ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ರಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ [- ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಜೆರಿಮೆರಿ]

ಜೆದ್ನಾಂ ಕಾಣಿಂ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೆ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್.

ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಚೆರ್ ವರ್ದಿ ಬರಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಬರವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಜೋನ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಫಾಮಾದ್; ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಪಿ, ಪದಾಂ ಘಡ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ರಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ [- ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಜೆರಿಮೆರಿ]


ಡೊಕ್ಟರ್ ರಾಜ್!

ತೊ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ’ರೊಲಿಯಾ’ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಮುಕಾರ್ ಘಡಿಭರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಚಾ ಇಮಾಜಿಬರಿ ತಾಚೆಂ ಉಖಾಮಳ್ ಗಂಬೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಹಾಸೊ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಯಾ ಕಸಲಿಂಯ್ ಭಾವನಾಂ ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಗೊಚಾ ಪ್ರಯೋಗಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಅಯಿಲ್ಲೊ!

ರಾತಿಚಿಂ 11:25 ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಾ ಕದಮಾನಿಂ ತೊ ಲಿಫ್ಟಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಅಸ್ಚಾ ಪ್ರೊ. ಗ್ಯಾಮ್ಗೊಚಾ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರಿ ಸರ್ಸಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಭಿತರ್ ಕೊಣಾಕೀ ರೀಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಫ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ರ್‍ಆಜಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಾರಾಚಾ ಕುಸಿನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಬೊರ್ಡಾಚೆ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ’ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಫೀಡ್’ ಕರ್ತಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರ್‍ಏಟರಿಚೆಂ ದಾರ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಡೊ. ರಾಜ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಚ್ ತೆಂ ದಾರ್ ಪರತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ 50 ಫುಟಿಂಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಶ್ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೊ. ಗ್ಯಾಮ್ಗೊಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಿವೊ ಸರೊಪ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲೊ!!! ಸರ್ಪಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಹುಳ್ವುಳ್ಚಾ ಸರ್ಪಾಚಾ ಶಿಮ್ಟೆನ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಾರುಪಾರ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಚಿಮ್ಟ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ಪಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಸರ್ಪಾಚಾ ದಾಂತಾಂತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಎಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ ಗಳಾಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಮ್ಟ್ಯಾನ್ ಬಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸರ್ಪಾಚೆಂ ವಿಕಾಳ್ ದ್ರವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ ಗಳಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆಸಿಂತ್ ಗಳವ್ನ್ "ಕಮ್ ರಾಜ್...ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ" ಮಣ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ದ್ರವ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಚಾರ್ ಥೆಂಬೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದ್ರವ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಕಾಂಚಿಚಾ ಬೊಡಿಯೆನ್ ಖಿರಯ್ಲೆಂ.

ದಾವ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚಾ ಆದಾರಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಧಲೊನ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಏಕ್ ಮುಗ್ದ್ ಬಾಳ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಚ್ಚಿತಾಲೆಂ... ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕಿತಾಲೆಂ. ಜೀಬ್ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಖೆಳಯ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ರಾಜಾಚಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.!! ಚಡಿತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಭಿತರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಸರ್ಸಿಂ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಅನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ಲೆ ದೊನ್ ಥೆಂಬೆ ವೀಕ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.!!!....... ಡೊ.ರಾಜ್ ಖುಬಾಳುನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ..! "ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ... ಪ್ಲೀಸ್... ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ !!!"

ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲಿನಾ... "ಡೊ.ರ್‍ಆಜ್... ಹೊ ಅಯ್ಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ ಮಳ್ಳೊ ಧ್ರಡ್ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಾ." ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಗೊಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಘಮಂಡ್ ಅನಿ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

"ಸರ್... ಖಂಚೊಯ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಯಾ ವ್ಹಡಾಂಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ತುಜೆಂ ಸಾಧನ್ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಅನಿ ಖಾತ್ರೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ತರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸಭಾರಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯಾ ನೆಂಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊಯ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಸಾಯ್...." ಡೊ. ರಾಜಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ರಾಗ್ ಅನಿ ಶಿಣ್ ನಿಶೆತಾಲೊ.

" ಹುಂ.... ಡೊ.ರಾಜ್ ! ತುಂ ಏಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್. ತುಜಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ತುಜಾ ವೈಧ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರಯೊಗಾನಿಂ ಅನಿ ನವ್ಯಾ ಸಾಧನಾನಿಂ ತುವೆಂ ತುಜಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಅನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್..! ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಅನಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಉಪ್ಯೊಗಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಗೆಲೆ... ಅನಿ ತೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. " ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ.

