ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಸಂಘರ್ಷ್ [- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್, ಘಟನಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್. ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಸಂಘರ್ಷ್ [- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಧರ್ಣ್ ಪುಸುಂಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಿನೆಲಾಚೊ ವಾಸ್ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಲೊ. ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ಚೆಡೆ ಆಶೆಂ ಒಟ್ಟುಗ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ತಾಚಿಂ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಕುಶಿನ್ ತೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಅನ್ಕುಲ್ವಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಿ ದಿಸ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ತಿಕಾ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಮುಖಮಳಾರ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ’ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ನಮೃತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ದುಕಾನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

’ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಹೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾತಾ. ಬದ್ಲುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ,’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ್.

’ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಡಮ್,’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಹಾಯಕಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಮೆಡಾಮಿಕ್ ದುಸ್ರಿಂ ಆಂಗ್ಲಿಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

’ತುಮಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿಂಗಿ?’ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತುಳುಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ’ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್?’

’ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಕಾಮಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಉಡ್ಪಿಚಿಂ. ತೆ ದೊಗಿ ತರ್ನಾಟೆ ಮರಾಠಿ.’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತುಂ ಹಿಂದುಗಿ?’ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾವಯ್ಲೊ ತಿಳೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆಬರಿಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಲೋಬೊ.’

’ಹಾಂಗಾ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ತುಂ ತುಳು ಕಶಿ ಜಾಣಾಂಯ್?’

’ಹಾಂವ್ ತುಳು ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ,’ ಘಡಿಭರ್ ಗುಸ್ಪೊಡೊನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

  ’ಒಹೊ, ತಶೆಂ ತರ್,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆನಿ ಆಂಗ್ಲಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಕ್ಯ್ರಾ ಕೌಂಟರಾಕಡೆ ವಚೊಂಕ್ ಗುಂವ್ಲಿ.

’ವೇಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ವಚ್. ಹಾಂವ್ ಚ್ಹಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ನಾರ್ಗೊನ್ಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಮೆಜಾವಯ್ಲಿ ಖೊಲ್ಯಾನ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚೆ ತೀನ್ ಝೆಲೆ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಲ್ತಾರಿಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಪೊರ್ನೆ ಝೆಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ನವೆ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯೊ ಉದ್‍ಬತ್ತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಉದ್‍ಬತ್ತಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖೊವಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್ ಮಾತೆಂ ಬಾಗಾವ್ನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಚಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಉದ್‍ಬತ್ತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಂಗ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಿ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿ. ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ದಖೊ ಬಸ್ಲೊ.

ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮಧೆಗಾತ್ ಹಿಂದು ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ತೀನ್‍ಯಿ ತಸ್ವೀರೆಂಚೆರ್ ಫುಲಾಂಚೆ ಝೆಲೆ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್‍ಬತ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ.

’ತುಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಾಗಾನ್.

’ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್,’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಮುಖ್ಲೆಂ ಕದೆಲ್ ದಾಕವ್ನ್.

ತಿ ಬಸ್ಲಿ.

’ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿ. ತುವೆಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ಹಾಂವ್ ಕಥೊಲಿಕ್. ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪುಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹಾವೆಂ ಬಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೆಲಾಂ.’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತುಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?’ ತಿಣೆ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.

’ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ,’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಮುಗ್ದ್ ಪಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತುಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂಯ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಿಚಿಂ ಆಮಿ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜು-ಮರಿ-ಜುಜೆ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ದೆವಾಂಚ್ಯೊ, ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್?’ ತಿಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಕಿ ಉಚಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್.

’ಒಹ್, ತಶೆಂಗಿ? ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ, ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಮ್ಹಧೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸರೋಜಿನಿ ಪೂಜಾರಿ. ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಿ. ಹಿ ಆಂಗಡ್ ತಿಚಿ. ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆನಡಾ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಹಿ ಆಂಗಡ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಚಲಯ್ತಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಹಾವೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದವರ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ?’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ಬಿಲ್ಕುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ತುಂ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅಗರ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಸಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬೂಕಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ದೆವಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್.’ ತಿಣೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

’ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರೋಜಿನ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ  ಆನಿ ಹಿ ಅಂಗಡ್ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾಚಿ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿ ತಸ್ವೀರ್ಹಾವೆಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಶಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ?’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

’ತಿಚೊ ಪುತ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ. ತುಜಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾ ಮೆಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಆಡಾಯ್ತೆಲಿಂ ಕೊಣ್ ಆಸಾತ್?’

’ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ ನ್ಹಯ್?’

’ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್? ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾಮೂ? ತಿಚೊ ಅಪವಿತ್ರ್, ಪಾತ್ಕಿ, ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ ಅತ್ಮೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ನಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಸುಖ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತುಕಾ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಮೀಸಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ರೆತಿರಿಂನಿ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್‍ಗಿ ತುವೆಂ? ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಬರಿ ಕಪಾಲಾರ್ ತಿಳೊ, ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮುದಿ. ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತಿ, ನ್ಹಯ್? ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂನಾಂತ್. ತುಂ ಆತಾಂಚ್ ಕಪಾಲಾವಯ್ಲೊ ತಿಳೊ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್. ಮುದಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಆಸೊಂದಿ, ಸಮ್ಜಾಲೆಂ?’

ತಿಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಯ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊನಾ.

’ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಶಿಗಿ?’

’ಕಸಲೊ ತೊ?’

