ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ತನ್ಕಿ [ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ’ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಳ್’, ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಪ್ಲೆಂ ಧಾಖವ್ಪಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಸಜಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವಾಂ ವೆಸ್ತ್. ಹೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಡೋಂಗ್ ಆನಿ ವೇಸ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಮಿ ಹೆರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಫಟವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಥ್ವೆಂಚ್ ಪಾಳ್ತಾಂವ್, ಆಮಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಧರ್ಮ್ ರಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್, ಭಾಸ್ ರಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್ - ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸುಯೆತಾ ನ್ಹಯ್? ದೆಕುನ್ ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ’ಬರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಜೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆ, ಮೀಸ್-ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆಚೆ’ (ಗುಪ್ತಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಕುಸ್ಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂದಿತ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಡ್ಬೆ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಬರವ್ಪಿ (?) ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತಸಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್/ಭಾಸೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ - ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಕಳ್ತಾ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ’ಕರೆಜ್ಮ್’ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ದಿಂವ್ಚಿ, ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ಚಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ 2017 ವರ್ಸಾಂತ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ.

 - ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ] ತನ್ಕಿ [ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಆಜ್ ಅಲೆಲುಯಾಚೊ ಸನ್ವಾರ್!

ಚಾಳಿಸ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಧಿಂ ಇಸ್ರೇಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಪಾವೊಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ರಾತಿಂ ಪಾಸ್ಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸರ್ಭರಾಯ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸಾ, ಪಾಂಚ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ವಾಚಾಪ್ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಸುದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಳಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿಂ; ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಸಾಂ|ಮಿಂಗೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ, ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ಕಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಂಡಳಿ; ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಜಾಂವ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಜಾಂವ್, ವೈಶಂತಿಕ್ ಭಾವಾಂಚಿ ಮಂಡಳಿ ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ, ಸರ್ವಾಂತ್ ಮುಖೇಸ್ತ್ ತೊಚ್ಚ್. ಅನಿ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಸೊಡ್ಯಾಲಿಟಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮುಖೇಸ್ತಿಣ್. ತಾಂಚಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ವ್ಹಳ್ಕೆಚಿಂ; ಮಾಲ್ಘಡೊ ದುಜೆ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ತೊಚ್ಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ, ದುಸ್ರೊ ಚಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊ ಪೊಕ್ರಿ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಂ ವಾ ಜಿಲ್ಲುಬಾಯೆಚೆ ದಡ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯೇ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ಶ್ಯಾಮ್ಲಿ.

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹರ್ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾಕ್, ಜಾಂವ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್, ಮಾನಾಚಿ ಕಣ್ಸಿ, ಮಾನಾಚಿ ಕೇಕ್.

ಇಸ್ರೇಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ, ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮೊರಿ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ;

"ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಘೆರ್ ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾಜೆ, ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಸದಾಂಯ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾಜಯ್, ಸಾಂಜೆಚಿ ಅಮೊರೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕತಚ್ಚ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯೊ ಕಂತೊಗೊ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿಜಾಯ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ವೆಳಾರ್ ಜೇಂವ್ಕ್/ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿ ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತೆಲಿ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾಯೆ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಉಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರುಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಂತಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಮಿ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದವರಾ. ತುಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾದಿಸಾ ಕಳಯ್ತಾಂ"

ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಕೊಂತಾಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

*****

ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಧಿಂ ತಯರಾಯ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಎಕಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ವಿಜಾ, ಟಿಕೆಟ್, ರಾವ್ಪಾಚಿ, ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಸರ್ವ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಮಾಸ್ತೆರ್, ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ದೆಕುನ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ಕಾನಾಸ್ಚಿಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನಾಂತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಮಾನ್ ಸಯ್ರಿಂ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾಗೆರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಇಸ್ರೇಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯೀ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಮತ್ ಗಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಲಿ; ದೆಕುನ್ ಸದಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಂ ವಿಸರ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆಸವೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಸಯ್ತ್; ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾರಾ ಆಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ದಿಸಾ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಂಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ಕಯ್ತಾನ್ ಸಿಕೇರಿಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಯ್ತಾನ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಸಯ್ತಾನ್, ರಾಕ್ಸಾ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಜೀವ್, ಅಪುಣ್ ಕಂತ್ರಾಟಾಕ್ ಘರಾಂ ಭಾಂದ್ತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪಿ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್. ಕಯ್ತಾನಾನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೆವ್ರಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಚಂಗಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಣಾ, ಸರ್ವಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಸುಪುಸು ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚಿ‍ಯೀ ಜೀಬ್ ನಾತ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆಗೀ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್?

ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ.

*****

ದುಜೆಚಿ ದೀಸ್ಪಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಲಿ; ಎಕಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ, ಕೊಣ್ ವೆಳಾರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿನಾಂತ್, ಕೋಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ತರಾಂನಿ ಸೊವ್ಲೆಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮೊರೆವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ, ಖುರ್ಸಾವಾಟೆವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ, ಕೊಣೆ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯೊ ಕಂತಿಗೊ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಗಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್....

ಸಕ್ಕಡ್ ತ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ವಿವರ್ ಆಸ್ಲೊ.

*****

ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲುಬಾಯ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ರೇಲಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಚಡಯ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಕೋಂತ್ ತ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ, ಆಗ್ಮೆಂತ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯೊ.

ಪಯ್ಣಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡ್ತಚ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತನ್ಕಿ ಸುರು ಕೆಲಿಚ್ಚ್;

ದುಜೆಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುನ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೊ; "ತುವೆಂ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಖೆಲಿ, ಸದಾಂಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲೊನಾಂಯ್, ಆಮೊರಿ-ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಳಿನಾಂಯ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲೊನಾಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಆನ್‌ಭಾವಾರ್ಥಿಗೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರುಂಕ್ ಗೆಲೊಯ್, ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲೊನಾಂಯ್ ಬಗಾರ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ವಚುನ್ ಬಸ್ಲೊಯ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಗೆಲೊನಾಂಯ್ ಪುಣ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಭೆಟೊ ದಿಲ್ಯೊಯ್. ಉಪಾಸ್ ಚುಕಯ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಘೆರ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ವರುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂಯ್, ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಗೆಲೊನಾಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಪೋರ್ಟಿಕೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿರಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವಯ್ಲಿಯ್. ಸಾಂಗ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ? ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜಿ ಪಟ್ಟಿ?"

ಚಾರ್ಲಿನ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ.

*** - ***

[ಫೆಬ್ರೆರ್, 2018]

[मटवी काणी] तनकी [ वल्ली क्वाड्रस]

आयचो काळ ’सेलफी काळ’, देकून अपलें भितरलें रुपणें कितलें विद्रूप तर‌यी, आपलें धाखवपाचें रुपणें सजंवच्यांक चडतावां वेसत. हेच्च खातीर कर्चे वेवेगळे डोंग आनी वेस न्हेसून आमी हेरांक न्हय बगार अपणाक अपणान फटवन घेतांव. देकून आमीं धर्म म्हणतांव आनी अथवेंच पाळतांव, आमी भास म्हणतांव पूण बोल्तेंच कर्तांव. धर्म रक्षक म्हणतांव आनी धर्माच्याकी उंचले म्हण लेक्तांव, भास रक्षक म्हण लेक्तांव आनी भासेच्याकी उंचले म्हण चिंतांव - हाच्याकी वर्तें विडंबन खंयचें आसुयेता न्हय? देकून अजून सयत ’बरे म्हळ्यार - जे इगर्जेक वेचे, मीस-कुम्साराक वेचे’ (गुप्तीं कितलिंय कुस्डीं कामां करुंदीत) म्हळ्ळें चिंतचेय आसात आनी हेरांक पोकोळ लिसांव दिंवचे हडबे यथेश्ट मापान आसात. तांतूं बरवपी (?) सयत आसात म्हणतच तसल्या धर्म/भासेचो फुडार कसलो म्हण एक घडी नियाळ केल्यार पुरो - अपशेंच कळता.

ही काणी सयत ’करेज्म’ काळाच्या चिंत्पाक चिमटो दिंवची, काळजाचीं दारां उग्तीं कर्ची. ही काणी २०१७ वर्सांत ’राकणो’ पत्राचेर पर्गटल्या.

- सं

[मटवी काणी] तनकी [ वल्ली क्वाड्रस]

फाल्यां पासकांचें फेसत, आज अलेलुयाचो सन्वार!