ಫ್ರೊಫೆಸರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಅಮಾನುಷ್ ರಿತಿಚೆ ತರಿ ತಾಚಾ ಹುಶಾರಾಯೆಕ್ ಅನಿ ಅಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಡೊ.ರಾಜ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೊ. ಕಾರಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಪ್ರಯೋಗಾಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಿವಿ, ಜಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಯಾ ಮನ್ಜಾತ್ ವೆಳಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಧರ್ಬಾನುಸಾರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಖಾಣ್ ಅನಿ ಪಿವನ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಹಿಂವಾಂತ್ ಅನಿ ಧಗಿಂತ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಪ್ರಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ... ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕೈಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಯಾ ಮನ್ಜಾತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸವಯ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾ... ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಭರವ್ನ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್... ಕ್ರಮೇಣ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆವ್ನೀ ಜಿಯೆವ್ವೆತ್.." ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್.

ಪೂಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾನಾ, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡೊ.ರಾಜಾಕ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ. ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್, ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳಲ್ಲೆಬರಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಾ ಕುಡಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಂಬಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕೀ ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಬರಿ ಡೊ. ರ್‍ಆಜ್‌ಯೀ ಏಕ್ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್, ಏಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ ಅನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಿ ಮಜತ್ ಅನಿ ಸಲಹಾ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ.

"ರಗಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್" ಮಣ್ಜೆ ’ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್’! ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಡೊ. ರಾಜಾಚೆಂ ನವೆಂ ಸಾಧನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೃತಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ಬಸವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಡಂವ್ಚಾ ಸಂಶೋದನಾಚಿ ಇಚ್ಚಾ ತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರೋತ್ಸವ್ ಅನಿ ಸಲಹಾ ಮೆಳವ್ನ್ಂಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ಸಂಭಾಶಣಾಧ್ವಾರಿಂ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್, ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಅನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಚಲನಾವಿಶಾಂತ್ ದೊಗಿ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಭಗ್ಣಾಂ, ಪಾಶಾಂವ್, ಮೋಗ್, ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಆಶಾ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ವಿಶಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕ್ಶುಲ್ಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಬೊವ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಜಾರಿ ಅಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಮೌನ್ ತುಟವ್ನ್ ಡೊ.ರಾಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ - "ಸರ್... ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶೆಂಟಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪೆಶೆಂಟಾಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ದೊನ್ ವಾರ್ಡಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸಾ..... ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ಸರ್." ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಡೊ. ರಾಜ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ.

"ರಾಜ್..." ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. "ಅಸಲೊ ಬರೊ ಸಂಧರ್ಭ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ಪೆಶೆಂಟಾಕ್ ತುಜೆಂ ’ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್’ ಬಸವ್ನ್ ತುಜೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಲಯ್." - ಪ್ರೊಫ಼ೆಸರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ.

"ನೊ... ನೊ ಸರ್.. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಖಂಚಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಡೆವಲಪ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪೆಶೆಂಟಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಒಪರೇಶನಾನ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಕರ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ಅಸೊನ್, ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಮೆಜ್ಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಅವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಥರಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಾ.

"ಕಮೋನ್ ರಾಜ್... ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಪೆಶೆಂಟಾಕ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ತುಜೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಲಾಗವ್ನ್ ತುಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನರ್ಗಾತಾಯ್?" ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ.

"ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿ ಸರ್..." ಡೊ.ರಾಜ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲ್ಯಾಬಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

***

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್....!

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸಂಚಾರ್ ಉಣೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್ ಅರಾವ್ನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ!! ಕಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಬ್ರಾಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ ... ವೆಗಾನ್ ದಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ವಾಹನ್ ಅಚಾನಕ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಛಾನಕ್ ’ಧಡಾಲ್ಲ್’ ಅವಾಜಾಸಂಗಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಹನಾಂ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ ಅನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೊರಿಯೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಮುಡ್ದುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ !!! ಡ್ರೈವರಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾರಚ್ಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಅನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮತಿಹೀನ್ ಫ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ.!!!

ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ.! ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಕಾ ಗಯ್ರ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಾಣೆಂ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಜುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಚಾ ದಿಸ್ಟಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚಾ ಡೊ. ರಾಜಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಅವ್ರತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡೆಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅನಿ ಹರ್ದ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲಿ ದೂಕ್ ಸೊಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಿಶೇಶ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಅನಿ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ. ಡೊ.ರಾಜ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಚ್... ಏಕ್ ದೀಸ್ " ರಾ... ರಾಜ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ಧ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಠೀಣ್ ದುಕ್ತಾ.." ತೊ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.!

"ಸರ್ ... ತುಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಹಾವೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ... ಪುಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್.! ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ... ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ತುಜೆ ಬಾಕಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ.!! ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆತ್ಲಿ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಿನಾ.!! ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜಾ ಮರ್ಣಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ತುಜೆರ್ ಚಲವ್ನ್ ... ಮಜೆಂ "ರಗಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್" ತುಕಾ ಬಸಯ್ಲೆಂ..." ಡೊ.ರಾಜಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್, ವೊಕ್ಲಾಚೆ ಅರ್ಸೆ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಲೆ.

