ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ನಿಮಿತ್ತ್ ಮಾತ್ರ್! [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ]

ದೇವ್-ಧರ್ಮ್, ದೇಶ್-ಕರ್ಮ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನೀಬ್ ನ್ಹಯ್, ನಿಬಾಂಚೆಂ ತುಪೆಂಚ್ ಆಸಾ ತರ್ಯೀ ಆಮಿ ಲಾಚಾರ್ ಆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದೆಚೆರ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಸುನ್ಯೀ ಅಮಿ ರಿತಿಂ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ತರ್ಯೀ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಭಗ್ಚೆಂ ರಿತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಕಾಳೊಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ ತರ್ಯೀ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್.

ನಿಮಿತ್ ಮಾತ್ರ್! ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಕಾಣಿ, ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ತುಪೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ. ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಭಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ.

2004 ಥಾವ್ನ್ 2009 ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಭೊವ್ಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಮ್ಗುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಗೆತಾಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ನಿಮಿತ್ತ್ ಮಾತ್ರ್! [ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

ಸುಧಾಚಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂ? ಮೋಹನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ

"ಫಕತ್ತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್! ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ!" ಸುಧಾನ್ ಉಸ್ಮಡೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮೋಹನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚರ್ಗೀ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಸುಧಾನ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ.

"ಜಿವಿತ್! ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್.....! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...? ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತುವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ!?"

"ಹಾಂ! ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್! ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣೊದಿ ಮಧೆಂ ಬಸೊನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ರಜನಾತ್ಮಕ್ ಜಾತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್! ಪುಣ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!"

ಮೋಹನಾಚಾ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕೊರ್ವೊಂತಾನ್ ಕಾತರ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೋಹನಾ ಹಾತಾ ತಾಳುವೆಚಿ ಊಭ್ ಅಜೂನ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸುಧಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ "ಸುಧಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೋಹನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ತಿಕಾ ಸಮರ್ಪುನ್ ತೊ ರಚ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸುಧಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಾ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೊಲೊ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್.... ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೋಹನಾಕ್ ಖಬಾರ್ ನಾ. ಸುಧಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ! ತರೀ

"ಜಿಯೆವ್ನ್ ದಾಕಯ್!" ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸುಧಾನ್.

"ಜಾಯ್ತ್!" ಮೋಹನ್ ಒಪ್ಲೊ. ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ಜಾತ್ ತಾಚಿ! ತೊ ಚಿಂತ್ಪಿ! ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಸಭಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಖುದ್ದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ,

***

ಸುಧಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂ?

"ಉತ್ರಾಕ್ ಉತಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ.... ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಪ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ?" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಊಂಚ್ಚ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂ?

ಸುಧಾ..... ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್.....! ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂ?

ಜನೆಲ್! ಸುಧಾಚೆಂ ಜನೆಲ್! ಮೋಹನಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸುಧಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಚಾ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್?

ಮೋಹನಾನ್ ಜನೆಲ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಭಿರ್ಭಿರೊ ಪಾವ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಮಧೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೊಂದೊನ್ ವೆಚ್ಯೊ ಪಾವ್ಸಾ ಶೆಣೊ. ಉದ್ಕಾನ್ ಕದ್ಳಾಯಿಲ್ಲೊ ರಸ್ತೊ. ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಚರಂಡಿ. ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ವಾಹನಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂ! ಸತ್ರ್ಯೊ! ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಗಾಡಿ. ಗಾಡ್ಯೆ ರೊದಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ. ಆಂಕುಡ್ಚೆಂ!

ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಜನೆಲ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಜಳಯ್ಲಿ. ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ಸದಾಂಚಾ ಬರಿ ದಿಸಾಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ದಿಸಾಳೆಂ ಸುಧಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ವಾಂಟೊ? ನಾ!

ಸುಧಾಚಿ ಜಿಣಿ ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್? ಮೋಹನ್ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಜನೆಲಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ದ್ರಶ್ಯ್!

ತೊ ಜನೆಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರೊನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಸ್ತ್ ವ್ಯಸ್ತ್! ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್! ತಾಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಸೊಧ್ಲೊ. ಮೊರಿಯೆಂತ್..... ಉಶ್ಟೊ! ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ ಹಾಂವ್?

"ಸುಧಾ?" ತಾಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಬೋಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ? ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ.

"ಸುಧಾ?" ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್! ತೊ ಸಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ. ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ನ್ಹಾಣಿಯೆಕ್ ಗೆಲೊ. ಟಾಯ್ಲೆಟಾ ದಾರಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಾ! ಸುಧಾಚಿ ಜಳಕ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ತೊ ಆತಾಂ ನಿಟ್ಟ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಕುಜ್ನಾಚಾ ಮೊರಿಯೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ತಾಣೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೊ ಕರುನ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊ.

***

ಕುಜ್ನಾಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ಚಾ ಸುಧಾಕ್ ಆನಿ ಆತ್ತಾಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ದಿಸೊನೀ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಹನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸಾ? ಸ್ಟೊವಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೊವ್ಯಾರ್ ಚಪಾತಿ ಪರ್ತಿತಾನಾ ಸುಧಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಚಪಾತಿ ಕೆಲ್ಯೊ. ಬಟಾಟ್ಯಾಂ ಭಾಜಿ ಕೆಲಿ. ಚ್ಹಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಮೋಹನ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಜನೆಲಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ಧಾಂಪ್ಲ್ಲೆಂ. ಸದಾಂಚಾ ಬರಿ ವಚೊನ್ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೋಹನ್ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ? ನಾ! ತಾಣೆಂ ಜನೆಲಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ದರ್ಣಿರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ...... ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ.... ಗಾಂವ್ಚಾ..... ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಚಿ, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬಂದುಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಮುಖ್ ಪಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಿಂವ್ಳಾಯ್ಲೆಂ. ಹಿಂವ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್, ಪತ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದಿಸ್ಲಿ.

ಮೋಹನ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ? ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ?

’ಸಟ್ಟ್’ ಕರುನ್ ಚ್ಹಾಯೆಚೊ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಮೋಹನ್?" ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾ.

"ಹೊ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಪುಣಿ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ?" ಸುಧಾ ನಿಟ್ಟ್ ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಖಾಟಿಯೆ ವಯ್ಲಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವೋಲ್ ದೊಡುನ್ ದವರ್ಲಿ. ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕೆಲಿ. ಉಶೆಂ ನೀಟ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ನ್ಹಾಣಿಯೆಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಟಾಯ್ಲೆಟಾ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚರೀ ತಾಕಾ ಮೋಹನ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ.

"ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊಗಾಯ್?" ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. "ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಲೊ!" ಆಪ್ಣಾಚಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಚ್ಹಾಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಹುನ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಚಪಾತಿ ಎಕಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಭಾಜಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಆನಿ ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ಯಾಪ್!

ಸಾಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಳಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಟಿ.ವಿ.ಚೊ ಆವಾಜ್ ಭಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ನಿವ್ಸ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆವಾಜಾವೀಣ್! ನಿವ್ಸ್ ವಾಚ್ತಲೊ ಮೊನೊ ಜಾಲಾ ವಾ ಆಪುಣ್ ಬೆರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ತೆಂ ಸುಧಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಮೂಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಜಶೆಂ. ಮೋಹನಾಕ್ ಆಶೆಂ ನಿವ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆಂ? ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್! ಸವಾಲ್ ಮೋಹನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೆರೊ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾ? ಸುಧಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪಾಯಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚ್ಹಾಯ್ ಆನಿ ಚಪಾತ್ಯಾಂ ಪ್ಲೇಟ್ ದವರ್ಲಿ.

