ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಭಾಂದ್ - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್, ಮಾತಾರ್‌ಪಣ್; ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಂ ಹಂತಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಖಿರ್ಲತಾತ್, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾರ್ ತಿಂ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಾತಾರ್‌ಪಣಾರ್ ಬಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಸಾರೆಂ ಜಾತಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಗಾವ್ಪಿಚೆಂ, ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯಿ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ (
Giant wheel) ಚಡ್ಣಿ ಆಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಚಡ್ಣೆಚೆರ್ ಫುಲ್ತಾ ಆನಿ ಪಡ್ಣೆಚೆರ್ (ದೆಂವ್ಣೆಚೆರ್) ಬಾವ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿ ದೆಂವ್ಣಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಚುಕುನ್ ಕಸೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟತಾ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ದೆಂವ್ಣಿಂಚ್, ಅನಿ ಹೊಚ್ಚ್ ಖರೊ ವೇಳ್; ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಖರೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ, ಸಮ್ಜುಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ.

ಹಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ತಸಲೆ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಭಾಂದ್ [- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಶಣ್ಮುಕಾನಂದ್ ಸಭಾಸಾಲ್, ಮುಲುಂಡ್!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಕ್ಲಿಯೋ ನಾಯ್ಟ್' ಜಾಂವ್ಚಿ ದೆಖುನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ತ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಲಿ. ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಕ್ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಧುರತಾ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಸವೆಂ, ಕದೆಲಾಂ, ಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಣದ್ ಸಯ್ತ್ ಭಗ್ತಾಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್, ದೆಖುನ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕ್ಲಿಯೊ ಗಾಯ್ತಾಲೊ, ತೆದ್ನಾಂ ಜಮ್ಲಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಕೊಣ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ರಡ್ತಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಲಿಯೊತಸಲೊ ಗಾವ್ಪಿ ಎದೊಳ್ ಉದೆಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತೊ ಕಸೊಯ್ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಚಡ್ತಾ, ಲೊಕಾಂಕ್ ಭಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂಚಿ ಮ್ಯೂಜಿಕಲ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಶಣ್ಮುಕಾನಂದ ಹೋಲ್ - ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್, ಬೊಬೊ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್, ತಾಳೆ ಥಕ್ಲ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಖೂಬ್ ಕಮಾಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಹೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ತರ್ಯೀ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಚೆರ್ ಕ್ಲಿಯೋಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಕ್ಲಿಯೋನ್ ನಿಜಾಯ್ಕ್ಯೀ ರುಜು ಕೆಲ್ಲಿ.

ಸಗ್ಳಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಉಟೊನ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಕ್ ರಿಗ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಭಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಕ್ಲಿಯೊ ಅಜೂನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ.

ಕೊಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಕೊಣ್ ವ್ಹಡಾಂ, ಕೊಣ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ - ಸರ್ವಾಂ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿಂ ಅಭಿಮಾನಿ.

ವೊರಾಂ ದೆಡಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್, ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲೊ ದೆಖುನ್ ಕ್ಲಿಯೊ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಡ್ರಮ್ ಖೆಳ್ಚಾನ್ ಏಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆಂ. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಕ್ಲಿಯೊಚೊ ಭಾಗಿ ದೀಸ್ - ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲೊ ದೀಸ್ ಪರತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ಭರ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುವಾಧ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ, ಸಗ್ಳೆಂ ಹೋಲ್ಭರ್ ಫುಲಾಂ, ತುರೆ, ಬುಕ್ಕೆ....

ಕ್ಲಿಯೊನ್ ತೊ ಬುಕ್ಕೊಯೀ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಸೊಭಿತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ;

ಮೊಗಾ,

ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನ್!

ತುಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾಧ್ವಾರಿಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಮಾರಗ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ತುವೆಂ ರುಜು ಕೆಲೊಯ್.. ತುಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ದೂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅಜೂನ್ ತೊಪುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೆಂ ತಿಂತೆರ್ ವೊತುನ್ ಬರಯ್ತಾಂ;

ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಅಜೂನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮೊಗಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವೀಕಾರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ತರ್ ಪರತ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ. ತುಂ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ,

ತುಕಾ ಪರತ್ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ತುಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ,

ಫಕತ್ತ್ ತುಜೆಂ,

ವಿಯೋಲಾ

ವಾಚುನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಉದೆಲಿಂ ನಾಂತ್.

