ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ತರ್ಜಣ್]: ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್]

(ದೆವಾಧಿನ್ ಬಾಪ್ ಅಂತೊಣಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಜೆ.ಸ., ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ, ಮಾನಸಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತಶೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಚಡುಣೆ ವೀಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬೂಕ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೌರಾತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಪರಂಪರಾಚೆ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಣೆ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಿಕ್ಣಿ ಕತಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಣೆ ಪೂನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೊ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪೌರಾತ್ಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್‍ಚ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಲೊ.

1998 ತ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರ್ಯಾಟ್‍ಝಿಂಗರ್ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಸೊಳಾವೊ) ಹಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಬಾಪ್ ಅಂತೊಣಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊಚಾ ಕೃತಿಯೆಂಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್, ತಾಚಾ ಕೃತಿಯೆಂಕ್ ಹೆರೆತಿಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತರೀ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್, ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ (ವಾತಿಕಾನ್) ಪೌರಾತ್ಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವಾದ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ. )

- ಸಂ

[ತರ್ಜಣ್]: ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ [- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್]

ಮೂಳ್: ಬಾಪ್ ಅಂತೋಣಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಜೆ.ಸ.,
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್.

[ದೆ|ಬಾ|ಆಂಟನಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ 1931 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ, 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. 1987 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಹೆಂ.]

1. ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಭಾವ್ ಬ್ರೂನೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ಎಕಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅರಾಂಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಭಾವ್ ಬ್ರೂನೊಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ:

‘ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ! ಮ್ಹಜಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ದೊಶಿ ಜಾತಾತ್!’

ಭಾವ್ ಬ್ರೂನೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂತ್. ತಾಚಾ ಗವ್ಜೆಕ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಮಾಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಜೀವಿನಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್ನ್ ಭಾವ್ ಬ್ರೂನೊಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾವ್ ಬ್ರೂನೊಕ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಅವಾಜ್ ದೊಸಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

‘ಬ್ರೂನೋ, ದೆವಾಕ್ ತುಜಾ ಕೀರ್ತನಾಂಚಾ ಪಠಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೊ ಉಲೊಯೀ ಪಸಂದ್ ಅಸ್ಲಲೊ ತರ್?’

‘ತ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚಾ ಕರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಂಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?’ ಬ್ರೂನೊನ್ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾನ್ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಲಿ ನಾ. ‘ತಶೆಂ ತರ್ ದೆವಾನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಕಸ್ ತಾಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ?’

ತಾಚಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

‘ಸುರು ಕರ್ ತುಜೆಂ ಗಾಯನ್..’

ಮಾಣ್ಕ್ಯಾನ್ ರಜಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.. ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಭಾವ್ ಬ್ರೂನೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚಾ ಗಾಯನಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಂಚಾ ಗಾಯನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ರಮ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂ ಕೀ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊಯೀ ರಾತ್ಚಾ ಮೊನ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ಬ್ರೂನೊಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಾಣ್ಕಾರೆ ಸವೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸರ್ವ್‍ವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

***

2. ನಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...

ರಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ಜುದೆವ್ ತಾಂಚಾ ರಾಬ್ಬಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಸ್ತು ಸವಾಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಂಟ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆ.

ಅಕ್ರೇಕ್‍ಯೀ ರಾಬ್ಬಿ ಆಯ್ಲೊಚ್. ತಾಣಿ ತಾಚೊ ಗೊವ್ಜೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ತನಾವ್ ರಾಬ್ಬಿಕ್ ಗಮನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೊ ನಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆ ಬಾರಿಕಾಯೆನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೊಳೆ ಲಾವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಗೀತ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂಯ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ, ರಾಬ್ಬಿನ್, ವೊಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್‍ಗಿ ನ್ಹಯ್‍ಶೆಂ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಂಯ್ ತಶೆುಚ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ತನಾವ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆ ನಾಚಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೆಗೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ಉರೊನ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಭಿತೆರ್ಲೆಂ ಅಧುರ್‍ಪಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ. ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್ ಕರ್ಚಾ ವಾಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲೆ.