ಮೋಹನಾಕ್ ಆಪಂವ್ ಯಾ ನಾ ಆಪಂವ್? ಸುಧಾನ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ಅಚಾನಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮತಿಕ್ ಜಳ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೋಹನ್ ಸೊಫಾ ವಯ್ಲೊ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ನಿರಾಶಾ! ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಭಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಜನೆಲಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ.

"ಮೋಹನ್!" ಸುಧಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ಜವಾಬ್ ನಾ.

"ಮೋಹನ್!" ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಮೋಹನಾಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಸುಧಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಟಿಪಾಯಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ.ಚಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಟಿ.ವಿಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ರಿಮೋಟಾಕ್ ಧರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ನಾ! ಪರ್ತುನ್ ಜಾಂಗಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ದೂಖ್ ಉಟ್ಲಿ ಪುಣ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ ನಾ. ರಿಮೊಟಾಕ್ ಟಿಪಾಯಿರ್ ದಾಡಾಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.

***

ಅಚಾನಕ್ ಟಿ.ವಿ.ಕ್ ಸೊಡುನ್ ಜನೆಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೋಹನ್ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಸೊಧ್ತಾ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸೊಧ್ತಾಂ? ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಅತ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿವ್ಸ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಂಯ್ ಮಾಂವಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಸುನೆಕ್ ಹಾತಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ತಿಕಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲುನ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ತಿಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚಾ ಎಮ್ಕುಳ್ಪನಾಕ್, ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಾ ಮೂಕ್ಪಣಾಕ್, ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಾ ಕಯ್ದಿಪಣಾಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಚಾರ್ಪಣಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಸಮಾಜೆನ್ ತಿಕಾ ವಳ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾವೆಂ ಹ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭಾರೀಕ್ ಪಾವ್ಸಾ ಶಿಂವೊರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಗುಡಾ ಗಾಡಿಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ರಾವೊನ್ ಹೆಂವ್ಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಜನೆಲಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಚಾ ಆಮಾಲಿ ಆಬ್ಲೆಶಿ ನದ್ರೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸಾ? ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಕಸಲೊ? ಮೋಹನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ಮೌನ್ ಮೊಡುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಟಿವಿ.ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.

"ಸುಧಾ! ತೂಫಾನಾಚಾ ಆರಂಭಾಯೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್!" ಮೋಹನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಸ್ತ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಿತ್ಲೆ ಖುಶ್ ಆಸ್ತೆ! ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಶೆಂ ಜಾತೆಂ? ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸುಧಾಚಾ ಸುವಾತೆರ್ ಉಭೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸರೊನ್ ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ದಾರಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ದಿಸಾಳೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸುಧಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ಚ್ ಫುಡೆಂ ವೆತಾ! ತರ್.....? ತಾಣೆಂ ಹೆವ್ಶಿಂ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿಂ ತೆವ್ಶಿಂ ತಸಲಿಂಚ್ ಸಭಾರ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾರಾಂಚಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಬರಿಚ್ ಥಕ್ಲೆಲೆ ಜೀವ್ ಬಸೊನ್ ಉಲ್ಲಸಿತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡುನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ರಾಕೊಣೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ.

"ಸುಧಾಚೊ ಜೀವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಧಾ ಖಾತಿರ್ ಥಕ್ಲಾ?" ಮೋಹನಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ. "ನಾ ಆಸ್ತಲೊ!" ತಾಣೆಂಚ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

ಹೆವ್ಶಿಂ ತೆಂವ್ಶಿಂಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆನಿಂ ದಾಂಪ್ತಾಲಿಂ. ಜೀವ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾಲೆ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆ. ತೊ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ತಸೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ತೂಫಾನಾ ಬರಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಧಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ "ಹೆಂ ದಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ?" ತಾಣೆಂ ’ದಡ್ಡ್’ ಆವಾಜಾನ್ ದಾರ್ ಭಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮೋಹನ್ ಸುಧಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

"ತುಂ ಸೊಧ್ತಾಯ್ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಧೆಂ ನಾ!" ಮೋಹನಾನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸುಧಾನ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

"ಹೆಂ ಸುಧಾ.... ತ್ಯಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಧೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಸೊಧ್ತಾ? ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ಸೊಧ್ತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ?

ಮೋಹನಾಚಿ ಕಾಯ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಸುಧಾನ್ ಕಸಲೊಗೀ ಏಕ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಗೀ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ಘರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಪುರ್ತೆಂ ಲೊಟುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಚೊ ಪೂತ್ ರಮೇಶ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಅಂಕಲ್?" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಬರಂವ್ಚಿ?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಕಾಣಿ.....?" ಮೋಹನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

"ಇಸ್ಕೊಲಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್!" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಟೀಚರಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....."

"ಟೀಚರಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾ!" ರಮೇಶಾನ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಸುಧಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ.

ರಮೇಶಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

"ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!" ಮೋಹನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. "ತುವೆಂ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾಯ್ ರಮೇಶ್?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ರಮೇಶ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

"ಎಕಾ ಗಾವಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾಯ್! ಎಕಾ ರಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ರಾಣಿ! ತ್ಯಾ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಧುವ್!" ಸುಧಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ರಮೇಶ್ ಖರೊಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

"ಭಿರ್ಮತ್! ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ!" ಮೋಹನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಯೇ ರಮೇಶ್! ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ! ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ!" ತಾಣೆಂ ರಮೇಶಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

"ಕಾಣಿ ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಾ. ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್! ತೀನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಭೊ ರಾವ್. ಘಟಾರಾ ದಾಂಪ್ಣೆಂ ಉಘಡ್! ಚರಂಡೆಂತ್ ತೀಳ್! ಪಯ್ಶಿಲಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕ್! ಧಾಂವ್ತಾ ತೊ ಕೋಣ್ ತೆಂ ಪಳೆ! ಜೆಮೆತಾ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೊರೆತಾ ವಿಚಾರ್......!" ಸುಧಾ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೆಂ.

"ತುಜಿ ಆಂಟಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂ?" ಮೋಹನಾನ್ ರಮೇಶಾಚಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. "ತುಜ್ಯಾ ಆಂಟಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣಾಚೊ ಭುತ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ತಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾ. ತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಚಿಂತಾ. ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ಘರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ನೆಣಾಂ. ಘರಾಂತ್ ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಭಂಧ್ ಕಸೊ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾತಾ? ತಿಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತಿಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಫಿಕಿರ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚಿ! ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಿ! ರಗಾತ್ ಚಿಂವ್ಚಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಲಿಸಮಾಚಿ! ಡೆಮೋಕ್ರಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಗರೀಬ್ ಇಕೋನೊಮಿಚಿ! ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಶನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸಾಚಿ! ಅಧಿಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಟೆರರಿಸಮಾಚಿ! ಆಸೊಂದಿ. ಘರಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೀರೋ ಜಾತಾ. ಘರ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ತಿಕಾ ಸೊಡ್! ತುಕಾ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ! ಆಂಟಿನ್ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಅಮ್ಮಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ!" ಮೋಹನಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

***

"ಸಾರ್!"

