ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಸುಕ್ಯಾ ಬೊಂಡಿಯೆಚೊ ಕಾಪುಸ್ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ]

ಮನ್ಶಾಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಬರೊ ಧರ್ಮ್ ಆಸಾ, ಬರೊ ದೇವ್ ಆಸಾ, ಬರಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಶಿರ್ ಚಿಂತಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಡ್ಪಾಫಾತ್ರಾಪರಿಂ ಘಟ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಲ್, ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಸಡಿಲ್ ಉಲವ್ಪ್, ಸಡಿಲ್ ಚಿಂತಪ್ ಜೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಕುಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಭಸ್ಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ.

ಸದಾಂ ಹಾಸ್ಕುರಿ ತೊಂಡಾಚಿ ಬಾಯ್ ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್, ನಟನ್, ಬರವ್ಪ್, ಕ್ವಿಜ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಹಿಚಿ ಸವಯ್. ದುಭಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಖ್ಖಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ್ ಹಿಕಾ ವ್ಹಳ್ಕತಾ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ (ಪಯ್ಲೊ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ) ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.


[ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆನ್ನಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಪಾಸತ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ.]

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಸುಕ್ಯಾ ಬೊಂಡಿಯೆಚೊ ಕಾಪುಸ್ [ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್, ದುಭಾಯ್]

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಾಘವಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಭಾಜಿ ಮೊಲಾಯ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ರೆಮೆದ್ ಬಾಯೆನ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಜೂನ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗುಂಗುರ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಕೊರ್ತಾಲಿಂ! ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುಶೀಲಾ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ; ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಡೊರಾಬಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ ರೆಮೆದ್ ಬಾಯ್! ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂಕೀ  ತಾಂಕಾಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್! ಆತಾಂ ಪರತ್ ಹಿ ನವಿಚ್ ಖಬರ್. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ತರೀ, ಕಾಲ್ ಪರತ್ ತೊಚ್ ವಿಶಯ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ...!

ಝಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್, ಗೆಂದಾಳಿ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಗೊಬೊರ್ ದವರ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘಸ್ಚ್ಯಾ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲಿ ಕರಿ, ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಧುವೆನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪುಸ್ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಸ್ಮಡಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾಂ. ನವೆಂಚ್. ತುಜೆಂ ಧುವ್ ಗೊರೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಕಾ ಬರೆಂ ವೊಂಬಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಿಕೆರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸುನೆನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ದೆಂ ಚೂಡಿದಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಶೊಲ್ ನೆಟವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ; ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಬಾವ್ಲೆಂ, ಅಪುಟ್ ಚಿತಾಳ್ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ವೊಂಬಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

``ಮಾಂಯ್, ಭುತಿ ರೆಡಿ ಜಾಲಿಗೀ?’’ ಧುವೆನ್ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಿ ಎಕ್ಚ್ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಘಾಸುನ್ ಬಸ್ಲ್ಲಿ! ಧಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟ್ಲ್ಲಿ ತಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾವ್ಲಿ. ಪೇಜ್ ಖತ್ಕತ್ತಾಲಿ. ತಿಣೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಭುಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಂಡ್-ಕುರ್ಪೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿತ್ ವಾಳುಂಕ್ ವಾಳ್ಣೆಚೆರ್ ಮೊಡ್ಕಿ ದವರ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

``ಆಜೂನ್ ಭುತಿ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಂಗಿ ಮಾಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ’’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಖತ್ಕತೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆನ್ - ``ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ಗೊ ತುಂ? ಕೊಣಾ ಕೊಣಾ ಸಂಗಿಂ ಮಿರ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತುಕಾ, ಶಿತ್ ವಾಳುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ಗೀ?”

ಮಾಂಯ್!” ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್. “ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತುಕಾ? ಯೆದೊಳ್ ಆಶಿ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ತುಂ. ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಂಯ್? ಸಾಂಗ್ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ ... ನಾಂ ತರ್...  ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾಂ... ಮಾಂಯ್...” ಮರಿಯಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆವಿಶಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್ಬಾಯ್ ಆತಾಂ ಧುವೆಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆನಿ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿ.

ಮರಿಯಾ...” ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲೊ. “ಮರಿಯಾ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾ... ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಆರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆದೊಳ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ ತರ್ ತೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪುತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ನೆ ಹಾಂವ್, ಕೂಡಿಂತ್ ಬಳ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಹಾಂಡ್ಯೊ ಘಾಸ್ತಾಂ? ತುಂ ಆನಿ ಮನು ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್?” ತಿ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊನ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಯ್ ಹುಸ್ಕಾರುನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತುಪಾನ್ಂಚ್ ಉಟ್ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಗ್ಳೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕೂಡಿಂತ್ ಖೆವಾದಿಚಿ ಪಿಡಾ ಕಾನ್ಘೆವ್ನ್ ತರೀ ಫರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ಕ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಂ ಚಿಂತಾಂ... ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಹಾಕಾ ಸರ್ವಾಕೀ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆರ್ಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ, `ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ? ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ಗೀ? ಖುದ್ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ತರೀ, ಮಾಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಂಥನಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ `ಧರ್, ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗೀ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾಂ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಕಾಳ್ಕಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ದಿಸ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್. ಮೊಸೊರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ನಾ, ಫಡ್ಕಿರಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಳ್ಯಾ ಆವಯ್ಲಾಗಿಂ ಖಾಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆ ವಿರೊದ್ಚ್ ವೀಕ್ ವೊಂಪ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!

