ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಬಲಿ [ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್]

ಥೊಡೆ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್, ವ ಘಟನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆರುಪಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ. ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ವ್ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾಲ್ಯೊ. ಆಜ್ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಚ್ಪಿ ಚಡಿತ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಜಾಲಾ, ದೆಕುನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನವೆಂಚ್ ದಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಆಯ್ಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಘೆತಾ.

’ಬಲಿ’ ಕಾಣಿ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಭ್ದ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆ ಸಭ್ದ್ ಆಮಿ ಜಿಕುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ತೆ ವ್ಹಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಬಲಿ [ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್]

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತಶೆಂ ತೆಂ ದುರಂತ್ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಿಂವಾಳೆ ದಿಸ್ ತೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಸರೊನ್ ಭುಮಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲಾ. ಅಂಧ್ಕಾರಿಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಮುಡ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಶೆ ತೆವ್ಶಿಂ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವೊಂನ್ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ! ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ತೊ ಭೀಕರ್ ಆವಾಜ್. ಡಬ್ಬೆ ಸಗ್ಳೆ ಅಲ್ಕಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೆ. ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಗಾಡಿ, ದುಷ್ಟ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟೆ ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ ಖಬಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಡಬ್ಬೆ ಧರ್ಥರೆಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಆಚರ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥರ್ಥರೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಂತರಾಕ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ, ಜೊಸ್ಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಲೊ. 

ತಾಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಕ್ ಜಾಯ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ತೊ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ಹಾತ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಹರ್ದೆಂ ರುಂದಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಚೊ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಯುವತಿ, ಸಿಂತಿಯಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್.

ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪರತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಿ ಯುವತಿ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಳಾರ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲಿ. ವೊಮ್ತಿ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಚೆ ವಯ್ರ್ ಸಾಮಾನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆರ್ಧೆಕುರೆ ಮತಿಭೃಶ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಿ ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾ-ಬೊಬಾಟ್ ಆರ್ತ್‍ನಾದಾ ಸವೆಂ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಉಕಲ್ನ್, ಅತೀ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

***

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಆಪಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೆಂ. ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ.

ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೊಸ್ಸಿ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಮಾನೆಸ್ತಾ" ಸುಡಾಳ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್. "ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅಜನ್ಮ್ ಋಣಿ."

"ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್?"

"ತುವೆಂ ಸಾಹಸ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಪಾವ್ತಿಂ ನಾ"

"ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಕೋಣ್‍ಯ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೊ."

"ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹೊ ಊಡಾಸ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಿ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ತರ್‍ಯೀ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್!"

ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ನಂತರ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ಆಕರ್ಷಣಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಿ ಮೋಗ್, ಪುಣ್ ಕೇವಲ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ.

ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಿಂತಿಯಾ ಆತಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್. ತಿಚ್ಯಾ ಚಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಗರ್ಮೆಚೆ ದೀಸ್ ತೆ.

ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ರಾತ್. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಶಾಂತಾತಾ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಖಂಯ್ಚರ್‍ಗೀ ಪಯ್ಸ್‍ಶೆಂ ಸುಣ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಹುಳ್ಮ್ಯೊ ಗುಗಿಚಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಯೆತಾಲಿ. ಶಾಂತತೆಕ್ ಭಂಗ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಜೊಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೃಪ್ತೆನ್ ಭರೊನ್.

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕಮ್ರಾಂತ್ಲೊ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜೊಸ್ಸಿ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಶಿಲಿಂಗಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್.

"ಜೊಸ್ಸಿ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಚಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್. "ತುಕಾ ಆನಿಕೀ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ?"

"ನೀದ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾ ಡಿಯರ್."

"ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್?"

"ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ದೊಸ್ತಾ!"

"ಸವಾಲ್! ಕಸ್ಲೆಂ ತೆಂ?"

"ತುಜ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?!"

"ಕಿತೆಂ?" ಚಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ, "ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್?"

ಜೊಸ್ಸಿನ್ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

""ಬಾಳ್ಶೆಂ!" ಮಾತ್ಶೆಂ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ "ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ನಹಿವೇ ತೆಂ?"

"ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ!"

"ಹುಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್."

"ತರ್, ಆಮಿಂಯ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಯಾಂ"

ಸಿಂತಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜೊಸ್ಸಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

"ಬರೆಂ" ಮ್ಹನಾಲೆಂ ತೆಂ. "ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾ, ಫುಡ್ಲಿ ವಿಲೆವಾರಿ ತುಂ ಮುಂದರ್ಸಿ."

ಇತ್ಲೊ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ಜೊಸ್ಸಿಚೆಂ ಮನ್. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಹಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಸ್ಥ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ದೀಸ್ ಧಾಂವೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಲಿ. ಆದ್ಲೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಹುಮೆದ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮಾಜ್ವಾಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಚ್ ಬಾವ್ಚೆಂ ಮುಖಾಮಳ್, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಿನೆಸ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಮ್ ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ತಚ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್.

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೊಸ್ಸಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಕಸ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾತ್? ಕಸ್ಲಿ ಖಂತ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭರ್ತಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂಗಾಯ್? ತಾಣೆ ಸುಖಿ ಆಸೊಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?"

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ದಿವಾನ್ ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ

"ಜೊಸ್ಸಿ, ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂ?"

