ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್ [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಹಸ್ತಿಕ್ ಪರ್‍ತುಂಕ್ ಏಕ್ ಮೂಯ್ ಪುರೊ, ಖಡ್ಪಿ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಡಿತ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಶೆರಾಕ್ ಲಾಗು ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲೆಂ ಹಾದ್‌ಸಾಚೆಂ ಶೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಲಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ’ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾರಿ, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕತಾ, ಸವೆಂ; ಅಪ್ಣಾಕ್ ಎಲಿಯೆಟ್, ಪ್ಲೇಟೊಕ್ ವಾಚ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖರೆಂಪಣಿ ಜೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪ್ಲೇಟೊ, ಎಲಿಯೆಟಾಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ ಶಿವಾಯ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯೇ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ತೆಚ್ಚ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿಣುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ವಿರುಧ್ ಕರ್‍ನೆಚೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ತೆಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್? - ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್ [- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಕಾಳ್ಚಿಂ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಅಲರಾಮಾಚೆಂ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಸದಾಶಿವ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಮನ್ ಧಾಖಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಟಾಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಯಾಳಾನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಟೆ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಉಟೊಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿ ತಡವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್.

ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಎಕೆಕ್ ಮಿನುಟಾಂ ಸಯ್ತ್ ವೆವಸ್ತಿತ್! 

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ರಿಗೊನ್ ನ್ಹಾಲೊನಾ ತರ್ ಆಟ್ ವೊರಾಂಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ. ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ನ್ಹಾಂವ್ನ್, ಖಾಲಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಬಾಲ್ದ್ಯೊ, ಡ್ರಮ್ಮಾಂ, ಟ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ಭರ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ - ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ. 

ಸಕಾಳಿಂಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ತುವಾಲೊ ಭಾಂಧುನ್ ಕುಡಾಚಾ ದಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿ ದುದಾಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಕಾಳ್ಚಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕುಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚಾ ಇಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಬಯ್ಯಾಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್, ನೊವಾಂಚಿ ಗಾಡಿ ಧರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. 

ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾದರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೋಕಲಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಪುರೊ - ಪುಣ್ ಕುರ್ಲಾ ಪಾಟಕಾಚೆರ್ ಸದಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ರಾವ್ತಾ ದೆಖುನ್ ಪಾವ್ಣೆಂ ವೊರಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ತಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾ ದೆಖುನ್ ಗಡ್ದಿಯೀ ಇಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್ತಾ. ದೊಂಬಿವ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಥಾವ್ನ್, ಅಂಬರ್‍ನಾಥ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಕಸರಾ, ಕರ್ಜತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂನಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ನಾ.

ಆಪ್ಟೆಚ್‍ಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ - ಥಾನಾ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ ಆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಳಿಸ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ - ಆಪ್ಟೆಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಈಶ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್, ಥಾನಾ ವೆಸ್ಟಾಚೊ ಭದ್ರಿನಾಥ್ ಆನಿ ವಿಠಲ್ ಯಾದವ್ ತರ್ ಕಲ್ವಾಚೊ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪುಜಾಪಾಠ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆತಾಲೊ ದೆಖುನ್ ತಾಕಾ ಜನೆಲಾದೆಗೆಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್. ತ್ಯಾ ಸಿಟೆರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಟಯ್ತಾತ್ ಹೆ ಬೊಡ್ಕಿಚೆ ಪೂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಆಪ್ಟೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮುನಿಯಾ, ಪಕಿಯಾ, ಶಣ್ಮುಗಾನಂದ್, ರಾವ್ಡೆ, ಗುರ್ಜನ್, ಪಾಂಡೆ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್. ಬಗ್ಲೆಕ್ ಹನುಮಾನಾಚೆ ಭಕ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ಪುಜಾಪಾಠ್ - ಗಾಣಾಂ ಗಾತಾತ್ ವಾ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪ್ಟೆ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮಿಂಡಿ ಕೋಟ್ ಚಾಲು ಜಾತಾಲೊ.

ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್!

ತ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ಚಂಡಳೆ, ತಾಳಾಚಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಚಿ ಮಿಂಡಿ ಕೋಟ್ ರಾವಾನಾ. ಪುಣ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಭರ್ತಿ ಪಾವ್ಣೆಂ ಧಾಂಕ್ ದಾದರ್ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲಿ.

