ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್ [- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]

ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್, ತೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್, ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ಸರ್ಗ್-ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರಿ ಭಕ್ತ್‌ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಾಣಿ.

ಬಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್. 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂಚ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್ [- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ]ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರ್ ಸೊಜಾಮಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಂವ್ತಣೆಚೊ ಜಾಗೊ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಮಯ್ದಾನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಂ ಬರಿಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ತಾಣೆಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಲಿ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಲೆಕಾನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ 24 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸೊಜಾಮಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ತಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕೀ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಮಂಜೂರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊಳ ತರೀ ತೆ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿವ ಸಂಗತ್ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ.

"ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರ್ ಸೋಜಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸಾನಾ. ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯೊಗಾಚೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಬಾಪಾ, ತುಂಚ್ ಏಕ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ಕರ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್," ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪಾಯ್ಣೆಲಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಅಚಾನಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜ್ಚಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಆಮ್ಸರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ದರ್ವಡಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೊರಿಲ್ಹಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆ ಥೊಡೆ ತರ್ನಾಟೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಿರೊಣ್ ಜೆರ್ಮಿ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಘಾಂಟಿಚಿ ದೊರಿ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಜೊರಾನ್ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟ್ಲೊ.

"ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ರೆ? ತುಕಾ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್?" ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಿರೊಣ್ ಆನಿಕಿ ಖರ್ಶೆತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಂಪೆರೊ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, "ಪಳೆಯಾ ಫಾದರ್! ತ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ವೊಡ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ಯಾ!"

ಪಾದ್ರಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಗೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಪಾದ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಸರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಇಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಂಡಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ನಾಯ್ತ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ದವಿ ತೊಪಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾಯ್ತೊ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪಾದ್ರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರ್ಣಿಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾದ್ರಿನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಯಾಳ್ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲಿ.

"ಸಾಂಗ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಪಾದ್ರಿನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಫಾದರ್, ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳೊ. ದೆವಾಲಾಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಮಸೀದಿ ಆನಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಇಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ತಕ್ಲಿ ಗುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾವೆಂ ಇಮಾಜಿಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಮಾಜ್‌ಯೀ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ. ಫಾದರ್, ಮ್ಹಜಿ ಚುಕ್ ಜಾಲಿ."

ಪಾದ್ರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬುಜಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

"ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?" ಪಾದ್ರಿನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಲೀಮ್. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೇರಿಂತ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಶಹರಾಂತ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ," ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಪಾದ್ರಿ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಫೊನಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಮಾಕ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾದ್ರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಧರ್ ಹೆ ಥೊಡೆ ರುಪಯ್. ಗರ್ಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಿತ್. ತುಂ ಪುತಾಚಿ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ. ದಯಾಳ್ ಮೊಗಾಳ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಕರ್ತಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ," ಪಾದ್ರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಸಲೀಮ್ ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಲೀಮಾಚೊ ಪುತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ಜನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ಗುಟಾನ್ ತಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

"ಫಾದರ್," ಸಲೀಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ತುಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಭಯಂಕರ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂಮ. ಸಭಾರ್ ಜೀವ್ ವೆತೆ ಆಸ್ಲೆ. ಫಾದರ್, ಹಾವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್."

ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚೆ ತೀನ್ ಅವ್ಗುಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆಚೆ ತೀನ್ ಬರೆ ಗುಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್."

ಸಲೀಮಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ.

"ತುವೆಂ ತುಜೊ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ದೇವ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೊಯ್ ಎಕ್‌ಚ್. ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಗಡ್. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾಕಾ," ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸ್.

"ಮ್ಹಜೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಖಂಚ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ತರಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾ ಫಾದರ್, ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕರ್ತಾಂವ್," ಸಲೀಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತರ್ಕ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲೀಮ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ಸಲ್ವಣಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಲಿ.

"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಪಾವಾನಾ. ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿಚಿ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತ್ ಸಮತಟ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್?" ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ?" ಸಲೀಮ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. "ಏಕ್ ಬರೆಂ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಬಾಂಯ್ ದುರುಸ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಮಿ ರೂಪ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಲೊ, ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಜಾತಲೆಂ."

ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಚರ್ಯಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಿಂದು ಭಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆಳ್ಶಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಲಜ್ ಜಾಲಿ. ಸೊಜಾಮಾನ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ ತರಿ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಏಕ್ ರಾಜ್ ನೇತಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಹಾ ಫಳಾರಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿನ್ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣೆಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲಿ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ಸ್ಥಾನೀಯ್ ಟಿವಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಿವರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೊ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಶುರು ಜಾಲೆಂ.

ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸ್ ಆನಿ ಸಲೀಮ್ ಹಾಣಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರ್ಕಿ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರರ್ ಸೊಜಾಮಾಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ನ್ ಬೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಉಧಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಕುಲಾಸಾನ್ ತಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ. ವೆಚಿಕ್ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

*** - ***

(ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ 2017 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ)

[ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನುವಾದ್‌ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ’ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’ ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯೊ. ’ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕಾಣ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಕನಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ
ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್

ಅಂಕಣ್: ಚಿಮ್ಟೆ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]