ಚಡುಣೆ ಎಕಾ ವೊರಾ ನಂತರ್ ನಾಚಾಚೊ ಜೋಶ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ, ತನಾವ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಶಾಂತೆನ್ ಬಸ್ಲೆ. ರಾಬ್ಬಿ, ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಉತರ್ ಉಲಯ್ಲೊ:
‘ತುಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ!’

***

ನಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..

ಎಕಾ ಫಕೀರಾಕ್, ‘ತುಂ ನಾಚಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಆಹಂ’ (ಹಾಂವ್) ಹಾಚೊ ಸಂಹಾರ್. ನಾಚ್ ‘ಆಹಂ’ ಸಂಹಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆಹಂ ನಾಸ್ಲೆ ಕಡೆ ಮೋಗ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್’

***

3. ದೇವ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಕಡೆ..

ಸೂಫಿ ಸಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಕ್ಕಾ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಮೆಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಥಕೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ, ಎಕ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಸಕ್ಕಡ್ ಭಕ್ತ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಕುಶಿಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಪಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದ್ಲಾಯ್! ಕಸಲಿ ದೇವ್ ನಿಂದಾ ಹಿ!!’ ತೊ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ತಾಲೊ. ‘ಕಸಲೊ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂ?’
ಸೂಫಿ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

‘ಭಾವಾ, ದಯಾಕರ್ನ್ ದೇವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಶಿಗಿ?’

***

ವಿಷ್ಣುಚಾ ಭಕ್ತಿಕಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ:
‘ದೆವಾ, ಮ್ಹಜಾ ತೀನ್ ಫಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ತುಜೆಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಭಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ತುಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ತುಂ ಹರ್ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ತುಕಾ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಸ್ರೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಫಾತ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಂವೆ ತಿಂ ಭಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಧೊಸ್ಲಾಂ!’

***

4. ಉಜೊ ಹಾಡ್ಲೊಲೊ

ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಚಾ ಸಂಶೋಧನಾ ನಂತರ್ ತೊ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಲೊ. ತೊ ಅಪ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥೈಂಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಲೋಕ್ ಉಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೊ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ ಕೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ತೆ ಉಜೊ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರಾಲೆ. ಹಾಣೆ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ. ತೊ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊಳೂ ನಿಕಳ್ಳೊ. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾನ್ ಬರೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾರ್ ತೊ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತೆಯ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಭುಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪುರ್ವಿತ್, ಲೊಕಾಚೆರ್ ಹಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿ ಭುಲ್ ದೆಕೊನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಭರ್ಲೆ. ತಾಣಿ ಹಾಕಾ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾನಿಂ ಧರವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹಾಣಿ ತ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಧಿ ಘಡ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಉಜೊ ಕರುಂಕ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಆರಾಧನಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಖುದ್ ತ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತಾ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಗ್ರಂಥ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಗ್ರಂಥ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕೀ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಚೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕಚ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಣಾರಿ ಉದೆಲೆ. ತಾಣಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ್, ಮೊರ್ನಾ ದಂಡವ್ಣೀಯ್ ದಿಲಿ. ಲೋಕ್ ರಿತುವಲಾಂನಿಚ್ ಇತ್ಲೊ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ತೆ ಉಜೊ ಕರ್ಚಿ ವಿಧ್ಯಾಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ.

