ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಶಿಮ್ಟಿ [- ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್]

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಅಸಲ್ಯೊಯೀ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಭಗ್ತಾ. ಹಿ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ, ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಕ್ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ ಪುಣ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ಚಿನಾ.

ಸ್ಟೇನ್‌ರೊಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ. ಸಾದಿ ಭಾಸ್, ಸಾದೆ ಪಾತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿವರಣ್ ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಸಾದಿ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ’ಶಿಮ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಜಮೊ, ವೆಗಿಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿಂಸಮೊರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಲೊ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಶಿಮ್ಟಿ [- ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್]

ಶಿಮ್ಟಿ ಫುಲವ್ನ್ ರಾಕೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ‘ತೊ’ ಅಜೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್.

ಬಂಧ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉದೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ಚಿ ಧನಿನ್ ವಿನೂತ.

ಹಾಂವೆ ತ್ರಾಣ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಉರ್ಡಾಲೊಂ. ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಖಿಣಾಂ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಅಂರ್ದುನ್ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ತುಟ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಿಣಾ ಅಸಲಿ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿಂ ಉಸಾಳ್ಳೊಂಕೀ, ಮ್ಹಜೆ ಘೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ಚ್ ಹಾಲ್ಲೊ.
ತೋವೀ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗುಸ್ಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುವಿಯೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದುಖಿನ್ ಪಾಯ್ ಪಾಪುಡ್ಲೊ ತಾಣೆ, ಸುಟ್ಲೊನಾ. ಸುಟೊಂಕ್‍ಯಿ ಸಕ್ತೊನಾ ಕಾಂಯ್, ಪಾಂಯಾಂ ಹಾಡ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಂತಾಂನಿ ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸೆಕುಂದಾಚೊ ವೇಳ್.
ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ವೊಡ್ಲೊ. ಉದಾರೊಚ್ಚ್ ಪರ್ತಾಲೊ. ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಾಂಯಾಂ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂನಿ ಬೊಕ್ರುನ್, ದಾಂತಾಂನಿ ಘಾಸಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಸ್ ಮಾರುನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಪಾಪ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅಕ್ರಂದನ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್. ವಿನೂತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಧಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನೂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಖೊಟೊ ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಬಸ್ಲ್ಯೊ. ಮಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟ್ವಾಲೆಚ್ಚ್ ನಾಂತ್. ಶಿವಾಯ್ ಕುಡಿರ್ ಬಸ್ಚೆ ಮಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಯೀ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕ್ರೂರಿಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಕೂಡ್ ತಾಚಿ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡ್ಲಿ. ಉಡ್ಡೊಂಕ್‍ಯೀ ಕುಡಿ ವಯ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ತಾಚೆಂ ನಿಸ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಪುಣ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್
ತಾಣೆ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ತ್ರಾಣ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ದೊಡುನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಏಕ್ ಖೋಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಪಂದಾ ದಿಲಿ. ಹಾಂವ್ ದುಕಿ ಸಂಗಿಂ ವಯ್ರ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ.
ದೋನ್‍ಚ್ ಖಿಣಾಂಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್.
ತೊ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಉಟ್ಲೊ. ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ರಗ್ತಾಳಿ ಕೂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಉಸಾಳ್ಳೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಯೆತೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂಗೀ! ತಾಣೆಂ ಹಿತ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಲಿ. ವಿನೂತಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂಯ್ ತಿಳ್ಳೆಂನಾ.
ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಹಿತಾಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧಾಂವ್ಣಿ ಥಾಂಬಯ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಖರ್ಶೆತ್ತ್ ಹಿತ್ಲಾ ಗೇಟಿ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್ಲೊಂ. ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತೋಂಡ್ ಲೆಂವ್ಲೆಂ.
ರಗತ್!
ಮನ್ಶಾ ರಗತ್!!
ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾ ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಲಿ ಹಾಂವೆ.
ಕಾರಣ್ ಆಸಾ.
ಘಾತ್ ಸಂಭವ್‍ಲ್ಲೊ.
ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಧನಿಯಾಚೆರ್. ರಾಜೇಶ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾತಾರಾಚೆರ್. ಘಾತ್ ಸಾದೊ ನ್ಹಯ್, ಆಘಾತ್... ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆ ಭಾಯ್ಲೊ.
ಪುಣ್!
ದಾತಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಜೂನ್ ಸಮ್ಜಣೆ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್, ಘಾತ್ ಹೊ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ಚ್ ಘಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾ.
ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ಹುಜಿರ್
ಹಾಂವ್!
ಪೆಟೊ... ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಘರ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಸುಣೆಂ ಹಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ದೆಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಬರೊಚ್ಚ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರ್ನಾಟೊ ಜೀವ್ ಫುಗೊನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸೊಭಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಮ್ಟೆಚಿ. ತಿ ಲಾಂಬ್ ಲೊಂವೆಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಟಿಕ್ ಉಮೊ ದಿತಾಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ದೆಖ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಮ್ಟೆಕ್‍ಚ್ಚ್. ಕಾಂಯ್ ಶಿಮ್ಟಿ ದೆಖೊನ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ವ್ಹೆಚಿಂ ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲಿಂ.
ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್?
ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೆಚ್ಚ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಬೋಟ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊಂ... ಧನಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್.
ಧನಿ ರಾಜೇಶ್.
ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್, ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡುನ್ ಪೊಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತೊಂ ವ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತೊಂ, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಭಿಯಾಂನ್‍ಚ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಘರ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ ಸುಣೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ.
ರಾಕ್ತಾಲೊಂ ಘರ್ ಚೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಹಿತಾಲ್ ಉಡ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಲಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ಕಾರೆಚಿಂ ಮೂಳಾಂ ಉಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ವಯ್ ವಾಟೆನ್ ಚತುರ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಕಾನ್ ನೀಟ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ದೊಳೆ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಹಿತ್ಲಾ ಭಂವಾರಿಂ ಘುಂವೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಘರ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರ್ ಮ್ಹಜೆರ್‍ಚ್ಚ್ ಸೊಡುನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ವ್ಹಚಾಜೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಿನೂತ ಘರಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಂ.
ವಿನೂತ...
ನವೆಂಚ್ ಕಾಜಾರಿ, ರಾಜೇಶಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರ್ ರಿಗೊನ್ ಮಹಿನೆ ದೋನ್ ಪಾಶಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್.
ದೋನ್‍ಚ್ ಮಹಿನೆ.
ಹ್ಯಾ ದೋನ್‍ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ.
ಪೂಣ್
ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಘಾತ್!
ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಧನಿಯಾಚೆರ್.
ತೆಂ ರಾಜೇಶಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕಾರಣ್, ತಾಕಾ ಬೊಲ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ!
ಬೊಲ್ತೊ!
ಆತ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಫಾಪ್ಸುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹಿನೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘರಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ.
ರಾಜೇಶ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್!
ರಾಜೇಶ್ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಗೀ, ಕಸ್ಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ತೊ ಘರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಉತರ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ವಿನೂತ ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಬಂಧ್ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಮಿರಯ್ತಾಲೆಂ.
ಘರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ವಿನೂತ ಘರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಬಹುಷ್ಯ ಘರ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ಅಂತರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ. ಭಾರಿಚ್ ಮಾನ್ತಾಲೊಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್. ತಶೆಂ ತಾಚಿ ರಾಕಣ್‍ಯಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ತೋವೀ ಮ್ಹಜಿ ಅಶಿ ಜತನ್ ಘೆತಾಲೊಕೀ, ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ.
ಪುಣ್ ಹಾ!
ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ತೊ ಘಾತ್ ಸಂಭವ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸೊಸುಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಜಿವಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಖತ್ಕತೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೊಂ. ಕಾರಣ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಹಾಂವ್. ವಿನೂತಾಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂಚ್ ನಾ. ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯಿ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಹಿಶಾರೊಂ ದಿತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಹುಷ್ಯ ಹಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ. ಕಾರಣ್, ಬಗ್ಲೆಕ್ ಘರಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲಿಂ.
ಆನಿ ಹಾಂವ್... ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಉರ್ತಾಲೊಂ. ವಿನೂತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಕಿನ್ ರುಕಾಕ್ ಅಂರ್ದಿತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ಮಜಾ ಭೊಗುನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಚಡಾವತ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ವ್ಹಚಾನಾತ್ಲೊಂ. ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಲಿಂ ರಾಜೇಶ್ ಆಡಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ತೊ ಸಮ್ಜಾತಾಲೊ. ತೊ ಮಹಿನೊ ಸೊಡ್ಲೊ ತರ್ ಹೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಕ್ಷಣ್ ಘರಾ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಜೇಶಾಚ್ಯೆ ಸುಟಿಯೆ ದಿಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೊ. ಬಹುಷ್ಯ ವಿನೂತಾಚಿ ತಶಿ ತಾಕೀದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬಂದಡ್ ಹಿ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಸಿತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ಸಕಾಳ್ಚೆಂ ಹಿತ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ಚ್ ವಿನೂತ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಅಂರ್ದಿತಾಲೆಂ. ಬಹುಷ್ಯ ತಾಣೆ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ದೊಳ್ಯಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಜೀಬ್ ತಾಳ್ಯಾರ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಲೊಂ, ಕೆಂಕಾರ್ತಾಲೊಂ. ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ತಾಕಾ ಫಾಪ್ಸುಂಕ್ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಉಡ್ಡಾತಾಲೊಂ. ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಿ ಕಾಮಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂಚ್ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಆಜ್!

ಕುಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ಕಶೆಂ ಭರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಸಾಂಕಳ್ ಹಾಂವೆ ತುಟಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ಚ್ ಸಯ್. ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಡ್ ಘಾಲುನ್ ಫಾಪ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ನವಾಲ್‍ಚ್ಚ್ ಸಯ್. ತೇಂವೀ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್!

ರಾಗ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ತರೀ ಮಾತ್ಶೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾತಾರಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಥೊಡಿ ತರೀ ನೀತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.
ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ.

“ಟೈಗರ್” ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಳೊ ಪಿಂದುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ವಿನೂತ.

ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಉಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊಂ.

ತೆಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ಆತಾ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಪುಜಾ ಆಸ್ತಲಿ ಮಾರಾಂಚಿ. ತೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗಮ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾಟ್ ಘಾಲುನ್ ವೂಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೊಂ. ಲಾಗಿಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ತಡವ್ ಗೊಮ್ಟೆಂತ್ ತುಟೊನ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಅರ್ಧೆ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧರ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಆನಿ ತ್ಯೆಚ್ಚ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಬಿಗ್ಡಿಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ತಾಣೆ ಸರ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ನಾಗಾಬೇತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.
ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ. ಚಿಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಾಗಾಬೇತ್ ಪಾಟಿರ್ ಖೆಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅಡ್ಬೊಡ್ಯಾಂ ಬಡಯ್ಲೊ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲಿ. ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ. ದೂಕ್ ಸೊಸಿಜಾಯ್‍ಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲಿ. ವಿನೂತ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್‍ಯೀ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘಾಸಾನ್ ತಾಕಾ ಶಿಂದುನ್ ದವರ್ತೊಂ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. ಧನಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಜೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚುಪ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್.

ಆಂಗ್-ಪಾಂಗ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ. ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಾರ್ ಬರೆಚ್ಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಲೊಂಕ್-ಧಾಂವೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಂಗ್ಣಾ ಪೊಂತಾರ್ ಕುರ್ವೊನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾಜೇಶ್... ಆಜ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಸುಟಿ ನ್ಹಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಕಾ ಬಹುಷ್ಯ ಸುಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಜ್ ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ದಿಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚೊ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ವಾ ಕಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೊ.
ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್?

ಸಾಂಪಡ್ತಲೊ?

ಬಹುಷ್ಯ ನಾ. ಕಾರಣ್, ರಾಜೇಶ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚೊ ಕಳ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ತಲೊ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಮ್ಜಣೆ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ಚ್ ಉರ್ತಲೊ.
ಹಾ! ಕಶೆಂ ತರೀ ತಾಂಚೊ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾತಾರಾಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ತರ್?

ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಖೊನ್, ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಹುಷ್ಯ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖ್ಲೆ ದೋನ್ ಪಾಂಯ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ “ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್!” ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಪೊಶಲಾಗ್ಲೊ.

ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಃಖಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. ಆಂಗಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಧಾಡ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಲೊಂವೆನ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.

ಬಹುಷ್ಯ ವಿನೂತಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಾಂಗ್ತೆಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಆಪ್ಣೆ ಮಿರಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಫಾಪ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಡೊಡ್ಯಾಂ ಬಡಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ?

ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾಕ್ ದೆಖೊನ್ ತೇಂವೀ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.
“ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿನಾ” ರಾಜೇಶ್ ಭಿರ್ಮತೆನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
“ಕಾಂಯ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ” ವಿನೂತಾಚಿ ಜಾಪ್.
ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ತಾ!
ಕಸಲಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ಜಾಪ್.
ಎಕೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿ ಲೋಂವ್‍ಚ್ಚ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ರಾಜೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಚುಪ್ ರಾವ್ಲೊಂ.
ದೋನ್ ಘಡಿಯಾಂಚೆಂ ಮೌನ್.