ದಾದರ್ ಸ್ಟೆಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ 'ಆಮ್ಚಿ ಮುಂಬಯ್' ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ.

ಸದಾಶಿವ್ ಆಪ್ಟೆ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್.

ಆಜ್ ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ - ಆಜ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ವಚಾನಾಯೆ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಡ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂಯ್ ಲೌಂಡ್ರಿಚಾ ಬಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸಯ್ತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ - ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಬಿಯೆರ್ ಬಾರಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ನೀದ್ ಸುಟೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. 

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಟೆ ಸದಾಂಯ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆಗಾರ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಪಿಯೆತಾ, ಕಂಯ್ ಗಣ್‍ಪತಿ, ಕಂಯ್ ಯುಗಾದಿ, ಕಂಯ್ ದಿವಾಳಿ, ಕಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಾ ನ್ಯೂ ಯಿಯರಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆತಾ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೊ ಖಂಚೊಯ್ ಕಾಳ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಕಾರಾಣ್ ಆಸಾ..

ಆಪ್ಟೆಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದೇಸಾಯ್ ವಾಡಿಂತ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ - 'ಕಂಜೂಸ್‍ಗಿರಿಂತ್'. ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ವಾಡಿಚೊ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ; ಪಿಡೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವ್ಹಕಾತ್ ಹಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಣೆಂ ಕಂಜೂಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಸದಾಶಿವ್ ಆಪ್ಟೆ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಜ್ಯಾಚಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್ ತಾಣೆಂ ಎಕೇಕ್ ಕುಡಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ - ದಾಕ್ಡ್ಯಾಧಿಂ.

ಆಜ್ ಬಾಪುಯ್ ಸರ್ಲಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಜಿಯೆತಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್.

ಮರಾಟಿ ಮೀಡಿಯಾಮಾಚಿ ಕೊಲೆಜ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಕಸೊಯ್ ತೊ 'ಆಮ್ಚಿ ಮುಂಬೈ' ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ. 

ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮುಂಬಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಲೋಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಎಕೆಕಾ ಫುಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಧ್ಲ್ಯಾ ಭಾಡೋತ್ರಿಂಚಾ ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ತಾಂಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಚಡಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಟೆ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ.

ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಅಣ್ಣಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಿ.

ಅಣ್ಣಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರ್‍ಯ್ ತೊ ತಮ್ಳಾಂಚೊ ಆನಿ ದೇಸಾಯ್ ವಾಡಿಂತ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಅಣ್ಣಾಕ್ ಮಾಂಧ್ಚೆ ಸಭಾರ್. ಕೊಣಾಕ್ ತೊ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಪೊಯ್ಶೆ ವಸೂಲೆಕ್ ತೊ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಜಾಯ್.

ತಾಚಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಐವಜ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯ್ ಹಾತ್ ಖಾತ್ರುಂಕ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್. ಪಾಂಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್. ಧಮ್ಕಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ತರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಖಾತ್ರುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲಾಂ ಅಣ್ಣಾನ್.

ವಾಡಿಚೊ ಲೋಕ್ ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬೆಶ್ಟೆಂ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಅಣ್ಣಾ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ವಾಡಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಲುಟುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ! ಸರ್ವ್ ಅಣ್ಣಾಚಾ ಭಿಂಯಾನ್.

ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಅಣ್ಣಾಕ್ ಬಿಯೆರ್ ಬಾರಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಭರವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಟೆನ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಆನಿ ತೆಗಾಂಯ್ ಭಾಡೊತ್ರಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚಾಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಾ ಲೆಖಾರ್ ದುಡು ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಟೆ ತೆ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೊ ಜಾಣಾ - ಜರ್ಥರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ವಿಖ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಚೋಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ತಾಕಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ತರ್‌ಯೀ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

***

'ಆಮ್ಚಿ ಮುಂಬಯ್' ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಾಘ್ಳೆ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ವಿಧ್ವಾನ್. ಲಂಡನಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚಿ ಸನದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗ್ಳೆನ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಚಾರ್, ಸಮಸ್ಸೆ, ಪರಿಹಾರ್, ಕಾನುನ್, ಖಬ್ರೊ, ಮನರಂಜನ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ.. ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಎಕೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಎಕೇಕ್ಲೊ ಸಹಾಯಕ್, ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್. ಆಪ್ಟೆ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಆಪ್ತೆಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ತಿದ್ವಣ್ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ಚಿ.

