ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಉಜೊ ಆನಿ ಧುಂವೊರ್ (ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ’ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾಚ್ಯೊ ಹರೇಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ, ಜಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಬುಕಾರುಪಾಂನಿ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಪಳೆಲ್ಲಿನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ’ಮಿತ್ರ್ ಲೇಖಕ್ ಸಹ-ಮಿಲನಾಂತ್’; ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಗುಪ್ತ್‌ಚರ್ ಇಲಾಖೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನೈತಿಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹಾಂವ್ ಹೆರಿಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ, ಭೋವ್ ಖುಶಾಲಿ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಅನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ ತೊ. ಜಾಯ್ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ, ಖರೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಅನಿ ಮೊವಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್, ತ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ; ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಆನಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಭಗ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ. ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್-ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧ್ಲಿ ಹಕೀಗತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಉಜೊ ಅನಿ ಧುಂವೊರ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

ಉಜೊ ಆನಿ ಧುಂವೊರ್ (ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್)

ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ಹುದ್ದೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಹಕ್ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಪರಿದೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಊಟ್-ಬಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಯ್ ಆದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾ. ಕಾನೂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಕ್ಶಣೆಚ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಧ್ವಾರಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‍ಪಾಸಾಂತ್ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾದಾನ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಭೊಂವ್ತಿಂಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗಲಾಟ್ಯಾ ವಿಣೆಂ ಉರಾಶೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಭಂವಾರಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಅಸಂಗತ್ ಘಟನಾಂ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಪರಿಗತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ಜೀಪ್ ದಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಜೀಪಾ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಡ್ರಾಯ್ವರ್‍ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ವಾಹನಾಚ್ಯೆ ಸವ್ಲತಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ತುರ್ತಾನ್, ವೆಳಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಘರ್ಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಟಾವಳಿಯ್ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ತಿರ್ಸಿಯೆತ್. ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬಾಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯ್ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜೀಪಾ ದ್ವಾರಿಂಚ್ ಕರ್ತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಹುದ್ದೊ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಆದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಕ್, ಕಾನೂನ್-ಶಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಮದೆಂ ಭೆಂ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ರಿವಾಲ್ವರಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಝಗ್ಡೆಂ-ಗಲಾಟೊ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂಚ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿಂಕ್, ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಕ್, ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಮುವಾದ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುನ್ ಶಾಂತಿ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಏಜಂಟಾಂಕ್ ಧರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ರಿವಾಲ್ವರಾಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಜಾತಾ! ಆಜ್ ಕಾಲ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಮಂತ್ರಿಂಚ್ಯಾ ರಾಕಣೆ ಖಾತಿರ್‍ಯ್ 'ಡ್ಯೂಟಿ' ಪಡ್ತಾನಾ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಚತುರ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತಾ!

ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ತಿ ರಿಗಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆಚ್ ದಿತಾ. ಥೊಡೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಆನಿ ಪಿಸ್ತೂಲೆಚೊ ಫರಕ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬರಯ್ತಾತ್ –‘... ತಿ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ, ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ, ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಲಿ, ಸಾತ್ ಗುಳೆ ಉಸಳ್ಳೆ .....’ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ 'ಎನ್‍ಕಾಂವ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್' ನ್ಹಯ್. ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂಕ್, ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಕ್, ಉಗ್ರಗಾಮಿಂಕ್, ಚೋರ್-ಢಾಕು-ಲುಟ್ಕಾರ್-ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ವಾ 'ರೇಪಿಸ್ಟ್' ಆನಿ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕಿಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಧರ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಿಂ-ಗುಪ್ತಿಂ ಆಸೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್‍ಚ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸಾನಾಂ ತರ್‍ಯಿ ಪೊಲೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಅದಿಕಾರಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ, ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಆದೇಶ್‍ಯ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖುದ್ ಜಿವಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಆಸಾನಾ, ಪೂಣ್ ಪರ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ! ಮರಣ್ ಮುಕಾರ್‍ಚ್ ನಾಚ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ! ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಅಮಾನತ್ ಜಾಲಾ, 'ಜಯ್ ಭಾರತ್ ಮಾತೇ' ಮ್ಹಣಾಜೆ!!

