ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಮಾರ್ - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ದೊಡೆಂ (ವ ಚಡಿತ್) ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ. ಸಾಂಗುಂಕ್ ಏಕ್ ತರ್ ಪಾಳುಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್, ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ತರ್, ಕರ್ಚೆಂ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್. ದೆಕುನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸತ್ ಕಾನೂನ್ ದೇವಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ದೊ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರೀ, ಅನ್ಯೇಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜುಲುಮ್ ಅಸ್ಕತಾಂಚೆರ್‌ಚ್ಚ್. ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ವಾ ಅಸ್ಕತ್.

ಹೊ ’ಮಾರ್’ ಫಕತ್ತ್ ದೈಹಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾನಸಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಮಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಹೊ ಮಾರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್, ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಮಧ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ತೆಂ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಮಾರ್ [- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಹಫ್ತ್ಯಾಧಿಂ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಕೂಕುರಾಕ್ ಆತಾಂ ಅಖ್ಖೊ ದೇಸ್ ವಳ್ಕತಾ. ಸರ್ವ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಹಾಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಕ್-ಸಂವಾದ್.

ತೊ ಕಾಂಯ್ ಮಂತ್ರಿ ನ್ಹಯ್, ಫುಡಾರಿಯೀ ನ್ಹಯ್, ದೆವಾಂಕ್ ವಿಖ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ವಾ ಖಂಚೋಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಹಯ್.

ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ!. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮಂತನಾಚೊ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ - ಗರೀಬ್ ಭುರ್ಗೊ. ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಕಸೊಯ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಗೀ ಕಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ತೋಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಮುತೊಂಕ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಹೆ ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮುತೊನ್ ಪೆಂಟಾಚೆಂ ಜಿಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರಾರಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೂಕುರಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ರಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ದೆಖುನ್ ಕೂಕುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಹೆಂ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೆಂಟೆಂತ್ ಘರ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್‍ಯೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಚಾಕೊರ್ ಠಿಕಾನಾತ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಲಾವಾರಿಸ್ ಚೆರ್ಕೊ ಠಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಮತಿಂತ್.

ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜವ್ಳೆಚೆಂ ದುಕಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ತೀನ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ದೋಗ್ ಪೆಟೆ, ಚಾರ್ ಮಾಜ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಜಾಲ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಘರ್ ಜಾಡುನ್ ಪುಸ್ಚೆಂ, ರಾಂದ್ಪಾ ಕೂಡ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹಾಂಡಿಯೊ ಘಾಸ್ಚೆಂ, ಪುಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ನೋವ್ ಉತರ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಕುರಾಕ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ನಿಸ್ತೆಂ ತೊಂಡ್ಲಾವ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಶಿತಾ ಉಂಡಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂಚ್ "ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಜೇವ್‍ರೆ" ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೂಕುರಾಕ್ ಶಿತ್ ತಾಳ್ಯಾರ್ ಶಿರ್ಕತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಯೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಜೇವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ತಿಂ ಸುಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸುಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಸವಾಯ್ ದೋನ್ ಜಾತಿತ್. ದನ್ಪರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳ್ ಆನಿ ಶಿತ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಸವೆಂ ಖಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಘಡಿ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜೋಪ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ "ಖಂಯ್ ಮೆಲೊಯ್‍ರೆ? ಫಕ್ತಾ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ನಿದ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತುಕಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಧನಿಣ್ ಮುರ್ಯೊ ದಿತಾಲಿ. ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್, ತಿಂ ಗಡಿ ಕರ್ನ್ ಕಬಾಟಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಪರ್ತುನ್ ಬಾಂಯ್ತ್‍ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಕ್ ವೊತುನ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಜಾತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಚಾ ಆನಿ ನಾಸ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ರಾತಿಂ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಂಗಡ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್‍ಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಆಂಗಡ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಜಾಡ್ನ್, ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಸವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಸುಕ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ವಚೊನ್ ನ್ಹಾತಾಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ನಿಧ್ತಾಲೊ.