ವಾಗ್ಳೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂಖ್ಯಾಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ದಿವಸ್ (ಹ್ಯೂಮನಿಟಿ ಡೇ) ಅಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ವಾಗ್ಳೆನ್ ಆಪ್ಟೆಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ;

"ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಲೇಕನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ?"

ಆಪ್ಟೆ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ - ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಸವೆಂ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಲಿಖಿತಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. 

ತಾಕಾ ಅಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕರ್ಕರೆರ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆ.

ಹೆಂ ಮೋಗ್, ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಹೊ ಗರೀಬ್, ಶೋಷಣ್, ಊಂಚ್ - ನೀಚ್, ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ಧ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ವೊಂಬ್ವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆತಾಂ ವಾಗ್ಳೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊಂಡಾರ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ?

"ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ ಸರ್" ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಪುಣ್ 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಲೇಖನ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಗ್ಳೆನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಒತ್ತು ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂಚ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ರಾಟಾವಳೆಂತ್, ತೆಚ್ಚ್ ಟ್ರೇಯ್ನೆಂತ್ಲಿ ಮಿಂಡಿ ಕೋಟ್, ಆನಿ ವಾಡಿಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಘ್ಳೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ.

"ಸರ್.. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ವಚೊನ್ ಬೂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪುನ್ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ..

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂನಾ. ಖಬ್ರೊ ತರ್ ತೊ ಜಾಣಾ, ಕಶಿ ಖಬಾರ್ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಚಿ, ಕಶೆಂ ತ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಫೆಣ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತೊ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ 'ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಲೇಖನ್... ಹುತ್ತ್ ತಾಚಿಂ ಕರ್ಮಾಂ'. ಆಪ್ಟೆ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ವಾಗ್ಳೆಕ್ ಯೆಟಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಶಿವಾಜಿ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ.... ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ - ತರ್‌ಯೀ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ತಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊನಾ. ತರ್ ಆತಾಂ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ತಲೊ?

ತರ್‌ಯೀ ಹಟಾನ್ ತೊ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಕಸೊ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಅಪಾಪಿಂ ಮತಿಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

"ಮನಿಸ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತಾ ತಿತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ತಾಚೆಮುಖಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಹೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್. ತೆಂಚ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ್ ಜರ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ವಿಶಾಲತಾ ಹಾಡ್ಲಿ ತರ್ ತೆಚ್ಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾತೇ ವೆತಾತ್"

ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಭಂಧ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ಆಪ್ಟೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖರೊ ಮತ್ಲಬ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಜಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಉಲ್ಟಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ. ಬರಾಪ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ದೊನ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ವಾ ಬರಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ - ತೆಂ ಬರಾಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಸವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ.

***

ಪರತ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಣ್ಣಾನ್ ಆಪ್ಟೆಚ್ಯಾ ಭಾಡೊತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್? ಎಕ್ಲೊ ಭಾಡೊತ್ರಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟೆಲಾಗಿಂ ಅಪುಣ್ ಘರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ..

ಆಪ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ. 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಟೆ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ಬುಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್. ತಾಕಾ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್, ಬಸವಣ್ಣಚಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ವಿವೇಕಾನಂದಾಚಾ ತತ್ವಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಕಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಟೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಶಿವಾಜಿಚ್ಯಾ ಝುಜಾಚಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ, ಚಂಗೀಸ್ ಖಾನಾಕ್ ಶಿವಾಜಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಉರ್ಭಾ. ದೆಖುನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಸ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬೂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್.

ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್‍ಫರಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ - ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ. 

ಮನ್ಶಾಪಣಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್? ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ವರ್ತಿ ರಚ್ನಾ. ಮನಿಸ್ ಬುಧ್ವಂತ್, ಚಾಲಾಕಿ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ದೆಖುನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಜಾತೆಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ ಮುಖಾರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಖಂಯ್‍ಕೀ ಲಾವಾರಿಸ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಮತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘಚ್ರ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಗಲ್ಲೆಚೆ ಪಾರ್‍ಪೊಳ್ ಭುರ್ಗೆ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪುಸುರ್ ಪುಸುರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಹಾಫ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ತೆಗಾಂ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿಂ; ಏಕ್ ಮಾಜರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಾಜ್ರಾಚಿಂ ಪಿಲಾಂ. ಕೊಲ್ಗ್ಯಾನ್ ಮಾಜ್ರಾಪಿಲಾಕ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ? ವ್ಹಯ್! ಆಪ್ಟೆನ್ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲೆಂ - ವ್ಹಯ್! ಮಾಜ್ರಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚೆ ಬೋಂಬ್ ಚಿಂವ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಅಪ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತಿನ್‌ಯೀ ಪಿಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮಾಜ್ರಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಪೊಯ್ರ್ ರಾತಿಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಘಚ್ರ್ಯಾ ಮಾಂಬ್ರೆನ್, ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪಾಪ್ ತಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಸವೆಂ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ.

