ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
 

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ [ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಸ್ಚಾ ಹಾಣೆಂ ಸಭಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಹಾಚಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ನದರ್, ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆತಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಲಾಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ [ ಮೂಳ್ ಲೇಖಕ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಬ್ಲೊಚ್, ತರ್ಜಣ್: ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]

The Man Who Cried Wolf! By: ROBERT BLOCH – THE STAR BUMPER HORROR BOOK ONE – EDITED BY KURT SINGER.

ಸಭಾರ್ ಶತಮಾನಾಂ ಆದಿಂ ಯುರೊಪಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಪುನ್ವೆಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆಸ್ವೆಲ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ವಿಯರ್- ವುಲ್ಫ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿಂತ್ ಭೇಡಿಯಾ-ಮಾನವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆಸ್ವೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾ. ಹಾಚೆ ದಾಂತ್ ಲಾಗ್ಲಲೊ ಬೊರೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ವೆಲ್-ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಲೇಖಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಭಯಾನಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಲೆಖ್ ನಾತ್ಲಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಹೆರ್ ಭಾಷೆಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಚಲನ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಭಯಾನಕ್ ಕಾಣೆಯೊಂ ಬರಂವ್ಚೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚುಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಭಯಾನಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ’ಇಂಡಿಯನ್’ ಲೊಕಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ವೇಗ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಳಿಜ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾತಿಂ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಕಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊತೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತುಮ್ಚಿ ಟಪ್ಪಣಿ/ಕೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.
[-ಸಂಪಾದಕ್]

ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ 

ಚಂದ್ರೆಮ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಸರೋವರಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತೊ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಕೆಸ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಜಾಳಾಪರಿಂ ಥಳ್ಥಳ್ತಾಲೆ.

ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಧೊವ್ಶೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಚಾಂದ್ನೆ ನ್ಹಯ್, ಕಠಿಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ಧೊಸ್ತಾ ತುಕಾ?” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆಸ್ವೆಲ್”, ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ವಾಯ್ಲೆಟ್. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಧುಮ್ಟಿ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪಾಯ್ಪ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆಲ್ಹಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ತೊ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವುಲ್ಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಪರಿಂ.

ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ಆತಾಂ ಪಳೆ”, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ತೊ ಎಕ್ ವಿಯರ್ ವುಲ್ಫ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ,” ತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ. “ಪಾಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಕ್ಯಾ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ವಯ್ರ್ ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ. ಗುಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೊ ವಿಯೆರ್ ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಲ್ಹಾಗಿಂ ಲ್ಹಾಗಿಂ ತೊ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಚಂದ್ರೆಮ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತೊ ಘರ್ಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆ ಧಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.”

“ತಾಚಿ ಘರ್ಜವ್ಣಿ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಿ?”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್.”

“ತುಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಆಸಾ?”

ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲಿ. ತಾಣೆ ಮಾತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ತಾಣೆ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಸ್ವೆಲಾನ್ ಬಾಂಗ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ?”, ಹಾಂವೆ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ...ತುಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ?” ಬಿಗ್ದಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್,” ಹಾಂವೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ವೆಲಾಂ ನಾಂತ್. ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಸ್ವೆಲಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಾಚೊ ಲಿಯಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಬಡ್ಗಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಆಸ್ವೆಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಸರೋವರಾಲಾಗಿಂ ಚರೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಎಕ್ ವಿಯೆರ್ ವುಲ್ಫ್ ಯಾ ಆಸ್ವೆಲ್ ರೂಪಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಪೊಟ್ಟು ಪಿತಿಸ್ಪಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ’ಕೆನಾಕ್’ ವಂಶಾವಳಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ವಿಚ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆತಾಂ ತುಂ ಎಕ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಣ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಯಾಕರ್ನ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್.”

’ಕೆನಾಕ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಪಣ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಉಳ್ಟೊ ಜಾಲೊ. ತೆಂ ಥರ್ಥರೊನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ?” ತಾಣೆ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರಾತ್ತುನ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ,” ಹಾಂವ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊಂ.

“ಆನಿ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆಬಿನಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ತೊ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ?”

“ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತ್ಯಾ ಎಕ್ ರಾತಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತುಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ?”

’ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಸ್ಲೊಂ. “ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ವಾಚ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್.” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಚುಕ್ ಸಮ್ಜಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ.”

“ಹ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾಚೆಂ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ? ಪಾಡಿಂತ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತುಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?” ತಾಣೆ ಪರಾತ್ತುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಜೆವರ್ನಿಂ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಬರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ವಿಯೆರ್ ವುಲ್ಫಾಂಕ್, ಭೂತಾಂಕ್, ಮೊಡಿಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿಂಕ್ ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಕೆನಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಎಕ್ ರಾತಿಂ ಲಿಯಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಕ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚ್ಯೆ ಹಸ್ತಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.ಪುಣ್ ತೊ ಎಕ್ ಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.”

ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬರಾಬರ್ ಹಾಸ್ಲೆಂನಾ.

“ವಾಯ್ಲೆಟ್, ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡ್ ಚುಕ್ ಕೆಲಿ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಮಝಾ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತುಂ ಎಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್-ಕೆನೆಡಿಯನ್ ಚೆಡುಂ. ತುಕಾ ಹಿ ರಾನ್ವಟ್ ಸುವಾತ್ ಬರಿ ಲಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ...”