’ಸಟ್ಟ್’ ಕರುನ್ ಸುಧಾಚಾ ಮೆಂದ್ವಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ಚ್ ಸುತ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಮೆಂದ್ವಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಕ್ಲೆ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸುಧಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

"ತರ್ಕಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್!"

ತರ್ಕಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸುಧಾಚಾ ಆಮಂತ್ರಣಾಚಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ತಶಿ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ನಿಟ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತರ್ಕಾರಿಚೊ ಕುರ್ಪಣೊ ತಿಣೆಂ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿ ನಿಟ್ಟ್ ಕುಜ್ನಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. "ಕಸಲಿ ತಾನ್!" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ!" ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕುರ್ಪಣ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತರ್ಕಾರಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ ತುಂ!" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಹಾವೆಂ ಆತ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಲಕ್ಶ್ಮಿಗೆಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಜೊಲಾನ್ ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಫ್ರಾಕ್ ಉಬ್ಚಾಕ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾರೂಖಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧಾಂಪ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸಾ? ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ದರ್ಶಕಾಕ್ ದಾಖಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ?" ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥೊಡಿ ತರ್ಕಾರಿ ಕಾಡುನ್ ಮೆಜಾರ್ ಗಳಯ್ಲಿ. "ತುಕಾ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ?" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಗಾಂವಾಂತ್ ವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ!" ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಮಂದಿರಾಕ್ ಅಮ್ಮಚಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್! ಖೆಟ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾಲಿ ಖಂಯ್! ದರ್ಶನಾಚೊ ವೇಳ್ ಉತಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲೊಟುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮೆಲಿಂ! ಅಮ್ಮಚಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಮೆಲಿಂ ಕಶಿಂ? ರಾಮ ರಾಮ!" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆನಿ ತರ್ಕಾರಿ ವರುನ್ ತಿಣೆಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ದವರ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಜ್ವೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಸಾಂತ್ ತೆ ಚೆಪುನ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಸಾ ಭಿತರ್ಲೆ ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಸುಟೆ ಕಾಡುನ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ತ್ಯಾ ಕಪ್ಪಾಕ್ ಗಳವ್ನ್ "ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ!" ಸುಧಾ ಬೆರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ತಿಣೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

ಸದಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ತರ್ಕಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸುಧಾಕ್ ಆಜ್ ಆಗಂತುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. "ಹಾಂವೆಂ ದಾರ್ ದಾಂಪ್ಲ್ಲೆಂ! ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲೆಂ?" ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯೆಕ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ತೆಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತ್ಯಾ ತರ್ಕಾರಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಧಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ದುಕಾನಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಭಿಜುಡ್ಡೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮಾತ್ರ್ ಸುಧಾಕ್ಚ್ ಪಳಂವ್ಚೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.

"ಮೋಹನ್?" ಸುಧಾ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ. "ಹ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಂ!" ತೆಂ ಖರ್ಶೆಲೆಂ. "ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ. ನಾಕಾಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆ ಮನಿಸ್ ವಾ ಮನ್ಜಾತಿ?" ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮೋಹನ್ ಜಾಂವ್ ರಮೇಶ್ ಜಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ನಾ!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ಘರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಗೀ ಬೊಬಾವ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ’ದಡ್ ದಡ್’ ಕರುನ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೊರಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ಸುಧಾನ್ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ’ಮೋಹನ್!’ ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಮೋಹನಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಭಲಾತ್ಕಾರೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಮೋಹನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾಂಕ್ ರಾವಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಭರುನ್ "ಚಲೋ! ಜಲ್ದಿ ಚಲೋ!" ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ.

ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

"ದಡ್ ದಡ್!" ಕರುನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ದಾರಾರ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್.

ಸುಧಾನ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂನಾ.

"ದಡ್ ದಡ್!" ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ "ಸುಧಾ....? ಸುಧಾ?!" ಆಕಾಂತಾ ಉಲೊ.

ಸುಧಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

"ಸುಧಾ.... ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಕಾಗೊ ದೂದಾಂತ್ ವೀಕ್ ಆಸಾ!" ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳೊ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

"ಹ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಉಘಡ್ನಾ!" ಸುಧಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬೊಬಾವ್ಚ್ ಬೊಬಾವ್!

ಸುಧಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂನಾ.

"ಸುಧಾ....? ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಕಾಗೊ! ದೂದಾಂತ್ ವೀಕ್ ಆಸಾ!" ಏಕ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲ್ಲೊ ತಾಳೊ. ಸುಧಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾರಾಚ್ಯೊ ಖಿಳಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಆಸಾತ್? ವಾ ನಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್!

ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಟಿಯೆ ವಯ್ಲೆಂ ಅಮ್ಚೊರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಉಟೊನ್ ಸುಧಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಲಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ. ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಕಸಲೊಗೀ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿವ್ಸ್! ತಾಣೆಂ ವಾಚ್ಲೊ.

"ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆತ್ಮಹತ್ತ್ಯಾ ಕರುನ್ ಮೊರ್ಚಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಲಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತರೀ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊರ್ಟಾನ್ ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸವೆಂ ಅಪ್ರಾಧಿಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ!"

ಸುಧಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

"ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್!" ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಟಿ.ವಿ. ಭಂಧ್ ಕೆಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾರಾರ್ ಕೋಣ್ಗೀ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಮೋಹನ್!?" ತಾಣೆಂ ತಾಳೊ ಪಾರ್ಕಿಲೊ.

"ಭಾಡ್ ಮೆ ಗಯಾ! ಮದರ್ ಚೋದ್!" ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಜ್.... ಆತಾಂ... ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹಾಳು ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗ್ಲೊ.

***

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ದಾರಾರ್ ಮಾರುನ್ ಮಾರುನ್ ಥಕ್ಲ್ಲೊ ಮೋಹನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊ.

"ಖೊಟ್ ಮಾರುನ್ ದಾರ್ ಫೊಡ್ಯಾಂ!" ತಾಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. "ಕಾಟಾಂತ್ ಪೋಡ್!" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಘರ್ ದೆಂವೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಶೆರ್ ಮೌನ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. "ಕೋಣ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್... ಕೋಣ್ ಜೀವ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್.... ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ? ಕಶೆಂ ತರೀ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ದುದಾಂತ್ ಚುಣ್ಯಾ ಸಾಬು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!" ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ನಿಟ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಬೊಬಾವ್ಚ್ ಬೊಬಾವ್! ರಡ್ಣೆಂ. ವಿಳಾಪ್. ಶಿರಾಪ್!

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಕೋಣ್ಗೀ ಭುಜಯ್ತಾಲೆ. ಟಿವಿ. ನಿವ್ಸ್ವಾಲೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಮೊಳ್ತಾಲೆ. ಪತ್ರ್ಕಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆ.

ಮೋಹನಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಮೇಶಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಬಗ್ಲೆಚಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುರ್ಮುರ್ಲೊ. ಮೋಹನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ವಳ್ಕಿಂಚಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸೊಡುನ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ತೊ ನರ್ಸಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ.