ತೊ ಧಕ್ಲ್ಲೊ; ಕುಡಿಂತ್ ತಶೆಂ ಮತಿಂತ್. ತಾಕಾ ವಿಶೆವ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಲಾಗಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾ..

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೂಪಾಸವೆಂ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ಥಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ದುಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿನ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಲ್ ಉಸ್ತುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ - ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ಯೀ ಪರತ್ ಪರತ್ ತೆಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಾ ದುಖಿಚಿಂ ಖೊಂವ್ಚಾಂ ತ್ಯಾ ಉಡಾಸಾನ್ ಖಿಮ್ಚುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ..

***

ವಿಯೊಲ್ಲಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಲಿಯೊ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೊ ಘಮಂಡ್‌ಯೀ ಆಸ್ಲೊ.

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚೊ ಕ್ಲಿಯೊ ಖರೊಚ್ ಗೊರೊ ಜಾವ್ನ್, ಭರ್ತಿ ಜಿವಾನ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ಯೀ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಲ್ಹಾರಾಂ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕ್ಲಿಯೋಕ್ ಲವ್ ಲೆಟರಾಂ ದೀವ್ನ್, ರಗ್ತಾಚಿಂ ಲವ್ ಲೆಟರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಮಂಡಿ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಗಿಟಾರ್, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ವೊಡ್ಚಾ ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ಆವಯ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕ್ಲಿಯೊ ದೆಖುನ್ ತಾಕಾ ದರಬಸ್ತ್ ಪೆಯ್ಶೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ತರ್ಯೀ ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಭಾಂದ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ ತ್ಯೆಚ್ ವೆಳಾರ್.

ಕ್ಲಿಯೊ ಗಾವ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ಖೆಳ್ಚಿ ಕಲಾ ತೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಗಿಟಾರಾಸವೆಂ ವಾಯೊಲಿನ್, ಡ್ರಮ್ಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ಯೀ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ತರ್ಯೀ ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಗಾಯ್ತಾಲೊ, ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ತಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಘಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ಯೀ ತಾಚೆರ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಧಾಖಯ್ಲ್ಯಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಯೊಲಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಘಮಂಡಿ ಮನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ವಿಯೊಲಾ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಕ್ಲಿಯೊಚೊ ತಾಳೊ ಭೋವ್ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಖುನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಟ್ರೂಪಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಸಾತ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಎಕಾ ಟ್ರೂಪಾಂತ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ಅಜೀಕ್ ಪಯ್ಲಿ 'ಕ್ಲಿಯೋ ನಾಯ್ಟ್' ಸುಮಾರ್ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಧಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೀಯ್ ಘಾಟ್ಕೊಪಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾರಿಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಿ ವರ್ತಿ? ಘಡ್ಯೆನ್ 'ಕ್ಲಿಯೋ' ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ. ಕೆನ್ನಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ಯಾ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ಮಜ್ಗಾಂವ್, ಕೆನ್ನಾ ದೊಭಿತಲಾವ್ ಆನಿ ಕೆನ್ನಾ ತಾರ್ದೇವ್, ಕೆನ್ನಾ ಅಂಧೇರಿ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ಬೊರೊವ್ಲಿ, ಕೆನ್ನಾ ಸಾಂತಾಕ್ರುಜ್ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ಕುರ್ಲಾ..

ಕ್ಲಿಯೊ ಘಡ್ಯೆನ್ ಏಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಲೊ - ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಟಾರ್!!!

ಕ್ಲಿಯೋ ಆನಿ ವಿಯೋಲಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವಿಯೋಲಾಚೆಂ ಮನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚೆರ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಚಿಟಿಚೆರ್ ವಿಯೊಲಾನ್ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ;

"ತುಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ - ಚೊರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತುಜೆಂ ದೆಖುನ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಪುಣಿಂ ತೆಂ ಪಾವ್ಲಾಂಗೀ?"

ವಾಚುನ್ ಕ್ಲಿಯೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಭೆಟ್ಲಿಂ - ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ತರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ..

ಕ್ಲಿಯೊಚೊ ಘಮಂಡ್ ಆನಿ ವಿಯೊಲಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದೊನ್ಯೀ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ - ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಿಯೊಲಾನ್ ಕ್ಲಿಯೋಕ್ ಸುಡಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ "ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ" ಮ್ಹಳೆಂಚ್..

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಭೋವ್ ಮಧುರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಯೊಲಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾ ಜಶೆಂ ಕ್ಲಿಯೊ ಜಯ್ತಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಲೊಗೀ ತಶೆಂಚ್ ವಿಯೊಲಾ ಸಯ್ತ್ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೆಂ.