***

5. ಶಿಕಾಪ್

ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಚೊರಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್, ‘ಬಾಬಾ, ತುಜ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಚಿ ವಿದ್ಯಾ, ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಶಿಕಯ್.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪೂತಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತೆ ಎಕಾ ಘರಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಲ್ಮಾರ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಭಿತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೂತಾಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ‘ಧಡಾಲ್ಲ್’ ಕರ್ನ್ ಅಲ್ಮಾರಿಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಖಿಳ್ ವೊಡ್ಲಿ. ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ಭಿತೆರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪುಯ್ ವೊಳೂ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಲ್ಮಾರಿ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ರಾಗಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ನಿಕಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಅಲೋಚನ್ ಜಳ್ಕಾಲಿ. ತಾಣೆ ಮಾಜ್ರಾ ಬರಿಂ ಅವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಅಲ್ಮಾರ್ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್, ಎಕಾ ಚಾಕ್ರಾನ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಅಲ್ಮಾರಿಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್ ಚೊರಾಚಾ ಪೂತಾನ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಿ ಪಳೆಲ್ಲಿಚ್ ಚೊರಾಚಾ ಪೂತಾಕ್ ಏಕ್ ಅಲೋಚನ್ ಜಳ್ಕಾಲಿ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಫಾತರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಘಾಲೊ, ಆನಿ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಚೋರ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖುಶೆನ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೊರಾಚಾ ಪೂತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ನಿವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಬಹಾದೂರಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ‘ತೆಂ ಪೂರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್‍ರೇ? ತುಂ ಶಾಬಿತ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ನೆ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ.’ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

***

6. ವಾಸ್ತವ್

ಎಕ್ಲೊ ಜುಗಾರಿ, ಗುರು ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ, “ಮೆಸ್ತ್ರೀ, ಕಾಲ್ ಇಸ್ಪಿಟಾಂ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಫಟಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಕಲ್ನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಾಕಾಚ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ:

“ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ ತರ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವೆಚೊಂ ನಾ!”

ಗುರುಚೆ ಶಿಸ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆ. “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ತುಮಿ ತಾಕಾ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ದಿಲಿ ನಾ?”

“ತೊ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಬೂಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜಣಾ’ಸ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್.” ಗುರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

***

7. ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಂತಿ ಜಾಯ್?

ಬುದ್ಧಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಗಾಳಿ ಸೊವುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬುದ್ಧ ಕುಸ್ಕುಟ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀ ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಶಾಂತೆನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಬ್ಧ್ ಭಂಡಾರ್ ರಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಶಿಸಾಂನಿ, ತಾಣೆ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೆಂಚ್ ಶಾಂತೆನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಬುದ್ಧ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ:

ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುನ್ ಅರ್ಪಿಲಿ ಆನಿ ತುಮಿ ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ವ, ಕೊಣೆಂಗಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಭಿತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಲಿಖ್ಲಾಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ತಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಅಶೆಂ, ತುಮಿಂಯ್, ಹರ್ ವಗ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಹಲ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕರಾ. ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಚಿ ಶಾಂತಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಚೆ ನಾಂತ್!

*** - ***

[ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ: ಕೊಂಕಣಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭೋವ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ (ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಕಾರ್ಲೊ) ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಭಾಂದ್ಪಿ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚಿ ವೋಡ್. ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಭೊರಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ’ಅಪಹರಣ್ (ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ)’, ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್.

[तर्जण]: माणक्याचें मागणें [- जे.वी.कारलो, हासन]

(देवाधीन बाप अंतोणी डिमेल्लो जे.स., एकलो याजक मात्र न्हय, एकलो बरवपी, मानसीक चिकित्सक, आध्यात्मीक मेसत्री तशें नांव व्हेल्लो उलवपी जावनासलो. ताणे चडुणे वीस आध्यात्मीक बूक लिखल्यात. पौरात्य तशें पाश्चिमात्य आध्यात्मीक परंपराचे विषय विंचून ताणे लीख‍ल्ल्यो चिकणी कता संसार भर लोका मोगाळ जावंक पावल्यात. ताणे पूनांत आपलें मिसांव सुरू केल्लें तरी तो अमेरिकांत क्रिसतांव धर्माक पौरात्य आध्यात्मीक स्पर्श दिंवचांत यशस्वी जाल्लो. तो अमेरिकांत‍च बोव ल्हान प्रायेर सरलो.

