ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ]:  ರೊಜಾ [ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಳ್: ಗಾಯ್ ದೆ ಮೊಪಾಸ್ಸಾಂ, ಕೊಂಕಣಿಕ್: ನಂದಿನಿ]

[1880 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಣೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ 'Des Vers (ಕಿಡೆ'. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಖ್ಯಾತ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ, ಹಾಣೆ ತಿನ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, 1880 ಆನಿ 1891 ಇಸ್ವೆಭಿತರ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವತಾಚೆ 29 ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಹಾಂತುಂ ಸ ಕಾದಂಬರಿ, ತೀನ್ ಪಯ್ಣಾಬೂಕ್‍ಯ್ ಆಸಾತ್. ಜನನ್: 1850 ಇಸ್ವೆಚಾ ಅಗೋಸ್ತಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್: ಚಾಶೂ ದೆ ಮಿರೋಮೆಶ್ನಿಲ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ: 300, ಮರಣ್: 1893 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜುಲಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್.

- ಸಂ

[ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ]:  ರೊಜಾ [ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಳ್: ಗಾಯ್ ದೆ ಮೊಪಾಸ್ಸಾಂ, ಕೊಂಕಣಿಕ್: ನಂದಿನಿ]

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹವೊ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಘರ್ಚಿಂ ಜಣಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.

ರೊಜಾ, ತ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಜಯ್ತ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಉರ್ಲೆಂ. ಜಯ್ತ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾ ಪಂದ್ಲೊ ಉಜೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೆಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಶಿಯೊ, ತೊಪ್ಲಿಂ, ಕೊಪಾಂ ಧುತಾಂ ಧುತಾಂ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಮೆಜಾರ್ ಪಡ್ಚಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ತೆಂ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ.

ಕದೆಲಾಂಚಾ ಪಂದಾ ಶಿಂಪಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಖಾಂವ್ಚಾಕ್ ತೆಗಿ ಸಾಹಸಿ ಕೊಂಬಿಯೊ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಘರಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕುಂಕ್ಡಾಚಾ ಗುಡಾಚಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಘಾಣ್ ರಾಂದ್ಚಾ ಕುಡಾಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಲಿ. ಪಯ್ಸ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

ತಾಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಮೆಜ್ ಪುಸ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಣಿಚಾ ಭಂವ್ತಣಿಚೊ ಜಾಗೊ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಆಜ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂಚ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಘರ್ಚೊ ವಣದಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯೊ, ಧುಂವ್ರಾನ್ ತ್ಯೊ ಕಾಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಲೊಣ್ಚಾಚಾ ಬೊತ್ಲಿಂ ಮಧೆಂ, ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಯಾವಾಂಚಾ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಘೊಂಟೆರಾಚಿ ಸುತಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಧರ್ಣಿರ್ ಶಿಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲಿ ಘಾಣ್ ಯೆತಾಲಿ. ರಾಂದ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಧಂಯ್, ಲೊಣಿ, ಚೀಜ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೂಧ್ ಆನಿ ದುಧಾಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವಾಸ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಥರಾಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಿತೆಂ ತರಿ ಬಸೊನ್ ಶಿಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಶಿಂವೊಂಕ್ ಮನ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಕುಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಭಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ದಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಸುದ್ದ್ ವಾರೆಂ ನಾಕಾಚಾ ಫುಡಾಂನಿ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಶೆಣಾಚಾ ರಾಶಿರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಚರ್ತಾಲಿಂ, ಥೊಡಿಂ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂನಿ ಉಸ್ತಿತಾಲಿಂ, ಕಿಡಿ ಮುಯೊ ಸೊದ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಂಬೊ ಶೆಟ್‍ಸೊ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಘಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಂಬೊಯೆ ಭಂವ್ತಿ ಏಕ್ ಪಾಕಾಟೊ ದೆಂವವ್ನ್ ಕೊಕೊಕಕ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಭಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಕೊಂಬಿ ಪಾಯಾಂಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲಿ, ಮಾಗಿರ್ ಉಟೊನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಫುಡ್ನ್ ಆಂಗಾಚಿ ಧುಳ್ ಮಾತಿ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಕೊಂಬೊ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಜಾರ್ಚಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೆ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಪಾಟಿಂ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ.