ಹಿಚ್ಚ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತಿ ಕೂಕುರಾಚಿ. ತಾಚೆಸವೆಂ ದೋನ್ ಪೆಟೆ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆ; ಎಕ್ಲೊ ಟೋಮಿ, ದುಸ್ರೊ ದಾಸು. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 'ಕುರೂ ಕುರೂ ಕೂಕುರಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೂಕುರಾ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಲೊಯೀ ಆಸಾ.

"ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವಾಂ? ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಟೊಮಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್?" - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂಯ್ ಕುರು ಕುರು ಕೂಕುರಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾನಾ ಕೂಕುರಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಕಶಿಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ, ಬಾಪುಯ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೂಕುರಾನ್ ರಸ್ತೊ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಅಜೀಕ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ.

ಕೂಕುರಾಕ್ ದೀಸ್, ಹಾಫ್ತೆ, ಮಯ್ನೆ, ವರಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲೇಕ್. ನಾ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಲೊ. ನಾ ಕೊಣ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ. ಅಪ್ಲಿ ದಿನಚರಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಭಾಂದ್ಚಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ - ಸಾವ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಧನಿಣ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಜಡಾಯೆಚಿ ಶಿದಿ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ನಾಗ್ಡೊ ಕರ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಅಜೂನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆತಾಂಯ್ ತೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಹೊ ಕೂಕುರಾ ಆತಾಂ ದೇಸ್‍ಭರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್!

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾದು ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಣೆಕಡೆ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕೂಕುರಾ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬಳ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಮಾದು ಉಲವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ರಡ್ಕುರೊ ಕರ್ನ್ "ಗರಿಬಾಂಚೆಂ ದೂಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭೆಜಾನಾಯೆ ವಚಾನಾ.. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ.. ಹಾಂವ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ದೂರ್ ದಿತಾಂ.." ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವೆಚ್ಯಾದಿಂ ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ನದರ್ ಕೂಕುರಾಚೆರ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲಿನಾ.

ಪುಣ್ ಖಂಚಿ ತಿ 'ಮಂಡಳಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೂಕುರಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕಠೀಣ್ ಶೆಳಿಂತ್ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೂಕುರಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಧನಿಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರಾಂದ್ಪಾಕೂಡ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸಾ, ಘರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೂಕುರಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ಲಾ. ತಿಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೊ ಪಾಟೊ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಕುರಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ "ತುಕಾ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಚರಾಬ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ, ತುಕಾ ಜೆವಾಣ್ ಕೊಣ್ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ದಿತಾವೆ? ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಚಿಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ದರ್ವೇಶಿಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ. ತುಕಾ ಏಕ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಕರ್, ನಾವೇ ಆತ್ತಾಂಚೆ ಆತ್ತಾಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿಕಳ್"

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಕುರಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೂಕ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರ್‍ಯೀ ಉಟಾಉಟಿಂ ವಚೊನ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಲ್ಟ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಕಾತ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹುಲ್ಪಾತಾಲೆಂ. ಪಾಟಿಚೆರ್‍ಯೀ ಕಠೀಣ್ ಹುಲ್ಪಾತಾಲೆಂ. ಬಾಂಯ್ತ್‍ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಶಿದಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡಯ್ಲಿ, ಶಿದಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಗಳೊನ್ ಕೂಕುರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್, ತೊಂಡಾರ್ ಗಳೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂಸವೆಂ ವಿಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ತೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಧುಳಿಚಾ ಕಣಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ.

ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಭುತಿ ವರ್ತಾನಾ ರಡೊನ್‍ಂಚ್ ವೆಚಾ ತಾಕಾ ವಾಟೆರ್ ಮಾದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳ್ಳೊ. ಎಕಾಮೆಕಾ ದೊಗಾಂನಿ ವಳೊಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾದುನ್ ತಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ;

"ತುಂ ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮಂಡಳಿಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಪರತ್ ವಚೊನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಖಿಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ಕೂಕುರಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೊ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್‍ಫರಾಂ ಟೊಮಿ ಆನಿ ದಾಸುನ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಘೊಂಕ್ಚಾ ಆವಾಜಾನ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ. ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚಾ ಮಾದುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಬೋಟ್ ಧಾಖಯ್ಲೆಂ. ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕೂಕುರಾಚಿ ನದರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟೊ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆಲೊ.