१९९८ त कार्डिनल ऱ्याट‍झिंगर (उपरांत पाप सायब बेनेदिक्त सोळावो) हाचा मुकेल्पणाखाल रचलेल्या समितीन बाप अंतोणी डिमेल्लोचा कृतियेंची समीक्षा करून, ताचा कृतियेंक हेरेतीक म्हणोंक जायनातरी जेजू क्रीसत देवाचो पूत न्हय बगार सक्कड, देवाचीं भुर्गीं म्हण शिकयिल्लो म्हणोन चूक समजोंचो संभव आसा म्हणोन अक्षेप उचार‍ल्लो. ह्या वर्वीं पवित्र सभेक (वातिकान) पौरात्य क्रिसतांवांचेर बरी अभिपराय ना म्हळ्ळो विवाद ऊट‍ल्लो. )

- स

[तर्जण]: माणक्याचें मागणें [- जे.वी.कारलो, हासन]

मूळ: बाप अंतोणी डिमेल्लो, जे.स.,
कोंकणेक: जे.वी.कारलो, हासन.

[दे|बा|आंटनी डी’मेल्लो, जेज्वीत याजक १९३१ इस्वेच्या सप्तेंबर ४ तारिकेर मुंबयांत जल्मलो, १९६१ इस्वेंत जेज्वीत याजक जालो. उपरांत अमेरिकांत वावर करून आसताना जायतीं आध्यात्मीक बर्पां हाणीं बरयलीं. १९८७ इस्वेच्या ज्यून २ तारिकेर हो अंतरलो. हाच्या थोड्या अमोलीक बर्पां पयकिंतलें एक बरप हें.]

१. माणक्याचें मागणें

एका रातीं भाव ब्रूनो मागण्यार आसुल्लो. त्याच वग्ता एका माणक्यान व्हड ताळ्यान अरांटुंक सुरू केलें. भाव ब्रूनोक किरिकिरी जावंक सुरू जालें. माणक्याची उपेक्षा करुंक कितलें प्रयतन केल्यारी ताचे निमती जालें ना. ताणे जनेला सर्शीं वचोन खिळंच मारली:
‘तोंड धांप माणक्या! म्हजा मागण्याक दोशी जातात!’

भाव ब्रूनो चिल्लर म्हनीस न्हय. तो एकलो सांत. ताचा गवजेक माणक्यान आपलें तोंड धांपलें. माणक्यान मात्र न्हय. सक्कड जीविनीं उस्वास बांदून धर्न भाव ब्रूनोक मागोंक सहज जाल्लें वातावरण आसा केलें.

इतल्यार भाव ब्रूनोक दुस्रो एक अवाज दोसिलागलो. तो ताचा अंतसकर्नाचो ताळो जावनासलो.

‘ब्रूनो, देवाक तुजा कीर्तनांचा पठणा तितल्याच मापान त्या माणक्याचो उलोयी पसंद असललो तर?’

‘त्या माणक्याचा कर्कस ताळ्यांत देवाक मेचवंचे तसलें कितें आसा?’ ब्रूनोन वेंग्यान सवाल केलें.

ताचा अंतसकर्नान पाट सोडली ना. ‘तशें तर देवान माणक्याक कर्कस ताळो कित्याक दिलो?’

ताची एकाग्रता बंध पडली. हें सोदून काडुंक तो भायर सरलो. जनेला सर्शीं रावोन ताणे सांगलें:

‘सुरू कर तुजें गायन..’

माणक्यान रजार सुरू केलें.. आनी ताचे सांगाता सुत्तुरांतल्या सक्कड माणक्यानीं सांगात दिलो. भाव ब्रूनोन आपणाक माणक्यांचा गायनाक संपूर्ण समर्पीत केलो. क्रमेण तांचा गायनांत ताका एक क्रम दिसोन आयलें. ताका गम्लें की प्रतिरोध करिनातल्यार माणक्यांचो ताळोयी रातचा मोन्यापणाक अर्थाभरीत कर्ता.