"ವಿಚಾರ್ ಸಿಂತಿ."

"ತರ್ ಸಾಂಗ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಕಸ್ಲಿ ಖಂತ್ ತುಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?"

ಜೊಸ್ಸಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

"ಪತಿಣ್ ಜರ್ ಅರ್ಧಾಂಗೀಣ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವಂತ್ ತಿಕಾಯ್ ವಾಂತೊ ಆಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ಪತಿ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಖಂತಿ ದುಖಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಾಂಟೊ ದೀ."

"ಜೆಣ್ಯೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಖಂತಿ ದುಖಿ, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಭಗಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್ ನೆ"

"ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್, ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಸಾಚ್ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ?"

"ತರ್ ತುಂ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕಾಯ್ತಾಯ್?"

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್!"

"ತುಕಾ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಸಿಂತಿ"

"ತರ್ ಸಾಂಗ್"

"ಪುಣ್ ಭೋವ್ ನಿಕಟ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಹೊ ಉಪ್ರಾಂತ್."

"ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಪತಿಕ್ ಸಂತುಷ್ಟಿ ದವರ್ಚೆಂ ಪತ್ನಿಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್."

"ತರ್ ಆಯ್ಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ."

"ಕಿತೆಂ?!" ಶೆರ್ಮೆಲೆಂ ಸಿಂತಿ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಕ್ ತೆಂ ಘಾಮೆಲೆಂ. "ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್."

ಜೊಸ್ಸಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಕಾಯ್ಸ್. ಫುಡಾರಾಚೊ ದಿವೊ ತೊ."

"ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?" ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿ.

ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಭಗಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ, ಜೊಸ್ಸಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ."

ಸಿಂತಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಜೊಸ್ಸಿಚಿ ಪತಿಣ್ ತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾಯ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಜೊಸ್ಸಿಕ್ ತೆಂ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಜೊಸ್ಸಿನ್ ತಾಕಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತೆಂ ಪಾಂಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜೊಸ್ಸಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಋಣಾಚೊ ಭಾರ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೆಂ.

***

ಜೊಸ್ಸಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಪೇಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಘಡ್ತಚ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಹೆಣೆ ಸಿಂತಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ದುಸ್ರಿಚ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿಕ್ ತೆಂ ಭರಫಾಚೊ ಪರ್ವತ್. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ಆಪ್ಣೆ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಳ್ತೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಭಸ್ಮಿತಾಲೆಂ. ಪರತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್‍ಪಣಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಎದೊಳ್ ಫಲ್ಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಗರ್ಮಿ ಋತು ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಗರ್ಮಿ ವಾಡಾತ್ತ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಸಮ್ದಿರಾಚಾ ಕಿನಾರೆರ್ಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೊಸ್ಸಿಗೆಲೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ವಾಜ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ ಜೊಸ್ಸಿ. ಘರ್ ಉದ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದಿವೆ ಜಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಸಿಂತಿಯಾ ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಂವ್ಲೊ ತೊ. ಗೆಲೆರಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾಸ್ಲಿ.

ನಿತಳ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಝಳ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ನದರ್ ಕಿನಾರೆರ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಚರ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪೂರ್ವ್ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್.

"ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?"

"ಸಿಂತಿಗೀ? ತಶೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ!" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ನಿಯಾಳ್ಳೆಂ. ರಾತ್ಚಾ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ನಂತರ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ನರ್ಗಾತಾಲೆಂ ಸಿಂತಿ. ತರ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?"

ತ್ವರಿತಾನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ತೊ ದರ್ಯಾ ಕಿನಾರೆಕ್ ಗೆಲೊ. "ಸಿಂತಿ.... ಸಿಂತಿಯಾ....?" ಉಲೊ ದಿಲೊ ತಾಣೆ ಮಾತ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್;

"ದೆವಾ ಹಾಂವ್ ಪಾಪಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಸಿ" ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಿಂತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ.

ತಾಣೆ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಚೊ ಛಾರೊ ಬದಲ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಸಿಂತಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂಗಾಯ್?

ತೊ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಮಾನಸಿಕ್ ತಜ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಆಜ್ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮೆಳೊಂಕ್.

ದಡ್ದಡ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೊಸ್ಸಿ ತಜ್ನಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

"ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೊಸ್ಸಿ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಜ್ನ್. "ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ದೂಖ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿಚ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನಿಷ್ಟುರ್ ಸತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್."

ಆಕಾಂತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಜೊಸ್ಸಿ ತಜ್ನಾಕ್‍ಚ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಭಗ್ಲಿ.

"ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ನಾಜೂಕ್, ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾಪಿಣ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾವನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ರೊಂಬ್ಲಾಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಜ್ನ್ ಆತಾಂ ಫುಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ.

"ಮತಿ ಸಂಗಿಂ, ಶರೀರಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿಯ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಚಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್. ಆಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಸತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿ, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯ್ ತುಮಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ."

ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾ ಜೊಸ್ಸಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಜ್ನಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತಾರ್, ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಅಭಿಲಾಷಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ತಾಣೆ ಬಲಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

*** - ***

2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2017]

 

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್‌ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಸೊಳಾ ಕಾದಂಬರಿ, ಪಾಂಯ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ
ಕಿಟಾಳ್ ಉಜೊ ಆನಿ ದಾವ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]