ಹಿತ್ಲಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚುರುಕ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತ್ಯೆ ಕುಶಿಂ ಚೊಯ್ಲೆಂ.
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂನಾ.
ತೊ ಬೊಲ್ತೊ!!
ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಣ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಆಜ್ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣೊನ್.
ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ರಾಜೇಶ್ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ವ ನಾ ಆಸೊನ್!
ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ
ಆತಾಂ?
ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ರಾಜೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊಂ, ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ದೂದ್ ಶಿಂತಿದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಿಣಾ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಬೊಂಕುನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ...
ಅಬ್ಳೆ!
ಕಶೆಂಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂಚ್ಚ್ ಆಲೋಚನ್ ಎಕ್ ಫುಟ್ಲಿ.
ಶಿಮ್ಟಿ!
ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಲೊಂವೆನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಧೊವಿಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ... ರಾಜೇಶ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸಾ... ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ತಾಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ತರ್?
ಏಕ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಟವ್...
ಏಕ್ ಆಚಾನಕ್ ಉಪಾವ್
ಫಲ್ಟಾಲೊ ತರ್?
ತಡವ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುನ್ ಮುಖಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಂ. ಕ್ರೋಧಾನ್ ಘೊಂಕುನ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ನಟನ್. ಕಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕರುನ್ ವೋಂಟ್ ರುಂದಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಲೆಖಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಹಾಲಯಿತ್ತ್ ಧಲಯಿತ್ತ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್.

ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಜೊ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಶಿಮ್ಟಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಧರುನ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾಚ್‍ಲ್ಲೊಂಚ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೊಂ.
ಉಪಾವ್ ಫಲ್ಟಾಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೆ ಸುಂದರ್ ಶಿಮ್ಟೆ ವರ್ವಿಂ ರಾಜೇಶಾಕ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಬಾವ್!

ಘಟ್ ನ್ಹಯ್... ರಾಜೇಶ್... ವಿನೂತಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಸೆಜಾರಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಘರಾ ಯೆತಾ-ವ್ಹೆತಾಲೆ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ ನಾ.

ರಾಜೇಶ್ ಜಾಣಾ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ವಳ್ಕಾತಾ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಳ್ಕಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಿತ್ಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ವೊಗೊ ಜಾತಾಲೊಂ. ದೆಗೆಕ್ ಸರೊನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಖೊವ್ಳೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ.

ತರ್?

ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಪಕ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಜೇಶ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಳಿತ್‍ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗೆಟಿ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನೂತಾಕ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಉಲೊ ಕರಿತ್ತ್ ಹಿತ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಹುಷ್ಯ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊರ್ಚೆಂ ಘಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಪಾಂಗಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತರೀ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ, ಲೆಂವ್ಟೊ, ಪರತ್ ಆಯೊಲ್ಲೊ!

ಬಹುಷ್ಯ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಾಜೇಶ್-ವಿನೂತ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಆವ್ಚಿತ್ ಜಿನೊಸ್, ತಾಕಾ ದೆಖೊನ್ ಖುಶಾಲ್‍ಭರಿತ್ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ವೊಡ್ಯೊಚ್ಚ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ತಕ್ಷಣ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಜೇಶಾಕ್ ದೆಖೊನ್ ಬಹುಷ್ಯ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ. ವದನ್ ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ವಿಜೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೊ. ಬಹುಷ್ಯ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ತಾಕಾ.

ಕಾಂಯ್ ವಿನೂತಾಚ್ಯೆ ವಳ್ಕಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ರಾಜೇಶಾಕ್. ಕಾರಣ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ವಿನೂತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್! ತಾಚೆಂ ಗುಸ್ಪಡೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಆವ್ಚಿತ್ ಜಿನೊಸ್ ದೆಖೊನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಂಯ್ ಗಡ್ಬಡೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಲ್ಲಾಸ್... ಉಸ್ಮಾದಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ಗೆಟಿಕಡೆ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ಚ್ ಫರಾರಿ. ರಾಜೇಶಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಕ್ಳಾಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಲಾ ತಸೊಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊ.
ಘಡಿಯೆನ್‍ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿನೂತಾಚೊ ವಿಚಾರ್!

“ತೊ ಕೋಣ್?” ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್. “ತುಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೈಗರಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ಟೈಗರ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ನಾಚ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾಚ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” ತಾಚೊ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ವಿಚಾರ್ ಚಲ್ಲೊಚ್ಚ್.