ಆಪ್ಟೆಚಿ ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಪೊಡ್ಲಿ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ತೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ರಚ್ನೆ ಪಯ್ಕಿ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಉಂಚ್ಲಿ ರಚನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಧ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್; ಮನಿಸ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ - ಅಪ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಹೆಂ ಎಕೀ ನೆಣಾಂತ್. 

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿಚೆ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ವಯ್ಲೆ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಕಯ್ಲೆ. ಕೊಣ್ ಊಂಚ್ ತರ್ ಕೊಣ್ ನೀಚ್. ಹೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣ್ ಸುಣಿಂ ಅನಿ ಕೊಣ್ ಮಾಜ್ರಾಂ - ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್. ತರ್ ತಿಂ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಎಕೀ ನೆಣಾಂತ್; 

ಆಪ್ಟೆಕ್ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತೆಂ ಲೇಖನ್ ಪುರ್ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಎಕೇಕಾ ಬುಕಾಂತ್ ಚಾಳುನ್, ತಿಳುನ್, ಕಶೆಂಯ್ ದಿಸಾಧಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಧ್ಲೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಪುರ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ತೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್! ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ. ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ.

ಹ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆಜ್ ಆಪ್ಟೆಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸೂತ್ರ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದವ್ರುನ್ ತುಕ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್; ಸಕಾಳ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಬಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ದವ್ರುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸೂತ್ರ್ ತೆಂ - ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಭಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ. ಆಪ್ಟೆ ಆತಾಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸದಾಂಯ್ ರಾತಿಚೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದವರ್ನ್ ತುಕ್ಚೆಂ. ಆಪ್ಟೆಕ್ ಹೆಂ ಸೂತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸೂತ್ರ್‍ಗಾಯ್? ಕಸ್ಲೊಚ್ ಮತ್ಲಬ್ ಹ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೋಯ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಯೆತೆಚ್, ತ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದವರುನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ - ಹುತ್ತ್! ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ! ಛೆಕ್ಕ್!.. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿನ್ ಹೆಂ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಸವೆಂ ಮಾಜ್ರಾಚಾ ಪಿಲಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ದಿತಾನಾ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂವ್! ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಅಪ್ಲಿ ರೀತ್ ಕಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಅಪ್ಟೆಚಿ ಮತ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿ, ಜರ್ ತ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾನ್ ಮಾಜ್ರಾ ಪಿಲಾಕ್ ದೂದ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತರ್?

ರಾತ್ಚೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ನೀದ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಗ್ಲಿನಾ. ತಾಚಿ ಮತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ; ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಡೊತ್ರಿಂಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಪಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಗೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ರಿಗೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತ್ಯಾ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಕೀ ಕೀಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ತೋಂಡ್ ಯೇನಾಸ್ಚಿ ಜಾನ್ವಾರ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರಾತ್ ಕರಿನಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದಗ್ದಿತಾಂ.

ವೆಳಾಚೆಂ ರೋದ್ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಸೂತ್ರ್ ಆಪ್ಟೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿರ್ ಖೊಂಕುಂಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ.


ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಟೆ ಉಟೊನ್ ದಿವೊ ಝಳಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ವಾತ್ ಝಳಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾನ್ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಮಿನತೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ತ್ಯಾ ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

*** - ***

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2017]

ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರ್

 

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಚ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಶಾವಾದಿ’, ’ಖಿಳೊ’, ’ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ’ ಆನಿ ’ಬಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’ ಹಾಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಅನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ (2015-) ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ
ಮಾರ್
ಭಾಂದ್
ಬಂಧಡ್
ಆಶಾವಾದಿ
ಉತ್ರೊಣ್
ಬಂಧ್
ಸಛ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]