ब्रूनोक एक नवें सत कळीत जाल्लें. ह्या जाणकारे सवें ताचें काळीज सर्व‍व्यापी जालें आनी जिण्येंत पयले पावटीं ताका मागणें म्हळ्यार कितें म्हण समजालें.

***

२. नाच म्हळ्यार...

रश्यांतल्या त्या धाकट्या श्हेराचे जुदेव तांचा राब्बीक राकोन आसुल्ले. तांचे लाग्गीं मसतू सवालां आसुल्लीं आनी त्या जांट्या म्हनशा लाग्गीं विचारुंक ते आतुरायेन चडपडताले.

अक्रेक‍यी राब्बी आयलोच. ताणी ताचो गोवजेन स्वागत केलो आनी टौन होलाक अपवन हाडलो. तांचे मदलो तनाव राब्बीक गमनासतां रावलो ना.

सुर्वेर तो कितेंच उलयलो ना. ताणे बारिकायेन सर्वांचा दोळ्यांनी दोळे लावन अंदाज केलो. त्या नंतर ताणे एक सुमधूर गीत गुणगुणोंक सुरू केलें. क्रमेण एकेकल्यान‍ंच ताळो मेळयलो. ताणे गावंक सुरू केलें आनी ताणिंय गावंक सुरू केलें. ताणे, राब्बीन, वोळू मेटां काडलीं. पेंकाट हालयलें, व्हय‍गी न्हय‍शें. उरलेल्यांनिंय तशेूच सुरू केलें. अपशेंच सगळ्यांचो तनाव देंवलो. सगळे नाचांत अशें बुडोन गेलेगी कोणायकी कसल्याचीच पर्वा उरोन गेली ना. तांचे भितेरलें अधूर‍पण माज्वोन सक्कड एक जाले. सता थावन विमूख कर्चा वाटां थावन मुक्त जाले.

चडुणे एका वोरा नंतर नाचाचो जोश देंवोन आयलो, तनाव पिगळोन वचोन सक्कड एका अपूर्व शांतेन बसले. राब्बी, त्या सांजेर एक‍च उतर उलयलो:
‘तुमचा सर्व सवालांक हांवे जाप दिल्या म्हण चिंतां!’

***

नाच म्हळ्यार..
एका फकीराक, ‘तूं नाचा मारिफात देवाचें आराधन कित्याक कर्ताय?’ म्हण विचारलेल्याक तो म्हणालो ‘देवाचें आराधन म्हळ्यार ‘आहं’ (हांव) हाचो संहार. नाच ‘आहं’ संहार कर्ता. आहं नासले कडे मोग राज कर्ता. मोग म्हळ्यार देव’

***

३. देव नातलेले कडे..

सूफी सांत एकलो मेक्का यात्रीक पयणाक भायर सरलो. मेक्का भायर तो थकोन रसत्या देगेक विशेव घेवंक आड पडलो. पुरासणेन ताणे दोळे धांपचे मात्र बाकी, एकलो येवन ताका धोंकुळन उटयलागलो.

‘सक्कड भक्त मेक्का कुशीक नमान करून आसताना तूं पांय त्या कुशीक सोडन निदलाय! कसली देव निंदा ही!!’ तो उजो वोंक्तालो. ‘कसलो मुसल्मान तूं?’

सूफी निदलेल्या थावन हाल्लो ना. ताणे दोळे उग्ते कर्न म्हळें:

‘भावा, दयाकर्न देव नातलेल्या कुशीक म्हजे पांय घुंवडायशिगी?’

***

विषणुचा भक्तिकाचें मागणें:
‘देवा, म्हजा तीन फात्कां खातीर हांवे तुजें लाग्गीं भगसाणे मागलें.
पयलें, तूं सगळ्यानीं आसाय म्हणोन समजनासतां यात्रीक पयणांक गेलों. दुस्रें, तूं हर वग्ता म्हजें बरेंपण आशेताय म्हळ्ळें विस्रोन तुका हाक मारल्या. तिस्रें, म्हजीं फात्कां आधार्चे पयलेंच तुंवे तीं भगसिल्यांत म्हळ्ळें कळोन‍यी तुका धोसलां!’