ಚಿಂತ್ತಾಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಮರಿಯಾಕ್ ದೂಖ್ ಸೊಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಖಿಣಾನ್ ತಾಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾದಿಶಾ ಬದ್ಲಾಲಿ. `ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಸಾಧಿ-ಭೊಳಿ. ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಚ್ಯಾಕೀ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗಿ ಪಯ್ಲಿ. ತಿ ಆಪ್ಲಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ! ದೆಕುನ್ ತಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಿ...

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮರಿಯಾ ಬಸ್ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಂಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ತರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್? ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮನು ದೊಗಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂವ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪೇಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ವಾಂಟುನ್, ಖಾಲಿ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಬಾವಾಡೆಂ ಧಾಂಪುನ್ `ಹಾಂವ್ ಮಾಗಿರ್ ಜೆವ್ತಾಂ, ತುಮಿ ಜೇವ್ನ್ ನಿದಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂ ಉಪಾಶಿಚ್ ನಿದ್ತಾಲಿಯ್! ತಸಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ದುಕಯ್ನ್ಂಗೀ ಮಾಂಯ್? ಮನು ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ತುಂವೆಂ ಆಜ್ ಘರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ; ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಆನಿ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾಂಯ್, ಶಿಕಪ್ ಜಾತೆಚ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿನಾಂ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆನ್ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗ್ ಮಾಂಯ್, ಪರತ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗುಂತುನ್ ದಿಲೆಂ? ಖುದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ?” ಮರಿಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಂತುನ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ. ಆವಯ್-ಧುವ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ರಡ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯೊ ದುಕಾಂ ಝರಿ ಪುಸಿತ್ತ್. “ನಾ ಪುತಾ, ಬೆಸ್ಟೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚುಕಯ್ನಾಕಾ, ತುಂ ವಚ್. ದೇವ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊನಾ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ದೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ತಾರಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ.

***

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಸ್ಮೊಡಿನ್ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ತಿ ಜಿರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕಾಂಯ್ ಸಮದಾನೆನ್ ಸಾರ್ಲ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲಿಂ! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ನ್ಹಂಯ್, ಪುಣ್ ಕಾಮ್ಚೋರ್. ಅಪ್ರೂಬ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಜಾಲೆಂ, ನಾಂ ತರ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ, ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಘರಾ ವೊಗೆಚ್ ನಿದ್ತಾಲೊ.

``ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಖಾವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ನಿದಾನಾಕಾ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್. ಪೆಂಟೆಕ್ ತರೀ ವಚೊನ್ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಸದಿಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆ... ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾಸರ್ ಫೊಳೊನ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಯಾ ಪೇಜ್ ವಾಡ್ತಾಂ... ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾ ಸಸ್ಣಾಕ್ ನಿದಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ಚ್ ನೆಣಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...” ತಿಕಾ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ. “... ರಚ್ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಆಸಾ, ಪೊಸ್ತೊಲೊ.” ತಿಣೆಂ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಚೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾಂಟೊ ತಾಣೆ ನಿದೊನ್ಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಚೆಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ ಅವ್ಚಿತ್ ರಗತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಮೆಲೊ! ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊನಾ. ತಿಣೆ ಎಕೀನ್ ಪಣಾನ್ ತಿಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ. ತಿಣೆ ಜೊಡ್ಲ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಕ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಖರ್ಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಿಚ್ಯಾನ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಚೆರ್ಕೊ ಮನೋಜ್ ಧಾವೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಧುವ್ ಮರಿಯಾ ಸವೆಕ್. ಧಾವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನುಕ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ, ಕಶೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತಿಣೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಚೆಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಎಕ್ಚ್ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಚಾರ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್. ಚೆರ್ಕೊ ಏಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಾತ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕೀ ರಾಕೊಣ್ ಭೊಡ್ವೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ದೆವಾಚೊ ವಾಟೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪ್ರಾದ್ ವಿಶೆಂತ್ ಸೊಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ!

