ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್  [- ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ]

ಕಾನಡಿಂತ್ ’ಮಡಿವಂತಿಕೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಹಕೀಗತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ, ಎಕ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ’ಧರ್ಮಾಕ್’ ನಿಂದನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ’ಧರ್ಮ್‌ವಿರೋಧಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾತ್, ’ದೆವಾ’ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಿಂದಾ ದಿಸ್ಲಿ ತರ್ ತಾಕಾ ’ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ’ಪೊಜ್ಡೊ’ ಸಭ್ದ್ ವ್ಹಾಪರ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ತಾಕಾ ’ಪೊಜ್ಡೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ಚಡುಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮುಖೊಟಿಂ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ಏಕ್ - ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ದುಸ್ರೆಂ - ಅಪ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ. ಖಾಸ್ಗೆಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕುಸ್ಡೆಂ, ಬಾಸ್ಕಳ್, ಅನೈತಿಕ್ ವಾ ಕ್ರೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾನಾ, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್, ಆದರ್ಶ್ ಆನಿ ನೈತಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ’ಮಡಿವಂತಿಕೆ’ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಂಚ್ ಮುಖೊಟಿಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್.

ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ (??) ವಿಶಯ್ ಘೆನಾಂತ್. ಆನಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್/ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಥಾವಸ್ತುಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಯೇನಾಂತ್. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಅಪುಟ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್.

’ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ, ಜಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ; ವಾಚ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್ [- ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ]

ರಾತಿಚಿಂ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾಂ ವಾಜ್ಲಿಂ!

ರಿನಾ ಸದಾಂಯ್ ಧಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿದ್ತಾಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಆಜ್, ತಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ವೀಜ್ ದಿವೊ ಜಳ್ತಾಲೊ!

ತರ್ ತೆಂ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಜಾಗೆಂ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜಿ ಲೆಖ್ಣಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ.

“ರಿನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ತಾಂ ಪಪ್ಪಾ.”

ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

“ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ತಾಯ್? ತುಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖಂಚಿ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾ?”

“.............” ರಿನಾ ಮೊನೆಂ ಉರ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆ ‘ಆಪುಣ್ ಶಿಕ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಚೊ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆತೊಂನಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ರಂಗಾಳ್ ಮುಖ್‍ಪಾನಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಖುದ್ಧ್ ಪಳಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪಳೆವ್ಯಾಂ ರಿನಾ, ಹೆವ್ಶಿನ್ ದಿ ತೊ ಬೂಕ್.”

ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ಲಿ.

ರಿನಾಚೆ ವೊಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್‍ಯೀ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಬೂಕ್ ಘೆತ್ಲೊ!

ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ‘ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ನಾಂವಾಚಿ ತಿ ದಾಟಿ-ಮೊಟಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಿನಾ ಭಿಂಯೆಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಲೇಖಕಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲಿಂ.

ಮೊಗಾಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ,

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ರಡುನ್ ಆಮಿ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾ ಆನಿ ಚಲಯೆಚೊ ಉಗ್ತೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿವರುನ್ ಹ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಭರ್ಲಾ.

ಹಿ ಕಥಾ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಘನೇಸ್ತ್, ‘ಸ್ಕಾಂದಲಾಚೆಂ ಬರಾಪ್ ತಾಣೆ ಲಿಖ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಉಟಯ್ತಲೆ ಆನಿ ಮೊಜೆ ಕುಶಿನ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ತಲೆ.

ಪೂಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾ.

ತುಕಾ ಹಿ ಕಾಣಿ ರುಚ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯ್!

ಮೋಗ್ ಆಸುಂ.


ಲೇಖಕಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲಿಂ ಆನಿ ವ್ಹರ್ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.
‘ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿಜಾಯ್!’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಕಥಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಬಾರ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆನಿ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಯಾ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಚಡ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ.

ಪ್ರಕಾಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಲಾಬ್ಲಲ್ಲೆಂ ನಾ!