ನರ್ಸಾ ಭೊಂವಾರಿ ಮುಸಾಬರಿ ಲೋಕ್. ನರ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್! ಜಶೆಂ ತಾಕಾ ಕಾನ್ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ! ತೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮೊಹನ್ಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ನರ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮೊಹನಾನ್ ನರ್ಸಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊಚ್ ರಮೇಶಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ಸೊಧ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಮೇಶ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧ್ಚಾ ವಾರ್ಡಾಚಾ ಕಾರಿಡೋರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ. "ತುಕಾ ವಾರ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆಂ ನಿದಾಯ್ಲೊ?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸುವಾತ್ ನಾ ಖಂಯ್!" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. " ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಆಸಾಂ ಖಂಯ್! ಹಾವೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುದಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್! ಡಾಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ." ರಮೇಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಅಮ್ಮನ್ ಆಜ್ಯ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೂದ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.! ದೆಕುನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ!" ರಮೇಶ್ ಹಾಸ್ಲೊ. "ಸುಧಾ ಆಂಟಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

"ಸುಧಾ!" ಮೋಹನಾಕ್ ಸುಧಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸುಧಾ ದಾರ್ ಉಘಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾರ್ ಉಘಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಘರಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ?" ಮೋಹನಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್! ಫಕೀರ ಆಯ್ಲೊ! ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಭ್ ಪಾರ್ಟೆ ಪಟ್ಟೊ ನ್ಹೆಸ್ಲಲೊ ಫಕೀರ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಶ್ಹರಾಚೊ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ. ತೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಟಿವಿ. ವಾಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾವಾಲೆ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮೋಹನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ! ತೆಂ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ! ಮೆಲ್ಲೆಂ! ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಟನಾ ವಯ್ಲಿಂ ಅಕ್ಶರಾಂ ಜರೊನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ಸ್ಯಾರ್ ಏರ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ವೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಧಮ್ಡಿ ನಾ!

ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಫಕೀರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಲೋಕ್ ಶಾಹಿಂತ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸೆವಕ್! ರಾಜ್ ಪದ್ವೆರ್!

ಆನಿ ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ರಚ್ನಾರ್! ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ! ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಭಿಕಾರಿ!

ಥುತ್!

ಮೋಹನಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪೋನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಗಳಯ್ಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಸುಧಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸುಧಾ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೊ ರಮೇಶಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

"ತುಕಾ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ನೆ!" ತಾಣೆಂ ರಮೇಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್! ತುಕಾ ಜಿಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ! ಚಲ್! ಊಟ್! ಯಾ!" ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

"ಸುಧಾ ಮೌಶಿ....?" ರಮೇಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

***

ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಹನಾನ್

"ಸುಧಾ....?" ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಸದಾಂಚಾಬರಿ ಮೋಹನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಸದಾಂಚಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ತೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಆನಿ ವಚೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸುಧಾಚೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿಚ್ ಕಲಕೃತಿ! ಪುಣ್ ಥೊಡಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್! ಆಜ್ ಪಾವ್ಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಯರಾರ್ ಕಾವ್ಳೊ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಲಂಭಾಣಿ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಬಣಾಚಾ ಕಾತಿಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಫುಲಾಂ ವಿಕ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

"ತೆಂ ಸುಣೆಂ ನೆ! ತಾಕಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾನ್ ಧರುನ್ ವೆಲೆಂ!"

ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಸುಧಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ.

ಮೋಹನಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆನಾ. ತೊ ನಿಟ್ಟ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ದುದಾಚಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ದೂದ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಧಾ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ನಾ!

"ಸುಧಾ....! ದುದಾಂತ್ ವೀಕ್ ಆಸಾ!" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಜಾಣಾಂ!" ಸುಧಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. "ವೀಕ್ ಖಂಯ್ಚಾತ್ ನಾ?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. "ಜಿಣಿ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಭಂಧ್ ತುಟಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ವೀಕ್! ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಾತ್ ಸದಾಂ ವೀಕ್ ಖಾತಾ ಆನಿ ಖಾವಯ್ತಾ! ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಾರ್ಚಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಂಭಂಧ್ ನಾ!" ಸುಧಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

"ರಮೇಶ್....? ಚಲ್ ಚಲ್.... ಹಾಂಗಾ ಬಸ್! ಆಜ್ ತುಕಾ ಸುಧಾ ಮೌಶಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ!" ಮೋಹನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

*** - ***

[ಅಗೋಸ್ತ್, 2019]

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಉರ್ದು/ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್. ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

निमित्त मात्र! [पयणारी-वीज साहितीक स्पर्ध्यांत दुसरें इनाम लाभ‌ल्ली काणी]

देव-धर्म, देश-कर्म, अपलो-पेलो आमचेलागीं नीब न्हय, निबांचें तुपेंच आसा तर‌यी आमी लाचार आनी कंगाल कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनांतलें मुळावें चिंतप घट बुन्यादेचेर ना. देकून सगळें असून‌यी अमी रितीं आनी कोण कितें जालो तर‌यी भितरले भितर भगचें रितेंपण आनी काळोक आमच्या चिंत्पाचेर आर्सो धर्ता तर‌यी आमी सास्पोन जियेतांव.

निमीत मात्र! एक असलीच काणी, वयचारीक तुपें ह्या काणियेंत अपुर्भायेन व्हाळयलां. संयबान कवी जावनासोन काणी बरयतेल्यांची काणी कितली भळाधीक जावंक सक्ता म्हळ्ळें ही काणी अपुर्भायेन गवाय दिता. ही काणी २०१८ इस्वेच्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक पयणारी-वीज राश्ट्रीय मट्टाच्या कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत दुस्रें इनाम आपणायिल्ली काणी.

२००४ थावन २००९ पऱ्यांत दायज.कोम‌चो सह-संपादक जावन वावर केल्लो मेलवीन जे. वास सद्द्याक कुवेयटांत ना, मंगळूर‌च्या केलराय फिर्गजेंत वसती करून आसा. अपरूपायेन पूण अपुर्भायेन काणी बरंवची ताची सवय जाल्ल्यान ही काणी भोवशा ताच्या उत्तीम काणियां पयकिंतली एक म्हण सामगुंक धयर गेतां. बाकिचें मापुंक तुजेर सोडतां.

सं

[मटवी कथा]: निमित्त मात्र! [मेल्विन जे. वास, केलराय]

सुधाचा जिविताक खंय थावन आरंभ करूं? मोहनान आपणाकच विचारलें. जवाब मेळ्ळिना

"फकत्त दोन दिसांक! दोन दिसांक तुका म्हजें जिवीत जियेवंक जांवचें ना!" सुधान उस्मडोन सांग्ताना मोहन हासल्लो. पूण ताच्या हास्यांचा पाटल्यान खंयचर्गी ताकाच कळीत नातलेल्या तेवशीं सुधान हिशारो केला म्हळ्ळें तो जाणां जाल्लो.

"जिवीत! तुजें जिवीत.....! म्हळ्यार...? ह्या घरांत तुवें जियेंवचें!?"

"हां! म्हजें जिवीत! म्हज्या सार्क्या चलियेचें जिवीत! च्यार वोणोदी मधें बसोन भावनात्मक उत्रांनी बरयिल्लें स्रजनात्मक जाता जाव्येत! पूण सत्यात्मक जायना!"

मोहनाचा तात्वीक चिंत्पाक कोर्वोंतान कातरलेल्याबरी जालें.

साहित्य अकाडमिचो पुरसकार घेतलेल्या मोहना हाता ताळुवेची ऊभ अजून निवोंक नातलेली. जाल्यारी सुधाक मात्र पुरसकार मेळ्ळेल्या कृतियेंतल्या "सुधाचें जिवीत" म्हळ्ळ्या एका पात्राचेर शीण आसल्लो. तो पात्र मोहनान आपल्या बायलेन आपणा वयर कर्चो त्याग नियाळन तिका समर्पून तो रचल्लो. पूण सुधान मात्र ह्या पात्रा वयर शीण उचारल्ली. त्या पात्राक आपणाचें नांव दिलां म्हळ्ळ्या काराणाक लागोन वा तो पात्र रचलोलो ताका पसंद जावना म्हळ्ळ्या काराणाक लागोन.... कित्याक म्हळ्ळें मोहनाक खबार ना. सुधान ह्या विशीं स्पश्ट कांय सांगल्लेंय ना! तरी

"जियेवन दाकय!" सांगलें सुधान.