***

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಡ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ದುಖಾನ್ ತರೀ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮನೋಜಾಕ್ ದೆವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಭೆಟವ್ನ್ ದಿಲೊ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆನ್. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ತಿಚೆ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ ಆನಿ ವೆಳಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಘುಂವ್ತಾಂ ಘುಂವ್ತಾಂ ಮರಿಯಾ ಬಾಳ್ಪಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ಧಾವೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಚೆಡುಂ ಧಾವೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ತಾಕಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಉಂಡಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಅನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೊಟಾಂ ಝರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಿಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ನಸ್ಟೊ ಆನಿ ಭುತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾತ್ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾನಾ.

ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮನು ಅಪ್ರೂಬ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗೊನ್ ಜಿವಾನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನುಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ `ಕೊಣ್ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆವಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಾಳ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲಿ. ಖಬ್ರೊ ಸುಕ್ಯಾ ಖರ್ಡಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ನಿಮಾಣೆ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕೀ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ! ಖಬ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಿ. “ಪರ್ಕೊ ಕೊಣೀ ನ್ಹಂಯ್, ಮ್ಹಜೊಚ್ ಪೂತ್ ಮನೋಜ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಸೆಮಿನರಿಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾ. ಭಯ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ...” ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಬ್ರೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ರಾವ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್!

ಮನುಕ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆವ್ನಾಯೆ ಕಿತೆಂ? ತೊ ಬಾರಿಕ್ ಶಿರ್ಪುಟೊ. ಹೊ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಯುರೊಪಿ ದುಕ್ರಾ ಪಿಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸಾ. ಚೆಡುಂ ಕಶೇಂಯ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪುತ್ಲಿ ಪಳೆ... ಆವಯ್ ಕಶೀಯ್ ಘರಾ ಆಸಾನಾ... ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಖರಾಯ್...”

ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾನ್ ನವೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗೀ! ಹೆಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಶನ್! ಫಕತ್ ಹಾಂಡಿಯೊ ಘಾಸುನ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುವೆಕ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ನೆಟಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗೀ ತುಂ?”

***

ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ಕೊಣಾ ಕೊಣಾ ಸಂಗಿಂ ಮಿರ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ...” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಗೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಕುಡಿನ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕುರ್ವೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ತಿಕಾ ಪುರ್ತೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಸೆಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಅಶ್ಯೊಯ್ ಉಲಯ್ತಾಲ್ಯೊಕೀ ತಿಕಾ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲೊಚ್! ಉಜೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಧುಂವೊರ್ ಉಟಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ಯಿ ಖಬ್ರಾಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ! ದೆಕುನ್ ತಿಚೆ ಭಿತರ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮರಿಯಾಚೆರ್ಯಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೆಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ಖರ್ಗಾತಾಲೆಂ. ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಅನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಫಟ್ಕಿರ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ. ಹ್ಯಾ ದೊನಾಯ್ಕಿ ಫಾವೊತೊ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂಗೀ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಿಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿಕೀ ತಿಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಜೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ಚ್ ನಜೊ!

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಕೊಲೆಚ್ ಶಿಕಪ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ಚ್ ರಾವಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಿಜೆಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ `ಕೆಲ್ಲೊ ಖಾತಾ, ವಾಟ್ಲ್ಲೊ ಪಿಯೆತಾ' ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಚಿಂತುನ್ ನಿಮಾಣೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ಮನುಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾ| ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂತಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ.

***

ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ತರ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊಚ್ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಉಸ್ಮಡ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಲಿಚ್ ನಾ. ಮರಿಯಾ ತಿಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಥಂಡ್ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚೆ ತೆ ಕಳಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ಆಸೊನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ!

***

ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಕೂಡ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಮೀಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ದುಕೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾ| ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂತ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನುಚೆರ್ ಆನಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಳೆಂಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಮನೋಜಾಕ್ ಭುಜ್ವೊಣ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ದೆವಾ ಅಧೀನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ತೊಚ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಸೊಸ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸ್ಸುಂಕ್ ಕುರ್ಪಾ ದೀಂವ್ದಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಬೊ ಆಸಾಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್. ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ `ಅನಾಮಿಕ್ ಚಲ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘಡ್ಪಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಮಸ್ತ್ ದುಕೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಸ್ಮೊಡಿನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಚ್ಯಾ ಖೊಬ್ರಾಂನಿ ಪುರ್ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚೊಚ್ ಭಾವ್ ಬ್ರ| ಮನೋಜ್. ಆನಿ ಮರಿಯಾ ದೀಸಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ; ಕೊಣೆಂಯ್ ತರೀ ತಾಣೆ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ? ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾಚಾರ್ ಘರಾಂನಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಕ್, ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್  ವೆತಾಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ಣೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ! ಫಕತ್ ಏಕ್ಲೊ `ಅನಾಮಿಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸೊಬ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ - ಹಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಕಸಲಿಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ಲ್ಯೊ ತುಮಿ? ಉಡಾಸ್ ದವರಾ ಖಬ್ರೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಕ್ಯಾ ಬೊಂಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಸಾ ಬರಿಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಂಡಿ ಫುಟೊನ್ ಕಾಪುಸ್ ಉಬಾತ್ ತರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪರತ್ ತೊ ಧರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕೀ ಜಾ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ತುಮಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ. ಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆಂಸು ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂತ್. ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಭಿಯೆಲಿನಾ, ತಿಕಾ ಗ್ರಾಸುಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಭಿಯೆಲಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಭಿಯೆಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಚಾಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಡ್ಪಾಂಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಭೊಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾನ್-ಮಾನ್ಸುಗಿಚ್ ಪಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲಾ ಚೂಕಿಕ್ ತಿಚೆಲಾಗ್ಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂಯ್ ಮಾಗಾ. ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್.”