ರೊಜಾ ತಾಂಕಾಂ ಶೂನ್ಯ್ ದ್ಟಿನ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆಪಲಾಂಚಾ ರುಕಾ ಥಂಯ್ ಉಬಾರ್ಲೆ. ರೂಕ್ ಆಂಗ್‍ಭರ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕೊ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಚಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರೊಜಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆಬರಿಚ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಂಕ್ಡಾಂಚಾ ಗುಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ. ಗುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಜ್ಲಿಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ ತೆರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ರಾಂದ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ಚಾ ಕುಡಾಚಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಣಾರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

ರುಕಾಂನಿ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್‍ಭಾಟ್ ನಿದ್ರೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಬಾರಾಯೆಕ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಣಾಚಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಝಡಾಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾರ್ ಆಸೊನ್ ಬರಿಂಚ್ ಸೊಬ್ತಾಲಿಂ. ಆಪಲಾಂಚಾ ರುಕಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಣಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ರೊಜಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಟೊನ್ ಗಾಡಿಯೊ ದವರ್ಚಾ ಶೆಡ್ಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಶೆಡ್ಡಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಝಡಾಂಚಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಥರಾನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲೆ ಗಾದೆ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ಭಾತೆಣಾಚಿ ಏಕ್ ಪೆಂಡಿ ವೊಡ್ನ್ ಸುಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಹಾತ್ ತಕ್ಲೆ ಪಂದಾ ಉಶಾಬರಿ ದವರ್ನ್ ಆಂಗ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ವೊಳಾಯ್ಲೆಂ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ನಿದೆನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಡಾಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಜಾಕ್, ತಾಂಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಬೊಕ್ರೆ ಚರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಗರ್ಜೆನ್ ಶೆಡ್ಡಾಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಭಾತೆಣಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ರೊಜಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಡ್ವಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರೊಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ತೊ ರೊಜಾಕ್ ವೆಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ರೊಜಾನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಜಾಕಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಘಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹವ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್, ಧನಿಯಾ ವಿಶಾಂತ್, ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂ ವಿಶಾಂತ್, ಶೆಜಾರ್ಯಾಂ ವಿಶಾಂತ್ ದಾಧೊಶಿ ಉಲಯ್ಲಿಂ.

ರೊಜಾಕ್ ತಾಚಾ ಘರ್ಚಾಂಚೊ, ಸಯ್ರ್ಯಾ ಧಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಜಾಕಾಕ್ ಅತಿ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಪರತ್ ಉಬೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಘಷ್ಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ``ಮಾಂಯ್್ಕ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ’’ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ``ಇತ್ಲೊ ತೆಂಪ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ ತೆಂ ಆಪುಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಕುಶಿನ್ ತೊಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಸಾಯೆಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಖಂಚಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಜಾಕಾಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರೊಜಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರ್ನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಗಳ್ಯಾರ್ ಉಮೊ ದಾಂಬ್ಲೊ. ರೊಜಾನ್ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮೂಟ್ ಕರ್ನ್ ನಾಕಾರ್ ಬಸ್ಲು. ಜಾಕಾಚಾ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೀಕ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಗತ್ ಪಳಯ್ತಚ್ ರೊಜಾಕ್ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್, ``ದುಕ್ಲೆಂಗಿ?’ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ``ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಸೊಡ್’ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರೀ ನಾಕಾಚಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಅನಿಕಿ ದುಕ್ತಾಲಿ. ``ತುಂ ಸಯ್ತಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಚ್ವಣೆನ್. ರೊಜಾಚೆ ಘಟಾಯೆ ಆನಿ ಧಯ್ರಾ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಭಗ್‍ಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ವಣ್ ವಿಶೇಷ್ ಮೊಗಾನ್ ಬದಲ್ಲಿ.