*****

ತೊಚ್ ಹುದ್ದೊ, ತೆಂಚ್ ಜೀಪ್ ಆನಿ ತಿಚ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್. ಮರಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಕಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ .....

'ಇಂಟರ್‍ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡಾ'ರ್ ಆಮಿ ತೇಗ್ ಆಸಾಂವ್ - ದತ್ತಾ, ಜಾಡೇಜಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್. ತೆ ದೊಗ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಲ್ಹಾನ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆ. 'ಸ್ಟೆನೋ ಗ್ರೇಡ್ - ದೋನ್' ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 37 ಚಲಿಯೊ ಆನಿ 16 ಚಲೆ ಆಯ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಇಂಟರ್‍ವ್ಯೂ ಘೆವ್ನ್ ಎಕ್ಯೆ 'ಚಲಿಯೆಕ್' ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ 17 ಜಣಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ 17 ಜಣಾಂತ್ 12 ಚೆಡ್ವಾಂ, ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಏಕ್ ಊಂಚ್, ಚುರುಕ್, ಸುಂದರ್, ಶಿಕ್ಪಿ. ಥೊಡಿಂ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್, ಮೇಕಪ್ ಸಾರವ್ನ್, ಶೇಲೆ ದಾಕವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಕೊಣ್‍ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊಕ್ತಿಂ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್‍ಯಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಿಜೆಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

"ಕಮಿನ್." ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಂಬಾಯ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಹೆರಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪರಿಂ ಹೆಂಯ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ.

"ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್." ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ಸಾವ್ಳೆಂ, ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಕಾಂಯ್ ಸೊಬಾಯ್ ನಾ. ಸಾದೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಂ, ಮಿರಿಯೆಲ್ಲಿ ಬಾಜು, ಬಾರೀಕ್‍ಸೊ ಜೀವ್, ಹಾತಾಂತ್ ಏಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೊಲಿಯೆಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ .....

"ಬಸ್ಯೆತ್." ಮ್ಹಣಾಲೊ ದತ್ತಾ.
"ಥೇಂಕ್ಯೂ ಸರ್." ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಂ - ಬೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್.

ಆಮಿ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತಾನಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್‍ಯ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಾಂವ್. 'ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್' ಇಂಟರ್‍ವ್ಯೂಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್. ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಕಶೆಂ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ, ಕಶೆಂ ಬಸ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್, ತಾಚೆ ಹಾವ್-ಭಾವ್, ಚಲನ್-ವಲನ್, ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ರೀತ್, ನಡ್ತೆಂ-ನಟನ್, ತಾಚೆಂ ಗ್ಯಾನ್-ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ 'ಐಕ್ಯೂ' ತುಕ್ತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಶತಾ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಸಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೆ.

ನಿಳೆ ಭೊಳೆ, ಝಳ್ಜಳಿತ್ ದೊಳೆ!

"ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲಾಂಯ್?" ಜಾಡೇಜಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ 'ಫಾಯ್ಲ್' ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ತಾಚಿ 'ಬಯೋ-ಡಾಟಾ' ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ಶಿಕಪ್‍ಯ್.

ಸೋನಲ್ ರಾವಲ್, ಬಿ.ಎ.

"ಬಿ.ಎ. ಕೆಲಾಂ ಸರ್, ದುಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಯ್ನ್ಸ್, ಶೋರ್ಟ್‍ಹೇಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲಾ." ತೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್‍ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿತಾನಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯ್ ಏಕೆ ರಿತಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಪಿ ದಿತಾನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಕಂಪನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಉತ್ರಾಂ ಗಾಗೆತಾತ್, ಅಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಸಮ್ಕಾನಾಸ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾತ್. ಅಬ್ಯರ್ಥಿನ್ ಭಿಂವ್ಕುರ್ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

"ಎಕ್ಸ್‍ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಯ್?" ದತ್ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
"ಎದೊಳ್ ನಾ ಸರ್ ....." ಕಂಪಿತ್ ತಾಳೊ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ಅಸಂಬದ್ದ್ ಸವಾಲ್.
"ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ ....." ನಿರಾಶಾ, ಅಪಧಯ್ರ್, ಭೆಜಾರಾಯ್.