’ತುಂ ವೆತಾನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ಲಿ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ರಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್. ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾಚ್ಯೆ ದೇವಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ.’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತರ್ ತಶಿಚ್ ಆಸೊಂದಿ. ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ.’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತುಕಾ ಕೊಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂನಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಕ್, ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ತುಂ? ಖೊಟ್ಯಾ ದೆವಾಂಚೊ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಯ್ತ್ ಸೆಂವ್ತಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕಾಂಠಾಳೊನ್.

’ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾಯ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಂ. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಹಾಂವ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಯ್, ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೀಜ್ ಸಮಡ್ತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾಯ್, ವ್ಹಯ್ಮೂ? ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾಕಾ. ತುಜೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬರ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್,’ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿ ಉಟೊನ್ ಗೆಲಿ. ತಿಣೆ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಕೌಂಟರಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ’ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿ ಹಾಂವ್ ಖರ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂ,’

ಡೋಂಗಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲ್, ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾವರ್ವಿಂ ವೆರೊನಿಕಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಯ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲಿಂ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕ್‍ಯೀ ಹಿಂದು ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಭಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಹಿಂದು ದೇವಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ದೂರ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ನಿವ್ರತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತಚ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ತಾಣೆ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಆಂಗಡ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಆಯ್ಲೊ. ಗ್ರಾಹಕ್ ಚಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಿನ್ಸಿ ವೆರೊನಿಕಾವರ್ನಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೀನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಕೆದಾಳಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿನ್ಸಿ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೆಂಟಿನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ವಿನ್ಸಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ವೆರೊನಿಕಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚಿ ಆಂಗಡ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

’ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‍ನ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಕೆನಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ,’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

’ಬೋವ್ ಬರೆಂ,’ ವಿನ್ಸಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ’ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ದವರ್ಯಾಂ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಾಂ. ತುಜಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ನಾಂತ್‍ಗಿ?’

’ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ತಿಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಾವ್ಳೆ, ಮಾವೊಳ್ಣ್ಯೊ, ಬಾಪ್ಲೆ ಕೊಣಿ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಹೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉಭಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಶಿಡಿಯೆ ಮುಳಾಂತ್ ಆಮಿ ರಾವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಡೆಡಿ ವೊಚ್‍ಮೆನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಮಾಮ್ಮಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರೋಜಿನ್ ಅಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.’

ವಿನ್ಸಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ.

’ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದವ್ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ. ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ರೋಶನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್. ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿಚ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತೇರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸರೋಜಿನ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಖಂಚ್ಯೆಂಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಹಿಂದು ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್ಮೂ?’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

’ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತುಜೆಬರಿ ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಹಿಂದು ಭುರ್ಗೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ಆಮಿ?’ ವಿನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ. ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಆಜ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ.

’ತುಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಕಟಿಣ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಿ ಮನಿಸ್‍ಗಿ?’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

’ವ್ಹಯ್,’ ವಿನ್ಸಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ’ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಕ್ ಪುರ್ತೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಡೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.’ ವಿನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿನ್ಸಿಚಿ ಆವಯ್ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

’ವಿನ್ಸಿ, ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್‍ಗಿ? ಮ್ಹಜಿ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರಾಂವ್ಡ್ ಇತ್ಯಾಧಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಥೊಲಿಕಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಹಿಂದು ಚೆಡುಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ಚೆಂ ನಾಂಗಿ?’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಅಪಧಯ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಲಿ. ಕಪಾಲಾವಯ್ಲೊ ತಿಳೊ, ಬೊಟಾಚಿ ಮುದಿ ಸಾಂಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಪೂಜಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಸಾದ್ ತುವೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಸಾದ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ದುಕೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬೆಂಡ್ರಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ಮೌಂಟ್ ಮೇರಿಚೊ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಳೆ ಚಣೆ, ಕೇರಳಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾತ್. ತೆಂ ಸಯ್ತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ,’ ವಿನ್ಸಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

’ಹಾಂವ್ ಕಶಿಂ ಆಸಾಂ ತಶಿಂಚ್ ಉರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ’ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ’ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾವೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಶಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಣೆ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ ತರೀ ಆವಯ್ಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚೊ ತಿಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಹೆಂ ಆಪೂರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ದುಖಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾವ್, ತಿಚೊ ಪುತ್ ರೋಶನ್, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ, ಉಧಾರ್ ಮನಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ತಿಂ. ತಾಂಚೊ ದೇವ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ತಾಂಕಾಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಖಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್? ತಾಂಚೆವಿಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಕಾನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಅನಾಥ್ ಆಶ್ರಾಮಾಂತ್ ವರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಳ್ಕಿಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಭಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಂಗೊಟ್ಯೊ ಧುಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಮಾದ್ರಿಂಚಿ ಕಾತ್ತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಿಂದ್ಕರ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್, ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಉಶ್ಟೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಸ್ಕಿ ಆವಯ್ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಹಾವೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರಿ ಕಶೆಂ?’ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ವಿನ್ಸಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಫೊನಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ’ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಉಡಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.’

ವೆರೊನಿಕಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಕೌಂಟರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿನ್ ರಾಗಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ವಿನ್ಸಿಕ್ ದಿಲೆಂ.

’ಹಾಚ್ಯೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ?’ ವಿನ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಆಸೊಂದಿ. ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮುಖ್ಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಖುಶ್ ಜಾತಲಿ,’ ವೆರೊನಿಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಹಾಸೊನ್.

ಮಾಂಯ್-ಸುನೆಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಝುಜಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

*** - ***

[ಮಾಯ್ 2018]

 

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನುವಾದ್‌ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ’ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’ ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯೊ. ’ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕಾಣ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್
ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ
ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್

ಅಂಕಣ್: ಚಿಮ್ಟೆ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]