ನಾಕಾಂತುನ್ ಪಾಜಾರ್ಚೆ ರಗತ್ ರಾವ್ತಚ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ರೊಜಾಕ್ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರೊಜಾ ತಾಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಉಟೊನ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ``ತುಂವೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಂ ತಸೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಬರೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಕ್,’ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಜಾಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ರೊಜಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲೊಚ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

``ತರ್ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್ಗಿ? ತೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಕಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸುಂದರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಭರ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್, ತಾಂಬ್ಡೆ ವೋಂಟ್, ಗುಲೊಬಿ ರಂಗ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಪರತ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲಿ. ಬಾಗೊನ್ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ, ``ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್’ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೊಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚಾ ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಚುಂಬನ್ ದಿಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಕಾಣಿ ಜಾಕಾಚಾ ಆನಿ ರೊಜಾಚಾ ಮೊಗಾಚಿ. ಕೆದಾಳಾ ಕೆದಾಳಾ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದಾಳಾ, ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಜಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ದಾಧೊಶಿ ಜಾಲೊ ಕಿ, ತಾಕಾ ರೊಜಾ ಪುರೊಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚುಕಯ್ಲೆ. ರೊಜಾಕ್ ತೊ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಕೀ ಮೆಳಾನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರೊಜಾಕ್ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಖಂತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಭ್ಯೆಂಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ರೊಜಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಸ್ಪಾಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ; ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭಗ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಲೊ ರಾಗ್. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ರಾಗ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಜಾಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಾಂಚ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್‌ಚ್ ಜಾಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಶೆಡ್ಡಾಕುಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ತರೀ ತೊ ಬೊರಿ ನೀದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ರೊಜಾ ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಉಟ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್‍ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಕೇರಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಕರ್ನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ,``ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?’’

ದಾಂತ್ ಅರ್ನುನ್ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ``ತುಂವೆ ಉತರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ.’ಜಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ, ``ಚಲ್, ದಾದ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತಾಚಿ ಗತ್ ಜಾಯ್ತ್!’ರೊಜಾನ್ ತಾಚಾ ಸುಕುರ್ ನಳಿಯೆಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ, ``ಹಾಂವ್ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ, ಕಳ್ಳೆಂವೆ ತುಕಾ? ಹಾಂವ್ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ !’’

ಜಾಕಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವ್ತಾಸೊ ಭಗ್ಲೆಂ. ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ಕಸಲೊಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರೊಜಾಚಾ ಬಳಾಮುಕಾರ್ ಆಪುಣ್ ಸಲ್ವಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಜಾಯ್ತ್, ಜಾಯ್ತ್, ತಶೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ".’ರೊಜಾ ಪಾತಿಯೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ, ``ಆತಾಂಚ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಿಟಿ ವಾಚಯ್ಜೆ. ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
``ಖಂಡಿತ್"’ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
``ಭಾಸ್ ದಿ"
``ಸರ್ಗಿಂಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ".’’

ರೊಜಾನ್ ಗಳೊ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತೊ ಪರ್ತುನ್ ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ರಾತಿಂ ಶೆಡ್ಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಚಾ ಶೆಡ್ಡಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಥಾಲೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

``ತೊ ನಾ, ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ’ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕಾಮಾಗಾರ್.

ರೊಜಾ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕಾಮ್ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕೊಣಿ ಆಯ್ಕಾತೆಲಿಂ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ.

