ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ - [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; ’ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಂಪ್ರಾವಯ್ಲೊ ಘಾಯ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಭಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ’, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂ, ಬರಿಂ, ದೆಕಿವಂತ್, ದೆವಾಸ್ಪಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್, ಇಸ್ಟಾ-ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕರ್ಚಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ಕಶೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಕಾಚ್ ಕಳ್ತಲೆಂ.

 - ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ [- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಬಸಂವ್ಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲಿಂ; "ಪಪ್ಪಾ, ಹೆಂ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ವಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಚಿ?"

ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಪಪ್ಪಾಚಿ ಜವಾಬ್; "ಮನಿಸ್ ವಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಮತಿಚೆ ದೊಳೆ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಪುಣ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ".

ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ನಾ, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜವಾಬೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸಾ.

ಚಡ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಯ್ತ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸರ್ವ್ ’ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ’, ಜೆಂ ಸಮಾಜೆನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ಚ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕೊಲೆಜ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ಚ್ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಗಾಡಿ/ಬಂಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಭುರ್ಗೆಂ/ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪರತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್... ಅಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಹಜ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ; ಶಿಕೊನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ನಾ ತರ್ ತಿ ದೆಂವ್ಣಿ, ಕಾಮ್ ಮೆಳುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನಾ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸ್ ಮೊಡ್ಳೊ ತರ್.. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ... ಮನ್ಶಾಕ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ’ಬರಿಂ/ಖೊಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ.

***

"ತುಂ ರೇಣುಚ್ಯಾ ಬರ್ಥ್‌ಡೇ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?" ಹಾಂವೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಅಮೋಲಾನ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಮೆಸೆಜ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಡಾವ್ನ್‌ಲೋಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ಅಮೋಲಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ಲಿ;

"ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ತುಂ ಆನಿ ರೇಣು ಮೊಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾತ್, ದೆಕುನ್ ತುಂ ಯೆಶಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ"

ಅಮೋಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ’ಎಮ್.ಬಿ.ಎ’ ಬ್ಯಾಚಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಪೊರೇಟರಾಚೊ ಪೂತ್ ದೆಕುನ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ರುಭಾವ್ ಧಾಖಯ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್ಲೊ ಪುಣ್ ರೇಣುಚೊ ಖಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಹಾಡ್ಚಿ, ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಹಾಚಿ ಪರ್ನಿ ಸವಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರೇಣುಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ತೇಂಯ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ಪೊಜ್ಡೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಕರುಂ?

***

ಆಮ್ಕಾಂ ಎಮ್.ಬಿ.ಯೆಂತ್ ಒಪರೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಅಶುತೋಷಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಚೀಡ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಡೈವೋರ್ಸಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಗ್ಳಿ ಕೋಲೆಜ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮೌನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ದಯಾಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಸೊದ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಚುಕಿ ಸೊಧ್ತಾಲಿಂ.

ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ರೇಣು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸಾನಾ, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಹಂತ್, ಜ್ಯೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಕೊಣ್ ಹೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್"

ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ, ರೇಣುಸವೆಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ, ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಠಾಕ್ ತೋಂಡ್‌ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಯ್?

***

’ಹಿ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತಾಂಕ್/ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್’

ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕುರಿಯನ್ ಆಂಟಿನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ? ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಬ್ರೋಕರಾಸವೆಂ ಗಲಿ, ಮೊಹಾಲ್ಲಾ, ಕೊಲೊನಿ, ಭಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲಾ. ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫ್ಲೇಟ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಮಜ್ಬೂರಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಯೇಜಂಟಾನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಭಾಡೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಮುಂಭಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ’ಸಂವೇದನಾಂಕ್’ ಕೊಣ್ ಮೋಲ್ ದಿತಾ?

ಎಕ್ಸುರಿಂಚ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ರಾಂದಾಪ್ ಆನಿ ನಿತಳಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಫ್ತೊ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ತರ್ ಯೆತಾ-ವೆತಾನಾ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ತರ್‌ಯೀ ಕುರಿಯನ್ ಆಂಟಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕೆದ್ನಾಂ ದೊಳೆ ದವರ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳಿನಾ.

ಸೊಸಾಯ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾಂತ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೋಟಿಸಾವಿಶಿಂ ವಾಚ್‌ಮೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ಉಪಾಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೊನಾ ದೆಕುನ್ ರೇಣುಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ರೇಣುನ್ ಅಮೋಲಾಕ್ ಸಾಂಗವ್ನ್, ಅಮೋಲಾನ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಚೇರ್‌ಮೆನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ, ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುರಿಯನ್ ಆಂಟಿನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ತಿಚೆಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್ ಝಳ್ಕತಾಲೊ.

***

ಮುಂಬಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಗಾಂವ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಶಿಕ್ಪಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ, ಘರಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೊ/ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಅಜೂನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಚಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್ಲೆ.

ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ/ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಿತ್ಲಿ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್? ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಿಶಯ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಬೌದ್ದಿಕ್ ದಿವಾಳಿಪಣ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಪೊಕೊಳ್‌ಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖರೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಖಾಸ್ ಸಯ್ರಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್ ದೇಖ್ ಘೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಿರಾಂತ್ ಕಂಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ.

ಎಕಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಸರ್ತಾನಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾಕೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸವೆಂ ಕಾಜಾರಾವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ದೂಖ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಅಪ್ಲೆಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬದ್ನಾಮ್ ಘಾಲೊ, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ತಿ, ಎಕಾಧಾವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಆವಯ್ಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಶೆರಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕಾಸ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಸಯ್ತ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾಯ್ ಶೆರಾಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ನಾ, ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಆಮಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ’ಶಿತ್ ವಚುನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾ, ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಭಗ್ಸಿ, ಆಮಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ಲಾ’. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಫೊನಾಂ ರಿಸೀವ್ ಕರ್ಚಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಮೇಯ್ಲಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚಿಚ್ ರಾವಯ್ಲಿ. ಎಕಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಮಾಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ತರ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ವಿಘ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಧೆಸ್ಪೊರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೊರ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಅವ್ಚಿತ್ ಅಶೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್ ವೆಚೆಂ? ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಸಲೆಂ? ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಕೀ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಆಫಿಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಲೀಗಾಸವೆಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತ್ಯೇ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಬ್ಲೇಕ್‌ಮೇಲ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಾಟೊ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ರ್ ರೇಣುನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಹೆಂ ಕೋರ್ಟ್, ಕೇಜ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರಸ್ಪರ್ ಸಮ್ಜುನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ರೇಣುನ್ ಮಧೆಂ ಪಡುನ್, ಆಮ್ಚೊ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕರಯ್ಲೊ.

ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್, ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರುನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪರ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲೊ.

***

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ದೆಂವ್ಣಿ ಅಜೂನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಜಶೆಂ ಸುಕ್ಯಾ ಕರಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್, ಘರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್.

ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ಚ್ ತಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆಚೆ ಉಣೆ ಜಾಲೆ. ಅಪ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಖೊಟ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಶೀದಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

’ಹಾಂವ್ ಡೈವೋರ್ಸಿ ಶಿವಾಯ್ ಬಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಯ್’ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊಂಡಾರ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ತೆ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲೆ. ವೈಚಾರಿಕ್ ಬೊರ್ಗೊಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆ ದಿಸ್ಲೆ. ಸಮಾಜ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ಶಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಯೆಂವ್ಚೆಂನಾ;

’ಬಾಯೆ, ತುಜೊ ಮೊಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ, ತುಂ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಪುಣ್ ತುಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೇನಾಕಾ, ತುಜೆವಿಶಿಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ಸಯ್ತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಕಾನಾಂಕ್ ತುಜೆವಿಶಿಂ ಖಬಾರ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ಬಾಯೆ, ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೇನಾಕಾ’

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್, ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಸೊಸ್‌ಲ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೋಗ್ ನಾಸ್ಲೊ.

***

ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ಣೆಚ್ಯೆ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಧಾಖಯ್ಲೆಂನಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ;

’ಮೊಗಾಳ್ ಭಯ್ಣಿ,

ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಏಕ್ ಪಾರ್ವೊ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಆಧ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಪಾಲ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ವೆಚಿಂನಾ. ಮೊರ್ಚ್ಯಾದಿಂ ತ್ಯೇ ಪಾಲಿಲಾಗಿಂ ವಾ ತ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ’ತುಕಾ ಮರಣ್ ಪಸಂದ್ ಆಸಾಗಿ’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ತಿ ಪಾಲ್ ಆನಿ ಪಾರ್ವೊ ಜಿವಿಂ ಆಸ್ತಿಂ?

ಕಸ್ಲಿಂ ಪಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್?

ವ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾನಾಂತ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಆಮಿ ವಿಂಚ್ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಏಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್, ವಾ ವಿಧಿ ವಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್.

ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ಣೆರ್ ಆಸಾಂ, ಚಡ್ಣೆಂತ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲಿಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಯ್ಸ್ ನ್ಹಯ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಂವಡ್ ನ್ಹಯ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಿ ಹಕೀಗತ್ ದೆಕುನ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ ದೆಕುನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ ಸವಾಲಾಂ; ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಬಾಜಾರಿಗಿ? ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪೊಜ್ಡಿಂಗೀ? ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ನೈತಿಕತಾ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿಂಗೀ? ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ತಾಂಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ?

ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ’ಅಂಕ್ವಾರ್’ ಆಸ್ತಾನಾ, ’ಕಾಜಾರಿ’ ಜಾತಾನಾ ’ವಿಧವ್/ವೆಗ್ಳಾಚಾರಿ’ ಜಾತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್/ಚಿಂತಾಪ್/ಚರಿತ್ರಾ ಬದಲ್ತಾ? ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಜಿಯೆನಾಯೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್? ತರ್ ತೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ?

ಹಿ ಸಮಾಜ್ ’ಚಡ್ಣೆಚೆರ್’ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ವ್ಹಳ್ಕತಾ, ’ದೆಂವ್ಣೆಚೆರ್’ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀನಾ, ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾ. ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆಸಮೊರ್ ದೋನ್ ವಾಟೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ; ಪಯ್ಲಿ; ಅಸ್ಕತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚಿ ವಾ ಧಯ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ? ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಖಾಸ್ ಸಯ್ರಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ಇಶ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ’ಚಡ್ಣೆಂತ್’ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ’ದೆಂವ್ಣೆಂತ್’ ನ್ಹಯ್.

ತುಜ್ಯಾ ’ಚಡ್ಣೆಚ್ಯಾ’ ದಿಸಾಂನಿ ಮತಿಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗದ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಪ್ಪಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ’ಮನಿಸ್ ಚಡ್ಣೆಂತ್ ಕುರ್ಡೊ ಆಸ್ತಾ ದೆಂವ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ತಾ’, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಾಂ; ದೆಂವ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್, ದೆಂವ್ಣಿ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ನವಿ ಚಡ್ಣೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ?

ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಚ್ ಮಾಗುನ್ ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂ,

ತುಜೆಂ ಬಾಯ್

***

ಕಾಗದ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ಧಾಡುನ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.

*** - ***

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2017] - ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2016 ಹಾಂತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ

ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರ್

 

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಆನಿ ’ಬಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಮಾರ್
ಭಾಂದ್
ಬಂಧಡ್
ಆಶಾವಾದಿ
ಉತ್ರೊಣ್
ಬಂಧ್
ಸಛ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]