"जायत!" मोहन ओपलो. बरयणाराची जात ताची! तो चिंत्पी! आशें म्हणताना ताणें येदोळच सभार चलियांचें जिवीत जियेवन जाल्लें. आतां खुद्द आपल्या बायलेचें जिवीत जियेंवचें कांय ताका व्हडलें म्हणोन दिसलें ना,

***

सुधान जियेल्ल्या इतल्या वर्सांचा जिणियेक खंय थावन आरंभ करूं?

"उत्राक उतार पाटीं दिताना.... जायत म्हणोन ओप्ताना आपणाक हें साद्य आसा?" म्हळ्ळ्याचें ताणें गण्णें केल्लें ना, तेदनां ताका ह्या चलिये जाती प्रास ताणें एक मेट ऊंच्च आसाजाय म्हळ्ळें चिंताप आसल्लें पूण आतां?

सुधा..... आनी ताचें जिवीत.....! खंय थावन आरंभ करूं?

जनेल! सुधाचें जनेल! मोहनाक उडास आयलो. सुधाचें सदांचें जिवीत ह्या घराचा जनेला थावनच आरंभ जाता. तर कितें आसा ह्या जनेला भायर?

मोहनान जनेल उघडलें. आनी भायर पळेलें.

भायर भिर्भिरो पावस. ह्या पावसा मधें व्हाळचा वाऱ्याक दिशा नासताना वोंदोन वेच्यो पावसा शेणो. उदकान कदळायिल्लो रसतो. भरोन व्हाळची म्हेळी चरंडी. रसत्या वयल्यान आशार पाशार जांवचीं वाहनां. मनश्यां! सतऱ्यो! पान मसाला गाडी. गाड्ये रोदा पाटल्यान रावल्लें सुणें. आंकुडचें!

कांय विशेश म्हळ्याबरी दिसलें ना. ताणें जनेल धांपलें आनी सिगरेट जळयली. मत चुरूक जाली. सदांचा बरी दिसाळें वाचुंक मन जालें. दिसाळें सुधाचा जिविताचो वांटो? ना!

सुधाची जिणी ह्या उग्त्या जनेला थावन आरंभ जाता. तर कितें आसा ह्या जनेला भायर? मोहन पर्त्याक जनेलार आयलो आनी ताणें भायर पळेलें. तेंच द्रश्य!

तो जनेलार थावन सरोन कुजनाक गेलो.

कुजनांत सगळें असत व्यसत! जशें एक बायल म्हळ्ळी ती ह्या घरांत जिये ना म्हळ्ळ्या भाशेन! ताणें उदाक पियेंवचो गोबळो सोधलो. मोरियेंत..... उश्टो! उदाक कशें पियेंव हांव?

"सुधा?" ताणें बोब मारली. ताची बोब ताच्या ताळ्या थावन भायर पडली? ताका दुबाव जालो.

"सुधा?" ताणें पर्त्याक बोब मारली.

कांयच आवाज ना. घरा भितर आपणा शिवाय दुस्रें कोणी ना म्हळ्ळ्या भाशेन! तो सालाक आयलो. सोप्याक गेलो. निदचा कुडाक वचोन पळवन आयलो. पाटल्या दारार भोंवलो. न्हाणियेक गेलो. टायलेटा दाराक लोटून तिळिलागलो. ना! सुधाची जळक पडली ना.

तो आतां निट्ट कुजनाक गेलो. कुजनाचा मोरियेंतलो एक गोबळो ताणें हातीं घेतलो. त्या गोबळ्याक ताणें बरो करून धुवन काडलो आनी चुपचाप कांयच आवाज करिनासताना एक गोबळो उदाक पियेवन तो भायर आयलो आनी सालांत बसलो.

***

कुजनाचा कोनश्यार बसोन चपाती लाटचा सुधाक आनी आत्तां कुजनांत येवन आपूण मुकार मुकार बसोन आसल्लीं दिसोनी दिसानातलेल्याबरी नटन करून आपणाक सगळें घर सोधून भायर गेल्ल्या मोहनाक कांय तरी संभंध आसा? स्टोवा वयल्या तोव्यार चपाती पर्तिताना सुधान आपणाकच सवाल केलें.

ताणें ताका जाय पुर्त्यो चपाती केल्यो. बटाट्यां भाजी केली. च्हाय केली आनी तें भायर आयलें.

ताका मोहन दिसलो ना. ताणें जनेला तेवशीं पळेलें. तें धांपल्लें. सदांचा बरी वचोन तें उग्तें करुंक ताका मन जालें. मोहन जनेल उग्तें कर्तालो? ना! ताणें जनेलाक पाट केली. आनी मुकलें दार उघडन दार्वट्या फुडें दर्णीर निदोन पडलेल्या दिसाळ्याक विंचलें. पयशिल्या...... खाण जेवाण नातलेल्या.... गांवचा..... ग्रेसत आकांत वादिची, खांद्यार बंदूक उमकाळायिल्ली तस्वीर मूख पानार सोभताली. ताणें तोंड हिंवळायलें. हिंवळायिल्ल्या तोंडाक, पत्रा वयली उजो पेटची तस्वीर दिसली.

मोहन हें कशें वोरांगटल्यान बसोन वाचतालो? ताका जाय जाल्लें ह्यां दिसाळ्यांत कशें मेळतालें?

’सट्ट’ करून च्हायेचो ताका उडास आयलो.

"मोहन?" ताणें उलो दिलो.

कांय आवाज ना.

"हो पर्त्याक निदोंक पुणी वचोंक नां?" सुधा निट्ट निदचा कुडाक गेलें. निदचा कुडांत कोणी नातल्लें. ताणें खाटिये वयली सोडवन घाल्ली वोल दोडून दवरली. बेड शीट सार्की केली. उशें नीट दवरलें. आनी तें न्हाणियेक गेलें. पाटलें दार उघडलें. टायलेटा दार आड केलें. खंयचरी ताका मोहन दिसलो ना.

"भायर गेलोगाय?" ताणें सवाल केलें. "गेल्यार येतलो!" आपणाचा सवालाक आपणेंच जवाब दीवन तें पर्त्याक कुजनाक आयलें. ताणें च्हाय पर्त्याक हून केली. आपणाक जाय पुर्त्यो चपाती एका प्लेटिंत ताणें घेतल्यो. भाजी घेतली. आनी च्हायेचें कप्प घेवन तें सालाक आयलें.

आज्याप!

सालाक आयिल्ल्या ताका मोहन सालांतल्या पर्न्या कदेलार बसोन टी.वी. पळंवचो दिसलो. टी.वी.चो आवाज भंध आसल्लो. टी.वी.चेर निवस चल्तालो. आवाजावीण! निवस वाचतलो मोनो जाला वा आपूण बेरीं जाल्यां तें सुधाक कळ्ळें ना. मूक पिंतूर जशें. मोहनाक आशें निवस पळेल्ल्या वर्वीं कितें समजातेलें? सवाल हें न्हय! सवाल मोहनान आपणाकच कित्याक बेरो करून घेतला? सुधाक समजालें ना.

मुकल्या टिपायिचेर ताणें आपल्या हातांतली च्हाय आनी चपात्यां प्लेट दवरली.

