ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಕಾಲೆಜ್ ಮೇಟ್  [ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಚಿ ಕಲಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್.

ಹಿ ಸಾದಿ ಕಾಣಿ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವಾರಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂಹುಜಿರ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ. ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಕಾಲೆಜ್ ಮೇಟ್  [ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

"ಮಮ್ಮಾ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್. ವೇಳ್ ಜಾತಾನೆಂ. ಬಾರಾಂ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ".

ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೊ ದರ್ವಡ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ತಸೆಂ ದರ್ವಡೊಂಕ್‍ಯ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಆಜ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ಚೊಚ್.

"ಜಾಲೆಂ ಪುತಾ..ಹಾಂವ್ ರೆಡಿ. " ಜೊರ್ಡನ್ ಆನಿ ಡೆಡಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್‍ಮೂ?.

ವ್ಹಯ್ ಮಮ್ಮಾ ಡೆಡಿ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಕಾರ್ ಪುಸುನ್, ಫುಯೆಲ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾ.

"ಚಲ್ ಪುತಾ ಯಾ"..

ಆಮಿಂ ಚವ್ಗಾಂಯ್ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂತ್ ರೆಮಿಂಚ್ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

ದಾಕ್ಟೊ ಪೂತ್ ಜೊರ್ಡನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಟೊನಿ (ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ), ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸಾಂತ್ ರೆಮಿ ಆನಿ ಜೊರ್ಡನ್ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಆಮ್ಚೆ ದಿವೆ. ಬಾರಿಚ್ ಮೊಗಾನ್ ತಾಂಕಾ ಆಮಿ ಪೊಸುನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಟೊನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಅಮ್ಚೊ ವಡ್ಲೊ ಪೂತ್ ರೆಮಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಹಿವಾಟ್ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಟೊನಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾಲೊ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಟೊನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಊಣೆಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೋಗ್ ಭರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಹಾಂವೆ ತೊ ಮೋಗ್ ಆನ್ಬೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ತಾಚೊ ಖರೊ ಆನಿ ವಿಸ್ವಾಶಿ ಮೋಗ್ ಹಾಂವ್ ಜೀರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಟೊನಿಕ್ ತೊಚ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್‍ಂಯ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಸಿ ನಾ. ಹಾಂತುಂ ಟೊನಿಚಿ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್..?

"ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್‍ಚ್".

ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಗೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. .ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ರೆಮಿಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಕಾಪ್ಡಾಚೊ ಪಾಲಂವ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ಸೊಭಿತ್ ಘರ್ ತೆಂ, ನವೊಚ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ನವ್ಯಾ ಘರಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿಂ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಮುಖಾರ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚೊಯ್ತಾಲಿಂ.

"ಹಲ್ಲೊ. ವೆಲ್ಕಮ್ .." ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ವೀಜ್ ದಾಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಫಾರಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಡಾರ್ ಚೊಯ್ತಾನಾ. ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ.! ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್. ಮ್ಹಜೊ "ಕಾಲೆಜ್ ಮೇಟ್". ಮ್ಹಜೊ ರೊಮಿಯೊ. ತೊಮಾಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್..!

*****

ಕಾಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮುಖ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಚಿಂತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಇಲ್ಲೆಶಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸದಾರ್ಣ್ ಎವರೆಜ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಶ್ಯಾರ್‌ಯ್ ನ್ಹಯ್, ವಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಬುದ್ದುಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಸೆಂ ಆಸ್ತಾ ಆಜ್ ಎಲೊಶಿಯೆಸ್ ಕಾಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ನಿಶೆಲ್ಲಿ.
ಕಾಲೆಜಿಚೊ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಲೆಜಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಆಚಾನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶಿಂ ದಾಡಯ್ಲೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ "ಸೊರಿ", ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಲ್ಲೆಂ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ "ಸೊರ್ರಿ" ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ರಾವ್ಲಿಚ್ ನಾ.

ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಗೇಟಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಲಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಘೆಲಿ. ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆದಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ತೆಂಚ್. ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾಲಿ, ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಿಕಾಕ್ ಸೊದುನ್.!!