ಬಹುಷ್ಯ ತೆಂ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚಿ ಗಾಗೆರಿ ಜಾಪ್ ರಾಜೇಶಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಂ ಜಗ್ಡೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ರೀಗ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಮಿರಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಜೇಶಾನ್ ಫೈಸಲ್ ವಾಚುನ್‍ಯೀ ಸೊಡ್ಲೆಂ!

ತರ್! ಹಾಚೆಂ ಫುಡೆಂ?

ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ಹಾಂಗಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪಡ್ಚೊನಾ. ಕಾರಣ್, ಮುಖಾರಿಂ ರಾಜೇಶ್ ವಿನೂತಾಕ್ ಬಂದಬಸ್ತೆರ್ ದವರ್ತಲೊ.
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಮ್ಟೆ ವರ್ವಿಂ!

ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಗರ್ವ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಗರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲಿ ಲಾಂಬ್ ಲೊಂವಾನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟೆಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಮ್ಟಿಚೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಜೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಜ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಂಗಾ-ಪಾಂಗಾಚಿ ದೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಯಾಗ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ್, ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾತಾರಾಕ್ ವಿನೂತಾಚ್ಯಾ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಂತಿದಾರ್ ಉರ್ಲೊಂಚ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂನಿ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆಯ್ಚೆಯಿ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಸೆಜಾರಾ ಭಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಖ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸುಣಿಂ ಘೊಂಕ್ಲಿಂ ತರೀ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಲಿಂ. ಶಿವಾಯ್ ತಾಂತುಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಆಜ್?

ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್ತಿತ್ ಭಂವೊನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಥೊಡೊಚ್ಚ್ ವೇಳ್

ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ವಿನೂತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‍ಯಿ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ ಎಕಾ ರುಕಾರ್ ಅಂರ್ದಿಲೊ. ಆನಿ ಹಿತ್ಯಾ ಗೆಟಿಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಭಿತರ್ ಚರ್ಲೆಂ.
ಝಗ್ಲಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ತೊ ಬೊಲ್ತೊ ಆಜ್‍ಯಿ ಯೆತಾಗಾಯ್!? ಎಕಾಫರಾ ದುಬಾವ್ ಫುಟ್ಲೊ. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ.

ಜರ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್?

ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದ್ಲಿ ಮಾತಿಚ್ಚ್ ಉಸ್ತಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೊ ನಾ... ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜರ್ ತೊ ಆಜ್ ಚುಕ್ಲೊ, ತರ್ ಕಾಲ್ಚೆಪರಿಂ ಫುಡೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜರೂರ್ ಉದೆತಲೊಂ. ರಾಜೇಶಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಿನೂತ ವಯ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಅಜೂನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್, ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಲ್ಚೆಪರಿಂ ಪರತ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಜರೂರ್ ಥಿರ್ ಕರ್ತಲೊಂ....

ಗೇಟಿಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕಾಂಯ್ ಧಾಚ್ಚ್ ಖಿಣಾಂ ನಿಕಾಳ್ಳಿಂ. ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ವಿನೂತಾ ಆಚಾನಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಹುಜಿರ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ದಳಿದ್ರ್ ಸುಣ್ಯಾ” ಬಳಿಷ್ಟ್ ಏಕ್ ಖೊಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕೆಂಕಾರ್ಲೆ ತೆಂ. “ತುಜ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಶಿಮ್ಟೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕುರಾಡಿಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ. ತುಕಾ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಚಿಂನಾ, ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂವೆ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ನಾಯೆ” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ ಬಾರೀಕ್ ಧಾರೆಚಿ ಏಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಮ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಉಬಾಯ್ಲಿ.
ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮಾರ್.

ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಜಿ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ!

*** - ***

[ನವೆಂಬರ್, 2018]

 

ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್: ಮೂಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಸೊಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ದುಭಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಟೇನಿ ರೋಶನ್ ತೌರೊ, ಅಜೆಕಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಅಜೆಕಾರ್‌ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫತ್ರ್ ’ಝರ್’ ಹಾಚೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ (1990-91) ಸಹ-ಸಂಪದಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ’ವಾದಾಳ್’ (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ) ಆನಿ ’ಶಿರಾಪ್’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ದುಸ್ರೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಶಿಮ್ಟಿ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ.’ಶಿರಾಪ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ 2003 ಇಸ್ವೆಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]