***

४. उजो हाडलोलो

सबार तेंपाचा संशोधना नंतर तो उजो पेटंवची विद्या शिकलो. तो अपली विद्या घेवन एका हिंवाळ्या प्रदेशाक गेलो. थैंचा लोकाक ताणे उजो पेटंवची विद्या शिकयली. उज्याचें महत्व कळयलें. तो लोक उज्या विशीं इतलो आकर्शीत जालो की, क्रमेण ते उजो हाडलेल्या म्हनशाक‍च विस्राले. हाणे पर्वा केली ना. तो थैं थावन वोळू निकळ्ळो. कोणाक तरी आपल्या संशोधनान बरें पडलें म्हळ्ळ्या संतोसार तो आसुल्लो.

तो दूसऱ्या एका समुदाय सर्शीं आपली विद्या वर्न गेलो. तेय उज्याक भुल्ले. पूण स्थळीय पुर्वीत, लोकाचेर हाणे घाल्ली भूल देकोन मोस्रान भरले. ताणी हाका हिक्मत्यानीं धरवन जिवेशीं मारलें. ताणी केल्लो अपराध धांपून व्हरुंक हाणी त्या श्रेषट म्हनशाची इमाज तेंपलांत प्रतिषठापीत केली. ताचें आराधन करुंक एक विधी घडली. ताणे उजो करुंक गळसिल्ल्यो वसतू जोगासाणेन सांभाळन तांका आराधनाचें स्थान दिलें. त्यो वसतू पवित्र जाल्यो.

प्रधान याजकान खूद त्या श्रेषट म्हनशाची जीवन चरिता लिखुंक सुरू केली, आनी ताका पवित्र ग्रंथ म्हणोन वोलायलें. तो पवित्र ग्रंथ मुकल्या पिळगेकी देंवोन आयलो. त्या ग्रंथाचें व्याक्यान करुंकच सबार जाणारी उदेले. ताणी शिकयिल्ल्या सिद्धांताचा विरुद्ध गेल्ल्यांक शिक्षा, बहिषकार, मोर्ना दंडवणीय दिली. लोक रितुवलांनीच इतलो मेतेर जाल्लो की ते उजो कर्ची विध्याच विस्रोन गेले.

***

५. शिकाप

बापायक प्राय जावन येताली. देकून चोराचो एकलोच पूत, ‘बाबा, तुज्या वृत्तेची विद्या, हांवेंय मुकार्सून व्हर्चे बरीं म्हाकाय शिकय.’ म्हणालो.

बापायन कितेंच म्हळें ना. त्या रातीं तो कामाक वेताना पूताक‍यी सांगाता अपवन व्हर्न गेलो. ते एका घराक रिगले. भितेर रीग‍ल्लेंच ताणे एक व्हड अल्मार उग्ती केली आनी भितेर कितें आसा पळे म्हणोन पूताक फर्मायलें. तो भितेर रीग‍ल्लोच बापायन ‘धडाल्ल’ कर्न अल्मारिचें दार धांपून खीळ वोडली. हाणे केल्ल्या अवाजाक भितेर निदोन आसलेलीं सक्कड एकाच्छाणे उडोन पडोन धांवोन आयले. इतल्यार बापूय वोळू थैं थावन निकळ‍ल्लो.
अल्मारी भितेर रीग‍ल्ल्या पूताक कितें कर्चें कळ्ळें ना. तो कालुबुलो जालो. बापायचेर रागान दांत किरलिलागलो. हांगा थावन कशें निकळचें म्हणोन चिंतुंक लागलो. ताका एक अलोचन जळकाली. ताणे माज्रा बरीं अवाज कर्न अल्मार खोर्पुंक सुरू केलें. भायर, एका चाक्रान वात पेटयली आनी माज्राक भायर वचोंक दार उग्तें केलें. अल्मारिचें दार उग्तें जाल्लेंच तडव चोराचा पूतान थैं थावन सुरांटी मारली. सक्कड ताचा पाटीक लागले. रसत्या देगेर एक बांय आसुल्ली. ती पळेल्लीच चोराचा पूताक एक अलोचन जळकाली. ताणे एक व्हडलो फातर काडन बांयक घालो, आनी कुशिल्या एका बोल्यांत लिपोन बसलो. धांवडावन आयिल्ले सक्कड बांय लाग्गीं रावोन चोर बुडोन गेलो म्हणोन खुशेन तिळिलागले.
घरा पाव‍ल्लेंच चोराचा पूताक बापाय वयलो राग निवोन गेल्लो. तो आपली बहादूरी वर्णुंक लागलो. ‘तें पूरा म्हाका कित्याक सांग्ताय‍रे? तूं शाबीत घरा पावलोय ने, तितलेंच पुरो.’ बापूय म्हणालो.