*** - ***

[ಜನೆರ್, 2019]

 

ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ದುಭಾಯ್: ಮಂಗಳೂರಿ ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹಿಕಾ ವ್ಹಳ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೊ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್, ನಟನ್, ಬರವ್ಪ್, ಕ್ವಿಜ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ.. ಹಿಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ (ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ದ್ವಿಲಿಪಿಚ್ಯಾ) ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.

सुक्या बोंडियेचो कापूस [पयणारी-वीज साहितीक स्पर्ध्यांत हुमेदिचें पयलें इनाम लाभ‌ल्ली काणी]

मनशाजिण्येंत हर समाजेंत हें सामान्य जावन चल्ता. जावंक आमचेलागीं बरो धर्म आसा, बरो देव आसा, बरीं लिसांवां आसात पूण कितलें बरें आमचेलागीं आसा तर‌यी हेरांविशीं आमचें अशीर चिंतप मात्र खडपाफात्रापरीं घट आसा. देकून आमी अजून जडज‌मेंटल, हेरांविशीं सडील उलवप, सडील चिंतप जें आमच्या भागेवंत मतिंत कुसोन आसचें एका ना एका रितीन भायर येताना कोणाच्या वेक्तित्वाक भस्म कर्ता म्हणच्याक ही काणी गवाय दिता.

सदां हासकुरी तोंडाची बाय बेन्नी टीचर कोंकणी वर्तुलांत नामणेची तशेंच सुडसुडीत गावपीण, नटन, बरवप, क्वीज, समाज सेवा हिची सवय. दुभाय शेरांत वसती करून आसा तर‌यी अख्खी कोंकणी समाज हिका व्हळकता. २०१८ इस्वेंत पयणारी-वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या विल्पी रेबिंबस स्मारक (पयलो राश्ट्र‍ईय मट्टाचो द्वी-लिपी) साहितीक स्पर्ध्यांत हिच्या काणियेक हुमेदिचें पयलें इनाम लाभलां. आनी ह्या काणियेक वाचुंक आतां तुका उलो दितां.


[पाटल्या थोडे दिसांथावन भलायकी बरी नासताना आसच्या बेन्नी बायेच्या भलायकेपासत मागुंक सर्व कोंकणी लोकालागीं विनती कर्तां.]

सं

[मटवी कथा]: सुक्या बोंडियेचो कापूस [बेन्नी टीचर, दुभाय]

आदल्या सांजेर राघवाच्या आंगडी सामकार भाजी मोलायताना सेजार्च्या रेमेद बायेन पुस्पुसोन उचारल्लीं उत्रां अजून दुल्सीन बायेच्या कानांनी गुंगुरलो जावन पोकोर्तालीं! थोड्या दिसां आदीं सुशीला, ताच्याकी पयलें; हप्त्या आदीं डोराबाय आनी काल रेमेद बाय! हाचे आदिंय अशेंच थोड्या बायलांनी सांगल्लें आयकोन तिणे आपल्या धुवेची झडती केल्ली. उपरांत कळ्ळेंकी तांकां चूक समजणी जाल्ली म्हण! आतां परत ही नवीच खबर. पात्येवंक कश्ट मार्तात तरी, काल परत तोच विशय तीसऱ्यान सांग्ताना...!
झलाच्या कोनश्यांत, गेंदाळी माडा मुळांत बगलेक कट्टेंत गोबोर दवर्न आदल्या दिसाचीं म्हेळीं आयदानां घसच्या दुल्सीन बायेच्या हाताक लागल्ली करी, तिच्याच धुवेन मरियान तिच्या तोंडाक पुसल्ले परीं भोगलें तिका. आपल्या मती भितरलें वादाळ उस्मडिच्या पिडेन कश्टोंच्या तिका अनिकी चड असकत कर्ताना, मरिया आपल्या कुडा भितर कोलेजीक वेच्याक न्हेसोन आसल्लें. “हांव एक दोन पावटीं न्हेसल्यां. नवेंच. तुजें धूव गोरें न्हंय, ताका बरें वोंबात” म्हणोन सिकेरामाच्या सुनेन हप्त्या आदीं दिल्लें तांब्दें चूडिदार घालन ताचेर भांग्राळ्या रंगाचो शोल नेटवन आसल्लें मरिया; अपुरबायेचें बावलें, अपूट चिताळ! फुलोन येंवच्या एकुणीस वर्सांच्या आपल्या कुडीक तें वसतूर सार्केंच वोंबातालें तें पळेवन मरियाच्या वोंटार अमृको हासो उदेल्यो.

