ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್  (ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ’ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾಚ್ಯೊ ಹರೇಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ, ಜಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಬುಕಾರುಪಾಂನಿ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಪಳೆಲ್ಲಿನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ’ಮಿತ್ರ್ ಲೇಖಕ್ ಸಹ-ಮಿಲನಾಂತ್’; ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಗುಪ್ತ್‌ಚರ್ ಇಲಾಖೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನೈತಿಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹಾಂವ್ ಹೆರಿಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ, ಭೋವ್ ಖುಶಾಲಿ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಅನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ ತೊ. ಜಾಯ್ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ, ಖರೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಅನಿ ಮೊವಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್, ತ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ; ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಆನಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಭಗ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ. ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್-ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧ್ಲಿ ಹಕೀಗತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಉಜೊ ಅನಿ ಧುಂವೊರ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್  (- ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್)

ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್, ಮಾತೃ ಧರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಕ್ ಸೆಂವುನ್, ಏರ್‍ಪೋರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಚಿತ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಘರ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ರಿಂಗ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರೀತೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ತೆದ್ನಾಂ 'ಡಾಯಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ' - ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ? ಬಾಬಾನ್ ಫೋನಾರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ - "ಚಡ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಕರುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಳೆ ಪುತಾ, ತೀನ್ ಚಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್, ಆನಿ ಜಟ್ಪಟ್ ಖರಾರ್ ಜಾ. ಎಕ್ಯೆಚ್ ಚಿಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ....." ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಊಬ್ ಚರ್ಲಿ, ಮನ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ತರುಣ್ಪಣ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ!

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ತರುಣಿಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಂ ನ್ಹಯ್? ಏಕಾ ಗುಣೇಸ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ನವ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಮ್ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್, ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಚ್ಯೆ ಉದ್ವೇಗ್, ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಚೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಭೊಗಾಪ್ ....

ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಬಾಬಾನ್ ಘರ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಪೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಕರಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಜಾಲ್ ಪೆಟುನ್ ರೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಕಾಜಾರಾಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಚೆಡ್ವಾಕ್ `ಸಿಲೆಕ್ಟ್' ಕರ್ಚೆಂ, ಖರಾರ್ ಪತ್ರಾರ್ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ ಮುಕಾರ್ ನವ್ಯಾ ಸೂಟಾರ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ `ಸುಖಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಖಾಂತ್ .....' ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ!

ನಂತರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಮೊಗಾಳ್-ಮ್ಹೊಂವಾಳ್ ರಾತಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಸಾರುನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ .....

ಗಲ್ಫಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮನ್ ದುಃಖಿ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾ. `ನಿಕಳ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದುನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾಜೆ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪಾಜೆ, ಗರ್ಮೆಂತ್ ಘಾಮೆಜೆ, ರಗತ್ ಆಟ್ತಾ ವರೇಗ್ ಘೊಳಾಜೆ, ಚಡಿತ್ ಜೊಡಿ ಖಾತಿರ್ `ಓವರ್ ಟಾಯ್ಮ್' ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಜಿವಾಚೊ ಭೊಂಗಸ್ತಳ್ ಕರಿಜೆ. ರಾತಿ ಎಕಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮುಲೊ ಸೊದುನ್ ನೀದ್ ಕಾಡಿಜೆ. ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ಭೊರುನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಭಯ್ಜೆ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ-ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರಯ್ಜೆ. ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ರಡೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ತರ್‍ಯಿ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸುಖಾನ್ ಆನಿ ಮಜೇನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ, ಫಟ್ಕಿರೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾತಾ. ನಾ ತರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೆಡ್ಕೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಜೆಚಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ, ಸಯ್ರಿಕ್ ಲಾಗ್ಚಿ ನಾ, ಹೊಕಲ್ ಲಾಭ್ಚಿ ನಾ ಆನಿ ಲಗ್ನಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ತೀಸ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ. ತಾಂತ್ಲೆ ಧಾ ದೀಸ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಸಂಪ್ತೆಲೆ. ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಗಡ್ಬಡೆಂತ್ ಸಾರುನ್ ವೆತೆಲೆ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಭೆಟ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ-ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲೆ. ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂಯ್ ದಾ-ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಸಾರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ. ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೀಜಾ ಕರವ್ನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆಸಾಧ್ಯ್.