“ಆತಾಂ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್.” ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

“ ನಾ,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. “

“ಪುಣ್ ತುಂ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಯ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್.”

“ಖಂಡಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂತ್ರ್ ಮುಗ್ಧ್ ಜಾತಾಂವ್ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮತ್ ವಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಿಶಾನಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಾಂಗತ್.”

ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಸರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ.

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್. ಹಾಂವೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಗಡ್ಬಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.”

“ಪಿಶೆಂಪಣ್. ವಿಸರ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ.” ಹಾಂವೆ ಪರ್ತುನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲೊ. “ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ.” ಹಾಂವೆ ತಾಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕೆಲೊ. “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಎಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾಂ, ಮೊಗಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಮೂ?”

“ನಾ”

“ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?”
“ವ್ಹಯ್.”
“ಬರೆಂ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಖಂತ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್, ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ದೊತೊರ್ ಮೆರೊಕ್ಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ನ್ಹಯಿಂಚ್ ಎಕ್ ದೊತೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಮನೋವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್. ಹೊ ಘುಟ್ ತೊ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೆಷ್ಟೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊ.”

“ನಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಹಾಂವ್ ದೊತೊರ್ ಮೆರೊಕ್ಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂನಾ.”
ಮ್ಹಜೆಂ ಕಪಾಲ್ ಮಿರ್ಯೆಲೆಂ. “ಬೋವ್ ಬರೆಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಲಾಂ. ತುಂವೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಅರ್ಧಿ ಇಂಡಿಯನ್, ವ್ಹಯ್ಮೂ? ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ನಾತ್ಲಿಗಿ ತಿ?”

ವಾಯ್ಲೆಟಾನ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಲಾಗಾನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ.

“ರಾತಿಂ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಕಾರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ? ಕಶೆ ತೆ ವಿಯೆರ್ ವುಲ್ಫ್ ಯಾ ಆಸ್ವೆಲ್-ಮಾನವ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡುನ್, ಫಾಪ್ಸುನ್ ರಗಾತ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ದಾಂತ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲೊಚ್ ವಿಯೆರ್ ವುಲ್ಫ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ತಿ ವ್ಹಯ್ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್, ಅಶೆಂ ತಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

“ಹಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಂ ಹ್ಯಾ ರಾನ್ವಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಿವಿ ಜಾತಾ. ವಿಯೆರ್ ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮನ್ಜಾತ್ ನಾ. ತಿಂ ಫಕತ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ದೊತೊರ್ ಮೆರೊಕ್ಸಾಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಹೆಳ್ಳೊಲೊ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಿ ನ್ಹಯ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆಂ ಬಾಳ್ ಪಣ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕೀ ತುಕಾ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ದವರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಹುಶಃ ಆಮಿ ತುಜ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಪರೀಕ್ಷ ಕರ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ರಾಕ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್.”

“ನಾಕಾ, ಬಂಧ್ ಕರ್! ಪ್ಲೀಜ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ.”

ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ, ದೊರಗ್ ರಿತಿನ್.

“ಮಾಫ್ ಕರ್, ತುಂ ಆತಾಂ ಕಠಿಣ್ ಭಿಯೆಲಾಂಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಆಮಿ ವಿಸರ್ಯಾಂ, ಮೊಗಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತುಕಾ ಸಕತ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಆರಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”

ತಾಚ್ಯಾ ಬುಜಾಕ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆಮಿ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ. ಕೆಬಿನ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ವಾಯ್ಲೆಟಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಜಾಕ್ ಕೊಂಕ್ತಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಜೊರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ.

“ಆಯ್ಕ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್!” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ.
“ ಆಯ್ಕಾತಾಗಿ ತುಕಾ? ಕೆಬಿನಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾರಾಕ್ ಬೊಕುರ್ಚೆಂ ತುಕಾ ಆಯ್ಕಾನಾಂಗಿ?”

ಹಾಂವೆ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಜಾಗೊ ಜಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ತುಂವೆ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಜನೆಲಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ದಾರಾಕ್ ಖೊರ್ಪಿತಾ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್!”

ಹಾಂವ್ ಖಾಟ್ಯೆವಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ಧರ್ಲೊ. “ಚಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ವಚೊನ್ ಪಳೆಯಾಂ.”

ಟೋರ್ಚ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊಂ.

“ಪಯ್ಸ್ ವಚಾತ್, ವೆಗಿಂ ಕರ್,” ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಸುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಎಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಟೋರ್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದಾರಾಕಡೆಂ ವೊಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾರಾಚಿ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಟೋರ್ಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಂವೆ ರೂಂದಾಯೆಕ್ ಫಾಂಕಯ್ಲೊ. ಕೆಬಿನಾ ಲಾಗ್ಸಿಲೆಂ ರಾನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಖಂಚಯ್ಲೊ.

ವಾಯ್ಲೆಟಾನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ.

“ಪಳೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪಳೆ! ಆಸ್ವೆಲಾಚ್ಯೆ ಪಾವ್ಲಾಂಚೆ ಗುರ್ತ್ ದಿಸಾನಾಂತ್ ತುಕಾ?”

ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಆಸ್ವೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯೆ ಗುರ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಗುಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ,” ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊಂ. “ತುಜಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಚುಕಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದಿಸಾನಾ!”

*******

[ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್]

(- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ, ಎಪ್ರಿಲ್ 2016)

 

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನುವಾದ್‌ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ’ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’ ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯೊ. ಕಾಣ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]