ಖಂಯ್ ತರ್‍ಯಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಹೆಂ ಭಾರತ್. ಕರೊಡೊಂ ಯುವಜಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಬೆಕಾರ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ದೇಶ್. 'ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್' ನಾಸ್ತಾಂ ವಾ ಪೊದೊರ್ನ್ ನಾ ತರ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂಚ್. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜಾತಚ್ ಕಾಮಾಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಮಯ್ನೆ ಭರ್ ನವ್ಕರಿ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವದ್ದಾಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನಿಂ ಅಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ, ಕೊಣೆಂಚ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವಾನಾಸ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳೊಂಚ್ ಹರ್ವಾಲ್ಲೊಂ

ತರ್‍ಯ್ ಪೊದೊರ್ನ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಿ 'ಕೋಂಪಿಟೇಟಿವ್' ಪರೀಕ್ಶಾ ಬರವ್ನ್ ತಾಂತು ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೆಂ.

"ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್, ತೆಂಚ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲಾಂ." ಸಂಕಷ್ಟ್, ಸಲ್ವಣಿ, ದುಕೀ ಭೊಗಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಫಾಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ 'ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲ್' ಚೆರ್ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯ್ 23, ಜಾತ್ ಹಿಂದೂ. ಬಾಪಯ್‍ಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿವಂಗತ್ ಬಿಪಿನ್‍ಭಾಯ್ ಭರತ್‍ಭಾಯ್ ರಾವಲ್ .....

"ಬಾಪಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ?" ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೀಬ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ - ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್. ತೆ ದುಕೀ ತರ್‍ಯಿ ಝಳ್ಜಳಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

"ಮಿಲ್ಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ....." ಬಾಪಯ್‍ಚ್ಯಾ ನಾ ಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ಬಾವ್ಡೆಪಣ್ ಹಾಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

"ಕಸೊ ಮೆಲೊ?"
"ಮರೊಂಕ್ ನಾ, ತಾಕಾ ಜೆವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ!" ಉತ್ರಾಂನಿ ರಾಗಾಚೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
"ಕೊಣೆಂ?"
"ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆಟ್ಯಾನ್!" ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ದಾವ್, ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚೆ ವೊಂಕಾರೆ.
"ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆಟೊ?" ಆಮ್ಕಾಂಚ್‍ಗಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಖೊಟೊ?

"ವ್ಹಯ್ ಸರ್, ತಿ ಲಾಂಬ್ ಕಥಾ ......" ದುಕೀ ಉಛಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್‍ಶೆ ಜಾತಾಲೆ. ತಾಚೆಂ ಭೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಧಯ್ರ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭರಿತ್ ಉಲವ್ಣೆಂ.

"ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಸಾಂಗ್." ಮ್ಹಣಾಲೊ ದತ್ತಾ. ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ದಫ್ತರಾಚೊ ಚಪ್ರಾಸಿ ಚ್ಹಾಯೆಚಿಂ ಕಪ್ಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದತ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್‍ಯ್ ಚ್ಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

"ಕೋಮುವಾರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಸರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಶಹರ್ ಝಳ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ 'ಕಫ್ರ್ಯೂ' ಘಾಲ್ಲೊ. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೊಜೆರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾಲೆ. ಹಾತಿಂ ಬಂದೂಕ್, ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಧರುನ್ 'ಮಾರ್ಚ್' ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಧರಿಯಾಪುರ್-ಖಾನ್‍ಪುರ್ ವಿಸ್ತರಣಾಂತ್ ಆಸಾ. ಟಾವರಾ ಲಾಗಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿವಾಸಿ ಚಡ್, ಹಿಂದೂ ಉಣೆಂ ....." ತೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ, ದುಕೀ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ.

ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಪ್ಪಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ ನಾ.