ಪುಣ್ ನಾ! ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಕೂಕುರಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಉಟವ್ನ್ "ಭಿಂಯೆನಾಕಾ. ತುಕಾ ಆಮಿಂ ಆಸಾಂವ್, ಸಾಂಗ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ಮದಾಮೆನ್" ಕೂಕುರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ.

ದೋಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ.

"ತುಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್?"
"...................." ಕೂಕುರಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲಿ.

"ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ?"

"................" ಪರತ್ ಕೂಕುರಾನ್ ಮೌನ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಠೀಣ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ? ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಕ್ಯಾಮಾರಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಕೂಕುರಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ದಾಟ್ಶೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮರಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧನಿಣೆನ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಪಳೆತೆಚ್ಚ್ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ ಆನಿ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್‍ಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲಿ. ಎಕಾ ದೊಗಾಂನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘೆವ್ನ್ ದಾರ್ ಠೊಕ್ಲೆಂ ತರ್‍ಯೀ ತಿಣೆ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ. ಪತ್ರ್‍ಕರ್ತಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕೆಕಾ ಪತ್ರ್‍ಕರ್ತಾನ್ ಎಕೆಕಾ ಅರ್ಥಾನ್, ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಕುರಾಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್ಚಾ ಮಾರಾಂಚಿ ನಿಶಾನಿ ಧಾಖಯ್ಲಿ. ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಚಡ್ಡಿ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚಿ ನಿಶಾನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಕೂಕುರಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ "ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ಆಮಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಆಮಿ ತುಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾಂವ್.. ಚಲ್ ಆಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ" ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾಕ್ತಚ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ದೆಖುನ್ ಹಿಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ದೆಕುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಚ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ;

"ಹೊಚ್ಚ್‍ಗೀ ತೊ? ಕಿತೆಂರೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂರೆ ತುಜೆಂ?"
"ಕೂಕುರಾ"

"ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್?"
"..............." ಕೂಕುರಾ ತಿಶಿನ್ ಹಿಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

"ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್?"
"ಮೊಸ್ತ್ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್"

"ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ತುಕಾ?"
".............."

" ಕೊಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ತುಕಾ?"
"ಮದಾಮೆನ್"

"ಕಿತ್ಯಾ? ಕಾಂಯ್ ಚೊರ್ಲೆಂಯ್? ಪೊಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಯೊಯ್?"
"ನಾ.... ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್" ಕುಕುರಾನ್ ಸತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟೊಂಕ್ ನಾಂಯ್?"
"ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳೊನಾ ಮ್ಹಾಕಾ"

"ಮೊಸ್ತ್ ಮಾರ್ಲೆಂಗೀ ತುಕಾ?"
ಪರತ್ ಕೂಕುರಾಕ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಖಯ್ತಾನಾ ಕೂಕುರಾಕ್ ಭ್ಯೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಲಜ್‍ಯೀ ದಿಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ ತೊ?

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಥಂಯ್‍ಚ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಟಿವಿಗಾರಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಖಬಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಖುನ್ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಚೊ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲೊ;

"ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾನ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್‍ಯೀ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ಜುಲುಮ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ"

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಚೆ ದಿವೆ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಕೂಕುರಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಿರಾಂತ್ ಪರತ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ.

ಟಿವಿವಾಲೆ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಪರತ್ ದಿವೆ ಜಳ್ಳೆ ಆನಿ ಟಿವಿಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಕುರಾಚೆರ್ ಘಾಲೆ. ತಾಚಾ ಆಂಗಾವಯ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಪರತ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ಕೂಕುರಾಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಾಡ್ಲಿಚ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕಸ್ಲೊಗೀ ಕಾಳೊಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೂಕುರಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಗಳ್ಳೊ.

ತಕ್ಷಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದಾಕ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕೂಕುರಾ ಆತಾಂ ಉಟೊನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ? ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮದಾಮೆಚೆ ಮಾರ್ ಕಶೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಭಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.

****** ******

[ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2017] - ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ’ಬಂಧ್’ ಕಾಣ್‌ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ

ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರ್

 

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಆನಿ ’ಬಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]