ಪೂಣ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದ್ತಾನಾ ಬಾಬಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.

ನಜೊ, ಫಟಿಂನಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಫಸಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಸರ್ವ್ ಸತಾಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಪಿಂ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಜೀವನ್, ಆತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಗೂಣ್-ಶೆಗುಣ್ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ನೊವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಐಟಿಐ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಪೋಲಿಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಮಾರಾಮಾರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೋಗ್-ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ಲಿಡಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೇಳ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ವ್ಹರುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗಾಜೆಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಫೊನಾಚಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬ್ಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಟೆಕ್ಸೆಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

*****

ಆನಂದಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಾಟವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಹಳೂ ರಿತಿನ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್‍ಯಿ ತಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಚೆಡುಂ ಬಾರಿಚ್ 'ಮೋಡರ್ನ್' ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ. ತೇಂವೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕಸಲಿಂಚ್ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಖರಾರ್ ಪತ್ರಾರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ.

ಕಾಲ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಘರ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏರ್‍ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಕಾರ್ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಖಂಯ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊಂಚ್ ಬಾಬಾನ್ ಚಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಳಾಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ - ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ, ಮರ್ಯಾದಿತ್-ಗೌರವಿತ್ ಅನಿ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಕೃಷಿಕ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ. ಪ್ರಾಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್, ಬಿಎ ಶಿಕೊನ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶೋಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಗುಣಾಂನಿ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಶೆಗುಣಿ-ದೇವಿ, ಸಾದೆಂ, ಮಾಸೂಮ್ ಸುಂದರ್ ವದನ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಆಂಗಾಂಗ್ ..... ಸತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ `ಸೆಕ್ಸೀ'!

ಹಾಯ್! ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆತಾಂಚ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ `ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಮ್ಸರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ತಶೆಂ ಭಾವೊಜಿಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್‍ಯಿ ತೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತೆಂ ಹರ್ ರಿತಿರ್ ಸೊಬ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ `ಹಾಂ' ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸಾಂ, ಪಾಂಚ್ ಆಂಕಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆತಾಂ, ವರ್ಸಾಕ್ ದೇಡ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಯೆತಾಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಏರ್‍ಕಂಡಿಷನ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂ ಆನಿ ಲಗಿನ್ ಜಾತಚ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಕಾಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಟಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂಯ್ `ಜಾಯ್'್ತ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ನೀಜ್ ಹಕೀಕತಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಖರಾರ್ ಜಾತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಲೀಯತಾ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಫಟ್ಕಿರೊಂ, ಘಾತ್ಕಿ, ಡೋಂಗಿ, ಭಿವ್ಕುರೊಂ, ಪೊಳ್ಕುರೊಂ ಜಾಲೊಂ.

*****

ಮೊಗಾಚೊ ಹಾಸೊ ವೊಂಕೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಆತರ್ವಣಾಂ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಲಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ಸುಖ್ ಆಮಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜೆನೆಲಿನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೊಕಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಕರುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೂನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ.

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ದೀಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಜಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೋವ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಅಚಾನಕ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಓಲ್ವಿನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ.

ಓಲ್ವಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ವಾ ಇಷ್ಟ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್. ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಧಾವೆ ನಂತರ್ ತೊ ಕೋಲೆಜಿಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಐಟಿಐ ಕರುಂಕ್. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸಾವ್ದಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಎಕಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಪೋಲಿ ಪರಿಂ ತೊ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಗಲ್ಫಾಗಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ನೋಟ್ ಖರ್ಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪೋಕೆಟ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ ನಿಪುಣ್. ಬಿಂದಾಸ್-ಖುಶಾಲಿ, `ಲಾಯ್ಫ್ ಜೋಲಿ' ಕರ್ಚೊ.

ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆದರಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಬಾಬ್ ಬರೇಂ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಓಲ್ವಿನಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ'ಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ನಾ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವೊವ್ಳಿಕ್ ದಿವ್ಯೆತಿ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ `ವಿಶ್' ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ. ಹಾತಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಸಲಿಗೀ ಪೇಕೆಟ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆಯೆರ್? ಗಿಫ್ಟ್??

"ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಫುಗಾಪ್ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂಗೀ ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ?" - ಮೇಟ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮಸ್ಕಿರ್ಯಾಂನಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ನಾರೆ ಪುತಾ, ಯೆತಾನಾ ಪೋಟ್ ತೊಂದ್ಯಾ ಪರಿಂ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಚ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಘಾಲುನ್ ಜಿರಯ್ಲಾಂ!" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಆನಿ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಓಲ್ವಿನಾನ್ "ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಪೇಕೆಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊದ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಪೇಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಓಲ್ವಿನಾನ್ ಸ್ಕೊಚ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ! ತಿ ಟೀಪೋಯ್ಚೆರ್ ದವರ್ತಾನಾ ಬಾಬ್ ಲುಂಗಿ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಜೆನೆಲಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ -
ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಓಲ್ವಿನಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ತೆಂ ಬಾಗ್ಲಾರ್‍ಚ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ!!!

ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಓಲ್ವಿನ್‍ಯಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾಚ್ ಫರಾ ಹುಳ್ವುಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಏಕ್ ದುಬಾವಿ ಬೋಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ.

"ಅರೇ, ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳ್ಕಾತಾತ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಮೂ!" - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬ್ ಹಾತಿಂ ತೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್. "ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನವೆಂ ಸುನ್‍ರೇ ಪುತಾ" - ಬಾಬಾನ್ ಓಲ್ವಿನಾಕ್ ಜೆಲಿನಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

"ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ ಆಂಕಲ್" - ಓಲ್ವಿನಾಚೊ ತಾಳೊ ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆನೆಲಿನಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಭಿವ್ಕುರೊ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೊ.

ಹಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಂಗಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪುಣ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ? ಹೊ ಓಲ್ವಿನ್ ಪೋಲಿ-ಮವಾಲಿ, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಝಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಬೇವಾರ್ಷಿ! ಹೊ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಯ್ ಜೆನೆಲಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾಯ್ .....?

ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆನೆಲಿನಾಚೆಂ ಛಾರೊ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ವದನ್ ಹ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಗ್ಡೊ ಕರುನ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಓಲ್ವಿನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಘಡಿಯಾಂ ವರೇಗ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸದಿಳಾಯ್ ಹಾಡ್ಲಿ -

"ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ? ಉಡಾಸ್ ಕರ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ `ಯೂತ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್' ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್ ವರ್‍ಭರ್ ಸೊದ್ತಾಲ್ಯಾತ್?"
ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ `ವ್ಹಯ್' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಉಬಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ತಾಚೆಂಚ್ ಚಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಹೆಂ ಜೆನೆಲಿನ್" - ಓಲ್ವಿನಾಚೆಂ ತೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾದಾನೆಚೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡಿಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. "ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ" - ಓಲ್ವಿನಾನ್ ಕುಡ್ಸಿತಾನಾ ಜೆನೆಲಿನ್‍ಯಿ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸದಿಳಾಯ್ ಭೊಗುನ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ವಾತಾವರಣ್ ನಿತಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಶಮನ್ ಜಾಲೊ. ಓಲ್ವಿನಾನ್ ತಾಕಾ `ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಧರುನ್ 'ಥೇಂಕ್ಸ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ಚಿರ್ಡುನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ವಾಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಓಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ತೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲ್ಲಿ. `ವಾಯ್ಲೆಟಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್‍ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಹಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ'. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೋತ್ಲ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಜೆನೆಲಿನಾನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ `ಪೋರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಯ್' ಚಾಕ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಂಬುಡ್ಲೆಂ. ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಾಲ್ ಘೊಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಭೊಕಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹಣೆ ಬರಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ.

ಖುಶಾಲಾಯ್, ಗಪ್ಪೆ, ಪೊಕ್ಳೆ, ಬಂಡಲಾಂ, ವಿನೋದ್, ತಮಾಸೆ ಆನಿ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆ ಓಲ್ವಿನಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ನದರ್ ಜೆನೆಲಿನಾಚೆರ್ ದವರ್ಲಿ ತರ್‍ಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ನದ್ರೆಂ-ದಿಷ್ಟಿಂನಿ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾ.

ಓಲ್ವಿನ್ ಜೆವ್ಲೊ, ರಾತಿಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.


ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ. ತರ್‍ಯಿ ಜೆನೆಲಿನಾಚೆಂ ಪಾರ್ಕೆಂ-ಪಾರ್ಕೆಂ ವರ್ತನ್, ಪೊಳ್ಕುರ್ಯಾ ಪರಿಂಚೆಂ ನಟನ್, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಬೆಜಾರಿ ವದನ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಸಿತ್ ಚಲನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಕಶೆಂ ವಿಚಾರುಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುನ್ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಫುಟ್ ಹಾಡಂವ್? ಜೀಣ್ ಭರ್ ರಡೊನ್ ಪಾಶಾರುಂ? ಖಂಯ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

*****

ದುಃಖಾಚೊ ವೊಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಏರ್‍ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಕರುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚಾಜೆ, ಜೊಡಿಜೆ, ಘೊಳಾಜೆ, ಕಷ್ಟಾಜೆ, ಘಾಮ್ ದೆಂವಯ್ಜೆ, ಜೀವಂತ್ ಮೊರಾಜೆ!

"ವೆಗಿಂಚ್ ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವೀಜಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ'ಬಾ" - ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಮಾರುನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭುಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂಕ್, ಕುಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧುಸ್ಪಟಾಯೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ದುಃಖಾಂ, ಬೆಜಾರಾಯ್, ರಾಗ್, ದುಬಾವ್, ಮಸೊರ್, ಹಗೆಂ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ತಾನ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಯಮಾಕ್ ಅಸಹಾಯಕತೆಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊಂ. ಫಸ್‍ಲ್ಲೊಂ!

ಆಮ್ಸರಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ!

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ತಸಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಚಿ ಸಲ್ವಣಿ!

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಾರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸಾಕಾಳ್ ಜಾತಾನಾ ಓಲ್ವಿನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೆನೆಲಿನಾಚೆಂ ಪಾದ್ದೆಂ-ಪಾದ್ದೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ -

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ `ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಾ'ಕ್ ವಾಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಚೆಡೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಅಚಾನಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ನಾಚಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?" - ತಾಣೆಂ ಕಠೀಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ಮಾಗಿರೀ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಓಲ್ವಿನಾ ಆನಿ ಜೆನೆಲಿನಾ ಮದೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ ತೆಂ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜೆನೆಲಿನಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ -

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಡ್‍ಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲಿಂ. ಓಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಧಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೆಲಿನ್‍ಯಿ ಎಕ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!!!

ತೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ `ವಿಶ್' ಕರುಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮಾಲಿ ಕರುನ್ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ!

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ. ಫುಡಾರಿತ್ ಜೀವನಾಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಧ್ವಂಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

`ತುಜ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ' - ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಹೊ ಓಲ್ವಿನ್ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ `ಬ್ಲೇಕ್ ಮೇಯ್'್ಲ ಕರ್ತಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಜೆನೆಲಿನಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾನ್?

ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆತಾಂ. ಪೂಣ್ ಅನಿಕ್‍ಯಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಓಲ್ವಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪರತ್ ಸಂಬಂದ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರಿತ್ ತರ್? ಹಾಂವೆಂ ಒಗೊ ಬಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಂಪೆಂ?

ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಓಲ್ವಿನಾಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಸಹಾಯಕತೆಚಿ ಗಡ್ ಹಾಂವೆಂ ಉತ್ರಾಜೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

"ತುಕಾ ಜೆನೆಲಿನಾಚಿ ಕಶಿ ವಳಕ್?" - ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

"ಅಳೆರೇ ಮನ್ಶ್ಯಾ ......" ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ - "..... ತುಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ವ್ಹಯ್‍ಮೂ? ತ್ಯಾ ಘೊವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆಗೆರ್ ತುಂ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ತುಂ ತಾಂಗೆರ್ ಕಾಂಯ್ ತಿಚ್ಯೊ ಪೊಪಾಯೊ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಆನಿ ಆಯ್ಕ್, ತುವೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಲಿಡಿಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ನಿದೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಝರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ `ಫ್ರೆಶ್' ಚೆಡುಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ?"

ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

"ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಧಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಿರಯ್ತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಧಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ಹೊಕಲ್ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ? ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ದಿತಾಯ್? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ದಿಸಾಂನಿ ತುಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಯ್, ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ತೆಂ `ಗೆಲ್ಲೆಂ' ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ? ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶಿ ಕರುನ್ ಘೆತಾಯ್? ತುಜೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರಾನಾಂಯ್, ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಲೊಯ್. ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೀಗಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲುನ್ ವಚೊಂಕ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್‍ಚ್ ಥಾಲೆಂ ಘಾಲುನ್ ವಚೊಂಕ್‍ಯಿ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್‍ಯಿ ತುಜಿ ಪರಿಗತ್ ತುಕಾ ಸೊಡಿನಾ. ವ್ಹಯ್ ಮೂ?"

ಮ್ಹಜ್ಯಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಒಪ್ವೊಂಚೆ ಪರಿಂ ಉಬಿ ಹಾಲ್‍ಲ್ಲಿ.

"ತಾಚಿ ಪರ್ನಿ ಕಥಾ ಉಸ್ತಿ ನಾಕಾ. ತುಜೀಯ್ ಆದ್ಲಿ ಕಥಾ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್. ತುಮಿ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ, ತೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತೆದ್ನಾಂ `ನಿಸ್ಕಳ್' ಚಲಿ ಸೊದುಂಕ್ ತುಕಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ-ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ-ವಿಚಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಡ್ಲೊಯ್. ತುಕಾ ಏಕ್ ಹೊಕಲ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಏಕ್ ಸುನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ - ಮೆಳ್ಳಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಏಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೇಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಚೆಡುಂ 'ತಸಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ' ಆನಿ 'ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ಕಿ' ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್? ತುಂ ಪುತಾ ಖಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್?"
ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಉರ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್?

"ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಧಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಝಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಅಸೊಚ್ ರಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್? ಕೆದಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್? ತುಜೆಂ ತೆಂ ಲಿಡಿಯಾಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ. ತೆಂ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಮೇರಿಕಾಗಾರಾ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ತೂಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ, ಜೆನೆಲಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಜಾತಾಂರೇ. ಕೊಣಾ ಎಕಾ ನಿಸ್ಕಳ್-ನಿತಳ್ ಝರಿಂತ್ ವಾ ಫುಡ್ಕರ್ ಮೊಡ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್, ನಾ ತರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಕೊಸುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಲಳೊಂಕ್ ನಶಿಬಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಜೆನೆಲಿನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲಾ, ತುವೆಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಪನ್ರ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ತುಮಿಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ವಾಂಕ್ಡಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್, ದುಬಾವಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್, ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡುನ್, ಪಾತ್ಕಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಫುಟ್ ಹಾಡಯ್ನಾಕಾ!"
ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮೌನತೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಶಾಂತ್ ಮನ್ ಧುಸ್ಫಟ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಶಿಂತಿದ್ ಫಾಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ, ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅಸಹಾಯಕತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಫಕತ್ ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಜೆನೆಲಿನಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರುನ್ ..... ತೆಂ ಪರತ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ..... ತಾಣೆಂಯ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಚೊನ್, ತೆಂ ಪರತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ .....

ಫಕತ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿತ್.

****** ******

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2017]

 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಹಾಚ್ಯೊ 218 ಕಥಾ/ವಿನೋದ್-ವಿಡಂಬನಾಂ, 225 ಕವಿತಾ, 341 ಲೇಕನಾಂ, 150 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ', ತಶೆಂ 35 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ 5 ಸಾಂಕಳ್ ಲೇಕನಾಂ, 101 ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ 1200 ಚ್ಯೆಕೀ ಚಡ್ 'ಹಾಸ್ಕುಳೆ' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ 'ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ' ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಚಿ 1972 ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ 5 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿಂತ್‍ಯೀ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಏಕ್ ಅಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ (ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ, ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುಲ್ರ್ಯೊ - ಹಾಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾ 20 ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ `ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ' ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಸ್ತ್ 10 ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 'ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ' ಆನಿ 'ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ' - ಹಾಚ್ಯೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 'ಆಮ್ಶೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ' ಆನಿ 'ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ತಾರಾಂ' ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಹಾಚ್ಯಾ ಅವಿರತ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಕಾ 2012 ವರ್ಸಾಚಿ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ತಶೆಂ 2016 ವರ್ಸಾಚಿ `ಕೊಂಕ್ನಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. `ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್’ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚೊ ಗ್ರೇಶನ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, ಕುಡುಪು (ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜ್) ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]