"..... ಥೇಂಕ್ಯೂ ಸರ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಹಿಂದೂ, ತರ್‍ಯ್ ಹಿಂದೂವಾದಿ ನ್ಹಯ್. ಭಕ್ತಿಕ್ ತರ್‍ಯ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಝಗಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಿಂಯ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಜೊಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾತ್ ತರ್‍ಯ್ ಆಮಿ ಸುಖೀ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ....." ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ದೂಕ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಕಥಾ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ನೀಜ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಹಳೂ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

"..... ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ವಾತಾವರಣ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾರ್‍ಶೆಂ ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಲಾಟೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಚೊ ಹಿಂಡ್ ಹಾತಿಂ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೊಂದಿಯೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ರೊಲಾನ್ ತಯಾರಿಲ್ಲೆ ಬೋಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಆನಿ ದುಕಾನಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ಭಿಂಯಾನ್‍ಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಘಡಿಭರ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಭಯಂಕರ್ ಸ್ವರೂಪಾನ್ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೊಜೆರಾಂಚೊ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಸಾದ್ಲೊ ....." ತೆಂ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲೆಂ. "..... ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೊ!!!" ತೆಂ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಲೆಂ .....

ಸರ್ವ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ!

ತೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂ ಸತ್! ಬಿಪಿನ್ ರಾವಲ್ ..... ಬಿಪಿನ್ ಭರತ್ ರಾವಲ್ ..... ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ! ಟಾವರಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್!

ಬಿಪಿನ್‍ಭಾಯ್ ಭರತ್‍ಭಾಯ್ ರಾವಲ್???

ತೆಂ ನಾಂವ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ತೊಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ಧಣ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಅಮಾನುಷ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ತೊಪ್ಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ವಿಪರೀತ್ ತಾಚಿ ದೂಕ್ .....

ಹಾಂವ್ ಶೆಳೆ ರಿತಿರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊಂ.

"ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಹ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಚಿಂವೊನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‍ಯಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ." ತೆಂ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಲೆಂ.
ಆಮಿ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್.

"ಘರಾ ಭಿತರ್ ಫಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಜೆವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ! ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, ರಕ್ಶಣ್, ಶಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬಂದೂಕ್ ಗಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದರ್ಪ್ ದಾಕವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಹದ್ರ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಭೆಸಾಂ ಕರುನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬಯ್ಲೊ! ....."

ಸರ್ವ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ-ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಪಿಗ್ಳೊನ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆ ಉಮಾಳೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ..... ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಪಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಖೊಂವವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ತರಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲಿ. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೊಜೆರಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೆಂ ನಾಸ್ಲೆ ಪರಿಂ ದೊಂಬಿ ಆಧಾರ್ಚೊ ಲೊಕಾ ಹಿಂಡ್ ಹಾತಿಂ ಮರ್ಣಾ-ದೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ರಿವಾಲ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ! ಎಕಾ ಆವೇಶಾನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ದೊಂದಿ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಕ್!

ಪೂಣ್ .....

ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಬೊಬಾಟೆಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ!
ಬಿಪಿನ್ ಭರತ್ ರಾವಲ್ - ಏಕ್ಲೊ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ನಿರಾಪಾಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಿವಾಲ್ವರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ!!!
ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಾಲ್ಲೊ?

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕೋಮುವಾರ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬರೊಂ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಬಿಪಿನ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಪೂಣ್ ಧುಂವರ್ ಅನಿಕ್‍ಯಿ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಪಿನ್‍ಭಾಯ್ ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾ, ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಸಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ಪೊಳ್ಕುರೆ ರಿತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಫರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ?

ಪೊಳಾಪಳ್, ಅಪಧಯ್ರ್, ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್, ಖುನಿಗಾರಾ ಪರಿಂಚೆಂ ವರ್ತನ್! ಪಾಪಿ, ರಾಕ್ಶಸಿ ಕರ್ತುಬ್!

"ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಮೆಲೊ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಲ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಫಡ್ಬಶಿ ಖುನಿಗಾರಾನ್‍ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ....." ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ತೆಂಚ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೆಂ -
"..... ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್‍ಚ್ ತಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಬರೆಂಚ್ ಸತಯ್ಲೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ಕರಿಶೆಂ ಭೊಂಗಯ್ಲೆಂ ....."

