ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಆಶಾವಾದಿ - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಆಶಾವಾದ್ ಕೊಣಾಕ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸತ್ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ತ್ಯೇ ತ್ಯೇ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಗಡ್ ನಾ, ಮೀತ್ ನಾ, ತಡ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕೊಣೆ ಸೊಧ್ಚೊ? ಕಸೊ ಸೊಧ್ಚೊ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ.

ಜೆದ್ನಾಂ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸವೆಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ ಬಗಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ವಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರದರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಮೆಜ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಲಗು ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ.

- [ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ 1991 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಚೆರ್, 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್, 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚೆರ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಆಶಾವಾದಿ’ ಬುಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ] - ಸಂ

ಆಶಾವಾದಿ (- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಭರಾನ್ ಕೋಯರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬ್ರದರಾಂಕ್ ನವಿಂ ಕಾಂತಾಂರಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಚಾ ಚಡಾವತ್ ಬ್ರದಾರಾಂ ಪೈಕಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಅಸಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್! ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ದಿಯೊಕೊನಾಚಿ ವೊಡ್ದ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಚಾರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾವೆಂಯೀ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಥೊಡೆ ಬ್ರದರ್ ಡೆಕೊರೆಶನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಸುಡ್ಸೊಡೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಗಳ್ಳೊಂ. ದೀಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆರ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಉಬ್ದೇಸ್ ಉಘಡ್ಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಜೆ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ವ್ಹಾದಾಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಬೆಸೊರ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಶಾಂತಿ-ಸಮಧಾನೆನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಶಾಂತಿ-ಸಮಧಾನ್ ಜರೂರ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಜೆ ಮತಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾಜಯ್ ಅನಿ ಸರ್ವ್ ಸವಲಾಂಕ್ ಸುಢಾಳ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳಾಜಯ್. ಸೆವಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾವೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿಚೆವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಪಾಡ್ ತೆಂ ರುಜು ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಗರ್ಜ್‌ಯಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗೊಂಕ್‌ನಾ. ಹಾವೆಂ ಜೆಯೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ವಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಜಿಣಿಭರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ವಿಧೇಯ್, ಖಾಲ್ತೊ, ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಆಧಿಂ ತೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ವಾಟ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಥರ್ಥರೆಂ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಪೊಕೊಳ್‌ಪಣ್ ಆಸಾಗಾಯ್? ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಯೀ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಯೇತಿತ್‌ಗಾಯ್? ಜರ್‌ತರ್ ಅಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೇಂಸಕ್ತೀಂ ಝುಜೊನ್ ಕಸಲಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ? ಹ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸವಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

*****

ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂಕಲ್ ’ಸ್ಟೀವ್’‌ನ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೀವ್ ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ತಾಲೊ ತ್ಯೆ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಚಡಾವತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಹೆನ್ರಿ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಚಟುವಟಿಕಾನಿಂ ತೊ ಚಡಾವತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, ಪದಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ, ತಾಂಕಾ ಖೆಳೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ, ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಖೆಳ್ತಾಲೊ, ಹಾಸ್ತಾಲೊ, ರಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊಂ ಎಕ್ಲೊ.

ಧಾವಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೆಮಿನರಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಅಂಕ್‌ಲ್ ಸ್ಟೀವನಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನಾ. ತಾಕಾಯೀ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮುಖಾರ್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ನಾ.

"ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆತಾಯ್ ತರ್ ವಚ್, ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಂಯ್ ಆನಿ ಉರ್ಚೊ ನಾಂಯ್".

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದೆವಾನ್ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ನಾಂವಾಖಾತಿರ್, ದುಡ್ವಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಸುಖಾಖಾತಿರ್ ಮನಿಸ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಿತಿಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನೈಂ. ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ, ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲೆ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಖಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್, ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿಕೀ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ. ಆನಿ ಎದೊಳ್ ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಎಕೆಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಎಕೆಕಾನ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾಲಿ. ಆನಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಡ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ತಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ, ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಪಣಾಚಿ ಖಂತ್. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕಸಲೆಂ? ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್? ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಲಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಜಾಪಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬ್ದಾ ಭಂವಾರಿ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಲಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜರ್‌ತರ್ ಜೆಯೆತಾಂ ತರ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೀವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮೊಡ್ಲೊ. ಜಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಯೀ ಜಿವಿತ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಜು ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ವರಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕಾಭಾರ್ ಕರ್ನ್ ಇಕ್ರಾವಿ, ಭಾರಾವಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸವೆಂ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿಂ ತ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ತೆಚ್ಚ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವರ್ಸಾ ವೊಡ್ದ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹಿಂ ಸದಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ಜಿಣಿಂ, ಹಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಹ್ಯೊ ರೆತಿರ್‍ಯೊ, ಹೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್, ಹೊ ತೇರ್ಸ್, ಹೆಂ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಎಕಾ ಸಬ್ದಾಚೆರ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಸಬ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್.

