗ್'

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಧೆಂಚ್ ಕಾತ್ರುನ್, ತೆಂಯ್ ಚಾಬೂಕೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಪರಿಂ ತೊಂಡಾರ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಿ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಳೆ ಕಿತ್ಲೆಂ?

ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಜ್ಯಾಪ್  ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಬುಕಾರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

...... 

ಆತಾತಾಂ ಸವಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ..

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್.. ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ಉಲ್ಟೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್ ಕಶೆಂ ತರ್ಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಸಿಂತಿಯಾ, ತುಂ ಸಾಂಗ್. ಮನಿಸ್ ಜಿತ್ಲೊ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ, ಚಂದ್ರೆಮಾಚೆರ್ ಚಡ್ತಾ, ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾ, ವಾರ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಭ್ತಾ, ತರ್ಯೀ, ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್, ಅಪ್ಲಿಂ-ಪೆಲಿಂ - ಹಾಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ?"

"ಸರ್.. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾ ದೆಖುನ್"

"ವಾಟ್ ನೋನ್ಸೆನ್ಸ್?" ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಆಯ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ ತಾಕಾ ದಿಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ನಾಕಾಸ್ಲಿ, ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

"ಸರ್. ಅತ್ರೆಗ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್, ಹಾಕಾ ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಸುಫಳ್ ಕರ್ಯೆತಾ.. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲಿಂ-ಪೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಭೌತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮೋಲ್ ನಾ, ಸಂಸಾರ್ ರಂಗ್ಮಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಬಜಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆಂ ದಿಖ್ತಾ ತೆಂಚ್ ವಿಖ್ತಾ, ಹಾಂಗಾಂ ರಂಗಾಕ್ ಮೋಲ್ ಶಿವಾಯ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ರೂಪ್ಚ್ ಸೊಭಾಯ್, ಭಿತರ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ನ್ಹಯ್.."

ತಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ಚ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂ ತರ್ಯೀ ತಾಕಾ ದುಃಖವ್ನ್ ತರ್ಯೀ ಚುಪ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ

"ತುಕಾ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತೆ ತುಜೆ ವಿಚಾರ್. ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತುವೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ"

"ಸರ್, ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿದ್ವುನ್ ಸಾಂಗಾ.. ಖಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?"

"ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್.. ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ" ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೊ 'ಇಗೋ' ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಲೊ.

************

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನವೊ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತೋಮಸ್ ಲೂಕಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೊ, ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರಾನ್ ತೋಮಸಾಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ. ಬೊಂಬೊಯ್ಕ್ ತೊ ನವೊ ದೆಖುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಂವ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಖಂಯ್ ಜೆವ್ತಾಂ ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ.

ಮಾಯಾನಗ್ರಿಂತ್ ಹರ್ ರಿತಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ, ಆಪಾಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿನ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಹಕೀಕತ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ತೆಚ್ಚ್ ದೆಖುನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಜಿಯೆತಾಲೆ, ತೆಚ್ಚ್ಪ್ರಕಾರಾಂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಜೊಡ್ತೆಲೆ ಸಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ.

ಪನ್ನಾಸ್ ಮಿಟಾರ್ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇಯ್ನ್ ರೊಡಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹಾತ್ಗಾಡಿಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ, ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ವಡಾಪಾವ್, ಸಮೋಸಾ, ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂ ಖಾತಾಲೊ. ಸವಾಯೆಂತ್ ತಶೆಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ದೆಖುನ್, ಹಾಂವ್ಯೀ ತವಳ್ತವಳ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ವಚೊನ್ ವಡಾ-ಪಾವ್ ಖಾತಾಲೊಂ ಆನಿ ಪೋಟ್‌ಭರ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಲೊಂ.

ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಡೊವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚಿಂ ಕಾಂಗ್ಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರಾನಾಸ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ.

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತೋಮಸ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ವಿಖ್ಚೆ ವಡಾ-ಪಾವ್ ಖಾತಾಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ರುಚಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾತಾತ್, ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಭುಕೆಕ್ ಖಾತಾಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂಕ್ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ.

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಕಶೆಂಗೀ ತೋಮಸಾಕ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ತೋಮಸಾಕ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರ್ಚೊ ಪತ್ತೊ ದಿಲೊ. ಥಂಯ್ಚರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ, ದಿಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಡಾಪಾವ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಚಾಯ್ ಪಿಯೆಲೊಂ ತರ್, ಅಡೇಜ್ ರುಪಯ್ ದಿಸಾಚೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಸತ್ತರ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್. ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟೊವ್ ಘಾಲೊ.

ಎಕಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ತೋಮಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಭಿತರ್ ಭೋವ್ಶಾ ದೋನ್ ಕುಡಾಂ. ಆನಿ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ್ಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ;

"ತುಮ್ಕಾಂ ಫುಲ್ ಜೆವಣ್ ವಾ ದಾಲ್ ರೈಸ್ - ಫುಲ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ದೋನ್ ಚಪಾತಿ, ಏಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ, ಶಿತ್, ದಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ, ದಾಲ್ ರೈಸಾಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ದಾಲ್ ಆನಿ ಶಿತ್"

ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೋಮಸಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಫುಲ್ ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫುಲ್ಲೆಂ.