``मांय, भुती रेडी जालिगी?’’ धुवेन कुडाथावन बोबाटताना दुल्सीन बाय उडोन पडली. पाटल्या अर्द्या घंट्याथावन ती एकच कुंडलें घासून बसल्ली! धडबडोन उटल्ली ती रांदच्या कुडाक धावली. पेज खत्कत्ताली. तिणे मोडकी भुंय दवर्न मांड-कुर्पोन घेवन शीत वाळुंक वाळणेचेर मोडकी दवर्ताना मरिया रांदच्या कुडाक रिगलें.

``आजून भुती तयार जावनांगी मांय? म्हाका वेळ जालो’’ म्हणताना आदल्या दिसाथावन मतिंत खत्कतोन आसल्लें फुगासांव एकाच्छाणे भायर घालें दुल्सीन बायेन - ``कितें म्हण चिंतायगो तूं? कोणा कोणा संगीं मिर्वोंक तांक्ता तुका, शीत वाळुंक कितें तुज्या हाताच्यो गांटी मोडल्यातगी?”

“मांय!” खिळंच मारली मरियान. “ कितें जालां तुका? येदोळ आशी उलयिल्लीच न्हंय तूं. तुका कितें जालां सांग मांय? सांग मांय सांग ... नां तर... तुज्या तोंडाथावन हें उतर आयकोन हांव जियेवंक आशेनां... मांय...” मरिया सगळेंच कांप्तालें!

आपल्या धुवेविशीं सेजार्च्यांनी सांगल्लें आयकोन येदोळच देदेस्परार जाल्ली दुल्सिनबाय आतां धुवेची बोबाट आनी जिनोस पळेवन कंगाल जाली.

“मरिया...” तिणे आपल्या धुवेक वेडकोळ घालो. “मरिया... म्हज्या बाळा... तशें म्हणानाका. आर हांव येदोळ जिवंत आसां तर तें तुज्ये खातीर पुता. तुज्या बऱ्या फुडाराक लागोन्ने हांव, कूडिंत बळ नातल्यारी घरां-घरांनी वचोन हांड्यो घासतां? तूं आनी मनू सोडल्यार म्हाका ह्या संसारांत कितें आसा जियेवंक?” ती घळगळ्यां रडोन कुसकोन बसली.

मरियाय हुसकारून रडतालें. ताच्या मनांत भिरांकूळ तुपान्ंच उटल्लें. कोणायच्याच रगळेक वचानासतां आपल्या असकत कूडिंत खेवादिची पिडा कानघेवन तरी फरां-घरांनी काम कर्न आपणाक पोसच्या मोगाळ आवयक हो लोक कित्या समाधानेन जियेवंक सोडना म्हळ्ळें चिंतां चिंतां... एका वाटेन हाका सर्वाकी आपुण्ंच कारण म्हण ताका ताच्या जल्माचेर्च कांठाळोय आयलो. पूण दुस्रे घड्ये, `हांवें तरी कितें चूक केल्या? एका दुबळ्या कुटमांत सोभीत आसोन जल्माल्लीच म्हजी चूकगी? खूद बरें बरें वसतूर घेवंक तांक नां तरी, मांय कामाक वेच्या मंथनाच्या घर्च्यांनी `धर, कोलेजीक वेच्या तुज्या धुवेक जालें’ म्हण हात उकलन दिल्लें सोभीत कर्न न्हेसोंकी आपणाक हक्क नांगी? आमच्या पोटाचो हुसको नातल्ल्या ह्या लोकाक हांव खंय वेतां, कितें कर्तां म्हळ्ळी खंत कित्या? काळकाय जाल्ल्यांक सगळें हळदुवें दिसच्ये परीं हांचें वर्तन. मोसोर केल्यारी व्हडना, फडकिरीं घडपां कर्न ह्या म्हज्या भोळ्या आवयलागीं खास आपले धुवे विरोदच वीक वोंपचें म्हळ्यार!

चिंत्तां चिंत्तां मरियाक दूख सोसाना जालें. पूण खिणान ताची चिंत्पादिशा बदलाली. `म्हजी आवय साधी-भोळी. तिका आपल्या पोटाच्या भुकेच्याकी मान-मान्सुगी पयली. ती आपली जीव होगडायत पूण मऱ्याद होगडावन जियेंवची ना! देकून ती लोकाचें आयकोन म्हजेर रागार जाली...