ಮನ್ಶಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಕಾಪ್‌ಯೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಮನಿಸ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊಗಿ? ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾ. ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್? ದೆವಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖರೆಂ? ದೇವ್ ಫಕತ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ನಾ-ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಆನಿ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತುನ್ ’ಮಹಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ತಿ ತಾಂಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತ್ಯೆ ಪರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಎಕಾ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಸತ್ಮಾನ್ಚೊಂ ಕಠೀಣ್ ಹಟ್‌ವಾದಿ. ಭೋವ್ಶಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಸಂಧ್ ನಾ? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅಸಲೆ ತರ್ಕ್ ಆನಿ ಅಸಂಬದ್ದ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ರುತಾಂ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಭಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಠೋರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಜಿಣಿ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ಆನಿ ತಿ ಜಿಣಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂನಿ ಭಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಡವ್ನ್ ಆಂಗ್-ಪಾಂಗ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟಿ, ಪೆಂಕಾಡ್ ಧಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್-ನಾಚೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ದೆವಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ಚ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಲೊಂ ಹಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ, ಹಿಂ ಪಡ್ಕಾಣಾಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ’ಏಕ್ ವೇಸ್’ ಜಶೆಂ ಮಾರ್ನಮಿ ಪರ್ಬೆಕ್ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಚೆಪರಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ರಜಾರ್, ವೊರೆಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಲೆಖಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ವ್ಹೊರಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಇತ್ಲೆ ಖಣ್ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊಯೀ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜರೂರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸಾ ಜಿತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ವೊಪ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ, ಯಾ ಥೊಡಿಂ ವೊರಾಂ.

ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಖಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಂಭಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಮತಿಭಿತರ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯೆಚ್ಚ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸಾ. ತೊ ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಉತರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಬ್ರದರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗೊಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಧಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನರಿಚಾ ಎಕಾ ಔಟಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರುಕ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಸವೆಂ ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಜಾರ್ ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚೊ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರು ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಸಲೊಗಾಯ್ ಸಂಬಂಧ್? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಜಾವುನ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ಸವಲಾಂ ಉದೆಲಿಂ.

ಜಿಣಿಭರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರು ತರ್ ಕಸೊ ಚಲಿಯೆಚಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊ? ಹೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಾತಿಂಚಾ ಭಾರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ತಾಲೊ ಭೋವ್ಶಾ ಹ್ಯೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್? ಮ್ಹಜಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಫಾ. ಅಗೋಸ್ತಿನ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್; ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತೊ ರಾತಿಂ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರುಕ್ ಧರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರುಕ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ರುಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ತಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ದಿತಾಲೆಂ.

ಹರ್ಯೇಕಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಫಾ. ಆಗೋಸ್ತಿನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ವೆಚಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಫಾ. ಆಗೋಸ್ತಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಬ್ ಪಿಂಜುನ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಏಕ್ ದಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ. ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾ. ಆಗೊಸ್ತಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬ್ರದರಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತರೀ ತೊ ಶೀದಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿನ್ಸಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರು ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಚಿ ಕಾತ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾ. ಆಗೊಸ್ತಿನಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ್ರುಚಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾ. ಆಗೊಸ್ತಿನಾಚೊ ದಾಂತ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಲಿಪೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ಕ್ ಕರೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. "ಹಿ ಸೆವಾ ಹೆಂ ಯಾಜಕ್ಪಣ್, ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಪೊಕೊಳ್...." ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಉಲಂವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ. "ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆಸಾ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ದುಬ್ಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್? ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪೊಸಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾದ್ರಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಾಂಧಿನಾಂತ್? ತರ್‌ಹಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್?"

ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್. ಜರ್‌ತರ್ ಏಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಅಶೆಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣಾಚಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೊಣಾಖಾತಿರ್?

ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್? ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಜೆಂನಿ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್? ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್? ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣಾಚಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೊಣಾಖಾತಿರ್?

ಯಾಜಕ್‌ಪಣಾಂತ್ ಕಸ್ಲೊಯೀ ಅರ್ಥ್ ಉರ್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಡೋಂಗ್, ಫಟಂವ್ಣಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸಾಚಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಘಡಿಭರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಕೊಡು ಸತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಭಳ್ ದೀ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಂ ನಿದ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯೀ ದೊಳೆ ಆಡ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಳೂ ಕಸಲೊಗೀ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ನೈಲೊನಾಚಿ ದೊರಿ ಸುಟವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ದೊರಿ ಸುಟಯ್ತಾ? ತರೀ ನಿದೆಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಿ ದೊರಿ ಘೆವ್ನ್ ಟೆರೆಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಹಾವೆಂಯೀ ತಾಚೊ ವ್ಹಳೂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. 'ಕಾಂಯ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ತಾಗಾಯ್?' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಟೆರೆಸಾರ್ ವಚೊನ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಶರ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ನೈಲೊನ್ ದೊರಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿಚೆರ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾಗ್ಲೊ. "ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಶಿ. .......... ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಶಿ... ಹಾವೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತಾಪ್ ದಿಲೆಂ."

ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಚೊನ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ.

"ಬ್ರದರ್ ಥಿಯೊ... ತಾಂಚಿ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ಕಾ ತಿಂ ತಿಂ ಭಗ್ತೆಲಿಂ. ಹಾವೆಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲೊ. ಹಾವೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ..." ತೊ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ. "ನಾ.. ಬ್ರದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ .." ತುವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂಯಿ ಆನಿ ಸತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊಡು ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್...... ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.... ಹಾಂವೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲೊ. ಹಾವೆಂ ಹೆರಾಂಚೊ ಚುಕಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್..." ತೊ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

ಕಶೆಂಯೀ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಯ್ಲೊನ್ ದೊರಿಯೆಚಾ ಮಾರಾಂತ್ ಕಾತ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಡೆ ಕಾತ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹೆರಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಕರುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವರ್ಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ವರೇಗ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೊಕೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಮತಿಚೆ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾನ್ ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ತಕ್ಲೆಚೊ ಶಿರೊ ಫಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾನಸಿಕ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ (ಧ್ಯಾನ್) ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂ ರೆಕ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದರ್ವಡ್ಲೊಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ "ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಥಿಯೊ..." ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ವಿಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. "ಬ್ರದರ್ ಥಿಯೊ ನ್ಹಯ್ ...... ಫಾ. ಥಿಯೊ ಮ್ಹಣಾ, ತೆದಾಳಾ ವಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಪಳೆ! ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. "ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಫಾ. ಥಿಯೊ..." ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. "ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಜೆಜುಚೊ ಖುರಿಸ್ ಪಡ್ಲಾ ಸಾಯ್ಬಾ" ಎಕಾ ಬ್ರದರಾನ್ ಖೊಂಕ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ರೆಕ್ಟರಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

"ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಫಾದರ್..." ಹಾವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.
"ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಥಿಯೊ..." ಸಾಂಗ್.....ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. "ಫಾದರ್....ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ."

"??? " ಫಾ. ಅಗೊಸ್ತಿನಾಚೊ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ಸವಲಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ.

"ಫಾ.... ಹಾವೆಂ ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ...!"

"ವಾಟ್ ?....??? " ಫಾ. ಅಗೋಸ್ತಿನ್ ಗಾಗೆಲೊ.

"ವಯ್ ಫಾ... ಹಿ ಜೋಕ್ ನ್ಹಯ್. ಸೀರಿಯಸ್.... ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾವೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಹಾವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ... ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ತೀನ್ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ದೆವಾಕ್/ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ.... ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಫೈಸಲ್" ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಫರಾ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

"ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್‌ವೆ ತುವೆಂ?..." ಫಾ. ಆಗೋಸ್ತಿನ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ವ್ಹಯ್ ಫಾ..... ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ.... ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡಾನಾ... ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ."