ಕ್ಲಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಯೊಲಾಕ್ ಎಕೆಕ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಲೊ.

ಕೆನ್ನಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ವೋಚ್. ಕೆನ್ನಾ ಮೊಚೆ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ಸೂಟ್..

ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ರೊದಾಂ ಅಶಿಂಚ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ..

ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪೆನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯೇ ದಿಸಾ ವಿಯೊಲಾಚಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ತಾರಿಫೆ ಕೆಲ್ಯೊ - ವಿಯೊಲಾ ಭರ್ಮಾನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕ್ಲಿಯೋನ್ ಏಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಯೊಲಾಕ್ ದಿಲಿ. ವಿಯೊಲಾನ್ ಕ್ಲಿಯೋಕ್ ಅಂರ್ಧುನ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ.

ವಿಯೊಲಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮತಿಕ್ ರಿಗಾನಾಸ್ಲೆಂ - ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಕ್ಲಿಯೊ ನಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ದುಡ್ವಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.

***

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ಆವಯ್, ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ವಿಮಾನ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಸರ್ಲಿ ದೆಖುನ್ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಆತಾಂ ವಿಯೊಲಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊಚ್.

ವಿಯೊಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಶ್ಹೆರಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಕೀಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಬರೆಂ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ - ಚೆಡೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಮೆನೆಜರಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತರ್ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಖುಶೆಮುಖಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲೊ. ಕ್ಲಿಯೊ ಆನಿ ವಿಯೊಲಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲಿಂ - ಭೋವ್ ಗಡ್ದಾಯೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್. ದೀಸ್ಭರ್ ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಆನಿ ಖಾಣ್-ಪಿಯೊಣೆಂ..

ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಊಟಿ, ಶಿಮ್ಲಾ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಭಂವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕ್ಲಿಯೋ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ..

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅವ್ಚಿತ್! ತಾಕಾ ಹಳ್ತಾಚೊ ತಾಪ್‌ಸೊ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಲಿಯೋಚೊ ತಾಳೊ ಬಸ್ಲೊ.. ತರ್ಯೀ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯೋಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಟ್ರೂಪಾಂತ್ ಬರೆಂ ಗಾಂವ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಕ್ಲಿಯೋನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತಾಚ್ಯ್ಯಾನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ.. ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಬೋಬ್ ಚಡ್ಲಿ. ಕೊಣೆ ಫಾತೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕೊಣೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿ ನಾಯ್ಟ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್..

ಲೊಕಾಂನಿ ರಾಗಾನ್ ಕದೆಲಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ. ಕೊಣೆಂ ಬ್ಯಾನರಾಂ ಪಿಂಜ್ಲಿಂ, ಕೊಣೆ ಮಾಯ್ಕಾ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲೆ ಆನಿ ಕೊಣೆ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲಿಂ..

ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲೊ.

ಹೊಲಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣೆಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.. ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ - ಪುಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂಚ್!!

ಕ್ಲಿಯೊ ಥಟಾಕ್ಲೊ! ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಹೀರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜೀರೊ ಜಾಲ್ಲೊ..

ತಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ, ರಾತಿಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ, ಫಕತ್ತ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚೊ, ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚೊ, ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಉಭೊ ಜಾಲೊ.

ಕಾಂಯ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಶಿಂಪಿ ಉಡಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೊ.. ಸಕಾಳಿಂಚ್! ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾತ್ ತೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ..

ಕ್ಲಿಯೊಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೆನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಹೊಚ್ಚ್ ಲೋಕ್ ಥುಕುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊನಾ..

***

ಅಶೆಚ್ ಸಭಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ!  

ಕ್ಲಿಯೊ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ದೆಧೆಸ್ಪ್ರೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ..

ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬೊಸೊನ್ ತೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ.. ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನೆಸಾಪ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೊಂಡಾರ್ ಖಾಡ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಣೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ವಿಯೊಲಾ, ಕ್ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ಟ್ರೂಪಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಯ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೆರ‌ಯೀ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಕುಡಾಂತ್ ತೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ದೆಖುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೂಪಾಕ್ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾ ಸಲ್ವಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಹರ್ಶೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಯೋ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾ? ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.. ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿ ನದರ್ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಾ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚ್ಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾ ತೊ? ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಟ್ರೂಪಾಂತ್ ಡ್ರಮ್ ಖೆಳ್ಚೊ ವಿಯೋಲಾಸವೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅರ್ಧಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಸಾತ್..

ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ.. ಪಯ್ಲೊಚ್ ಅರ್ಧೊ ಫುಟ್ಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಯೊ ಆತಾಂ ಪುರ್ತೊ ಫುಟ್ಲೊ.

ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ - ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯೀ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ವಿಯೊಲಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಅಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸೊಯ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚೊ?

ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ..

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಡೈವೋರ್ಸಾಚೆಂ ಪೆಪರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಯೋಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

"ತುಂ ಹಾರಾಮಿ.. ತುಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತುಜೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ.. ತರ್ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಸಳಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಗೋ ರಾವ್ಲ್ಲೊಂ ಹಾರಾಮ್ಯಾ.. ತುವೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲೆಂಯ್.. ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅಜೂನ್ಯೀ ಬರ್‍ಯೊ ಸಯ್ರಿಕೊ ಆಸಾತ್, ತಾಣೆಂ ತುಜೆಸವೆಂ ಹೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಭಗಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.. ತುಕಾ ಕಾನುನಾಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಜರ್ ತರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಡೈವೋರ್ಸಾಕ್ ಸಾಯ್ನ್ ಕರಿನಾ ಜಾಶಿ ತರ್"

ಕ್ಲಿಯೋನ್ ಅಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ವಿಯೋಲಾಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ವಿಯೋಲಾನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ - ಇತ್ಲೆಂಚ್!

ಕ್ಲಿಯೋನ್ ತ್ಯಾ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪೆಪಾರಾಂತ್ ಸಾಯ್ನ್ ಕೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ವಿಯೊಲಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಭಾಂದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯೋ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಭೊ ರಾವ್ಲೊ. ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ ವಿಯೊಲಾನ್ ಕ್ಲಿಯೊಸಮೊರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೆಂ. ಬ್ರೀಫ್ಕೇಜ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸರಾರಾಂ ಚಲ್ಲೆಂಚ್..

***

ಫುಡ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲಿಯೋಕ್ ಕಠೀಣಾಯೆಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ..

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಫ್ತೆ ಜಾಲೆ, ಮಯ್ನೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ..

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕ್ಲಿಯೊ ಎಕಾರಿತಿಚ್ಯಾ ವನ್ವಾಸಾಂತ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ.. ತಾಣೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಿಟಾರಾಚಾ ಸರಿಯಾಂಚೆರ್ ಧುಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ.

***

ಫಕತ್ತ್ ಸೊರೊ! ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರ್ಚೊ ಎಕೇಕ್ ಸಾಮಾನ್ ವಿಖುಂಕ್ ಧರ್ಲೊ..

ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಎಕೆಕ್ಚ್ ವಿಖ್ಲ್ಯೊ..

ಆತಾಂ ಘರಾಂತ್ ಉರ್ಲಾಂ ಫಕತ್ತ್ ವೊಣೊದ್ಯೊ, ಧರ್ಣ್, ಪಾಕೆಂ, ಥೊಡಿ ಜೊಡಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಥೊಡೆ ಪರ್ನೆ ಬೂಕ್/ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಗಿಟಾರ್..

ಭುಕ್, ತಾನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಕ್ಲಿಯೋ ಇರ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿರ್ಲೊ. ಭಾಗೊನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸೊರೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲೊ. ಮತಿರ್ ಯೆತೆಚ್ಚ್ ಗಿಟಾರಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಗಿಟಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಳೊ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಪತ್ರ್/ಬೂಕ್ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಸೊ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಾ ಭುಕೆನ್, ತಾನೆನ್ ಸೊರೊ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸೊರೊ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ...

ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ;

ಯೆತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊ, ವೆತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊ, ತರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸರ್ವ್ ಮತ್ಲಬಿ? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಭಾಂದಾಂತ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಾಕಾಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಲಾಂವ್ಚೆಂ!

ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಬಾವ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್. ಕಶೀಯೀ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಬಾವ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಲೆಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಮತ್! ತರ್ 'ಮತ್' ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾ-ಬಾವ್ಲೆಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಧರುಂಕ್.

ಹಿ ಮತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಘಟ್ ಆಸಾಗೀ - ತಿತ್ಲೆ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತಿ ಬಾವ್ಲಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಟ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಡ್ಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ನಾಣ್ಯಾಚೊ ದೋನ್ ಕುಸಿ..

ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ ಸುಖ್-ದೂಕ್, ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಕ್ತಾತ್, ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬರಿ ಕರ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ್ತಾ..

ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಜೊ ಸುಶೆಗ್ ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಗಾಯನಾನ್ ಲುಟುನ್ ವೆಲ್ಲೊ! ಆಜ್ ವಾಚ್ಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಸುಶೆಗ್ ತಾಣೆಂ ಹೊಗ್ದಾಯಿಲ್ಲೊಚ್ ನಾ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂಚ್, ತಾಚೆಭಿತರ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಕ್ಲಿಯೊ ಸಕ್ಲ್ಲೊ ನಾ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಸಕತ್ ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಾಚೆಂ ಟ್ರೂಪ್ ಆತಾಂ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆ, ತರ್ ಕೊಣ್ ಅಪಾಪ್ಲಿಂ ಟ್ರೂಪಾಂ ಚಲಯ್ತಾಲೆ.

ವಿಯೊಲಾ ಶ್ಹೆರಾಚಾ ಎಕಾ ಖ್ಯಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ..

ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಸೊರೊಯ್ ಸೊಡ್ಲೊ!

ಲಾಂಭಾಯೆಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ..

ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾವರ್ವಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿಯೋನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕ್ಲಿಯೊಲಾಗಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ವಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಚಾಳಿಸಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಅನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೂಪಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ದೊಗಾಂನಿ ತಾಕಾ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕ್ಲಿಯೋ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಕೆಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಗಾಯ್ತಾಲೊ..

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲಾನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಪರತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ಭರಾಯ್ ಕೆಲಿ..

ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರತ್ ಕ್ಲಿಯೋಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪರ್ಗಟೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿಯೊಕ್ ಪರತ್ ಹೀರೊ ಕರ್ಚಿ ಸರ್ಭರಾಯ್ ಸಗ್ಳಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಲೋಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ವಿಸರ್ತಾ! ಆಜ್ ಹೆಡಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ - ಹಾತ್ ಜೊಡುಂಕ್ಯೀ ಪುರೊ! - ದೆಖುನ್ ಹಿ ಕಲಾಕಾರಾಚಿ ಜಿಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಜುಗಾರ್! ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಿ ಕೊಣಾಚಿ ಮತ್ ಸಕ್ತಾ, ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಲ್ವಾನಾ! ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ಯೀ ಸಲ್ವಾನಾ!! ಹೆಂ ಏಕ್ ಶರ್ತ್!!

ಪುಣ್ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಶರ್ತ್! ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ!!.

ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ!!

ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಟ್ರೂಪ್ ಘಡ್ಲೊಚ್. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಗಾಡಿಯೆರ್ ತಿಂ ಕ್ಲಿಯೋಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

***

ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಯೊಲಾನ್ ಆಪ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ಯೀ ಕ್ಲಿಯೋಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಲೆಕಾಂ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಎಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಕುಡಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ತಿ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ವಳೊಕ್ ಧರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್.

ವಿಯೊಲಾ..!!

ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿ!? ಕಾಂಯ್ ಯೆವೆಂ ದೆವೆಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂಗಾಯ್? ವೆಚ್ಯಾಧಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಪಡ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಅಜೂನ್ ಉಲ್ರ್ಯಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಪುಣಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ?

ಕ್ಲಿಯೊಚಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕೆಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ದಾರಾಚೆಂ ಕೋಲ್ಬೆಲಾನ್ ಜಾಂಬಾಯ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಸ್ಲೊ.

"ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕದೆಲಾಂ ಪರ್ನಿಂ - ಬೊಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಬಸ್ಯೆತ್" ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಕೊಡು ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂಚ್!.

"ತುಂ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ" ವಿಯೊಲಾನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಹಾತಾರ್ ಪುಸುನ್ ಬೊಸೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ತುಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ.."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ.."

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಮೊಡುನ್ ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ;

"ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್? ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ?"

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ದುಖಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ... ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್... ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್.."

"ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಕೆದ್ನಾಂ ಯೆತಲೊ?.." ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಧೆಂ ಖಾತರ್ನ್ ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ.. "

ಪರತ್ ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್ ತಾಂಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ!

"ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೆರ್ಚಾ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ" ವಿಯೊಲಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಲೊ" ಕ್ಲಿಯೋಚಿ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಜಾಪ್.

"ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಖುದ್ದ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ"

"ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಲೊ"

"ಹಾಂವ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂನಾ"

"ಹಾವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ"

ಪರತ್ ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ

"ತುಂ ಮೊಸ್ತ್ ಬದಲ್ಲಾಯ್ ಕ್ಲಿಯೋ"

"ವೆಳಾ ಕಾಳಾಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ಬದಲ್ತಾ..."

"ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೋವ್ಶಾ ಮೋಗ್ಚ್ ನಾ" ವಿಯೊಲಾನ್ ಕ್ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಖಂವ್ನ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಭೋವ್ಶಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಳಿಜ್ಚ್ ನಾ" - ಕ್ಲಿಯೊಚಿ ಜಾಪ್.

"ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?"

"ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ನಾ"

"ಮ್ಹಜಿ ಚೀಟ್ ಮೆಳ್ಳಿಗಿ?"

"ವ್ಹಯ್!"

"ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ರಾಕ್ಲಿಂ.."

"...................."

ಕ್ಲಿಯೊಚೆಂ ಮೌನ್ ಭೋವ್ಶಾ ಹಾತೆರ್ ಕರ್ನ್ ವಿಯೊಲಾ ಉಟೊನ್ ಕ್ಲಿಯೊಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ;

"ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ - ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.. ಕ್ಲಿಯೋ.. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ಶಿಗಿ? ತುಜೆವಿಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲಿಂ ತುಜೆಂ ಮೋಲ್, ಮೊಗಾಚೆಂ ಖರೆಂ ಮೋಲ್, ಹಾಂವೆಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲೊ ಕ್ಲಿಯೊ, ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಿಂ.. ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂಸಾರಿ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸೊನ್ಯೀ ಹಾಂವ್ ರಿತಿಂಚ್ ಆಸಾಂ.. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಬಾಕಿಚಿ ಜಿಣಿ ದೀ.. ತಿ ಪುಣಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ನ್ ತುಜೆಸವೆಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ" ವಿಯೊಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ತಾಚ್ಯ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ಗಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

"ಆಯ್ಕ್ ವಿಯೊಲಾ...

ಮೊಗಾಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಖಾಂತ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ನಾ ಎದೊಳ್ ಕೊಣ್ಯೀ ಸಕ್ಲಾ, ನಾ ಫುಡೆಂ ಕೊಣ್ಯೀ ಸಕ್ತಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚಾ ಎಕೆಕಾ ಹಂತಾರ್ ಚಡ್ತಾಸ್ತಾಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊಯ್, ಉಮೆ ದಿಲೆಯ್, ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿಯ್, ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ಕಾಣಿಕೊ ದಿಲ್ಯೊ, ತುಂ ಫುಲ್ಲೆಂಯ್, ವೆಳಾಚಾ ಅಧೀಂತ್ ಹಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಪಾವ್ಲೊಂ, ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳೊ...

ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಝಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ - ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಿಂಜಾಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ತಾನಾ ಜರ್ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಮ್ಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾತೊನಾ...

ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾ, ಮೋಗ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ.. ಮೋಗ್ ಫಕತ್ತ್ ದಿತಾ, ಅಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ದಿತಾ, ದಿತೆಚ್ಚ್ ವೆತಾ. ಅಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಲಾಸ್ತಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ರಿತೊ ಜಾಲೊಂ. ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಎಕೆಕ್ ಹಂತ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ.. ಹಾವೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಹಾವೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯ್ಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಕಿತ್ಲೆಶಿಗೀ ಉಂಚ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದಿಸಾ ತುಜೆರ್ ಹಾವೆಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲೊನಾ. ತುಕಾ ತ್ಯೇ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಹಾವೆಂ ಪರ್‍ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ಯೀ ತುಜೆರ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಹಾವೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ. ಬಗಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ - ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಆಜ್.. ಹಾಂವ್ ಆಧ್ಲಿ ಜಿಣಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ.. ಪರತ್ ಜಯ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ತುಕಾ ಪರತ್ ಮೋಗ್ ಉದೆಲೊ?

ಹುತ್ತ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್!!"

ಕ್ಲಿಯೋ ಉಲವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ...

ವಿಯೊಲಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುರ್ತಿಂ ಸುಕ್ಲ್ಲಿಂ.

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಪರತ್ ತಾಂಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ...

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಯೊಲಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಝಡಾಯೆಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕ್ಲಿಯೊಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ!

****** ******

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2017] - ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ’ಬಂಧ್’ ಕಾಣ್‌ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ

ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರ್

 

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಆನಿ ’ಬಜಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]