चाळीस दिसाच्या प्राचिताच्या काळाचो नियाळ करुंक, हफ्त्याधीं इस्रेयलाक गेल्लीं मार्सेलाम आनी जिल्लिबाय पाटीं येंवचा वाटेर आसलीं. कांय थोड्या वोरांनी ताणीं पावोंक‌च जाय. रातीं पासक फेसताची सर्भराय चलुंक आसा, पांच वाचपां पयकी एक वाचाप जिल्लिबायेन वाचुंक जाय. वर्सापरीं ह्ये पावटीं निमाण्या ब्रेसतारा पांय धुवंक मार्सेलाम नात‌ल्लो तर‌यी इस्रेलांत जेजून सुद्द केल्ल्या देवाळाची भेट कर्तासताना सयत मार्सेलामान जिल्लिबायेलागीं ह्येविशीं उडास काड‌ल्लो.

देव भिरांतिचें कुटाम म्हण नांव वेल्लीं; मार्सेलाम आनी जिल्लिबाय सां|मिंगेल फिर्गजेच्या बगलेन वसती कर्तालीं, मार्सेलाम फिर्गज मंडळिचो उपाध्यक्ष, वाड्याचो घुर्कार, तशेंच फिर्गजेंत आसच्या चडताव मंडळी; गोवळीक मंडळी जांव, कथोलीक सभा जांव, वैशंतीक भावांची मंडळी वा फिर्गज मंडळी, सर्वांत मुखेसत तोच्च. अनी जिल्लिबाय सयत मरियेची सोड्यालिटी, स्त्री संघटन, आनी हेर संघटनांनी मुखेसतीण. तांचीं तेगां भुर्गीं सयत फिर्गजेंत सर्वांची व्हळकेचीं; मालघडो दुजे आल्तार भुर्गो, हऱ्येका फेसतांनी तोच्च आल्तार भुर्गो, दुस्रो चारली इल्लो पोक्री देकून ताका हऱ्येका संदर्भार मार्सेलां वा जिल्लुबायेचे दड्यो घेवन त्ये प्रकार चलुंक पडतालें, तिस्रें श्याम्ली.

फिर्गजेंत सयत हर फेसतावेळार पयलो मान मेळचो मार्सेलामाक, जांव मानाची वात, मानाची कणसी, मानाची केक.

इस्रेलाक वेच्याधीं, एका सांजेर आमोरी जातेच्च मार्सेलामान अपल्या तेगांय भुर्ग्यांक आपवन सांग‌ल्लें;

"देव भिरांतिचें घराणें म्हळ्ळें नांव आमघेर थीर जावन उराजे, देकून तुमी सदांय चुकानासताना मिसाक वचाजय, सांजेची अमोरेची घांट आयकतच्च करेज्माच्यो कंतोगो बुकांतलीं कांतारां गावंक सुरू करिजाय, सांजेर आमोरी तेर्स तशेंच खुर्साची वाट चुकवंक न्हजो. तुमकां वेळार जेवंक/खावंक सेजार्ची लेत्तिबाय कुमोक कर्तेली देकून तिणें सांग‌ल्लें तुमी आयकुंचें, करेज्मांत कोणेंच मास-मासळी खायनाये, भागेवंत सुक्रारा उपास करुंक विस्रुंचें न्हय. तुमकां वेळ मेळताना वाचुंक म्हणून जायते सांतांचे बूक हाडल्यात, तें सर्व तुमी वाचिजाय. आनी ह्या करेज्मांत तुमी केल्लीं सर्व बरीं कामांची एक पट्टी तयार करून दवरा. तुमचेपयकी जो कोण चड बरीं कामां कर्ता ताका इनाम आसतेलें, तें इनाम कसलें म्हणून पासकांच्या फेसतादिसा कळयतां"

मटव्यान दिल्लो विवर आयकून तेगांय भुर्गीं हातांनी आसचीं कोंतां आपापल्या गळ्यार न्हेसून बेसांवां मागून घेतलीं.

*****

वाराड्या मट्टार इस्रेल पून शेताक एका हफ्त्याची भेट दीवंक तीन मयन्याधीं तयराय चल्ताली. एका ट्रावेल एजेन्सिच्या मुखेल‌पणाखाल, विजा, टिकेट, रावपाची, जेवणाची सर्व विलेवारी जाल्ली. उतर प्रायेर काजर जाल्लो मार्सेलाम रिटायर्ड मासतेर, जिल्लिबाय रिटायर्ड टीचर देकून वाराड्यांत तांकां वळकानासचीं कोण‌यी नांत. हऱ्येका वर्साच्या व्हडल्या फेसताक आयिल्लीं सर्व मान सयरीं मार्सेलामागेर जेवणाक रावतालीं. थोडेपावटीं त्या सयऱ्यांक अपल्या कारार बसवन मार्सेलामान पाटीं पावयिल्लेंय आसा.

