ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಚಾಬುಕ್ [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ಕೊಣಾಕ್ ’ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ’ ಫಕತ್ ಮನರಂಜನಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ರಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಜೆದ್ನಾಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಿ ಫಕತ್ ’ಕಾಣಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಅರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ಕಟಪಾಡಿಚೊ ರೋನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕಸಲೆಚ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯ್ ನಾಂತ್. ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾದೆರಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಹಿ ತರ್‌ಯೀ ಚಿಂತಪ್ ಸಾದೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಬದ್ಲಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಅಜೀಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಯ್ಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಪುರೊ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಚಾಬುಕ್ [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ಫಾ|ವಿವಿಯನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್!

ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೆ ಸರಿಯೆರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಘಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆ ಫಳ್‌ಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಪರಿಂ, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಘಾಮೆಂವ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ 12.43 ವ್ಹಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ವಾರೆಂ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಪಡ್ದೆ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ನಾಚ್ತಾಲೆ. ಹಳೂ ಉಟೊನ್ ತಾಣೆ ಪಾಂಗುರ್‍ಲೆಲಿ ಉಲ್ಲನ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾವಯ್ಲಿ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲಿ. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ತಾಣೆ ವೊಚಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಖಾಟ್‌ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸಕ್ಲಾ ದೆವ್ಲೊ. ಜಳಾರೆಂಚೆಂ ಜಾಳ್ ತಾಣೆ ದೆಗೆನ್ ಲೊಟುನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಭ್ಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜನೆಲಾಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆರ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲಿನಾ.

ಫಾ| ವಿವಿಯನಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೊ!

ಪ್ರಕೃತೆಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್!!

ಸಮತೋಲನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಮೊದ್ಯಾನೆರ್ ಥಂಡ್ ವಾರ್‍ಯಾ ಮಧೆಂ ತೊ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ!

ತಾಚಿ ಖಾಟ್ ಧರ್‍ಣಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಫುಟ್ ಉಭಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಧರ್‍ಣಿರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ! ನಯ್‌ಸರ್‍ಗಿಕ್ ವಾರೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ. ಫ್ಯನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಉಲ್ಲನ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಜ್ ಜಳಾರೆಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಭಿತರ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೊ!

"ಅಪ್ಲ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್! ನಿಸರ್‍ಗಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್! ಪೊಳಾಫಳ್!"
ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ವ್ಹಯ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಕಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆಂ ಎಲೆರಾಮ್ ಉಟಯ್ತಾಲೆಂ. ಸ ವೊರಾರ್ ಚಾಯೆಸಂಗಿಂ ನಶ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆನಿ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ತೊ ಚಡ್ತಾಲೊ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಘೆವ್ನ್! ’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ.’

ತೊ ಅಪ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ದೆವಾಚ್ಯೆ ನಾಂವಿಂ. ಆನಿ ಲೋಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳ್ತಾಲೊ. ದೆವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಫಾ|ವಿವಿಯನ್ ಆಜ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮದೆಂ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಲೊ! ದರ್‌ಯಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್‍ವಾಬರಿಂ. ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಾಜಾಂವ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆಂ.

ನೀದ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿನಾ!

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಜನೆಲಾಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಉಗಡ್ಲಿಂ. ಭರಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಬಿಜ್ಳೆ ಕೆಲೆ. ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ದ್ಯಾರ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಲೋಹಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ದ್ಯಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ನಿಸರ್‍ಗ್ ಮನ್ಶಾಖಾತಿರ್‌ಗಿ ವಾ ನಿಸರ್‍ಗಾಖಾತಿರ್ ಮನಿಸ್!?

ಮನ್ಶಾನ್ ನಿಸರ್‍ಗಾಚೆರ್ ಮಾರ್‍ಚಿ ದಾವ್ಲಿಗಿ? ವಾ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ನಿಸರ್‍ಗಾಂತ್ಲಿ ಬಾವ್ಲಿ!? ಮನಿಸ್ ನಿಸರ್‍ಗಾಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ವಾಡೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ವಾರೆಂ?

ಘಟಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್? ಫುಲೊಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್?

ಸುಕ್ಣಿಂ ವೊಂಪಿನಾಂತ್, ಲುವಾನಾಂತ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಖಂತಿವಿಣೆ ಸುಕಿ ಆಸಾತ್. ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ವಸ್ತುರಾಂ ತಿಂ ನ್ಹೆಸನಾಂತ್. ದಿಶ್ಟಿಖಾತಿರ್ ಚಸ್ಮಾ ತಿಂ ಘಾಲಿನಾಂತ್.

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪೊಳ್ಕುರೊ!

ಫಾ|ವಿವಿಯನಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಣ್ಕೆ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಮಾಣ್ಕೊ! ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್‌ಲೊ!

ತಫಾವತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಿಚೆರ್ ಆಮಿ ಕಾಣ್‌ಯೊ ರಚ್ತಾಂವ್, ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಿ ವೊಪಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್!

ಬಾಂಯ್ ತಿತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್, ತಾಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್, ಮಾತಿ ಆನಿ ಕುಸಡಾಯ್ ತೊ ಪರಿಪೂರ್‍ಣ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಣ್ಕೊ ಅಪ್ಲೆಂ ಹರ್‍ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲಿ ಗುಂಡಾಯ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಿವಿ ತೊ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಗಿ?

ತರ್ ಹಿ ಉಂಚಾಯ್ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲಿ?

ಫಾ| ವಿವಿಯನಾನ್ ದೀರ್‍ಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ಅಚಾನಕ್ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ!

"ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾಮೂ!?" ಫಾ|ವಿವಿಯನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಕ್ ದೆವ್ಲೊ. ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾವಿಶಿಂ ಎಕ್ ದಾಟ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಣೆ ದಾಂಪ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಥೊಡೆಂ ಅಪ್ಣಾಚೆ ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರಿ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ತೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ! ಆನಿ ಸಾದ್ಯ್ ತರ್ ತಾಣೆ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಂಯ್.

ಸನ್ವಾರಾಚಿ ರಾತ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಂ. ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಮಿಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್... ಆನಿ ತೊ ನಿದೆಕ್ ಆಶೆಲೊ.

ಡಾಂಯ್... ಡಾಂಯ್...

ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಪಯ್ಲಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಫಾ|ವಿವಿಯನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವೆ ನಿದೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ದಿನಚರಿ ತಿರ್‍ಸುನ್ ತೊ ಇಗರ್‍ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ತೊ ದೆಗೆನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ಪುರಾಸಣ್ ಯಾ ನೀದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ರಾತಿಚಿ ಆಳ್ಸಾಯ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ.

"ಬಾಪಾಚೆ... ಪುತಾಚೆ.... ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆ ನಾಂವಿಂ.." ವಿಗಾರಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಮಿಸಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಫಾ|ವಿವಿಯನ್ ಕಂತಾರಿಸ್ತಾಂ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಚೊ ಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೊನಾಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ...

ಮೀಸ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾಲೆಂ...

ಏಕ್ ದೀರ್‍ಘ್ ದೀಶ್ಟ್!

ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಣೆ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದೆಲ್ಯೊ.

ತೆ ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ವಜ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಸಾಬರಿಂ...

ತೊ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸುರ್‌ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್‍ಣಾವರಿಂ... ತೆ ಝರಿಂಚೆ ಲೋಬ್.... ತೆ ಆವಾಜ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಚಲ್‍ಯಾಂಚೆ ಮೊಚೆ... ವೊಂಟಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಗುಲೊಬಿ ಕೃತಕ್ ರಂಗ್.. ತಿಂ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಕಾಂಜೀವರಮ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ.. ಆನಿ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಪರ್‌ಫ್ಯೂಮಾಂ.. ಆಲ್ತಾರಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ನದರ್.. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ಧಾಂವ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.

’ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ ಜಮೊ! ಏಕ್ ಶೋ ರುಮಾಂತ್ಲಿ ಬಾವ್ಲಿ ಯಾ ಫೆಶನ್ ಶೋಚಿ ಮೊಡೆಲ್ಸ್!

ಕಾಲ್ಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಪೊರ್‍ಟಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಂಚೊ ಭಾರೀಕ್ ಧುವೊರ್, ಇಜ್ಮೊಲಾಚೆ ವಾಟ್ಲೆಮುಕಾರ್, ಫಾರಿಜೆವಾನ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ವಿಸಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಲೊಕಾಮೊಕಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಗಳಂವ್ಚೆ ಉಜ್ವೆ ಆನಿ ದಾವೆ ಹಾತ್... ಮಾರ್‍ಬಲಾಚೆ ಪೊಳ್‌ಯೆರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲಿಂ ದಾನ್ ಧರ್‍ಮಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ..

"ಮ್ಹಜಿ ಗರ್‍ಜ್ ತಿರ್‍ಸಲ್ಯಾರ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್" ಸಾಯ್ಭಿಣಿ ಕಡೆನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಸೊಲ್ಲೊ.

ಫಾ| ವಿವಿಯನ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಖಿಣಾಖಿಣಾಕ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ದೆವಾಳಾಂತ್ ವೆಪಾರ್!

ದೆವಾಳಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಚಾಬುಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಧ್ವಂಸ್ ಜಾತಾನಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸೊಮಿ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ!!

ಸೊಮಿ ಜೆಜು! ಜುದೆವಾಂಚೊ ರಾಯ್!!

ಫಾ|ವಿವಿಯನಾಚೆ ದೊಳೆ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್‍ಸಾಚೆರ್ ಚರ್‍ಲೆ.

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಕಿರೀಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಟ್ಯಾಚೊ ಮುಕುಟ್! ವೊಂಟಾರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಝರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ! ಆಂಗಾರ್ ಪರ್‌ಫ್ಯೂಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಘಾಮ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಮೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಮೊಚೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಖಿಳೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

"ನಾ! ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್!"

ದೆವಾಳಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ಆನಿ ನಿಶ್ಟುರ್ ಚಾಬುಕ್!

ಫಾ|ವಿವಿಯನಾಚೆ ದೊಳೆ ಚಾಪೆಲಾಚೆ ವಣದಿಚೆರ್ ಚರ್‍ಲೆ. ಸೊಭಾಯೆಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಚಾಬುಕ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಖೊಂವವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಣೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಾಬುಕಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ದವರ್‍ಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಏಕ್ ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳೊ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

"ಖುರ್‍ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್‍ಸಾಯ್"

ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳೊ ಆತಾಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್.

ಜುದೆವಾಂಚೊ ರಾಯ್! ಆನಿ ಫಾ|ವಿವಿಯನ್.

ತಫಾವತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಮಾನ್‌ಗಿ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತೆ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ!?

ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ತೆಂ ಖುರ್‍ಸಾವಯ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಮ್ಹಜೆವರ್‍ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್!?

ಚಾಬುಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್..?

ವಿಗಾರಾಕ್? ಲೊಕಾಕ್? ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್!?

"ತುಂ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ.?" ಪೆದ್ರುನ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉದೆಲೆಂ.

"ಖುರ್‍ಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುರ್‍ಸಾಯ್"

ಫಾ|ವಿವಿಯನ್ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ತೊ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

"ನಾ" ಬದ್ಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬದ್ಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಆಮಿ ಭರ್‍ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ವೆಳ್ ಯಾ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತೊಲೊ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಬದಲ್ಚೆನಾಂವ್.

ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ಖುರ್‍ಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮರೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವಜನ್ ವಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಆನಿ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್... ತೆ ಧಾಂವ್ಣೆಕ್... ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್.. "ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್!"

*** - ***

[ಅಕ್ತೋಬರ್ 2018]

 

ರೊನಿ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ: ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂನಾಂವ್ ಝೆಲೊ/ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ  ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]