"ವಾಟ್ ನೊನ್ ಸೆನ್ಸ್.." ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚುನ್ ಖೆಂವ್ಚಾಲೊ." ಹೆಂ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ರಾಜ್..? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್? ಕಸಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್ ರಾಜ್?" ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ಉದೆಲ್ಯೊ.

"ಸರ್ ತುಕಾ ಹೆಂ ಯಂತ್ರ್ ಫಕತ್ತ್ ದೊನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೊನ್ ದಿಸಾನಿಂ ತುವೆಂ ತುಜಾ ಪ್ರಯೊಗಾಂಖಾತಿರ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಅನಿ ತಾಂಚಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್. ತುಜಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಅನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೊ ತುವೆಂ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕೆಲಾಯ್. ತಾಚೆಂ ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್." ಡೊ. ರಾಜಾನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ.

ಡೊ. ರಾಜಾಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚೊ ತೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ.!!! ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ಕುಡಿಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಕತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮರಣ್ ತಾಚಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ನಾಚ್ತಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ವೊಣ್ತಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ವೊರಾಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಪೆಂಡುಲಾಮ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.!

"ಸರ್... ತುಜೆಬರಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಶಾಂತ್ ರಿತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಮಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಇಂಜೆಕ್ಸ್ಶನ್". ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಡೊ.ರಾಜಾನ್ ಸಿರಿಂಜಾಂತ್ ವಕಾತ್ ಭರ್ಲೆಂ.!!!

"ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಗೊಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಕಾಜುಳೆ ದಾಂವ್ಲೆ.! ತೊ ಘಾಮೆಲೊ ಅನಿ ಅಸಹಾಯೆನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ....." ನೊ .... ನೊ ರಾಜ್.... ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಕಾ ವಾಂಚೊಂಕ್ ದಿ... "

ತಿತ್ಲ್ಯಾಭಿತರ್ ಡೊ.ರಾಜಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಗೊಕ್ ವತ್ತಾಡಾಯೆನ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ!!! ತಿತ್ಲೆಂಚ್... ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ.!!!

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವರಾರ್....!

ಡೊ. ರಾಜ್.... ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಾ ಮೆಟಾನಿಂ ಪ್ರೊಫೆಸ್ಸರಾಚಾ ಖಾಟಿಯೆಲಾಗಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೊ....!

ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆ ದೊಳೆ ದಾಂಪಲ್ಲೆ... ದೊನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಕಾಂಚಿ ಝರ್ ಸುಕಲ್ಲಿ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಾಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ಯಾಪರ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತುರ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ತ್ ಮುಖಮಳ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಬರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಟ್ಟ್ ಅನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.!

ಡೊ.ರಾಜಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ! ಪಾಂಯಾಂಚಾ ತಾಳ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಖೊಂಕ್ಲೆಂ....! ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಪೆನ್ ಟೊರ್ಚಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ತಪಾಸಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿರೊ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ!! ಅನಿ ತೆದಾಳಾ !!! ಫ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಬೊಟಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ...!! ಹಳ್ತಾರ್ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಲೆ !!! ದೀಶ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. !!

"ಹೌ ಆರ್ ಯೂ ಸರ್ ...? " ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ಡೊ.ರಾಜಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ಪರತ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ... ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ...!! ತಾಕಾಚ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊನಾ...." ಹಾಂ ... ಹಾಂವ್... ಜಿವಂತ್ ಅಸಾಂ??? " ಪ್ರೊ. ಗ್ಯಾಮ್ಗೊ ಉದ್ಘಾರ್ಲೊ. "ತರ್ ತುವೆಂ ತುಜಾ ’ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಆವ್ದಿ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾಯ್?" ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

"ನೊ ಸರ್... ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಂ ಗರ್ವ್ ಪಿಗ್ಳಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಲಾನ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮಜೆಂ ’ರಗಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್’ ಲಾಗಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಬರೊ ಜಾತೊಲೊಯ್. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾನ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಭೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ’ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್’ ಸಯ್ತ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಪ್ರಕಾರ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕರ್ನೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ’ತೀನ್ ತಾಳೆ’ ಅಯ್ಕಾತಾತ್. ಏಕ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ ತಾಳೊ, ದುಸ್ರೊ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಅನಿ ತಿಸ್ರೊ ಮತಿಚೊ ತಾಳೊ. ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ತುಜಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಕಾತಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ನೆವೆಳಾರ್ ತೀನೀ ತಾಳೆ ಅಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

*** - ***

[ಮಾರ್ಚ್, 2017]

 

ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]