एकाच्चाणे मरिया बसल्लेकडचें उटलें आनी आपल्या दोंपरांचेर तकली दवर्न हुसकार्च्या आवय मुकार दिंब्येर पडलें. तिच्या दोनी भुजांचेर आपले हात दवर्न “तर कित्या मांय तुवें म्हाका तशें म्हळेंय? हांव आनी मनू दोगांय जाणांव तूं कितले कश्ट काडन आसाय म्हळ्ळें. आमी ल्हान आसताना मोडकेंत आसल्ली इल्लिशी पेज आमकां दोगांयकी वांटून, खाली मोडकेक बावाडें धांपून `हांव मागीर जेवतां, तुमी जेवन निदा’ म्हणोन तूं उपाशीच निदतालीय! तसल्या तुका हांव खंच्याय रितीन दुकयन्ंगी मांय? मनू सेमिनरीक भर्ती जावंक नातल्लो तर तुंवें आज घरां-घरांनी घसटो काडिजे म्हण नातल्लो. पूण कितें कर्चें; देवाच्या आपवण्याक पाळो दीवन तो सेमिनरीक रिगलो. आनी दोन-तीन वर्सां मांय, शिकप जातेच हांव कामाक लाग्तेलीं. उपरांत तुका कामाक वचोंक दिंवचिनां.” अशें म्हणोन ताणे तिका आपल्या गोपांत आरायलें. दुल्सीन बायेन्यी आपल्या धुवेक आरावन धरलें.

“सांग मांय, परत तुका कोणे म्हजेविशीं नाका जाल्लें गुंतून दिलें? खूद म्हज्या भावाक आनी म्हाकाच बांधून दिल्ल्या ह्या लोकान आनी कितें करुंक बाकी उरलां?” मरिया पयलेंचें घडीत चिंतून घळगळ्यां रडलें. आवय-धूव एकामेकाक पोटलून धर्न मसत वेळ हुसकेवन हुसकेवन रडलीं.

“हांव आज कोलेजीक वचाना मांय” म्हणाले मरिया आपल्या पोल्यावयल्यो दुकां झरी पुसित्त. “ना पुता, बेसटेंच इसकोल चुकयनाका, तूं वच. देव आसा. आमकां सोडन घाल्चोना” दुल्सीन बायेन आपली असहायक दीसट अल्तारिवयल्या खुर्साचेर खंचयली.

***

पयलेंच उस्मोडीन कश्टोन आसल्ली दुल्सीन बाय ह्या घडिता उपरांत पुर्ती जिरली. तिच्या काजारी जिवितांत तिणे कांय समदानेन सारल्लीं वर्सां बोटांनी मेज्येत तितलीं! तशें म्हण तिचो घोव पिंवडो न्हंय, पूण कामचोर. अपरूब कामाक गेलो तर जालें, नां तर आळसायेन ताच्या पायांक रेवोड घाल्लेबरी, खावन जेवन घरा वोगेच निदतालो.

``कामाक वचानातल्यारी पर्वा ना. खावन वोगेच दीस भर निदानाका. इल्लेशें भायर वच. पेंटेक तरी वचोन हात-पांय सदीळ कर्न ये... अल्तारीर भास दिल्या देकून म्हाका जातासर फोळोन तुका आनी भुर्ग्यांक नीस या पेज वाडतां... म्हजी पिडा म्हाका केदाळा ससणाक निदायत म्हळ्ळें हांवच नेणां. त्या उपरांत...” तिका ताळो फुमार जालो. “... रचल्लो देव आसा, पोसतोलो.” तिणें नीळ श्वास सोडलो.

पूण दुल्सीन बायेचीं उत्रां तिच्या घोवाचेर कसलोच प्रभाव घालुंक सकलिनांत. ताच्या आवकाचो चडतीक वांटो ताणे निदोन्ंच पाशार केलो. तशें म्हण ताका लांब आवक कांय फावो जालें ना. म्हालघड्या चेकऱ्याच्या सात्व्या जल्मा दिसाच अवचीत रगत वोंकोन मेलो! ताच्या मर्णान दुल्सीन बायेचेर कांय व्हड प्रभाव घालोना. तिणे एकीन पणान तिचें सदांचें काम मुकारिलें. तिणे जोडल्लें तिच्या वोक्ताक आनी कषटांनी तेगां जणांच्या पोटा खर्साक पावतालें शिवाय तिच्यान फुडाराक कांय पुंजावन दवरुंक जालें ना.

ह्या मदें म्हालघडो चेर्को मनोज धावेक पावलो. धूव मरिया सवेक. धावे उपरांत मनूक कितें शिकंवचें, कशें शिकंवचें म्हळ्ळे विशीं तिणे कितेंच चिंतुंक नातल्लें. चेकऱ्याची पबलीक परीक्षा जाल्लीच एकच विगारालागीं या वाड्याचो गुर्कार चारली मासटरालागीं हे विशीं उलयजे म्हण चिंताली दुल्सीन बाय. चेर्को एक कामाक लागात तर आपणाक इल्लो सुशेग मेळतलो. वाडोन येंवच्या मरियाकी राकोण भोडवो जातलो म्हण चिंतून आसलेल्या दुल्सीन बायेक देवाचो वाटो विचित्र म्हण कळलेंच कापुचीन प्राद विशेंत सोज तांच्या घराचीं मेटां चडताना!