ರೊಜಾನ್ ಜಾಕಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜಣಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾತ್ ಶೆಂ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾತ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಜಾಕಾನ್ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗಾಂವ್‍ಯೀ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

*****

ರೊಜಾಚೆರ್ ಖಂತಿಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮೊಡ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ರಿತಿರ್ ಕಾಮಾಕ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾರ್ ತಾಚ್ಯೆಂ ಭಾನ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಥಿರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ``ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಾತ್ ತರ್?’’ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ತಾಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಖಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವೆಚಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿಂತ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. 

ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಕೆಸ್ ಉಗಯ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಪಳಂವ್ಚಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ. ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಘಾಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಆಪುಣ್ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ. ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್ಪಾವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪೊಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲಿಪಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ. 

ಮಹಿನೆ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಣೆಂ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಿರ್ ತರ್ ತಾಕಾ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಅರ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ತಾಚೊ ಧನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ, ``ಬಿರ್ಮತ್ ಚೆಡುಂ! ಕಿತ್ಲೆಂ ಬೆಪ್ಪು ಜಾಲಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ!"

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಂದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಧಯ್ರ್ಚ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೆಂ ದೈವಿಕ್ ಬಳ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಪಾತಿಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಘರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತೆಂ ಭಿಯೆತಾಲೆಂ. ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಳೆತಿತ್ ತರ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಾವ್ಜೆತಾಲಿ.

ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಪಾಲ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಗಾತ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕೊಣಿ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಗಾತ್. ಕಾಗಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಂ, ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ, ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳಾನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಗಾತ್ ಧರ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಹೊ ಘುಟ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ? ಕಾಮಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಗತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯೊ. ಕಾಂಯ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹಳ್ಳೆಚಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮೆಸ್ರಿಗೆರ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಗತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಾಕ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ;

ಮೊಗಾಳ್ ಧುವೆ, ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಬರಿ ನಾ, ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ, ತುಂವೆ ದಯಾಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತುಜಾ ಮೊಗಾಚಿ ಆವಯ್.

ರೊಜಾನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಕಾಗತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಲೆ. ವಾಟೆರ್ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಬಳ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಥಪ್ಕಾಲ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ ರಾತ್ ಪಡ್ತಾ ವರೇಗ್ ಬಸೊನ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಧನಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿಲೊ.

ರೊಜಾ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸರ್ಲಿ. ಆನಿ ಆವಯ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆಂ ಬಾಳಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಹಾಡಾಂ ಆನಿ ಕಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಚ್ಂ ದೂಕ್ ತಾಚಾಯ್ ಕುಡಿ ಮನಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಜಿರ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿಂತ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರೊಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಜಾತಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೆಜಾರ್ನಿಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ಜಾುತ್ತಿ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಬಾಳಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಮೊವಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತೆಂ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ಯೆನಾ ಜಾಲಿ. ಕಾಮ್ ಸಾಗ್ಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಶೂನ್ಯ್ ದೀಷ್ಟ್ ಖಂಚವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ.

ತಾಚಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ತೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ? ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾ? ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ರೊಜಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ದುಕ್ತಾಲೆಂ, ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ತಾಂಚಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಜೀವ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. 

ರೊಜಾ ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಧನಿ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮಜುರಿ ಚಡಯ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ, ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮಾಹೆತ್ ಚಡ್ಲಿ. ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಉಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಹುಶಾರಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಧನಿಯಾನ್ ಎಕಾ ಚಾಕರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೊಜಾ ದೊಗಾಂ ಆಳಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ವಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಕೃಷೆಚೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಖಂಯ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮುನಫೊ ಜಾತಾ ಹೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚಿ ಆಳ್ಸಾಯ್, ಚೊರ್ಪಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾಲೆಂ. ರೊಜಾಚಾ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ವರ್ವಿಂ ಧನಿಯಾಚೊ ಲಾಭ್ ಚಡ್ಲೊ, ತಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲಿ, ಭಂವ್ತಣಿಂ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ವಾಡ್ಲಿ. ``ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾಜಡಾಯೆಚಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಾಕಿ ಚಡ್.’’ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತರೀ ರೊಜಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಾಚಿ ಮಜುರಿ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ಲಿ ನಾ, ಹಿ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ರೊಜಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಲಿ.

ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ತಾಚಿ ಮಜುರಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಉರ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ ಧನಿ ಚಿಂತಾಲೊ. ಹೆಂ ರೊಜಾಕ್ ಬೋವ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಧನಿಯಾನ್ ಮಜುರಿ ಚಡಯಿಲ್ಲಿ ತರ್, ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಜಮುಲ್ಲೆ ತರ್, ತಾಚಿ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವೆ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮಜುರಿ ಚಡ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಕಾ ಜೀಬ್ ಸುಟಾನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೊ ಧನಿ, ``ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಬಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ?’ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಶೀದಾ ದ್ಟಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಭಿಯೆಲೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮಜುರಿ ಮಾಗ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ``ಆಪ್ಣಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಚಾ ಧನಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕೂಡ್ಲೆ ರಜಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನಾರ್ಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ,
``ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತುಜೆಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ."’’

*****

ರೊಜಾಚಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೊ ಆತಾಂ ಫುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಗುಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ರೊಜಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ. ಚೆರ್ಕೊ ಹೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮುರ್ಯೊ ದೀ ಲಾಗ್ಲೊ. ರೊಜಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತಾಚಾ ಆನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ವಾಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕಷ್ಟ್ ದೂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶಾಂತ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಪುಣ್ ರೊಜಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ. ಹಪೊ್ತಭರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ, ನ್ಹೆಸಯ್ಲೆಂ, ಖೆಳಯ್ಲೆಂ. ``ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಳ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಳ್’ಮ್ಹಣ್ ನಾಚ್ಲೆಂ. 

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ಗಳೊವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಧನಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್‍ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ.
``ಯೇ ಬಸ್",’ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾಲಿಂ.

ರೊಜಾಚಾ ಧನಿಯಾಕ್ 45 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ತಾಚ್ಯೆಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೊಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ,

``ಮಾಗಿರ್ ರೊಜಾ, ಫುಡಾರಾ ವಿಶಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ಗಿ?"

ರೊಜಾ ಫಾಂಟ್ರೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ತೊಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ``ತುಂ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ, ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅದೃಶ್ಟ್‍ವಂತ್’ರೊಜಾ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಅನಾಹುತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾಂ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಜಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾಕೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ``ಪಳೆ ರೊಜಾ, ತುಜೆ ಇತ್ಲೆಂ ಚತುರ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಆಸೊನೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್‍ಭಾಟ್ ಧನಿನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ದಿಸಾನಾ.’ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ರೊಜಾಕ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊೀಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಬರಿ ಧಾಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗಿ?’

``ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಬಾಬಾ?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ``ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗಿ?’’
ರೊಜಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜೊರಾನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ಕಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜೊರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕದೆಲಾರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಚಡ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚೊ ಧನಿ ಉಬ್ಗೊಣೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಹಾಚಾಕಿ ವರ್ತೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?’

ತೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ, ಗದ್ಗದ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ನಾ, ನಾ, ’
``ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ?" ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ``ಮೂರ್ಖಾಬರಿ ಕರ್ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ದಿತಾಂ. ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ.’’

ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಬರಿ ತೊ ತುರ್ತಾನ್ ಕುಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ತೆಂ ವೊಪ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರೊಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಆನಿ ತಾಕಾಯೀ ರೊಜಾ ತಸಲೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ದೋತ್ ರೊಜಾಚಾ ಕಾಮಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಲಾಭಾ ಮುಕಾರ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಧನಿ ಚಾಕರ್ನಿಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಧನಿಯಾನ್ ಕಾಮಾಚಾ ಚೆಡ್ಚಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡಾನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಧನಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಕಾಮ್‍ಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ರೊಜಾಕ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಳ್ಳೆಂ, ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಮಾರ್ಲೆ ತರೀ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ರಡ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘಾಮೆಲೆಂ. ಭಿರಾಂತ್ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಲಿ. ತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲಿ. ಏಕ್ ಥರ್ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಯ್ ತರೀ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ. ನಿದೆಂತ್ ಚಲ್ಚೆಬರಿ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ನಿಟಾಯೆಕ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಪೆಟೆ ಭೊಂಕ್ತಾಲೆ. ರಾತ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ . ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಯ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಲೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪೊಂಡ್ಕುಲ್‍ಸೊ ದಿಸ್ಲೊ. ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಪಾಯ್ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ತಳೆಂ. ತಾಚಾ ದೆಗೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶೂನ್ಯ್ ದೀಷ್ಟ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮೊರ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ವಿಶೆವ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಧೊಂಪಾರ್‍ಭರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾಯಾಂನಿ ಚರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಿ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉಡ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಳೆಂ ಲಾಂಬ್ ಜಳ್ವೆ ಚಾಬೊನ್ ತಾಚ್ಯೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವ್ತಾಲೆ. ಜಶೆಂ ರಗತ್ ತಾಂಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ವೆತಾಲೆಂ ತಶೆಂ ತೆ ಫುಗೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತೆಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಏಕ್ ರಯ್ತ್ ಥಂಯ್ ಸರ್ ಆಯ್ಲೊ. ರೊಜಾಚಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಳ್ವ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಲಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ತಾಕಾ ಬಸೊವ್ನ್ ತಾಚಾ ಧನಿಯಾಚಾ ಘರಾ ತಾಕಾ ಪಾಯ್ಲೆಂ.

ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ರೆವಯ್ಲೆಂ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲೋವ್ ಉಟೊನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಚ್ ತಾಚೊ ಧನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.

``ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ’ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ರೊಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರೊಜಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ, ``ನಾ ಧನಿಯಾ, ಮ್ಹಜಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಂ’ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಸಣ್ಸಣ್ಲೊ. ``ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಯ್ನಾ !? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಳಾಜೆ.’’

ತೆಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ``ಜಾಯ್ನಾಂ ಧನಿಯಾಂ.’’

ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ತುಕಾ ಕೊಣ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆಸಾ ಇಸ್ತಾ?’’

``ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲಜೆನ್ ಕಾಂಪಾತ್ತ್. ತೊ ಬಿಂಡಾಬರಿ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಯಾ, ಕೊಣ್ ತೊ? ಕೊಣ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ದೆಡ್ಕಿ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭಿಕಾರಿ! ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಂಡಾಡಿ! ಕೊಣ್ ತೊ? ಸಾಂಗ್!. .. .. .’’

ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ತರ್ ತುಂ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೊ ಜುವಾಂವ್ ಆಸ್ತಲೊ.’’

``ನಾ ನಾ, ನಾ ತೊ ನ್ಹಯ್."’ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ
``ಆನಿ ಕೊಣ್ ಮೊಡ್ತಿನ್?’’

ತಾಚೊ ಧನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ರಡತ್ತ್ ದುಕಾಂ ಪುಸಿತ್ತ್, " ನಾ, ನಾ ಮ್ಹಣತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಾ ಧನಿಯಾಕ್ ತೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಿಳಾಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಭೊಕೊರ್ನ್ ಬಿಳಾಂತ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಪೆಟ್ಯಾಬರಿ ತೊ ರೊಜಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾದಾರ್ ಭೊಕೊರ್ನ್ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಎಕೇಕ್ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ``ಯೇ ದೆವಾ, ಜಾಕ್ ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್! ತುಮಿಂ ಬಾರಿ ಉಲಯ್ತಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್ ಇಸ್ತಾ!’ರೊಜಾಚೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ, ತಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಚಾ ಗಾಲಾಂ ವಯ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಸುಕ್ಲಿಂ, ತಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾರ್ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೆ ಸುಕ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ, ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ, ``ನ್ಹಯ್, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್!’’

ಹೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ, ತರೀ ಶಿಂತ್ರಾಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಹೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತಿಯೆವ್ಯೆತ್‍ಗಿ?’’

``ಹಾಂವ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾಂ.’ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳಾನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ವೊಗೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಧನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್, ತೊ ಮಾತ್ರ್ ತುಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ಗಿಳ್ಚೆಬರಿ ದೊಳೆ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ತುಂವೆ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತರ್ ದಿಲಾಂಯ್?’’

ಆತಾಂ ರೊಜಾನ್ ಧನಿಯಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಶೀದಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ``ನಾ, ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಫರ್ಮಾಣಾಖಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗಾತ್ ತರೀ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಸಲೊಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಿ ಧನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ," ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್! ಕಿತೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್? ಧನಿಯಾಕಡೆ ಕೊಣ್ ಚೆಡುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್? ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕಾರಣ್ ಆಸಾಜೆಚ್!’’
ರೊಜಾ ಥಂಡ್ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ. ತಾಚಾ ಧನಿಯಾನ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ,

``ತರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್?’
``ನಾ, ಧನಿಯಾ’ತೆಂ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಧನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೊ ನಿವಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ತೊ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ರಾತಿಂ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ನಿದ್ರಾವಶ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಚರ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಭಿಯಾನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ, ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಮನಿಸ್ ಧನಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ವಳ್ಕಾಲೆಂ. ``ಭಿಯೆನಾಕಾ ರೊಜಾ, ತುಜೆಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.’’

ತೊ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ತೆಂಯೀ ಕಳೊನ್ ತೆಂ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ರಾತಿಚಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದೋನ್ ವಿರೋಧ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಮನ್ಶಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ರೊಜಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಮಾಚೆ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಧನಿಯಾಕಡೆ ಉಡ್ಡೊನ್ ತೆಂ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಧನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಿಟಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂವ್’’

ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ? ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

*****

ರೊಜಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಯೆೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚಾ ಪೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಆತ್ತಾಂ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆ ಫಾತರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕೆದಾಳಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಾಚಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ತಾಚಾ ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ವರ್ಗಾಲೆಂ. ಸಮಾಧಾನೆನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಾ ಘೊವಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಸಲಿಗಿ ಖಂತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ - ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ ತಶೆಂ ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೊ, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ, ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಜಳ್ತಾಲೊ, ತಿಚೆರ್ ಕಸಲೊಗಿ ರಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ತಾಂತಿಯಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೊಜಾ ತ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕಡೆ ತಿಕೆ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಘೊವಾಕ್ ಹೆಂ ಸೊಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ, ``ಎಕಾ ವೆಳಾ ತುಜೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ತುಂ ರಾಗ್ ಕರ್ತೆಂಯ್ಗಿ?’ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ರೊಜಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ದುಕ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ತೆಂ ಘರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆಂ ದೂಕ್ ಪರತ್ ಉಸ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಯೀ ನಾ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯೆರ್ ರಾಗ್, ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ.ರೊಜಾಕ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ರೊಜಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಆಮೊರಿ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತಾಕಾ ಬಸುತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ಯೇ, ಯೇ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಜಾ ಘೊವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ರೊಜಾಕ್ ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, " ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಕಾ?’ರೊಜಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಉಟೊನ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ``ಧಯ್ರ್ ಘೆ !’’

ತೆಂ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸಾನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಲೊ, ಕಾಮಾಗಾರ್ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ತೆಂ ತಾಚಾ ಪಾಯಾಂಥಳಾಂ ಪಡೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ, ``ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲಾಯ್?’’

ತೊ ಬೊಬಾಟುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲಾಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ! ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ? ಆಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಉರೊಂಕ್‍ಗಿ? ಗೊಡ್ಡು ಗಾಯ್್ಕ ಕಶೆಂ ಮೊಲ್ ನಾ ತಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕೀ ಮೊಲ್ ನಾ.’’

ತೆಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ, ``ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ.

ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ತಿಕೆ ಮೊವಾಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ," ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ . ಪುಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ..’’

*****

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ರೊಜಾಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಸೆಜಾರ್ನಿನ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ವಕತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಗೊಬೊರ್ ಖಿರವ್ನ್ ಘೊವಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ. ರೊಜಾಚೊ ಘೊವ್ ಒಪೊ್ಲ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಎಕಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವಕ್ತಾಚೊ ಉಂಡೊ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಆಲೊಪಾಲೊ ದಿಲೊ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ರಿತಿ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ಪಯ್್ಣ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಊಹೂಂ, ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರೊಜಾನ್. ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಖಂತ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ಸದಾಂ ನೀತ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊ ತಿಕಾ ಸೊವ್ತಲೊ ಆನಿ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ದಿಸಾಚಿ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ತೊ ತಿಕಾ ಹಿಣ್ಸಿತಾಲೊ. ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಘೊವಾನ್ ರೊಜಾಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ, ತರೀ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. ತೊ ರಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ರೊಜಾನ್ ಸೊಸ್ಲೆಂ, ತಾಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮುಗ್ದಾಲಿ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ತೊ ವಣದಿಕ್ ಆಪೊ್ಟನ್ ಪಡ್ಲೊ! ತೆಂ ನಾಗಿಣಿಬರಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ, ``ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ ! ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತರ್ ದೀವ್ನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.’’

ರೊಜಾಚಾ ಘೊವಾಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಗಾಗೆಲೊ, ``ಕಿ. . . ಕಿತೆಂ? . . .ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಂಯ್?. . .’’

ಆತಾಂ ರೊಜಾ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, " ವ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಶಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭುರ್ಗೊ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾ.. . . .. . ‘’

ತೊ ಅಜಾಪೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ತುಕಾ ಭುರ್ಗೊ ಆಸಾ? . .. .. . ತುಕಾ ಭುರ್ಗೊ ಆಸಾ?. . ’’

``ತುಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಯ್; ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. . . ತೆಂ ಅನಿಕೀ ರಡ್ತಾಲೆಂ. 

ತೊ ಉಟ್ಲೊ, ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆನ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ``ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಊಣ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್?’’

ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್ತುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ,``ತುಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ?’’
" ಸ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.’’
``ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್?’’ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.
``ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರೊಜಾನ್.
ತೊ ಥಂಡ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ``ಊಟ್, ಹಾಂಗಾ ಯೇ’ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೆಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ರಾವ್ತಾನಾ, ತೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಹಾಸೊಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೊ, ನಿತಳ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಹಾಸೊ. ರೊಜಾ ಅಜಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ,``ಬರೆಂ ತರ್, ಆಮಿ ವಚೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾಂತ್’ರೊಜಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭಗ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಬಳ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಎದೊಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ಂ ಧಾಂವ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಹಾತಾಚ್ಯೆ ತಳ್ವೆ ಘಶ್ಟಿತ್ ಉಲಯ್ಲೊ," ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್ಕೊ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ ನ್ಹಯ್ !’’

ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಸತ್ತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಉಮೆ ದಿಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆರಾಬಾಯೊ ಯೇ ಗೆ ಮಾಂಯ್, ಯೇ, ಕಾಂಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿ ಮ್ಹಾಕಾ.

ತಿಂ ಜೆವ್ಣಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ರೊಜಾನ್ ಜೆವಣ್ ಹುನ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಆನಿಕಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ,
``ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ, ಹಾಂವ್ ಬೆಷ್ಟ್ಯೊ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. . . . .’’

*** - ***

2006-7 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ

[ಮಾಯ್, 2018]

 

ನಂದಿನಿ: ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೊಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿವೃತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಹಿಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ’ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಭ್ಲಾ. ಸಭಾರ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]