ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ವ್ಹಾಳೊ [ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್]

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನುನಾಂಚೊ ದೇಸ್, ಆಮ್ಚಾ ದೇಸಾಂತ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ದೇಸ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ದೇಸಾಚೆಂಚ್ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಸಾಂತ್ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನೂನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ದೆಸ್ವಾರ್‍ ಆನಿ ಅನ್ವಾರಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಹುದ್ದೆ/ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ’ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾತಾ ವಾಗ್’.

ಏಕ್ ಜಾಗಿ ಸಮಾಜ್ ಉಭಿ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್/ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಪಯ್ಲೊ ಜವಾಭ್ದಾರ್. ಪುಣ್ ’ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ’, ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ’, ’ಕೊಣ್ ಹುಂಗ್ತಾ’, ವ ’ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೌದ್ದಿಕ್ ಲೆಕಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಪರಿಂ ಆಮಿಂಯ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ದೆಕುನ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಚ್ಚ್ ಘೊರೆತಾತ್, ಆನಿ ಆಮಾಸೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುನವೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲೆ ಬೋಲ್ಸ್ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧುಂಪಯ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜೆಮೆಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಘೊರೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ನಿದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜುನ್, ತಿ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಾಂಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಆಸಾ. ಆಸ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನಾಸಾತ್, ಅನಿ ಕಾಂಯ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪೊಣ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಹೊ ಸಹವಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ’ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್’ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊ ಬರಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಪ್ಲಿ ಆವಯ್‌ಭಾಸ್ ದೆಕುನ್ ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಬರಯ್ತಾ, ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ, ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ.

ಆಮಿ-ಅಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಅಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮಾಣ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೂಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಕಾಚ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ]: ವ್ಹಾಳೊ... [ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್]

ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ವರಾಂ ಪಾವ್ಣೆ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂತ್ ಭೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಲ್ಲುಚ್ ಮತಿಂತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್...

ರೆಸ್ಪೆರ್ ಸಾಡೆಧಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್? ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಗೇಟಿಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನೋವ್ ವಾಜೊಂಕ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಸಾಂತ್. ಸುಕ್ರಾರಾ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸೊಮಾರಾ, ಬುಧ್ವಾರಾಂನಿ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾನ್‌ಭುಕ್ ಥಾಂವ್ತಾ ತರ್ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂತೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಂತಾಪ್ ಯೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂತ್ ಜಮ್ತಾಗಿಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.. ನೋವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ತಾ.

ಕಾಲ್‌ರಾತಿಂ ರೊಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಗಯ್? ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಖಾಸಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬಾಪ್ಲೊ ಅಪುಣ್ಂಚ್ ವಚೊಂಕ್‌ನಾ ತರ್ ಕೊಣೆ ವೆಚೆಂ? ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್‌ಯೀ ವಚೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್? ವಲ್ಲು, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ತಿ ಚುಚುಂದ್ರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಕೊಣ್ ಭುತ್ ಯೇತ್? ತಾಣಿಂಚ್ ರೋಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊತುನ್ ಮಾಗಿರ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾಂತಾಸ್ತೆಲಿಂ ನಾಚೊಂಕ್ ಕೊಣೆ ಶಿಕಯ್ಜೆಗಿ? ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ಣೆಂಚ್ ಪಳೆಲಾಂನೆ? ಆಪ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊಗಾಯ್? ವಾಲ್ಲು ಪುಣಿ ಕಾಡಿತ್ ತರಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚಿನಾ.

ಪೋರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ನಕ್ರ್ಯಾಳಿ ಬಾಯ್ಲ್.. ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪಾದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅನಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.. ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಅಪುಣ್ ಮೋವ್ ಪಡೊಂಕ್ ನ. ನಾ ತರ್, ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಲಯ್ತಿಂ. ಆನಿ ತೊ ಫಟಿಂಗ್ ನೊವ್ರೊ ಉರೊಂಕ್ ತಾಕಾ.. ಯೇಂವ್ಕ್ ಲೆಗುನ್ ಫುಟ್ವೊಂಕ್ ನಾ.

ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಳ್ದಿರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾರ್ಲ್, ಪೊಪ್ಳಾಂ, ಸೂಂಬ್, ಮಾತ್ಯೆಮೊಡ್ಕೊ, ಚುಟ್ತ್ಯಾಗೊಡಾಚೆ ಆನಿ ದಾಲ್ಯಾಂಚೆ ವೆವ್ಹಾರ್ ಸಂಪೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಸರ್, ಕೆಳಿಂ ವಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮುಡ್ಲಾಗಾರಾಂ ಗಂಪುಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ರಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ರಾಮ್ದ್ವಯೆಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಮುಂಗೆ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಬಾವ್ಕಟ್ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಮೊಗೊರ್ಲಿಂ ಖುಬೆ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ನಾತ್ ತರ್‍ಯೀ ಅಪ್ಣೆಂ ವಾಲ್ಲುಕ್ ಸಾಮ್ಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.. ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಚೊ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್‌ಂಚ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಯ್ರ್ ಸರೊಂದಿ. ಆಯ್ಕಾಲೊ ತೊ? ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚುನ್ ಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಭಾದ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲಾಂ ಖಂಯ್.. ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲಾ... ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗಿ? ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೊರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಏಕ್ ಸೊಭಾಯ್‌ಗಿ? ಜರ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಫುಟ್ವನಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಫುಟ್ವನಾ.. ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚೆಬರಿಂ ನಾ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಗೆಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಘೊವ್‌ಬಾಯ್ಲಾಂ ಲುವಾದಾಕಡೆಂೆಂ. ಮಿಂಗುಕ್ ಅಪ್ಣೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಘಟ್ ರಾವ್ಲೊ. ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕಡೆ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ರೊಸಾಕ್ ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್? ಆಮ್ಚೊ ವಾಡೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಸೊಚ್. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಬರೊಚ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತೆಚೆರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಲ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್.

ಖುಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೆಂಬೊರಿಂಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಬರಿಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸಾ ಲೆಕಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್‍ನಾಂತ್? ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಗಾಯ್? ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಗಲ್ಫಾ...

ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಂಂಚ್‌ನೆ ತೊ ಇತ್ಲೊ ಉಡ್ತಾ? ಹಾತಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಪಯ್ಲೆ. ಎದೆಶ್ಯಾ ಪಿಂಗಿಪೆಟೆಬರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾ? ಬಾಯ್ಲ್‌ಯಿ ಅಶೆಂ ಸುಕ್ಯಾ ತಾಟ್ಯಾಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಗೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಹಂಕಾರ್?

ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಡಾಮಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗಿ? ಫೊಂಡಾ ಮಧೆಂ ಜಲ್ಲಿ ಆನಿ ಡಾಮರ್ ಸೊಧಿಜೆ. ಕಂತ್ರಾಟಾಚೊ ಬೊಣ್ಕೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಾಂದುನ್ ಫೊರ್ಡ್ ಐಕಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಡಾಮರ್ ವೊತಿಜೆ ಮ್ಹಝ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಚಾಯ್ತೆಕ್ ಜಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ಭಗಾತ್ ತೆಂ ದೇವ್..

ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಧಾನ್. ಸಿಸಿಲಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊಚ್ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಯೆತಾ. ತವಳ್ ತಾನೆಂ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರೊನ್, ಆಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಂಪವ್ನ್ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರಾದಿತಾನಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಅಪುರ್ಭಾಯ್! ಅಪುಣ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚೊ ನವೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಲುಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್‍ವೊನ್‌ಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕಾಮಾಂತ್ ಬಟ್ಲೆರ್ ತರೀ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ. ತೊ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆಮ್ಚೆ ಶೆಳೆಲ್ಲೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾಡ್ಲಾ. ಮಾಗ್ಣಿಂ ಉಪಾಸ್‌ಯಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ ಲುಕಾ.. ಭಾಗಿ ತೊ ಬ್ರದರ್ ಲುಕಾ.

ಸುರ್ಯೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಸಾಡೆ ನೊವಾಂಕ್‌ಚ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೋತ್ ಆನಿ ಧಗ್ ತರ್ ಧೊನ್ಪಾರ್‌ಭರಾಚಿ ಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಶಿಲುಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮಾಡೊವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂನಿ ಮಾರೊಗ್ ಚುಕಯಿತ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್‌ಯ್ ಸಾಯ್ಕಲಾರ್‌ಚ್ಚ್ ವಚಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಬಸ್ಸಾ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

"ಪುತ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ನಾಂಯ್‌ರೆ ಗ್ರೆಗೊರಿ?" ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಿಂದ್ರಿತಾಳ್ಯಾನ್, ಘಾಯಾಚೆರ್ ಮೀಟ್ ಸಾರಂವೆಬರಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಾವಾನಸ್ತಾಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮಾಡೊವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ದಲ್ದಿತೊ ಖಂಯ್ಚೊ, ವಾಟೆರ್ ಯೆತೆವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪೂರಾ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗತ್ ಜಾಲಿಮು..

ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಕ್ ಉಭೆ ಕರ್‍ತಿತ್. ನಾತ್ವಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಲ್ಲು ಅನಿ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಉರ್‍ಲಿನಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬಾಪ್ಲೊ ಅಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ಅಪ್ಣಾಚೆ ಬೆಸಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಜಾರಾಜ್ ಭಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಿ ತಾಕಾ? ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್‌ನಾ. ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ನೆ.. ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂಚಿ ವೋಡ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತಾಂತು ಚದ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಚ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಬಳ್‌ನಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಹಾಜ್ರಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್.. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ನಾ ತರ್..? ದೇವ್‍ಚ್ಚ್ ಪಳೆತಲೊ ತಾಕಾ. ವರ್ಸಾಭಿತರ್ ಕಾಜರ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಚೆನಾಂ ಕಿತೆಂ? ಬ್ರದರ್ ಲುಕಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ.. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ತೆಸಾಂವಾಂ ಪಾಸತ್ ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರ್ತಾ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಪಾವ್ತಾಂಚ್ ಸಿಸಿಲಾಚಿ ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಡೆಸಾತಾಂಕ್ ವಾಲ್ಲುನ್ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಬರೊ ಆಸಾ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಹಾಂಚೊ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಟ್ವೊಂಕ್‌ನಾ. ಕಾಲ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಭೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆತಾಂ ಕಾಜಾರಾಕ್‌ಯಿ ಯೇನಾ ತರ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಚಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲಿಂ ವಿಚಾರ್ಚಿಂನಾಂತ್‌ಗಿ? ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂತು ಪುರಾ ತೆಂ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್‌ಂಚ್ ಉದೆಂವ್ಚಿಶಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘದಿಯೆ ಕಸೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ತೆಂ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಲ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್..

ಮಿಂಗು ಯೇವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ವೆಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ತೊ ಜೆರ್‍ಮಿ ಎಕ್ಲೊ ಗೆಲಾ ಖಂಯ್. ಲಜ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ನೋವ್ ವಾಜ್ತಾನಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಸಿಸಿಲಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಕಾಜಾರಾಜ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಖಂಯ್ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ. ಅಪುಣ್ ಪುಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಘಾಲ್ತೊಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಫಟಿಂಗಾಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಹೊ ಏಕ್ ಕಳಂಕ್. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂಕ್ ಕಸೊಯ್ ಯೇನಾ.. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಉಳ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ತಾ. ದೆವಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ತೊ. ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೊನಾಂಗಿ ಪಳೆ.

ಪುತ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ವಾಳ್ಚೆಬಾಜಿಯೆಸಂಗಿಂ ಖುಬೆಭರ್ಶಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕದಿಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್! ಖಾಶಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘದ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ವಿಸರ್‍ನ್ ನಾಚ್. ನಾಚೊಂದಿ.. ನಾಚೊಂದಿ.. ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪೆಂಕಾಟ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಪಳೆ.. ಆನಿ ನಾಚ್ ಪಳೆತೆಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಕೋಣ್? ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ, ಚುಚುಂದ್ರಿ ಭಯ್ಣಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಪೂರಾ ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಸ್ತೆಲೆಂ. ಖಾಸಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಆತಾಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ, ವಾಲ್ಲು ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ನ್ಹಯ್, ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಪರ್ದೆಶಿಂಚ್ ಜಾತಿತ್. ಕಿತೆಂ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಸಾತ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್?

ಫಟಿಂಗ್ ಚೆಡೊ ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಗೆರ್‌ಚ್ಚ್ ರಾವೊನ್, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯ ಉತ್ರಾಕ್ ಬಾಪ್ಪೊ ಬಾಪ್ಪೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ.. ಕಾಜಾರ್ ತುವೆಂಚ್ ರಾವೊನ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಜೆ ಬಾಪ್ಪೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಯ್‌ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಶೆಂ ಘರಾ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊನಾ ಚೋರ್ ಖಂಯ್ಚೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಬರ್‍ಯಾ ಕಂಪ್ನೆನಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಯ್ ತಾಕಾ. ತೊಚ್ ಹಂಕಾರ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ರೆಸ್ಪೆದ್, ದೆವಾಚೆರ್ ಭ್ಯೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸತ್?

ಜೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ ಲಾಗಾನಾ. ಲಾಗ್ಚೊ ತರ್‌ಯಿ ಕಸೊ? ಪುತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಘರಾ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸಿಸಿಲಾಕ್‌ಯಿ ಸಮಧಾನ್ ನಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್? ಸಾಂಜೆರ್ ಕಶೆಂಯ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಅಸಾ. ತಾಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸಂತೊಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕ್‍ಯಿ ದುಸ್ರೊ ನಾ.

ಅಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ ವಾಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ ಅಪ್ಣಾಕಡೆಂ. ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂಚ್ ಹಾಬಾ. ಹಾಂವೆ ನಾ ಮ್ಹಳಾಂಗಿ? ಆತಾಂಯ್ ಜಾಗೊ ತಾಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್? ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘೊಳೊನ್, ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣೆಂಮು? ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಅಪ್ಲಿ ಚೂಕ್‌ಗಿ ತರ್? ಮಾಡ್, ಮಾಡಿಯೊ ಲಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ? ನಾರ್‍ಲ್, ಪೊಪ್ಳಾಂ ಖೆಲ್ಯಾಂತ್, ವಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಬಾ.. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ?

ಕೆದ್ನಾಂ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನ. ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ವರಾಂ ಚ್ಯಾರ್. ಜೆರ್‍ಮಿ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ತೊ? ರಸ್ತೊ ಮೆಜುನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತುನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಗೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ. ದಿಲ್ಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಪಿಯೆಲೊಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ ಹೊಲಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾರ್ ಆಸಾ. ಸುಧಾರ್ಚಿ ಜಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಬಾ ಹಿ, ಪಿಯೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾತಲೊಗಿ ನಾ ಪಳೆ.

"ಗೆಗ್ರೊರೆ.. ಯೆ ಗೆಗ್ರೊರೆ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರ್‍ರೆ.. ಕಹಲಿ ಗೊವ್ಜಿ.. ಕ.. ಕಹಲಿ.. ಗಮ್ಮತ್.." ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾ ಬೆಬ್ದೊ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಜೀಬ್ ಲೊಳ್ತಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲಿತ್ ಯೆತಾ... ಲಜ್ ಖಂಯ್ಚಿ. ಅಪ್ಣವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ.. ನಾ ಹಾಬಾ.. ಹ್ಯಾ ಬೆವ್ಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ?

"ವಾಲ್ಲು ಸೊಜಾನ್ ಪುತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಗಡ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.. ಕಹಲಿ ಗಮ್ಮತ್.. ಕಹಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.. ಜೆವಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆವಾಣ್.. ಇಟ್ರಾಶೆ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ನಶಿಬ್‌ನಾ.. ಆಯ್ಕಾಲಾಯ್‌ರೆ ಗೆಗ್ರೊರೆ? ಆಯ್ಕ್‌ರೆ.. ಕಹಲಿ ಗಮ್ಮತ್"

ಪಿಂವ್ಡೊ ಸಾಮ್ಗೊನ್‌ಚ್ಚ್ ವೆತಾಲೊ.. ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂದಿ.. ಕಿಡೆ ಪಡೊನ್ ಮೊರೊಂದಿ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ತೆಸಾಂವ್ ಬ್ರದರ್ ಲುಕಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾಜೆ.. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ನಾ ತರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ದೋನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬೆವ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಲೊಂ. ಆತಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಫಯ್ದೊ ನಾ. ಜಮಾತೆಕ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವಾಜೆ.

****** ******

[’ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ’ರೆಂವೆರ್ ಫುಲ್ಲೆಲಿಂ ಸಾಳ್ಕಾಂ’ ಬುಕಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ’]

[ದಸೆಂಬ್ರ್, 2016]

 

ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿಶೂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ, ಕೊಣಾಕ್ ನಟ್, ಕೊಣಾಕ್ ಸಂಘಟಕ್, ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲೊ ಪುಣ್ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕವಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ತಾ. ಲೇಖನಾಂ, ಕವಿತಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಹಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ. ’ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೂಕ್, ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಬುಕಾಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]