मोहनाक आपंव या ना आपंव? सुधान चिंतलां मात्र!

तितल्यार!

अचानक कितेंगी मतीक जळकाल्ल्याबरी जाल्लो मोहन सोफा वयलो उडोन पडलेल्याबरी उटलो आनी धांवोन म्हळ्ळ्याबरी मुकल्या दारा तेवशीं गेलो. ताणें दार उघडलें. निराशा! ताणें दार भंध केलें आनी तो जनेला तेवशीं गेलो.

"मोहन!" सुधान आपयलें.

कांय जवाब ना.

"मोहन!" ताणें पर्त्याक आपयलें.

मोहनाची कांयच जवाब आयली ना. सुधान ताका सोडून दिलो आनी टिपायी वयल्या टी.वी.चा रिमोट कंट्रोलाक हातीं घेतलो आनी टी.विचो आवाज दिंवचें प्रयत्न केलें. आवाज आयलो ना. ताणें त्या रिमोटाक धरून आपल्या जांगांचेर मारलो. आवाज दिलो. ना! पर्तून जांगांक मारलो. दूख उटली पूण आवाज उटलो ना. रिमोटाक टिपायीर दाडायलो. आतां आवाज उटलो.

***

अचानक टी.वी.क सोडून जनेलार आयिल्लो मोहन जनेल उग्तें करून, त्या जनेला मुकार रावोन भायल्या संसारांत आतुरायेन म्हळ्ळ्याबरी कितेंगी सोधता तसो दिसतालो.

हांव कितें सोधतां? ताणें आपणाकच सवाल केलें. अत्तां थोड्याच खिणां पयलें निवस च्यानेलार दाकयिल्ल्या, मांय मांवांनी तांचा सुनेक हाता पांयांक बांदून तिका रुकाक बांदून घालून समाजे मुकार तिका उग्त्यान मार्चा एमकुळपनाक, त्या समाजेचा मूकपणाक, त्या चलियेचा कयदिपणाक, तिच्या लाचार्पणा विरुद्ध समाजेन तिका वळकाल्ल्या पिश्या नद्रेक आनी आतां हावें ह्या जनेला भायर भारीक पावसा शिंवोरांत म्हज्या मुकार दिसचा त्या रसत्या बगलेचा पान मसाला गुडा गाडिये बगलेक रावोन हेंवशीं ह्या जनेलाकच पळेंवचा एका चल्याचा आमाली आबलेशी नद्रेक कांय संभंध आसा? आसा तर तो कसलो? मोहनाक समजानातल्लें.

तितल्यार!

मौन मोडून म्हळ्ळ्याबरी टिवी.चो आवाज उटलो.

"सुधा! तूफानाचा आरंभायेचें लक्षण!" मोहन म्हणालो. ही बायल म्हळ्ळी वसत संसारार नातल्ली तर ह्या संसारांतले दादले सगळे कितले खूश आसते! तो पुस्पुसलो. पूण आशें जातें? तो अपल्या पिश्या चिंत्पा वयर हासलो. ह्या उपरांत ताका आपणाकच सुधाचा सुवातेर उभें जावंक साध्य जालें ना. तो जनेला थावन बगलेक सरोन दारा लागीं आयलो. ताणें दार उघडलें आनी तो दारा दार्वाट्यार बसलो. दिसाळें! ताच्या दोळ्यांक सांपडलेंना. तितल्यार ताका अवचित्त उडास आयलो. सुधाचें जिवीत त्या जनेला थावन आरंब जांवचे तें ह्या दारा थावनच फुडें वेता! तर.....? ताणें हेवशीं तेवशीं पळेलें. ताच्या हेवशीं तेवशीं तसलिंच सभार दारां उग्तीं जावन त्या दारांचा दार्वाट्यार आपणाबरीच थकलेले जीव बसोन उल्लसीत हासो हाडून कोणाच्यागी राकोणेर आसात म्हळ्ळें ताका दिसलें.

"सुधाचो जीव केदनांय सुधा खातीर थकला?" मोहनाचा मतिंत सवाल उदेलें. "ना आसतलो!" ताणेंच जवाब दिली.

हेवशीं तेंवशिंचीं दारां उग्तीं जातालीं. आनीं दांप्तालीं. जीव भितर वेताले आनी भायर येताले. तो सुमार वेळ तसोच रावलो. ताच्या दारार कोणेंय येंवचें ताका दिसलें ना. तो उटलो आनी भितर आयलो.

तितल्यार!

तूफाना बरी आयिल्लें सुधा मुकल्या उग्त्या दाराक पळवन "हें दार कित्याक उग्तें?" ताणें ’दड्ड’ आवाजान दार भंध केलें आनी मुकल्या मेजार मांडून दवरलेल्या सभार पुसतकां मधें सोधुंक लागलें. मोहन सुधाक तशेंच पळवन रावलो.

"तूं सोधताय तें त्या पुसतकां मधें ना!" मोहनान निमाणें सांगलें.

सुधान गण्णें केलें ना.

"हें सुधा.... त्या मेजा वयल्या पुसतकां मधें खरेंच सोधता? वा आपणाक तें सोधता तशें दिसता?

मोहनाची कायच पर्वा करिनासताना म्हळ्ळ्याबरी सुधान कसलोगी एक नोट बूक विंचलो. तांतलें खंयचेगी एक पान सोधलें आनी तांतूं कितेंगी बरयलें आनी आपलेसतकीं चिंतुंक लागलें.

तितल्यार!

घराचें दार पुर्तें लोटून म्हळ्ळ्याबरी सेजार्चा लक्ष्मिचो पूत रमेश भितर आयलो.

"अंकल?" तो म्हणालो. "काणी कशी बरंवची?" ताणें विचारलें.

"काणी.....?" मोहन आज्यापलो.

"इसकोला स्पर्ध्याक!" तो म्हणालो. "टीचरीन बरवंक सांगलां....."

"टीचरीन बरवंक सांगलां म्हणोन तूं बरवंक वचानाका!" रमेशान चिंतिनातलेल्याबरीच सुधाचो ताळो उटलो.

रमेशचें तोंड बावलें.

"भुर्ग्यांलागीं कशें उलवंक जाय म्हळ्ळेंय तूं नेणांय!" मोहनान म्हळें. "तुवें कसली काणी बरवंक चिंतल्याय रमेश?" ताणें विचारलें.

रमेश उलवंक कावजेलो.

"एका गावांत एक राय! एका रायाक एक राणी! त्या राणियेक एक धूव!" सुधा म्हणालें.

रमेश खरोच कालुबुलो जालो.

"भिर्मत! भुर्ग्याक बेषटावन दवरलें!" मोहन म्हणालो. "ये रमेश! तूं हांगा ये! तुका हांव काणी बरवंक शिकयतां!" ताणें रमेशाक आपणा तेवशीं आपयलें. आनी ताका घेवन तो भितर गेलो.

"काणी निदचा कुडांत ना. घरांतलो भायर सर! तीन रसत्या लागीं उभो राव. घटारा दांपणें उघड! चरंडेंत तीळ! पयशिली बोबाट आयक! धांवता तो कोण तें पळे! जेमेता तो कित्याक घोरेता विचार......!" सुधा उलयित्त वेतालें.