इस्रेलाक गेल्लीं तर‌यी दोगांयची मत गांवार आसली; देकून सदांय अपल्या भुर्ग्यांची जतन काडुंक तीं विसरलीं नांत. भुर्ग्यांच्या जत्नेसवें फिर्गजेच्यो खबरो सयत; ह्ये पावटीं मार्सेलामाच्या जाग्यार भारा आपोसतालांचे पांय धुंवचे दिसा कोणाक विंसचें म्हणून विचार्ताना, फिर्गज पाद्रीन कयतान सिकेरीक विंच‌ल्ली खबर आयकून तो देदेस्पोर जाल्लो. कयतान खरोच्च सयतान, राक्सा खासताचो जीव, अपूण कंत्राटाक घरां भांदतां म्हणून फिर्गजेच्या जायत्यांक तोपी दिल्ली गजाल मार्सेलामान वाराड्याच्या हेरांलागीं सांगून सोडलेंच. कयतानान आनी त्या सेवरिच्या धुवेक चंगाय आसची गजाल गांव जाणा, सर्वां पाटल्यान पुसुपुसू कर्तात शिवाय मुकल्यान वोडल्यार कोणाची‍यी जीब नातली. असल्यांचे पांय धुंवचेगी त्या पादऱ्याबान?

जिल्लिबायेन सयत आपल्या पतिच्या ताळ्यांत आपलो ताळो मेळयलो.

*****

दुजेची दीस्पडती पट्टी लांब आसली; एकांत अपणान केल्लीं बरीं कामां तर दूसऱ्यांत अपल्या ल्हान भावा-भयणिंच्यो चुकी. सकाळिंचीं मागणीं करुंक कोण कितलो तडव कर्न आयलीं, कोण वेळार मिसाक गेल्लिनांत, कोण इगर्जेंत हासलीं, कोणाक कोन्वेंटाच्या सिसतरांनी सोवलें, सांजेर आमोरेवेळार कोणें कितल्यो जांबायो काडल्यो, खुर्सावाटेवेळार कोणे दिंबी घालुंक ना, कोणे करेज्माच्यो कंतिगो सार्क्यो गावंक नांत....

सक्कड त्या पट्टेंत विवर आसलो.

*****

इस्रेलांतलीं पाटीं येवन मार्सेलाम आनी जिल्लुबाय घरा पाटीं आयिल्लीं, मार्सेलामान पयलें इस्रेलाचो खुरीस आल्तारेर चडयलो, तशेंच व्हड जयत कोंत त्या आल्तारिचेर उमकाळायलें. थोड्यो कडतिल्यो, आगमेंत, आनी हेर ल्हा-ल्हान इमाज्यो आल्तारिचेर चडयल्यो.

पयणाची पुरासण काडतच, भुर्ग्यांची एकेकल्यांची तनकी सुरू केलिच्च;

दुजेची सविसतार पट्टी वाचून मार्सेलामान चारलीक आपवन विचारलो; "तुवें करेज्मांत मास-मासळी खेली, सदांय मिसाक गेलोनांय, आमोरी-तेर्स म्हळिनांय, कुम्सार जालोनांय बगार सेजार्च्या आन‌भावार्थिगेर पिडेसताक आस्पत्रेक वरुंक गेलोय, रेतिरेक गेलोनांय बगार दीस‌भर त्या प्रायेसतांच्या आश्रमांत वचून बसलोय. सयऱ्यांगेर गेलोनांय पूण जयलाक भेटो दिल्योय. उपास चुकयलोय आनी घेर्चें जेवाण वरून रसत्यावयल्या अनाथ पेट्यांक खावयलेंय, खुर्सावाटेक गेलोनांय बगार पोर्टिकोंतल्या गुडांत आसच्या किरांक सुटका दिवयलीय. सांग तुका ह्याविशीं कितें सांगुंक आसा? खंय आसा तुजी पट्टी?"

चारलीन कसलिच्च पट्टी करुंक नातली देकून हळतार अपल्या तनकेक आयतो जातालो.

*** - ***

[फेबरेर, २०१८]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಆನಿ ’ಬಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್
ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ
ಮಾರ್
ಭಾಂದ್
ಬಂಧಡ್
ಆಶಾವಾದಿ
ಉತ್ರೊಣ್
ಬಂಧ್
ಸಛ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]