ತಿಣೆಂ ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆಂ "ಫುಲ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅಡೇಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್, ದಾಲ್ ರೈಸಾಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್  ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ"

ತೋಮಸಾನ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ 'ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಶೆಂಬರ್ ರುಪಯ್' ಮಾತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆ ದೆಖುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

"ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಯೆಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಚಾಲು ವರ್ಗಾಚೆಂ ತೇಲ್, ತರ್ಕಾರಿ ವಾಪಾರಿನಾಂವ್"

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಲಿ.

ತೋಮಸಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್, ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಜೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಬಂಧ್..

ಆಮ್ಕಾಂ ರಜಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ, ದೆಖುನ್ ಆಮಿ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಿಚಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಜ್ ರಜೆರ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಭಿತರ್ಲೆ ಕುಡಾಂತ್ ಬೊಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೋಮಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವಾಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಾಸ್ ಶಿತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂ.. ಕಾಲ್ಚಿ ದಾಳ್ ಜಾಯ್ಜಯ್; ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲಿ.. ಜಿತ್ಲಿ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿಕೀ, ತಿತ್ಲೊಚ್ ನಿರಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಪಾವ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ತರ್, ತಿ ಪರತ್ ಪುರ್ಪುರತ್ 'ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಿಂಯಾಂತ್ ವಗೊಚ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೊಂ.

ತೋಮಸಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ ತರ್ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆ ಕುಡಾಂತ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ 'ಸರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆವಿನಾಂಯ್? ಕಾಂಯ್ ಹಾಡುಂ?' ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

"ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ.. ಭುಕ್ಚ್ ಲಾಗಾನಾ.. ದೆಖುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಪುರೊ". ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ. ತಿಣೆ ದೊನೀ ಪ್ಲೇಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಕಾ ಸತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗೀ ಹಾತ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ;

"ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೊಯ್ ಅಂಗಾಲಾಪ್? ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್, ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಲ್ಲಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತಾಯ್?"

ತೋಮಸಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂದಜ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

************

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ತೋಮಸಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತೊಯ್ ಹಾಸ್ಲೊ.. ಹಿ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಚಿ ಹಕೀಗತ್.

ಎಕಾ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಹಾತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ವಿಖ್ಚ್ಯಾ ವಡಾ-ಪಾವ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ ಅಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಪೊತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೊಂ. ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಭುತಿ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ. ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಎಕಾ ವಾಟೆರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆರ್ ಭುಕ್.

"ಸರ್.. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.. ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ.. ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೆವಾಣ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ದಯಕರುನ್ ಆತಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾಕಾತ್"

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಘೆವ್ನ್, ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಜೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭುತಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ. ಎಕಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಚಪಾತ್ಯೊ. ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತೂನ್ ಶಿಂಪಿ ಗಳೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ದೆಖುನ್ ಚಪಾತ್ಯೊ ಕಾಡ್ತಾಂ ತರ್, ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂ, ದಾಟ್ ಚಪಾತ್ಯೊ, ಪಿಟಾಚೊ ಮುದೊ, ಚಡ್ತಾವ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ.. ಕೊಣ್ ಖಾಯ್ತ್ ಅಸಲೆಂ ಜೆವಣ್?

ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಖಾಣ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಖಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಡಬ್ಬೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೆದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕ್ಲಾಶೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕೆಲೆ, ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.

"ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ಗೀ, ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಜ್. ಮನಿಸ್ಯಿ ತಸೊಚ್ಚ್, ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾತೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್, ಕರ್ಪಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭುಕ್ಟೆಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಖಾಂವ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ವಾಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭುಕೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೀ, ತಣ್ ಖಾಯ್ನಾ, ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ"

ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್, ಎಕೆಕಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ತೊಪ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಚಿಂ ದುಖಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಖಾಂ.. ಹಾಂವೆ ಮತಿಂತ್ಚ್ ಆಟೊವ್ ಕೆಲೊ.

*******

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸರ್ತಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೋಮಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕೀ, ಸಿಂತಿಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ವಚೊನ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಿನಾ ದೆಖುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಣೆ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಭಾಕ್ರ್ಯಾಂಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಸುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕಾರಿತಿನ್ ಭಿರ್ಮತ್ಯೀ ದಿಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕೋಣ್ ಸಿಂತಿಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾ? ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮ್ಜವ್ಯಾಂ, ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತ್ಯೇ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಸಿಂತಿಯಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಧಾಖಯ್ಲಿ.

ಕಸಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್? ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಕವಿತಾ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಜಿವಿತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆಂ

ಏಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

"ಸರ್.. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಡ್ತಾತ್, ದೆಖುನ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ, ದೆಖುನ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್, ತೋಮಸ್ ಸರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ, ತುಮಿ ಯೆಶ್ಯಾತ್ ತರ್ ತೊಯ್ ಯೆತಾ ಕಂಯ್". ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

"ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?"