ತರೀಕ್‍ಯಿ, ಧನಾ-ಮಾನಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯೆ ನೈತಿಕತೆಚಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್, ಹಾಂವ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ತಾಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಆಸ್ತ್‍ಬದಿಕಾ ವರ್ವಿಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಯುವಜಣಾಂನಿ ಅಧಿಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಮಿರ್ಮಿರ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯೊ, ಹುನೊನಿ ಕಥಾ ಲಿಖುನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್ ಉಟವ್ನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಳ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ!

‘ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ಬೂಕ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್ ರಿನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ತೆಂ ಹಾಲನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಪರಿಂ, ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ಗೂಂಡ್ ಆಲೊಚನೆಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ರಿನಾ...” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಆತಾಂ ನಿದೆ. ತುಜೊ ತೊ ಬೂಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ.”

***

ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತರಿಕ್‍ಯಿ ವ್ಹಡೆ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾನ್ ರಿನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಧುರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿನಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಜಯೆತಾಂ.

ತಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಮೆಳಾನಾಯೆ.

ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ದುಖಯ್ನಾಯೆ.

ತಾಣೆ ಸದಾಂಚ್ ಸುಖಿ ಆಸಾಜಾಯ್. ಹಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಆಶೆಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎಕುಣ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವೆ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ.

ಆತಾಂ ರಿನಾ ಬಿ. ಎ. ಸನದ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವ್ಹೆತಾ.

***

‘ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ಕಥಾ ವಾಚ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ತಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕರುನ್ ದೊಳೆ ಹುರುಪಾನ್ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತ್ಯೆ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಿ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವಾಲೆಂ!

ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಬರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಾಂಬಾಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಉಜೊ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಚನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ದೊಳೆ ಥಂಡ್ ರಾವುನ್ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೆ ತರ್, ಬರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆವೊಡ್ಚಿ ಆಳ್ಸಾಯ್, ಅನಿತೆಚಿ ಕಥಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲಿ?

ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ!

ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುನ್ ಸಂಪಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ವಣ್ತಿಕ್ ಉಮ್ಕಾಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪನ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ.

“ಹೊ... ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಜಾಲಿಂ.” ದೊಳೆ ಘಸ್ಟುನ್, ದಿವೊ ಪಾಲ್ವವ್ನ್, ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ.


ಸದಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಲೇಖಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವುನ್, ತಾಚ್ಯೆ ರಂಗಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವುನ್, ತಸಲ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಅಧಿಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ತೆಂಕೊ ವಳ್ಕೊನ್, ‘ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ತಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆಟಾವಿಟ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ನವೀನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಅಸಲೊ ನಿಚೆವ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ ಕಾರಣ್?

‘ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ಲೇಖಕ್?

ಯಾ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್?

ಯಾ ಹಾಂವ್‍ಚ್?

***

ಅಶ್ಲೀಲ್ ವಾಚ್ಪಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ತಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಹುನೊನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಮೋಗ್, ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮೊಜ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ.

ಕಥಾ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆ ಸುರು ಕೆಲಿ.

ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಲಿಖ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಬರವ್ನ್, ಸಂಪವ್ನ್ ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಸುಖ್’ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಹಾತ್-ಪ್ರತಿ ಹಾಂವೆ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕಾಣ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿ.

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್, ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಹಾತ್-ಪ್ರತಿ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಮೊಗಾಳ್ ಲೇಖಕಾ,

ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ಲಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತುಜಿ ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಸುಖ್’ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖರೊಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೊಂ.

ತುಂವೆಂ, ಹಾಚ್ಯೆ ಆದಿಂ ಸಭಾರ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್, ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಧನ್ ಜಾಂವ್ ಕೀರ್ತ್ ಜಾಂವ್ ಲಾಬುಂಕ್ ನಾ. ತರ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚಾ ಬರ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಫಳ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನೆಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.

ಆತಾಂ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಏಕ್ ಅಶ್ಲೀಲ್, ಸ್ಕಾಂದಲ್ ಭರಿತ್ ಆನಿ ಬುರ್ಶಿ ಕಥಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಸಾಹಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಸ್ಕಾಂದಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದಯಕರುನ್ ಹಿ ಹಾತ್-ಪ್ರತಿ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಲಾಸುನ್ ಉಡಯ್!