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೊರ್ನ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ಚ್‍ಫರಾ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಕುಶಿಕ್ ಸರ್ತಾನಾ ತೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ತೊಚ್ ಚೆಡೊ. ಕುಶಿಕ್ ರಾವೊನ್ ತೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಭಿತರ್ ವರುನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ..! ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ "ಹೆಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಥಿರಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. "ಹಾಯ್" ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಂ.

ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿಯುಸಿ.? ತಾಣೆ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್‍ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಕುಶಿಂ ಚಲೊಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದಿನಚರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಕಾಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ..!

ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಆಮ್ಕಾ ದೋನ್ ಲೆಕ್ಚರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಸೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಗೇಟಿ ಕುಶಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾನಾ ತೊಯ್ ಬಾಯ್ಕಕಡೆ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ’ಹಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ದಿತಾನಾ ’ಹಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಯ್ ವಿಶ್ಶ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆಜ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ..? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ’ಡ್ರೊಪ್ ಕರುಂ..?’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆತಾಂ ಉದೆಲ್ಲೊ., ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ..!

"ಹಾಂವ್ ತೊಮಾಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಐಟಿ. ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, "ಹಾಂವ್ ರಿಟಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿಯುಸಿ ಕೊಮರ್ಸ್", ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಜವಾಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಜೂಸ್ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಮೊಗಾರ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಆಮಿಂ ಸಭಾರ್ ಜೂಸ್ ಪಾರ್ಲರ್, ಥಿಯೆಟರಾಂ, ಎಕ್ಸಿಬಿಶನಾಂ, ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಜುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾ-ಸಾಂಗಾತ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.

ತೊಮಾಸಾಕ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೆಂಪಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಶನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಿಕೊಮ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೊಮಾಸ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಎಮ್‍ಬಿಎ ಕರುಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮುಲಾಖಾತ್ ಸದಾಂ ಜಾತಾಲಿ. ತಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಸಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಬಿಕೊಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೊಮಾಸ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ "Area manager", ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಂಪೆನಿ ವಾಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಯೀ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊಮಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚೆವಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಖರ್ಚಿತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಆತಾಂ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ Head Office-ಂತ್ "Manager" ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ವಚೊಂಕ್ ನರ್ಗಾತಾಲೊ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಧೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಣಿಂಚ್ ಏಕ್ ಆಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸದಾಂ ಆಮಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಆನಿ ಇಮೆಯ್ಲಾದ್ವಾರಿಂ ದವರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆನಿ ಆಚಾನಕ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ off ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ Head office ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಮಾಸಾಕ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಎಕ್ಶಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆ ಥಿರ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಚೊ ಮೋಗ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಾಸೊ ಹಾಂವೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸೈರಿಕ್ ಸೊದ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮಿ ಚೆಡೊ, ಬರ್‍ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ, ಮೊವಾಳಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೊ. ಟೊನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಹಾಂವೆ ತೊಮಾಸಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಚೊ ಮೋಗ್. ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆಪಂಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಮಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೋಗ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಟೊನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಟೊನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಸಮ್ಜೊಣೆಚೊ ತಸೆಂ ಏಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆನಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಯ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ತಾಕಾ ಸರ್ವಸ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಖರೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ತೊಮಾಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ತಿಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಸದಾಂ ಉರ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮಿಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ.

*****

ಮಾಮ್ಮಾ. ಬಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊರ್ಡನ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಥಿರಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತೊಮಾಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಮೋಗ್. ಆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ ತರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಪರತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾಚೊ ಮಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್. ಮ್ಹಜೊ ಆದ್ಲೊ ಕಾಲೆಜ್‍ಮೇಟ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

***** - *****
 

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2017]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ/ಲೇಖಕ್/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ’ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಕಿಟಾಳ್ ಉಜೊ ಆನಿ ದಾವ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]