***

६. वासतव

एकलो जुगारी, गुरू लाग्गीं येवन सांगालागलो, “मेसत्री, काल इस्पिटां खेळताना फटवंक वचोन शिर्कोन पडलों. ताणी म्हाका धर्न सर्सरीत पोपायलें आनी उकलन जनेलांतल्यान भायर उडयलो. आतां हांवे कितें करिजे म्हणताय?”

मेसत्रीन ताकाच सबार वेळ चोयलें आनी सांगालागलो:

“हांव तुजा जाग्यार आसुल्लों तर, आज थावन वयल्या माळ्येर जुगार खेळोंक वेचों ना!”
गुरुचे शीस अज्यापले. “मेसत्री, तुमी ताका जुगार खेळचें बंध कर म्हण कित्याक बूद‍बाळ दिली ना?”

“तो बंध करुंक काबूल ना म्हणोन हांव जणा’स्लों देकून.” गुरून जाप दिली.

***

७. तुमकां शांती जाय?

बुद्धक मेळोंक आयिल्ल्या एकल्यान ताका गाळी सोवुंक सुरू केल्यो. ह्या वर्वीं बुद्ध कुसकूट विचलीत जालो ना. पाटीं जाप दी नासतां तो शांतेन ताका आयकोंक लागलो. आयिल्लो म्हनीस आपलें सब्ध भंडार रितें जाल्लेंच थैं थावन चल्लो.

शिसांनी, ताणे प्रचोदीत जायनासतां वोगेंच शांतेन रावलेल्याचें राज कितें म्हण विचारलें.
बुद्ध सांगालागलो:

“चिंत्यां, एकल्यान तुमकां एक काणीक हाडून अर्पिली आनी तुमी ती स्वीकार केली ना. व, कोणेंगी एक पत्र तुमकां धाडलें आनी तुमी तें उग्तें केलें ना. ताचे भितेर कितें लिखलां तें तुमी कितेंच नेणांत. ह्या वर्वीं तुमचेर ताचो कसलोच परिणाम जांवचो ना. अशें, तुमिंय, हर वग्ता तुमकां कोणी हल्क करुंक आयलेल्या वग्ता करा. तेदना तुमची शांती होगडावन घेचे नांत!”

*** - ***

[एपरील २०१८]

 

जे.वी.कारलो: कोंकणी कानडी भासेंनी तर्जण साहित्याक लागून भोव नामणेचो बरवपी जे.वी.कारलो (जेरालड विलियम कारलो) वृत्तेन एक भांदपी पूण साहित्यांत हाची वोड. एदोळ कांय तीन कादंबरी, शेंभोरांक लागीं मटव्यो काण‌यो तशेंच जायतीं लेखनां हाणें कोंकणी तशेंच कानडीक अनुवाद करून चडताव पत्रां तशेंच जाळिजाग्यांनी पर्गट केल्यांत. ’अपहरण (अनुवाद काण‌यो)’, ’गांधिचें पर्जळीक फुडार‌पण’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]