ಉಜೊ, ಉಜೊ, ಉಜೊ ..... ತಾಚ್ಯೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಕೆಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂಚೊ ಉಜೊ ಜಳ್ತಾಲೊ! ಆನಿ ತೊ ತಾಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಸ್ಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಗೊಬೊರ್ ಕರುನ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾಲೊ!

"..... ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ ....." ತಾಚೆಂ ಹುಸ್ಕಾರಿತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಜಳ್ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾ ಪಂದ್ಲಿಂ ಪೆಟೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೆಂಡಾಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ? ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾನ್, ಕಾನೂನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಭರೊಂ ಧೊಂಪ್ಳ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಚ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. 'ಶಾಂತಿ ಸಾಂಭಾಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್?'

ಪೂಣ್, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಂತ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ಪರತ್ ಉಸ್ಕೊನ್ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾನಾ?

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂತುನ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಫಾಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾನವ್ ಜಿವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಧುಂವೊರ್, ಧುಂವೊರ್ ..... ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಹಾಡವ್ನ್ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಳ್ಮಳೆ, ದೂಕ್, ವಳ್ವಳೆ, ಖಂತ್ .....

ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಭಿಜೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ ನಯನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ವೆವೆಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

"ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್!" ಪರತ್ ಏಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸೋನಲಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ನಿರಾಶಾ, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಸಲ್ವಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ಜಾಡೇಜಾ ಆನಿ ದತ್ತಾ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಆನಿ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಾಸದಿಳಾಯ್ ಭೊಗಿಲಾಗ್ಲೆ.

ತೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ. ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ -"ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಭಿಕ್‍ಯಿ ಮಾಗಾನಾ. ಪೂಣ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಶರೀರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀನಾಶೆಂ ಉರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಪೂಣ್‍ಯಿ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಶಾತ್ ತರ್, ಮರಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಋಣಿ ಉರಾತ್ ..... ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಲಾಬಾತ್!" ತೆಂ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಭಾರಾದಿಕ್ ಕದಮಾಂ ಕಾಡುನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ -

ಏಕ್ ಚೂಪ್ ಬೊಂಚಿಂಚಿ ಭಾಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪುನ್.

`ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ' ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿವಾಲ್ವರಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹದ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಧುಂವೊರ್ - ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗಾನಾ!
ಧುಂವೊರ್ - ಮರಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಋಣಿ!
ಧುಂವೊರ್ - ಶರೀರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗತ್!
ಧುಂವೊರ್ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್!
ಹಾಂವೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ? ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ? ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್, ಮ್ಹಜೊ ಹುದ್ದೊ, ಮ್ಹಜೆಂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್?

ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಲಾಬಾಜೆ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಪೂಣ್‍ಯಿ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕರಿಜೆಚ್.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್? ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ 'ಎಮೋಶನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೇಯ್ಲ್' ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ! ತುಮ್ಚಿ ಚ್ಹಾ ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ." ಜಾಡೇಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸೋನಲಾನ್ ಕಪ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್‍ಚ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಬೆಲ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಕಾಡುನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೋನಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ವ-ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಚೆರ್ ದವರ್ಲಿ. ತೆ ದೊಗೀ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆ.

"ಬಿಪಿನ್‍ಭಾಯ್ ಭರತ್‍ಭಾಯ್ ರಾವಲ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾರ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ! ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಡೇಜಾ, ಸೋನಲ್ ರಾವಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಚಿಂವ್‍ಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಿ! ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಥುಕ್ಚೊ ತೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೆಟೊ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ!!!" ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮಿನುಟಾಚ್ಯಾ ಮೌನತೆ ನಂತರ್ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ -
"ಸರ್, ತಾಕಾ ಆಮಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ದಿವ್ಯಾಂ."

****** ******

[ನವೆಂಬರ್, 2016]

 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್: ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಡಂಬನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಚಾಳೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]