ಮೋಗ್ ಆಸುಂ.

ಪ್ರಕಾಶಕ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂ.” ತಾಚೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಪಿಂಜುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಡಯ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್? ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಸುಖ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಛಾಪುನ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಿ.

***

ಮ್ಹಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ.

ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್‍ಚ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್!

ಪೂಣ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್. ಯುವಜಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಕ್ಸಾಣೆಚೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.


ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಲೇಖಕಾ,

ತುಜಿ ನವೀನ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಸುಖ್’ ಥೊಡಿಂ ಪಾನಾಂ ವಾಚುನ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ನಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ತುಜಿ ಕಥಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಂಕ್ಡ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ವ್ಹೆಚಾಕ್ ಸಲಿಸ್ ಜಾತಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತುಜ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್!


ತುಂವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಭರಿತ್ ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಫಳ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುನ್, ‘ಸ್ಕಾಂದಲ್’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ತುಜ್ಯೆರ್ ತುಂವೆಂ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್.

ದೇವ್ ತುಕಾ ಭಗ್ಸುಂದಿ!

ತಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಉಜ್ಯಾ-ಕಾಡಿ ಕಾಡುನ್, ಜಳವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲಿಂ!

***

ಆಂಕ್ರ್ಯೊ ಫುಟ್ಲ್ಯೊ, ಖೊಲೆ ಝಡ್ಲೆ.

ಚಂದ್ರ್ ಲಿಪ್ಲೊ, ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲೊ.

ರಾತಿ ಧಾಂವ್ಲ್ಯೊ, ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ!

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಟುನ್ ರಿನಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ.

ತಾಚ್ಯೆ ಖಾಟ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ದವರ್ಲಲೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಮೊಗಾಚಾ ಪಪ್ಪಾ,

ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಟ್ರಿಜಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಆಲೆಕ್ಸಾನ್ ‘ಉಗ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲಿಂಚ್ ನಾಕಾರಿ ಆನಿ ಬುರ್ಸ್ಯಾ ಕಥಾ-ವಸ್ತುಂಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಹಾಡುನ್ ದಿಲಿಂ. ತರಿಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಮೊಜಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ-ಭಗ್ಣಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ ವ್ಹರುನ್, ಆಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯೆ ನಾಡಿಕ್ ಆನಿ ಭುಲಿಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲೊನಾ. ಪೂಣ್, ತುಜಿ ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಸುಖ್’ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ರಾತ್-ದಿಸಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಸುಖ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ತುಕಾ ಕಳ್ತಲೆಂ!

ತುಜ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆ ಪಾಶಾಂವಿ ಪಾತ್ರ್, ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ, ಹುನೊನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂ! ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಆಟೆವಿಟೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮೆಣಾಪರಿಂ ಕಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ, ಮೊಜಿ ಪಾಶಾಂವಿ ತಾನ್ ಭಾಗ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್, ಏಕ್ ಬಾಳ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಖೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆತಾಂ, ನಯ್ತಿಕತೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಕ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತಾರ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾ, ವೇಳ್ ಉತಾರ್ಲಾ. ಹಾಂವೆಂ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುನ್ ಜಾಲಾ!

“ರಿನಾ.....” ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯೆ ಗೂಂಡ್ ಬಾಂಯ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವುನ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ತಿಳ್ತಾಂ...

ಥಂಯ್ಸರ್ ರಿನಾಚಿ ನಿರ್ಜಿವ್ ಕೂಡ್ ಉಪೆತಾ!

ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಂಪ್ತಾ, ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್‍ಚ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ಲಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ತಾಂ!

*** - ***

[ಫೆಬ್ರೆರ್, 2017]

 

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ವೃತ್ತಿಪರ್ ಏಕ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ. ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್. "ಜಿನ್ನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ?’ (1966), "ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್" (1967), "ಧುಳ್" (1990),  "ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್" (2015) ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]