***

आपल्या पुताच्या निर्धाराक आड येनासतां दुखान तरी, देवाच्या खुशेक खाल्तिमान घालन मनोजाक देवाचा सेवेक भेटवन दिलो दुल्सीन बायेन. कश्टांनी तिचे दीस धांवताले आनी वेळाचीं रोदां घुंवतां घुंवतां मरिया बाळपण उत्रोन धावेक पावलें.
चेडूं धावेंत पयल्या वर्गांत उत्तीर्ण जालें तरी, ताका कोलेजीक घाल्लेंच दुल्सीन बायेक उंडी तोंडाक पावाना जाली. देकून अनिकी चडीत मापान बोटां झरयजे पडलीं. चेडवाक नसटो आनी भुती तयार कर्न फांत्या फरार घर सोडन वचात तर तिणें पाटीं येंवचें सूऱ्यो बुडताना.

सेमिनरीक गेल्लो मनू अपरूब पुर्सत कर्न आपल्या आवयक आनी भयणीक भेट दीवंक घरा येतालो. सेमिनरीक रिगोन जिवान पुडपुडीत जाल्ल्या मनुची वोळोक मेळनातल्ल्या थोड्या सेजाऱ्यांनी मरियाक मेळोंक `कोणगी एकलो’ येता आनी आवय पाटीं पर्तोंच्या पयलें निकाळटा म्हण गाब केली. खबरो सुक्या खर्डाक उजो लागल्लेपरीं घड्येन तोंडाथावन तोंडाक वचोन निमाणे दुल्सीन बायेच्या कानाकी पावल्यो! खबरो दिल्ल्यांक तिणे सत गजाल विवरिली. “पर्को कोणी न्हंय, म्हजोच पूत मनोज ब्रेसतारा दिसा सेमिनरिथावन घरा येता. भयणी सांगाता उलवन बसता. हांव येवंक तडव जाल्यार ताका सेमिनरीक वेळार पावोंक आसा देकून म्हाका मेळनासतानांच पाटीं वेता...” म्हण तिणे सत्त्यान समजयल्यारी खबरो जांवच्यो रावल्योनांत!

“मनूक आमीं पळेवनाये कितें? तो बारीक शिर्पुटो. हो पुडपुडीत युरोपी दुक्रा पिल्यापरीं आसा. चेडूं कशेंय सोभायेची पुतली पळे... आवय कशीय घरा आसाना... प्रायेची खराय...”

“आनी कितें? तिच्या आंगान नवें कापाड पळेयनासतां वर्सां कितलीं जालिंगी! हें कोलेजीक वेताना दिसाक एक फ्याशन! फकत हांडियो घासून दुल्सीन आपल्या दुवेक इतलेंय नेटयत म्हणतायगी तूं?”

***

ज्या दिसा आपल्याच धुवेक “कोणा कोणा संगीं मिर्वोंक तांक्ता...” म्हळ्ळेंगी त्या दिसा थावन दुल्सीन बाय कुडीन आनी मानसीक थरान कुर्वोन्ंच आयली. आपल्या धुवेचेर तिका पुर्तो भर्वसो आसल्लो. तरी सेजारी स्त्रीयांच्यो जिबो अश्योय उलयताल्योकी तिका मरियाचेर दुबाव उदेलोच! उजो नासताना धुंवोर उटाना म्हणोन्यी खबराळ्यां पयकिंतल्या एके स्त्रीयेन सांगल्लें! देकून तिचे भितर मुर्मुरोन आसल्लो उजो त्या दिसा तिणे भायर घाल्लो. हाचो परिणाम मरियाचेऱ्यी दिसोन येतालो. तेंय गुपीत खर्गातालें. एके कुशीन भिगडोन येंवची मांयची भलायकी, अन्येके कुशीन आपणाविशीं फटकीऱ्यो खबरो. ह्या दोनायकी फावोतो परिहार सोदिजे म्हण ज्या दिसा ताका गम्लेंगी त्याच दिसा तें आपल्या आवयक घेवन तिच्या दाक्तेरा सर्शीं पावलें. दाक्तेरान तिका खडक्क ताकीद दिलिकी तिणे संपूर्ण रितीन विशेव घेजे, म्हणजे भायल्या कामाक वचोंकच नजो!

दाक्तेराक मेळोन पाटीं येताना मरियान कोलेच शिकप अर्द्यार्च रावंवचो निर्धार कर्न जाल्लो. कित्या ताका आवयच्याकी वर्तें ह्या संसरांत कितेंच नातल्लें. दूसऱ्यान ताका लोकाच्या खबरांक खाडूं घालिजेच आसल्लें. येदोळ पऱ्यांत `केल्लो खाता, वाटल्लो पियेता' म्हण घडपां कर्तेल्याविशीं गण्णें करिनासतां वोगेच बसल्लें पुरो म्हळ्ळ्या निर्धाराक आयिल्ल्या ताणे ह्याविशीं जायते चिंतून निमाणे, आपल्या आवय संगीं मनुच्या सेमिनरिचो रेकटर बा| फेलिक्स पिंताक मेळचो दीस नमियारलो.