"..." ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆರಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಅಖ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಶಿಗಿ"? ತಾಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"...." ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೀನ್ಸಿಂ ಹಾವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ತುವೆಂ ಉಪಾಶಿ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗಾಜಾಯ್ ಆನಿ ಜರ್‌ತರ್ ತಿಸ್ರೆ ದೀಸ್‌ಯಿ ತುಜಿ ಜಾಪ್ ಹಿಚ್ಚ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಧ್ತಾಂ" ಫಾ. ಆಗೋಸ್ತಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ದಿಲೆಂ.

"ಜಾಯ್ತ್ ಫಾ...."

ಹಾವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಉಪ್ವಾಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಮಿಯಾರ್ಲೊ.

ಫಾ. ಅಗೋಸ್ತಿನನ್ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಘಾಲ್ಯೊ. ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಹೆರ್ ತೆರಾ ಜಣ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆ; ಮ್ಹಜೆಚ್ಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲಲೊ ಫಕತ್ತ್ ಹಾಂವ್. ಜಶೆಂ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ’ಅಪಯ್ಲಾಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್’ ಮಾತ್ರ್.

ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾವೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಪುಣ್ ಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್‌ಯೀ ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿನಾ.

ಕಸೊಯೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಹಾವೆಂ ಆಜ್‌ಯೀ ಉಪಾಶಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ. ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಮಾಜೆ ಮುಖಾರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. "ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುಜಿ ಸೆವಾ ಹಾವೆಂ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂಯಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್‌ಯಿ ಅರ್ಧೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ರೆಕ್ಟಾರಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಫಾ. ಅಗೋಸ್ತಿನ್ ಖಂತಿನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

"ಬ್ರದರ್ ಥಿಯೊ... ಯಾಜಕೀ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಝಳ್ಚಿ ವಾತ್... ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ನಾ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ವಾತ್ ಕಾಳೊಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಝಳಯ್ತಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ತಿ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಿಶಾನೊ ಥಂಯ್ ಆಸಾನಾ. ಸಗ್ಳಿ ಕರ್ಗೊನ್ ವೆತಾ... ಪುಣ್ ಹಾಂತು ಏಕ್ ಕೊಡು ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ - ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕಾಳೊಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಾತಿ ಪಂದಾ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ತಾ."

ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲವ್ಣ್ಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಕಾಭಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಉಪಾಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಪ್ರಾಚಿತ್ ತೇರ್ಸ್, ರಜಾಂವ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊಂ. ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಧೃಡ್ ಕರುನ್ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೀವಕ್ ಕಾಗಾದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

"ಮೊಗಾಳ್ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೀವ್,

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ.. ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸಾಯ್. ಆನಿ ದಯಾಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಗಾದ್ ವಾಚ್ಚಿ ದಯಾ ಕರ್.

ಹಾಂವ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ ವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಹಾವೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ಲಿ. ತೆಂ ಅತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಆತಾಂ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ದಯಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಸುನ್, ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರ್.

ಪುತಾ ಸಾರ್ಕೊ, ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ

ಥಿಯೊ


ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಕಸೊಯಿ ಆಯ್ಚೊ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಫಾ.. ಅಗೋಸ್ತಿನ್ ಖಂಡಿತ್ ರಾಜಿ ಜಾತಲೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

ದೀಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಯೀ ಸ್ವಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸಾಚೆ ಇಮಾಜೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಊಟೊನ್ ಹಾವೆಂ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಟೊಪಿಕ್ ತಾಂತು ಆಸಲ್ಲೊ. "Don't blame the darkness, but light a candle" (ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದುರ್ಸನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್).

ಪರತ್ ವಾಚ್ಲಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ... ಪರತ್ ವಾಚ್ಲಿಂ.... ಕಸಲೊಗೀ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಜಿನೊಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭಗ್ಲೊ.... ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಪ್ತ್ಯಾಧ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸವಲಾಂ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೀವಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಂದುನ್ ಉಡವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಚುರೆ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಭ್ಚೆಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಆನಿ ಫಾ. ಅಗೋಸ್ತಿನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಗಾದ್ ಬರಯ್ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಂತು ಅಶೆಂ ಲಿಖ್ಲೆಂ; "ಸಗ್ಳೆ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆ ವಾಯ್ಟ್‌ಚ್ಚ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ, ಹಾಂವ್ ನವಿ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ತಲೊಂ, ನವಿಂ ಸತಾಂ ದೆಖ್ತಲೊಂ, ನವಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಲೊಂ, ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾತಲೊಂ."

****** ******

[ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]