ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ತಾಂದುಳ್, ಮಧು ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್ [- ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್]

ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಥಂಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗತ್ ಪುಣ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನ್’ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂವೇದನ್ ಕಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ನ್ಹಯ್, ಜಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಅಪ್ಶಿಚ್ ಯೆತಾ ಜಾಂವ್ ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರೀ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮಧು ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮಧುಸವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾಲಿಂ - ’ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ.

ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ತಾಂದುಳ್, ಮಧು ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್ [- ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್]

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕರ್ ಕದೆಲಾರ್ ವೊಣ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಟಾರಾರ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಹಾಹಾಕಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ಚ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದರ್ವಡಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕದಮಾಂ ದವರ‍್ಲಿಂ.

ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಣ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾಯ್ತಾಲೆ. ದಾದ್ಲೊ ತೊ ಆಕ್ಲಾಸಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಬೊಬಾಟೆ ಸಂಗಿಂ ಸೊಡ್ವಣೆಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂನಿ ಘಡಿಯೆನ್ ಕಾಂಪೆರೊ ಉಟ್ಲೊ.

ಅಡ್ಬೊಸರ್‍ಯಾಂ ಮಾರ್ಚೆೆ ಜಣ್ ವಳ್ಕಿಚೆಚ್ಚ್! ಸರ್ವ್‍ಯಿ ಶೆಜಾರ‍್ಚೆ! ಪುಣ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಕೋಣ್? ವಳಕ್ ಗಮ್ಲಿನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಶೆಜಾರ‍್ಚೆ ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಣಿ ರಾಸ್ ಪಡೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಮಾರಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವದನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ.

ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ದರ‍್ವಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಮುಖಾರ್. ಭಿರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದಿಸ್ಲಿ ತರೀ ಕಾಳಿಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ. ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಸಲೊ ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.

"ರಾವಾ, ರಾವಾ... ಮಾರಿನಾಕಾತ್" ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರಿತ್ ಧಾಂವಾಧಾಂವಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಜವ್ಣೆ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಖಿರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಬಳ್ ದೀವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿ ನದರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತೆ ಕುಶಿಕ್ ಸರ‍್ಲೆ.

ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ರಗ್ತಾನ್ ಭರ‍್ಲೆಲಿ ಕೂಡ್ ತಾಚಿ ದಡ್ಬಡ್ತಾಲಿ. ವದನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿನಾ.

"ಅನ್ಕೂಲ್‍ವಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಾಜಾಯ್. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ನ್ ಯಿ ದೆಕ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್" ಎಕ್ಲೊ ರಾಗಾನ್ ಖರ್ಶೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ.

"ಮಾರಾಕ್ ಮಾರ್" ದುಸ್ರೊ ಹುಂಕಾರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್. "ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ದೆವಾನ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ"

ರಗ್ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್?

ತಕ್ಲೆಕ್ ಲಾಟ್ಣ್ಯಾನ್ ದಾಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ದೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಖುನಿಗಾರ್?!

ಚೆಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ತರೀ ಹಕೀಗತ್ ಮುಖಾರ್ ಚ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪುತಾಚೊ! ಸಾದೊ ಬೊಳೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಡೊನ್ ವಳ್ವಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಿತಿನ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ದಡ್ಬಡ್ತಾಲೊ. ಹಾಣೆ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ಲಲೊ. ಆಜ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಿತೆರ್!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಗಮ್ಲೆಂನಾ. ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಬೊಟಾಂ ಶಿಂದುನ್ ರಗಾತ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ನ್ಹಯ್ ಹಿ. ಆಜ್ ಪರತ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭಿಂ ಆಸಾಂ!

ವ್ಹಯ್!

ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಕಾಂಯ್ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆರ್ ಚ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಮಾರಾಂನಿ ಹದಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಜೀವ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಅಡ್ಬೊಸರ‍್ಯಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚೆ ಶೆಜಾರ‍್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿಕೀ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ.

ಜಿವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಳ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಎಕ್‍ಚ್ ಖಿಣ್... ಹಾಂವ್ ಪರ‍್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.

ವೇಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ನಿಕಾಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂನಾ....ಹಾಂವ್ ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ದೊಳೆ ಉಘಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೊ. ಬಗ್ಲೆಕ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ದೆಕ್ತಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ದಾಕ್ಟ್ಯೊ ದೊಗಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಧುವೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊಚ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಬಾಪುಯ್ ಗೆಲಾ. ಭಾವ್‍ಯೀ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ತ್ಯೊ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ಲ್ಯೊ.

ವ್ಹಯ್. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಾತಿಚಿ ಕೇರಿ ಹಿ. ಕೀಳ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ವಟಾರ್ ಹೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಕಠೀಣ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವಟಾರಾರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್. ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಧು, ದುಸ್ರೆಂ ಕಮಲಾ, ನಿಮಾಣೆಂ ವಿಮಲಾ. ಕಾಜಾರ್ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಉಬಾರ‍್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಘೊವ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಧಾ ಉತಾರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೊಸಿನಾತ್ಲೆ ಸಂಕಶ್ಟ್ ನಾಂತ್. ತಕ್ಲೆಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ನಾ; ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗತಿರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪುತಾಚೆಂಯ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್.

ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊಳಾಬ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆಯ್ಕೊನ್ ದಿಕ್ಕ್ ಚ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಚ್ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಧುರ್ಮರಣ್!

ಮಧು!

ಘೊವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತರೀ ತಾಂದುಳ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಪೋಟ್ ತರೀ ಭರುಂಕ್ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ.

ವ್ಹಯ್. ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಯ್ಸರ‍್ಗೀ ರಾನಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಪೊತೆಂಭರ್ ತಾಂದುಳ್ ಹಾಡುನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಅರ‍್ದಿಂ ಪೊಟಾಂ ಭರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಘರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾಲೊ. ಕಾರಣ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಫೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪುರ್ತೊ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಾಚೆಂ ಪರ್ಕಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ದವರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾಲೊ, ಖಂಯ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಆವಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‍ಯೀ ಅಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಪೊತೆಂಭರ್ ತಾಂದುಳ್ ಚುಕಾನಾತ್ಲೊ. ತಾಂದುಳ್ ದೀವ್ನ್, ಹಾಲ್‍ಚಾಲ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಅಶಿಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್, ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಫುಡೆಂ ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಸಂಭವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಖುನಿಯೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಕಾರಣ್ ಅಡಿ ಹಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಪುಶ್ಕಳ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ತಾಂದುಳ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೊ!

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?! ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೊ ತಾಂದುಳ್ ಚೊರಿಯೆಚೊ?!!

ದುಬಾವ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಧುರ್ಮರಣ್ ತಾಚೆಂ ಸರ್ವ್‍ಯ್ ವಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲಿಂ.

ಪೊಟಾ ಭುಕೆಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ತಾಂದುಳ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚೊರ‍್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಅಡ್ಬೊಸರ‍್ಯಾಂ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಹಲ್ಲೊ ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಅರ‍್ದ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ರಗಾತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಪಾರ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಕಠೋರ್ ಸತ್! ಫಕತ್ ತಾಂದ್ಳಾ ಖಾತಿರ್!! ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾ ಭುಕ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ! ಫಕತ್ ತಾಂದುಳ್ ದಿಸ್ಲೊ! ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಆಜ್? ಮೆಜೂನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಖುನ್? ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕೊಸಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ!

ವ್ಹಯ್; ಮಧುಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಂಗಾಮ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಮಾರ್ ಫಾರ್ ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಫಕತ್ ತಾಂದ್ಳಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂನಾ. ಖಬಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಲ್ಲಿ. ಟಿವಿನ್ ಖಬಾರ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಠೀಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ದೆಶಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಮತಿಂಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ!!!