"तुजी आंटी कितें जाणां?" मोहनान रमेशाचा खांदार हात घालो. "तुज्या आंटीक समाज सुधारणाचो भूत लागला. ती व्हडलें व्हडलें चिंता. ती भायल्या संसाराचें चिंता. समाज सुधारण घरांत थावन आरंभ जाता म्हळ्ळें ती नेणां. घरांत घोवा बायलेचो संभंध कसो सुधारण जाता? तिका पडोन वचोंक ना. तिका भायल्या संसाराची फिकीर. समाजेंतल्या अन्यायाची! वाट चुकल्ल्या धर्माची! रगात चिंवचा क्यापिटालिसमाची! डेमोक्रासिंतल्या निर्गतीक गरीब इकोनोमिची! ग्लोबलैसेशना पाटल्या सत्त्यानासाची! अधिकारा पाटल्या भिरांकूळ टेररिसमाची! आसोंदी. घरांत अन्याय जाता. क्यापिटल जीरो जाता. घर निर्गतीक जाता म्हळ्ळें तिका पडोंक ना. तिका सोड! तुका काणी बरवंक हांव शिकयतां! आंटीन आशें सांगलें म्हणोन घरा वचोन अम्मलागीं सांगिनाका!" मोहनान भुर्ग्याक सालांतल्या पर्न्या कदेलार बसयलो.

***

"सार!"

’सट्ट’ करून सुधाचा मेंद्वाचा मुळाकच सुत्तें पडलें!

मेंद्वाचा मुळाक पडलेल्या मारा वर्वीं तकले घुंवोळ आयिल्ल्याबरी जावन सुधान पाटीं घुंवोन पळेलें.

"तर्कारी बायल!"

तर्कारी बायल सुधाचा आमंत्रणाची प्रतीक्षा कर्ता तशी दिसली ना. ती निट्ट भितर आयली. तर्कारिचो कुर्पणो तिणें मेजा वयर दवरलो. आनी ती निट्ट कुजना भितर वचोन थोडें उदाक पियेवन भायर आयली. "कसली तान!" ती म्हणाली. "सत्त सांग्तां! म्हाका सदांच हें म्हजेंच घर म्हळ्ळ्याबरी!" तिणें सांगलें. आनी कुर्पण्यांतली तर्कारी विंचुंक लागली.

"म्हाका एक सांग तूं!" ती म्हणाली. "हावें आत्तां त्या लक्ष्मिगेल्या टी.वी.चेर पळेलें. त्या काजोलान कूच कूच होता हे म्हणोन नाचताना ताचो फ्राक उबचाक आनी हें पळयिल्ल्या शारूखान आपलें मुखमळ धांपचाक कांय तरी संभंध आसा? त्या भायर हें दृश्य म्हजे तसल्या दर्शकाक दाखंवचांत कांय अर्थ आसा?" तिणें विचारलें. आनी थोडी तर्कारी काडून मेजार गळयली. "तुका खबार मेळ्ळी?" ती म्हणाली. "गांवांत वीस जणां मेलीं!" तिणें सांगलें. "मंदिराक अम्मचा दर्शनाक गेल्लीं खंय! खेट विशेष जाली खंय! दर्शनाचो वेळ उतार्ता म्हणोन एकामेका लोटून एकामेका गुड्डावन पांयां पंदा पडोन मेलीं! अम्मचा दर्शनाक गेल्लीं तीं मेलीं कशीं? राम राम!" ती म्हणाली आनी तर्कारी वरून तिणें कुजनांत दवरली. पाटीं येवन मेजा वयल्या कप्पांत तिणें हात घालो. तांतले तिका जाय तितलेच पयशे तिणें काडले आनी बाज्वे भितरल्या पर्सांत ते चेपून त्या पर्सा भितरले दोन रुपय सुटे काडून ते पाटीं त्या कप्पाक गळवन "हांव वेतां!" सुधा बेरें म्हळ्ळ्याबरी तिणें व्हडल्यान उचारलें आनी ती भायर गेली.

सदां येंवची तर्कारी बायल सुधाक आज आगंतूक म्हळ्ळ्याबरी दिसली. परिचीत जावन अपरिचीत म्हळ्ळ्याबरी भोगली. तें बसलेल्याकडेन थावन उटलें आनी कुजनाक गेलें. "हांवें दार दांपल्लें! तें उग्तें कोणें केलें?" कुजनांतल्या रांद्वयेक पळवन रागान तें वेवेग्गीं भायर आयलें आनी उग्तें आसल्ल्या दारा मुकांत्र त्या तर्कारी बायलेक सोधिलागलें. मुकल्या पान मसाला दुकाना मुकार रावललो भिजुड्डो तर्नाटो मात्र सुधाकच पळंवचो ताका दिसलो.

"मोहन?" सुधा बोबाटलें. "ह्या दाराक हांव उजो लावंक आसां!" तें खर्शेलें. "म्हाका पुरो जालें. नाकाच दिसता. हे मनीस वा मनजाती?" तें बोबाटलें आनी भितरल्या कुडाक आयलें. मोहन जांव रमेश जांव त्या कुडांत ताका दिसले नांत. सगळें घर ताणें सोधलें. ना!

तितल्यार!

घरा भायल्यान थावन ताका कसलोगी बोबाव आयकालो. दुस्रो उपाव नासतां ताणें जनेला थावन भायर तिळ्ळें.

रसत्यार ’दड दड’ करून लोक आमचोरान धांवचो ताका दिसलो. सुधान त्या लोकांचेर नदर मारली. ’मोहन!’ तें उदगारलें. त्या धांवचा लोकां मधें ताका मोहनाचें रुपणें स्पश्ट दिसलें.

भलात्कारेन म्हळ्ळ्याबरी मोहन ट्याक्सिंक रिक्षांक रावयतालो आनी कोणा कोणाक तांतूं भरून "चलो! जल्दी चलो!" धांवडायतालो.

कितें जालां जाव्येत?

तितल्यार!

"दड दड!" करून कोणेंगी दारार मारल्लो आवाज.

सुधान दार उघडलेंना.

"दड दड!" पर्त्याक दारार ठोके पडले. ताच्या पाटल्यान "सुधा....? सुधा?!" आकांता उलो.

सुधान जाप दिली ना.

"सुधा.... दूद पियेनाकागो दूदांत वीक आसा!" परिचीत ताळो. कोण म्हळ्ळें कळ्ळें ना.

"ह्या दाराक मात्र हांव भिल्कूल उघडना!" सुधान आपणा इतल्याक म्हळें.

थोड्या वेळान बोबावच बोबाव!

सुधान मात्र दार उग्तेंच केलेंना.

"सुधा....? दूद पियेनाकागो! दूदांत वीक आसा!" एक पिंर्गाल्लो ताळो. सुधा उटलें आनी दाराच्यो खिळी सार्क्यो आसात? वा ना तें पार्कून भितरल्या कुडाक गेल्लेंच खाटियेर उदारेंच पडलें.

थोडोच वेळ!

अवचित्त कितेंगी आयकाल्ल्याबरी जावन खाटिये वयलें अमचोरान म्हळ्ळ्याबरी उटोन सुधा भायर आयलें. सालांत टी.वी. चालूच आसल्ली. कसलोगी ब्रेकिंग निवस! ताणें वाचलो.

"एका चलियेन आत्महत्त्या करून मोर्चा तितलें तिका लाचार केल्ल्या अपराध्याक निमाणें तरी बावीस वर्सां उपरांत कोर्टान तो निरपराधी म्हणोन ताका मान मऱ्यादे सवें अपराधिपणा थावन मुक्त केलें!"

सुधा व्हडल्यान हासलें.

"मेरा भारत महान!" तें म्हणालें ताणें टी.वी. भंध केली.

तितल्यार!

पर्त्यान भायर दारार कोणगी मारुंक लागलें.

"मोहन!?" ताणें ताळो पार्किलो.

"भाड मे गया! मदर चोद!" ताणें सांगलें आनी भितर गेल्लेंच खाटियेर उदारेंच पडलें. आज.... आतां... ताका ह्या वग्तार आपलो जीव हाळू हाळू जाल्ल्याबरी भोगलो.