"ಮನೋರಿ ಆಯ್ಲೆಂಡ್.. ಮಲಾಡ್ ಓರ್ಲೆಮ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬೊಟಿಚೆರ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಮನೋರಿ ಆಯ್ಲೆಂಡಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಸಯ್ರಿಂ, ಸರ್ ಪುಣ್ ದಯಕರುನ್ ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಯೇಜಯ್"

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

******

ತೋಮಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ಅಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಲೋಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ, ಶೆಜಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಸಯ್ರಿಂ ಮೆಳೊನ್. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಡ್ದಾಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್.

ತೋಮಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ, ತೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಚೆಡುಂ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್. ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣ್ಯೊ, ಭಾವ್, ಆವಯ್, ಭಾಪುಯ್ ಸರ್ವಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಗೊರಿಂ, ದಾಟಿಂ ಮೊಟಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಸಿಂತಿಯಾ ಭೋವ್ಶಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾಚೊ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತೆಚ್, ಸಿಂತಿಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೆಂ, ಭೋವ್ಶಾ ತಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ, ತಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ತೋಮಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್, ತಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

"ಪುತಾ... ಸಿಂತಿಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಭುರ್ಗೆಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪೊಸ್ಲಾಂ.. ತುವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಆಜ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್..."

"ತಾಚ್ಯೊ ದೊಗೀ ಭಯ್ಣ್ಯೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾ.. ತಾಕಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಚೆಡೊ ಎದೊಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.. ಆಮಿ ದೊತಿರುಪಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್... ಹಾಂವೆಂ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ ಆಶಾ..."

ತೊ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಕೀ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಗೀ ಚಿಂತಾಪ್ ಸತಾಯ್ತಾಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾ ರೂಪ್ರೂಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೊಚ್ಚ್ ಭಾರಿಕ್ ಜೀವ್, ಕಾಳಿ ಕಾತ್, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಧವೆಂ ಶಿಬ್ ಆನಿ ತೊಯೀ ಸಿಂತಿಯಾ ಪರಿಂಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಟ್ ಗ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಚೆಸ್ಮಾ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ತಲಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್..

ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್ ತೋಮಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ತೋಮಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ.... ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಸವೆಂ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಿಂತಿಯಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ಂಚ್ ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಣ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಗಾಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಡ್ಸೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾಲೆ.

......

ಆತಾಂ... ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್...

****** ****** ******

ಬುಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಸಂಪೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಫ್ತೆ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್, ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಏಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆನಿ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಕಾಗಾದ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯೇ ಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ ಹಿ ಕಸಲಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ. ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊಂ,

'ಶಾಭಾಸ್ಗಿ ಪಾಟಂವ್, ಯಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂ ಕಳಾನಾ,

ತುವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ಯೀ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ನೆಣಾ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್,

ಜಿ ಚಲಿ, ಜಿಕಾ ತುಜ್ಯಾ 'ಬಂಧ್' ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ತುವೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ, ತಿಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಅಧುರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಯ್, ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಂತ್ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ?

ಬರೆಂ, ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಕಳಯ್ತಾಂ,

ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ, ಜಿ ಸದಾಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಲಿ, ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಕುರೂಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಿಚೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕೆಲಾ, ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಣೆ ಭೋವ್ಶಾ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಪರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ, ಜೊ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ತಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಹಾಂತುಂ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ಕಾಂಯ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್ಯೀ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ, ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತಾಣೆಂ 'ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ' ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ 'ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ' ನ್ಹಯ್, ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಹಾಚೆ ಪಾಸತ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಗುಪಿತ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಗರ್ಜಾಂ ಪಾಸತ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಆಮ್ಘೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತೊ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಅಧುರಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲೊ. ಹೆಚ್ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ತೆ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆ, ತಾಂತುಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ 'ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ, ಆತಾಂ ತುಜೆಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ, ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಸ್ವಾಸ್, ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್. ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀ, ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬಾವಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂನಿ ಸಜಯ್ತಾಂ'.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕುಳ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ 'ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಮರಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ, ತುಜೆರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ತರ್ಯೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗಾನಾ, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತುಜೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ, ಬರೆಂ ಹೆಂ ಆಸ್ತೆಂ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಕ್ ಘೆತೆಂಯ್'

ಸಂಸಾರಾತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಘಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ತೆಂ ಭಿತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ತೊ ಭಿತರ್ ಇತ್ಲೊ ಕುರೂಪಿ, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಖ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್?

ಹಾಣೆಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಜ್ಯೆಂ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚೆಂ ಬೊವ್ಶಾ ಅಪ್ಲೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಿಶ್ಯಾನ್ ವೀಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ತುಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್, ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ಬಗಾರ್ ತುಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್ಯೀ ತುಜೆಂ 'ಬಂಧ್' ಆಸ್ಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಉಘಡ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್.

ತುಕಾ, ತಶೆಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ,

........

........ 

ವಾಚುನ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ಯೀ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

************  

[ಎಪ್ರಿಲ್, 2016]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]