***

तो दीस सन्वार. सगळ्या संसाराक तो हप्त्याचो निमाणो दीस तर दुल्सीन बायेक तिच्या जिण्येचोच निमाणो दीस जावंक पावल्लो! पाटल्या दोन दिसांनी उस्मड चड जावन हांतुळणार आसल्ली ती त्या दिसा सकाळीं उटलीच ना. मरिया तिका उटवंक म्हण येताना तिची कूड थंडगार जाल्ली. तिचे ते कळंक नातल्ले दोळे उग्तेच आसोन दीश्ट अल्तारी कुशीन आसल्ली!

***

सुंर्गारायिल्ल्या पेटेंत दुल्सीन बायेची कूड इगर्जेंत आल्तारी मुकार दवरल्या. मीस जालां मात्र. दुकेसत कुटमाक भुजवंक सेमिनरिचो रेकटर बा| फेलिक्स पिंत उबो जालो. ताणे एक पावटीं मनुचेर आनी अन्येक पावटीं मरियाचेर दीश्ट घाली आनी आल्तारी मुकल्या अत्म्यांक उद्देसून म्हळें “मोगाच्यांनो, मरिया आनी मनोजाक भुज्वोण पाटवंक म्हजेलागीं उत्रां नांत. तांकां हांव देवा अधीन सोडतां. तोच तांकां तांच्या मोगाळ आवयच्या मर्णाचें दूक सोसची तांक आनी तिच्या मोर्णाक कारण जाल्ल्यांक भोगस्सुंक कुर्पा दींवदी. पूण हांव आतां हांगासर उबो आसां तुमचेलागीं दोन उत्रां उलवंक. आदल्याच हप्त्यांत ती आनी मरिया म्हजेलागीं आयिल्लीं. मरियाक मेळोंक येंवच्या एका `अनामीक’ चल्याविश्यांत सेजार्च्या बायलांनी आशार-पाशार कर्च्या घडपां विश्यांत ती मसत दुकेसत जाल्ली. पयलेंच उस्मोडीन कश्टोंच्या तिका आपल्या धुवेच्या व्यभिचाराच्या खोबरांनी पुर्तें कंगाल केल्लें. मरियाक मेळोंक येतालो दुस्रो कोण्ंच न्हंय, बगार ताचोच भाव ब्र| मनोज. आनी मरिया दीसाक एक नवें नवें न्हेसतालें म्हळ्ळ्यालागीं हांव विचार्तां; कोणेंय तरी ताणे न्हेसचें वसतूर खंय थावन घेतल्लें म्हण विचारल्लें आसागी? दुल्सीन बाय दिसाक चाचार घरांनी आयदानां धुवंक, वसतूर उंबळुंक वेताली आनी थंयच्या बायलांनी दिल्लें पर्णें वसतूर हाडन मरियाच्या आंगार घाल्ताली! फकत एकलो `अनामीक’ आनी मरियाच्या आंगार सोबचें वसतूर - हाचेर होंद्वोन कसलीं पूरा घडपां कर्न वाऱ्यार उबयल्यो तुमी? उडास दवरा खबरो केदनांय सुक्या बोंड्येच्या काप्सा बरीं. एक पावटीं बोंडी फुटोन कापूस उबात तर तो खंय पावात म्हण सांगोन जायना. परत तो धर्न पाटीं हाडुंकी जायना. तशेंच तुमी उलंवच्यो खबरो. काना थावन कानाक पावताना तें ‘सू’ आसल्लें सुक्रुंडे जाता म्हळ्ळें तुमीं जाणांत. दुल्सीन बाय आपल्या पोटाच्या भुकेक भियेलिना, तिका ग्रासुंच्या पिडेक भियेलिना, बगार कषटांक तिणें धयरान फूड केलें. पूण ती भियेली आपल्या धुवेच्या चाली विश्यांत आशार-पाशार जांवच्या घडपांक. कित्याक तिचे तसल्या भोळ्या स्त्रीयेक मान-मान्सुगीच पयली. तिच्या आत्म्याक शांती माग्ताना, तुमी केल्ला चूकीक तिचेलागचें भोगसाणेंय मागा. आनी कोणायकी अशें जायना जांव.”

*** - ***

[जनेर, २०१९]

 

बेन्नी टीचर दुभाय: मंगळूरी कोंकणी वर्तुलांत हिका व्हळकनात‌ल्लो तशेंच तिचो मधूर ताळो आयकनात‌ल्लो कोण‌यी ना. वृत्तेन शिक्षकी पूण एक अपुर्भायेची गावपीण, नटन, बरवप, क्वीज, समाज सेवा.. हिच्या तालेंताची पट्टी लांब आसा. २०१८ इस्वेंत पयणारी-वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या विल्पी रेबिंबस स्मारक (कोंकणिंतल्या पयल्या राश्ट्रीय मट्टाच्या द्विलिपिच्या) साहितीक स्पर्ध्यांत हिच्या मटव्या काणियेक हुमेदिचें पयलें इनाम लाभलां.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]