ಸರ್ಕಾರ್ ಭಿಯೆಲೊ. ಮಧುಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಿಣಾಂ ಭಿತರ್ ಕುಡಾಯ್ಲೊ. ಪುಣ್! ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ ದೀಸ್. ಖುನಿಗಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೊ. ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಧರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಉಘಡ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಅಪ್ರಾದಿ ಸರಳಾಂ ಭಿತರ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತಾತ್.

ದ್ರಶ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮಧುಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಧುವಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

"ಸರ್ವ್ ತಿರ್ಸಾಲೆಂ, ಅಮ್ಮಾ" ವಿಮಲಾ ಪಿಂರ್ಗಾಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಗಳೊನ್.

"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!" ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

"ತಾಣೆ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲಾ" ತೆಂ ಕ್ಶೀಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆಂ.

"ಏ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ!!" ಹಾಂವ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲಿಂ.

"ಮೊಡೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚ್ ಆಸಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಆತ್ತಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾನಿ ತಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಅಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ದೆವಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ತೆಂ ಸತ್" ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿನಾ.

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ! ಖುನಿಯೆಕ್ ಖುನ್!!

ಸರ್ವ್ ಸಂಪದ್ಲೆಂ.

ಖುನಿಗಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರೀ ಕಸೊ? ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ? ಮಧು ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಗಾಂವ್‍ಚ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಹಾಣಿ ಸೊಡ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಶಿಂಪಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಗುಜ್ಗುಜೊ ಕಠೀಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಧುವಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಿಪಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಜೀಪ್ ದರ್ವಡಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿ ರಸ್ತೊ ಶಿಂದ್ಲೊ. ಜೀಪ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಧೆಂವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಯ್ ಧೆಂವ್ಲಿ! ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚೊ ಕಠೀಣ್ ವಿಳಾಪ್ ಜಾಲೊ.

ಕಾಂಯ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಆವಯ್?

ವ್ಹಯ್; ಖಂಡಿತ್‍ಯ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

"ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ, ಕಸ್ಲ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಪುತಾ ತುಂ?" ತಿಚಿ ಕಿಳಂಚ್ಚ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ.

ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕಿಳಂಚ್ಚ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್!

ಹಾಂವ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ಶಿಂದುನ್ ಮುಖಾರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಆವಯ್ ತಿ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊಂಕ್ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲಿ. ಪುತಾಕ್ ತಿ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆರಾವ್ನ್ ದರುಂಕ್ ಉಡ್ಡಾತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ಆಡಾವ್ನ್ ದರ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲಿ.

ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾಲಿ?

ವ್ಹಯ್; ತಿ ಖಂಡಿತ್‍ಯೀ ವಳ್ಕಾಲಿ. ನವಾಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮಧುಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ!

"ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ಅಮ್ಮಾ ತುಂವೆಂ?" ಎಕಾಚ್ಫರಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರಿತ್ ರಡ್ಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ ತಿ.

ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ.

"ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪುತಾಕ್‍ಯೀ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಅವಯ್?"

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್?!!

ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. ತಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ‍್ಲಿ.

"ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್. ತಾಂದುಳ್ ಚೊರುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದೀವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್. ಪುಣ್, ಹಿಂ ಥಾಪ್ಡಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಬಲ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಮಾರಂಣಾತಿಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಖಂಡಿತ್‍ಯೀ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲೊ"

ಹಾಂವ್ ಕಾನ್ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿಂ.

"ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೊ ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ"

ತಿಚಿ ಬೋಬ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ.

*** - ***

[ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್: ಮೂಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಸೊಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ. ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ದುಭಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಟೇನಿ ರೋಶನ್ ತೌರೊ, ಅಜೆಕಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಅಜೆಕಾರ್‌ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫತ್ರ್ ’ಝರ್’ ಹಾಚೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ (1990-91) ಸಹ-ಸಂಪದಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ’ವಾದಾಳ್’ (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ) ಆನಿ ’ಶಿರಾಪ್’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್; ’ಶಿರಾಪ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ 2003 ಇಸ್ವೆಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]