ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಆಂಬೊಟ್ ದಾಕೊ [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ಜಿಣ್ಯೆಅನ್ಭೋಗ್ ಕಾಣ್ಯೆರುಪಾರ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಹಿ ಕಲಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಜಾಣಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂನಾಂವ್ ಝೆಲೊ/ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಫುಡೆಂ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಕಾಣ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಆಂಬೊಟ್ ದಾಕೊ [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರುನ್ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆತ್ತಿಸ್-ಪಾಂತ್ತಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಫುಟಿ ವಯ್ರ್ ಆಮಿಂ ಉಬ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆತೀನ್ ವೊರಾಂಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಉಬ್ಣಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಣ್-ಪಿವನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಗನ್ ಸಖಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಟೈಲ್‌ವಿಂಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾಚಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಕೊಕ್‍ಪಿಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ.

ಸೀಟ್‍ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಸಂಕೆತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾಚ್ ಹಾಂವೆ ಗಗನ್ ಸಖಿಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ.

"ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ ಮೆಡಮ್, ಡಬ್ಬಲ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಒನ್ ದ ರೊಕ್ಸ್", ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಶ್ಯಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತಿಣೆ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾನಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ವಿಸ್ಕೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸರಾಗ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಿಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ.

"ತೀನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಓನ್ ದ ರೊಕ್ಸ್, ಆನಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ನೀದ್, ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ... ಮುಂಬಯ್. ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ ಹಾಂವ್, ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವಯ್ರ್ ಉಬ್ಣ್ಯೊ....!!! ಚಿಂತುನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಲೊ.

ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಮಧೆಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಹಜಾರೊ ಫುಟಿಂ ವಯ್ರ್ ಉಬ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ದರ್ಣಿರ್ ಚರ್ಲೆ. ಅಂತ್ರಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚೆ ಅಭುದಾಭಿ ಶಹರಾಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಕ್ರಮೇಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ, ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಶಾಂತ್ ಸಾಗೊರಾ ಮಧೆಂ ಥೈಂ ಥೈಂ ಉಭಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಸ್ಥಾವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾ ಜಿಬೊ ನಿರಂತರ್ ಉಜ್ವಾಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಭಂವ್ತಿ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾದಾಚೆಂ ವರ್ತುಲ್ ರುತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾ ಭಿತರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ದರ್ಯಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ದುದಾಚ್ಯಾ ಝರಿ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಟೊಣಿ ಪಂದಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾನಿಂ, ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ಪಶ್ಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಕ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆನಾಂ. ವೊಂಟಾ ಮಧೆಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

"ತೆವೀಸ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂ"....., ವಿಸ್ಕೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಲಗ್ಬಗ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಕ್ ನಾಕಾಚಿಂ ಫುಡಾಂ ರೂಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪೀವನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಟಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಥೊಡೆ ಕಷ್ಟ್ ಭಗ್ಲೆ ತರೀ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಆನಂದ್ ಭಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತೆವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ...

ಕಂಟ್ರೊಲ್ ರೂಮಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಹಜಾರೊಂ ಫುಟಿಂ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾ ತೆಲಾಕ್ ಭುಂಯ್‍ಚೆರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾರ್ ಭಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ರಿಕ್ಶ್ಯಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾಂ. ವಯರ್‌ಲೆಸ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ಯ್ ಸಾಧನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಬುದ್ವೊಂತ್‍ಕಾಯ್ ಆನಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಮಿನ್ಹತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೆ. ನಾಂ ತರ್ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ವಿಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರಿ ಆಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಮತ್ ಆಜ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಸೊನ್ ತಾಂದುಳ್ ಮೆಜ್ತಾಲೊ, ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಕಾಲ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಸುರೆಶಾ ಆಜ್ ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾಲೆ.

ವಿಕ್ಟರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ಸುರೆಶಾ ಹೆ ತೇಗ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಭಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ಪವೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಅಫಿಸಾನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆನಿ ಹಾಂವ್... ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತೆಲಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.... ಕೋಣ್‌ಗೀ ಶಾಭಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ತಾ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. "ಧರ್ಣಿರ್ ನಾಂ ತೊ, ತಾಕಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಹಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಘಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸಮಾಸಮ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಥೈಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಂಬೊಟ್ ರೂಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೆ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸೆಲಿನ್ ಟಿಚರಿನ್ ವಿವರ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಕೊಲೊ ಆನಿ ದಾಕಾ ಘೊಸ್" ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಕಾ ಹಾಡೈತಾಲೊ. ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಸಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಲೊ "ಆಂಬೊಟ್ ದಾಕೊ" ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಂಚಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ.

"ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ದೆಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್" ಧ್ವನಿ ವರ್ದಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಆಖ್ರೆಚೊ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕೆಟಿ ಭಿತರ್ ಚೆಪ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆಂತ್ರಳಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ವಿಮಾನ್ ಉಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಮುಂಬಯ್ ಮಹಾನಗರಾಚಿಂ ಉಂಚಾಯೆಚಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲಿಂ. ಪಶ್ಚಿಮಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಲೊಕಲ್ ಟ್ರೈನಿ ಹಜಾರೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲಿಂ, ಆನಿಂ ಟ್ರೈನಿಂಚೆಂ ಪೊಟ್ ಫುಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಬಾಗ್ಲರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮ್ಹಧೆಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಜೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂಕ್ ದಾಂವಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾಂ.

ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಮ್ಹಧೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ವಾಳೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾಟ್ ಝಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಬ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಘಾಣ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆರಿಮೆರಿಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ತಗ್ಡಾಂ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಧೆಂ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯೊ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುಚೆಂ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಕ್ ಯೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾಂ. ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ... ಆಸೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಮ್ಹಧೆಂಯ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ತೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ಹೆ ದೀಸ್......! ಕಿತ್ಲಿ ತಫಾವತ್....

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ ಕಾಂಯ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಡ್ರಾಯ್ವಾರ್ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ನ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಸಲಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಫಳ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್‌ಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆಸಾತ್ ವರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊಟೆಲ್ ರುಮಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಝಳಯ್ಲಿ. ದುಂವರ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಜಿವಾಳ್ ಭರ್ಲೊ. ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

"ನತಾಶಾ..."

ಆಜ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾ ಮಾರಿಫಾತ್ (ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ) ಭಾರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ (ರಿ ಯುನಿಯನ್) ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಸಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಫೇಶನ್‍ಸೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಧ್ವಾರಿಂ ಸೊದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ನತಾಶಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ. ಫೆಸ್‌ಬುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ನಕ್ಶಾಚ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ. ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಳಕ್ ಪರತ್ ಜಿವಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಸೆಂ ನತಾಶಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

"ನತಾಶಾ ರೇಗೊ" ತರ್ನಾಟ್ಪಾಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊನ್ಸೊ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿ.... ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾಂ. ಬಹುಶ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನೆಗಾರ್ಪಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಂಲ್ಲೊಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅಡ್ಕಳಿಂ ಮಧೆಂ ಆಡ್ಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಚಾನಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ನತಾಶಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಾಟೆರ್.....

ಆನಿ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್.....?

ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಭಗ್ಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂಗೀ ಯಾ ತಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?. ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿಗಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಬಹುಶ್ಯಾ ಆಜ್ ತೊ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ....

ನತಾಶಾನ್ ಬೆಂಡ್ರಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಶನಾಲಾಗಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟ್ಯಾಕ್ಶಿ ನಿಗದಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ದಾಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ತಾಅಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ.

ನತಾಶಾಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯಾನ್ ವಸ್ತುರ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾಲೆಂ. ಅಬುಧಾಬಿ ಡ್ಯುಟಿಫ್ರೀ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೆಶಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೋಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್..?

ನತಾಶಾ ಸಂಗಿಂ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಗಿಫ್ಟಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.... ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನತಾಶಾಕ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಭಗೊಂಕ್ ಪುರೊ... ಲೊಕಾಟೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ. ನತಾಶಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಫಾವೊ ಜಾತೊ ಆಸ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಸಾಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ಆನಿ ಶೊಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂ ಹಾಂಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಭಾರ್ಯ್ ಆಸಾ... ಬಹುಶ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಜಾ ಗಾಲ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ತರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್.. ಸರ್ವಾಂಕ್ ತೆಲಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ನೊವ್ರೆ ಮೆಳ್ತಾತ್..?

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.. ನತಾಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜೂನ್ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಧೆಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಧಣ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

"ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಬರೆಂ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ನೆಸ್ಲಾಂ ದಿಸ್ತಾ ಮಾಕಾಯ್ "ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸ್" ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಣೆಂ..."

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆನಾಂ. ತಾಣೆಂಚ್ ಟೆಕ್ಸೆಕ್ ಹಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಇಂಡಿಕಾ ಟೆಕ್ಸೆಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ಜಿನ್ ಮಿಟರ್ ಡಾವ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. "ಹಿ ಟೆಕ್ಶಿಗಿ ಡಬ್ಬೊಗೀ... ಬಹುಶ್ಯಾ ಮೊಂಬಯ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ... ಎ.ಸಿ. ಯ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.’.. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ನತಾಶಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಡಿಸಿಲ್ ಗಾಡಿ.. ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾ... ಮ್ಹಜಿ ಗಾಡಿ ಟೊಯೊಟಾ... ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾ..... ಎ.ಸಿ. ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾ...

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಟೆಕ್ಸಿ ಜೊನಿ... ಭಾಯ್ ಸಾಬ್... ಮಿಲನ್ ಸಬ್ ವೆ... ನತಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ... ಪರತ್ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ನಕ್ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲಿ.

ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಗಾಡಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಯಾ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ, ವೆಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಾರೆಂಟಿ ಆಸಾ..! ಪಾರ್ಕಿಗಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗ್... ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ... ಮುಂಬಯ್ ವಿಶಿಂ ತಾತ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥೈಂ ಝಳ್ಕತಾಲೊ. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಜಿಣೆಯೆನ್ ಮಾಕಾ ಪ್ರಾಭಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

"ವೆರಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್... ಮುಂಬಯ್ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ... ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ತುಂವೆಂ... ನತಾಶಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವೆಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ದಾಖಯ್ಲಿ.

"ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ... ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರೆಂ ವಾರ್‍ಯಾ ಉಬ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್... ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ... ಆಪಾಯ್‌ಭರಿತ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್... ಧರ್ಣಿ ಆನಿ ಆನಿಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮರ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಆಶಿರ್ ಅಂತರಾರ್ ಜಿಯೆಲಾಂ....."

ತುಜೆವ್ಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ತುವೆಂ... ತುಜೊ ನೊವ್ರೊ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ...? ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂ ನತಾಶಾಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಟೆಕ್ಸೆ ಭಾಡೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ವೆಲೊ ತರೀ ನತಾಶಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ವೊಡ್ಡಯ್ಲೊ ತಾಣೆ.

ಮುಖ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕ್ಶಣಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.... ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತ್ ಆತಾಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ.... ಹಾಂವ್ ನತಾಶಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕಾನಿರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಬಾವಿಸ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎ.ಸಿ. ಆಸೊನ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಚುಂಬನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೆಂ.... ಚಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭಾಂಬ್ಪಾಂ ತಿಂ.... ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಮಧೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸುವಾತೆರ್ ಸೊಬಿತ್ ರಿತಿರ್ ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಗಾರ್ಡನ್... ಆನಿ ಮಧೆಗಾತ್ ವೆಶಾಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್...!

ನತಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಲಾಗಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.... ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ "ಐ-ಫೊನ್ 7" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಉದೆಲೊ.... ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೆಮ್‍ಸಂಗ್ ಎಸ್5 ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಚೊ ಬೊಕ್ಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ..." ಹೆಂ ಪುರಾ ನಾಕಾ ಜೊನಿ.... ತುಜ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ದವರ್... ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಂತ್... ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೈಂ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾತ್... ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ...’" ಹೂಂ ಸಿಂಗಾಪುರ್.. ಬರೊ ಜಾಗೊ" ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ." ತಕಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ ತರೀ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸಪ್ಲಯರಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾ.

ಚಿಕ್ಕೆ ಬಸ್... ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಯೆಒವ್ಚೊ ಆಸಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೋವ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

ನತಾಶಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ದೊನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮಿನಿ ಬಾರ್ ತಾಣೆ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಅಬುಧಾಬಿ ಡುಟಿಫ್ರೀ-ಂತ್‍ಯ್ ನಾಂತ್ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಮುನ್ಯಾವರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ದಾಕೊ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯೊ.

ತಾಂಕಾಂ ಆಧೇವ್ಸ್ ಕರುನ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಾರಾರ್ ಡ್ರೈವಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಝಳವ್ನ್ ದೋನ್ ದಮ್ಮ್ ಮಾರುನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೆಂ ಮೂಳ್ ಮೊಚ್ಯಾನಿಂ ಚಿರ್ಡುನ್ ಭಾರಾವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಉಭಾರ್ ಬಾಂಧಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಡಾಯ್ತಾ ಕಸೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಡ್ರಾಯ್ವಾರ್ ಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಳು ಕಾರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜಿ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದೀಷ್ಟ್ ನತಾಶಾಕ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೆಂಚ್ ಸುಂದರ್ ಅನಿ ಆಕರ್ಶಿತ್ ವದನ್... ತ್ಯಾ ನಾಜುಕ್ ಬೊಟಾ ಮಧೆಂ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಐ ಫೊನ್.... ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಘರ್... ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಳ್ಶ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್...!!

"ಮ್ಹಜೆ ಬರಿಂ ಘಾಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ನ್ಹಯ್ ಹೆ... ಖಂಡಿತ್ ಪಾಡ್ ವಾಟಾನಿಂ ಕಮಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ... ನಾಂ ತರ್.. ಇತ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಕಶೆಂ...? ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮದಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ...

ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಎ ಸಿ-ಂತ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ವಾತಾವರಣ್, ದಾಕೊ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಬೊಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚೊಕ್ಲೆಟಾ ಡಬ್ಬೊ.. ಪರಾ... ಪರಾ... ಆವಾಜ್ ಕಾರ್ತಾನಾ, ಸೆಲಿನ್ ಟಿಚರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ಆಂಬೊಟ್ ದಾಕೊ" ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾ ತಸೆಂ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ....!

*** - ***

[ಫೆಬ್ರೆರ್, 2017]

 

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ: ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂನಾಂವ್ ಝೆಲೊ/ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ  ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]