***

आपल्या घर्चा दारार मारून मारून थकल्लो मोहन सगळोच पिसांतूर जालो.

"खोट मारून दार फोड्यां!" ताकां भोगलें. पूण हाचे वर्वीं कांय फायदो ना. ताणें चिंतलें. "काटांत पोड!" तो म्हणालो आनी घर देंवोन रसत्याक आयलो. आयचा दिसा सगळें शेर मौन जालां तशें ताका दिसलें. "कोण मेल्यार... कोण जीव उरल्यार.... कोणाक कितें? कशें तरी सूख जोडल्यार जालें. ना तर पियेंवचा दुदांत चुण्या साबू म्हळ्यार!" ताणें बस्स धरलें आनी तो निट्ट सर्कारी आस्पत्रेक आयलो.

आस्पत्रेंत बोबावच बोबाव! रडणें. विळाप. शिराप!

पोलिसांचें विचारण चल्तालें. कोणगी भुजयताले. टिवी. निवस्वाले खबरेक मोळताले. पत्र्कार धांवोन येताले.

मोहनान आस्पत्रेंत रमेशाचीं सोधनां केलीं. आपणें ताका निदायिल्ल्या सुवातेर तो ताका दिसलो ना. ताणें बगलेचा लागीं विचारलें. तो कितेंगी मुर्मुरलो. मोहनाक समजालें ना. वळकिंचालागीं विचारलें. कोणायकी आपणाचें सोडून पेल्याचें पडोन गेलां म्हळ्ळ्याची रुज्वात ताका मेळ्ळी ना. तो नर्साक सोधून गेलो.

नर्सा भोंवारी मुसाबरी लोक. नर्स आपल्या कामार व्यसत! जशें ताका कानच नांत म्हळ्ळ्याबरी! तें कोणाचें आयकाता तें समजालें ना. सगळ्यां मधें मोहन्य उलयलो. नर्स आपणाक जाय थंय धांवोन गेलें. मोहनान नर्साक सोडलें आनी तोच रमेशाक सोधून गेलो.

थोड्या वेळाचा सोधनां उपरांत रमेश ताका त्याच ताणें सोधचा वार्डाचा कारिडोराचेर आसल्ल्या बांकार निदोन आसल्लो दिसलो. "तुका वार्डा थावन हाडून हांगा कोणें निदायलो?" ताणें विचारलें.

"वार्डांत सुवात ना खंय!" तो म्हणालो. " हांव बरो आसां खंय! हावें पियेल्ल्या दुदांत उदाक चड आसल्लें खंय! डाकटरान सांगलें." रमेश म्हणालो. "म्हाका दिसता अम्मन आज्य उदकाक दूद घाल्लें आसतेलें.! देकून वांचलों!" रमेश हासलो. "सुधा आंटी खंय आसा?" ताणें विचारलें.

तितलेंच!

"सुधा!" मोहनाक सुधाचो उडास आयलो.

सुधा दार उघडिना म्हळ्ळ्या एकाच काराणाक लागोन आपूण ताका सोडून आयलां. ताणें कित्याक दार उघडुंक ना म्हळ्ळें हावें कांय चिंतलां? घरा भितर तें कांय मोरोंक ना?" मोहनाक दुबाव जालो. तितल्यार! फकीर आयलो! कोणेंगी सांगलें. लोक धांवालागलो. पोलीस धांवले. आस्पत्रेचा वठारांत एक कार थांबले. त्या कारा थावन गळ्यांत लांभ पार्टे पट्टो न्हेसललो फकीर भायर आयलो. श्हराचो एम.एल.ए. तो. पोलीस लोकांक धांवडावंक लागले. टिवी. वाले क्यामरावाले ताका वेडो मारुंक लागले.

आपूण कितें करूं? मोहनाक समजालें ना. ताणें बोल्सांतलें पर्नें मोबायल भायर काडलें! तें जीव नातल्लें! मेल्लें! सगळ्या बटना वयलीं अक्षरां जरोन माज्वोन गेल्ली. डिस्पले आर्स्यार एर पडल्ली. बोल्साक हात वेलो. थंय धमडी ना!

ताणें तें पर्नें मेल्लें मोबायल हातीं धरून मुकल्या लोकां मधल्या एम.एल.ए फकीराक पळेलें.

लोक शाहिंत लोकांचो सेवक! राज पद्वेर!

आनी प्रजा राज्यांत समाजेचो रचनार! एक बरवपी! स्वाभिमानी भिकारी!

थूत!

मोहनान मोबायल पोन बोल्साक गळयलें.

ताका सुधाचो उडास आयलो. ताच्या पाटल्यान ताका सुधा जनेल उग्तें कर्ता म्हळ्ळ्या भाशेन दिसलें. तो रमेशा लागीं आयलो.

"तुका काणी बरवंक जाय म्हणतालोयने!" ताणें रमेशाक सांगलें. "काणियेक उजो लाय! तुका जिणी बरवंक शिकयतां! चल! ऊट! या!" ताणें म्हळें.

"सुधा मौशी....?" रमेश म्हणालो.

***

घरा आयिल्ल्या मोहनान

"सुधा....?" आपयलें.

दार उग्तें जालें.

सदांचाबरी मोहन कांय उलयलो ना. त्याच सदांचा गंभीरायेन तो घरा भितर सरलो. आनी वचोन ताणें सुधाचें जनेल उग्तें केलें. तीच कलकृती! पूण थोडीच बदलावण! आज पावस नातल्लो. पूण इलेकट्रीक वयरार कावळो मोडें जावन उमकाळतालो. बस स्ट्यांडांत चड लोक नातल्लो. तांचा मधें पर्नें लंभाणी न्हेसलेलें काळ्या बणाचा कातिचें चेडूं फुलां विकचें दिसलें. ताणें सुण्याक सोधलें. दिसलें ना.

"तें सुणें ने! ताका मुनिसिपालिटिच्यान धरून वेलें!"

अवचित्त सुधाचो ताळो उटलो.

मोहनान कांय सांगलेना. तो निट्ट कुजनाक गेलो. थंय ताणें दुदाचा बुडकुल्यांत तिळ्ळें. दूद तशेंच आसल्लें.

सुधा दूद पियेवंकना!

"सुधा....! दुदांत वीक आसा!" तो म्हणालो.

"जाणां!" सुधा म्हणालें. "वीक खंयचात ना?" ताणें विचारलें. "जिणी आनी जिविता मधलो संभंध तुटंवचा खातीर हें वीक! मनश्या जात सदां वीक खाता आनी खावयता! ह्याच काराणाक लागोन आज मनश्यान जियेंवचा जिविताक आनी ताणें सार्चा जिणियेक कांयच संभंध ना!" सुधा म्हणालें

तितलेंच!

"रमेश....? चल चल.... हांगा बस! आज तुका सुधा मौशी काणी बरवंक शिकयता!" मोहनान सांगलें.

*** - ***

[अगॊस्त, २०१९]

 

मेल्विन जेराल्ड वास, केलराय: कोंकणी साहित्यांत हो अप्रूपायेन पुण अपुर्भायेचें बरय्ता. कोंकणी शिवाय उर्दु/हिंदि भासेंनि सय्त हाच्यो कविता हांवें वाचल्यात, आय्कल्यात. काणियेगार/कादंबरिकार तशेंच नाट्कुळे सय्त हाणे बरय्ल्यात. ’आट्व्या रंगाचो धोणु’ हाचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. प्रस्तुत केलयार फिर्गजेंत अप्ल्या कुट्मासवें वस्ति करुन आस्चो हो दाय्ज.कोम जाळिजाग्याचो सह-संपदक जाव्न सात वरसां वाव्र केला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]