ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ [- ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್]

ಏಕ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಆಭಾವಾನ್ ವಾಚಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸತ್? ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಕಥಾರಂಗ್, ಕಥಾಪಾಠ್, ತರ್ಜಣ್, ಅನುಕರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ತಾಂತುಂ ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಜಿಣಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗಾನಾ? ಹಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಉತ್ರಾಂ, ಸಂಭಾಶಣಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಟನಾಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಹೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ [- ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್]

ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅತೀ ಮಾಲ್ಘಡೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ರುಜಾರಾಮಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ಶಾತಾಬ್ದಿ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ರುಜಾರಾಮಾ ಕಡೆನ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. “ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಆಂಬೆ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಚ್ ರೂಕ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ”, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ತಾಚೆ ತಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಕೇವಲ್ ರೂಕ್ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾನಾ “ಟೈಮ್ ಮೆಶಿನ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತೊ ರೂಕ್ ಸಾತು ಪೊರ್ಬುಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲಾಕಿ ತಾಚಾ ಕಡೆನ್ ಏಕ್ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ “ಟೈಮ್ ಮೆಶಿನ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯೆತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ. ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ, ಪೊರ್ನ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪೊರ್ನೆ ಘಡಿತ್, ಗಾಂವ್ಚೊ ಪಟೆಲ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಕಾ ತೊ ರೂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಜುಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಕಿ ತೊ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಪಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ವರಿನಾ. “ಪಟೇಲ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಅಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ?”, ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಪ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪಟೇಲ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್, ಯಾ ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಪುತಾಕ್ ಭಾಸ್ಕರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ರುಕಾಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಟೇಲಾನ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದವೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಕಿ ತೊ ಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೇಜುಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಲಜ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ತುಮಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಲಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ವಾಟೆರ್‍ಚ್ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುನ್ಯಾಕ್ ದುಜಾಮಿಚಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಜಾಮಿಕ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಂಜೆ ಭಿತೆರ್ ಜಲಜ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ರುಕಾನ್ ಸಬಾರ್ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಲಾಬಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಚೆ ಗೊಟೆ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ನ್ಹಾಣಿಯ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ. ಸಭಾರ್ ಘರಾನಿ ಸೊಭಾಣಾ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಮೊಡಿಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ರುಕಾಚಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಪಾಳ್ಣೆ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾನಿ ತೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಡಾನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಲೆ ದಾಖ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಟೊವ್ ಸುಂರ್ಗಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕೊಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಚಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಚ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಹೊಚ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್. ಜೀವ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಚುಡಿದಾರ್ ಶೆಲೊ ಘೆವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್, ರುಕಾಚಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಶೆಲೊ ಬಾಂದುನ್ ಆನ್‍ಎಕಾ ತುದಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಗಳೊ ಬಿಗ್ದುನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಫಾಂಟೊಚ್ ನಿಚ್ರಾವ್ನ್ ಅಲಿಸಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾನ್.

ಹ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ‘ಮರ-ಕೋತಿ’ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ‘ಮದುವೆ ಆಟ’ ಖೆಳೊನ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಯಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ಪೊಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಬಾಸಾವ್ಣಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಜಗ್ಗು ಆನಿ ಶೋಬಾಚೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪೊಣಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್‍ಚ್ ಮಾಟೊವ್ ಜಾವ್ನಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಂಚಾ ನೀಜ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮಾಟೊವ್ ಸುಂರ್ಗಾರುಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಖೊಲಿ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಉವೊ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಜಮ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಘರ್ಚಿ, ಗಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಭಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಥೊಡೆ ಪಾನ್‍ಪೊಡ್ ಖಾತಲೆ ತರ್ ತೊಡೆ ಬಿಡಿ ಫುಂಕ್ತಾಲೆ. ಗಾಯ್ರಾಂಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ, ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಟೊ ಕರ್ತಾಲೆ, ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚಾಕಿ ಚಡ್ ಸಯ್ರಿಕ್ಯೊ ಘಟ್ ಜಾತಲ್ಯೊ. ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಬೋವ್‍ಚ್ ದುಕ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಥಂಯ್ ಝಳ್ಕೊಂಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆತಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಮಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾನ್ ಬರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಸೊಂತೊಸಾನ್ ದಲಯ್ತಲ್ಯಾ ರುಕಾನ್ ಅಚಾನಕ್ ದಲ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಾಚ್ವಿಂ ಪಾನಾ ಆತಾಂ ತಾಂಬ್ಶಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ರೂಕ್‍ಚ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಸಂಪೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಅತಾಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾ. ಸದಾಂಯ್ ತಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್, ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸುಗುಣಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚಾಚ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಾಂಟೊ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಆಲಿಸಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಸುಗುಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕಾರಾಣ್ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಗುಣಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ರಾವೊನ್‍ಂಚ್ ಮೊಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ದೊರಿ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ. ತೊ ಧಕೊ ತಾಚಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ಆಜ್ ಬಾವೊನ್ ಯೆತೆ ಆಸಾ.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ. ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಂಬ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಖೊಲಿ ಮಾಟೊವ್ ಸುಂರ್ಗಾರುಂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸುಗುಣೇಂದ್ರಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಚಾಕಿ ಚಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭವೊಂಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಜೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬೋವ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಚೆರ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ತೊ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಟೊಂಕ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಸಗ್ಳಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಝಡಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಬಸೊನ್ ಮುತ್ತಾನಾ ತೊಯ್ ಝಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಾ ಬರಿಚ್ ಬಸೊನ್ ಮುತ್ತಾಲೊ. ಚೆಡ್ಯಾನಿ ನೆಸ್ಚಿ ಚಡ್ಡಿ ತಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂ ಪರಿ ಗಾಗ್ರೊ ಬಾಜು ನೆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಥನಾಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಜೋಂಗ್ಲಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕೊಣಾಕಿ ಜಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಚೆಡ್ವಾಂ ಬರಿ ನೆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಜಬೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೀ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ವೊಂಟಾಕ್ ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾರೊವ್ನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಳೆ ಭರ್ನ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸುಗುಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಚಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಿಷಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಘರಾ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸೊನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಅಚಾನಾಕ್ ತಾಚೊ ಕುಡ್ಚೆಲಾ ಬಾಪುಯ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುತಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ರಾಗ್ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ದರ್ನ್ ಪುತಾಕ್ ಬುರು ಬುರು ಕರ್ನ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ ತಾಣೆ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸುಗುಣೇಂದ್ರಕ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂಯಿ ಚೆಡುಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್ಗಿ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ, ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೊಣೆಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಖಾತಾಲೊ. ರಾಗ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಹಾತ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರನ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಜ್ವೆಕ್ ಗೆಲೊ. ಬಾಜ್ವೆಚೆ ಹುಕ್ಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತುಟೊನ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರಾಚಿಂ ಭರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಪುಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯ್ ಶಿರಿಂ ಸುಕ್ಲೊ. ತಾಂಕಾ ಆಸಲೆಂ ದರ್ಶನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೌನ್. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಸಡಿಲ್ ಕೆಲಿ. ಸಗ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾನಿ ಚಮ್ಕಾಲೆ. ಬಾಪುಯ್ ಖಿಣಾನ್ ನಪಂಯ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ಸುಗುಣೇಂದ್ರನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಾಂಪ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊ.

ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ನ್ಹಯ್, ಸುಗುಣಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಜ್ ಕಸಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಸುಗುಣಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಚುನ್, ಸಗ್ಳಿಂ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚಾ ಭಯ್ಣಿನಿ ಪಳಂವ್ಚಾ ಬರಿಚ್ ತಾಂಚೆ ವಸ್ತುರ್, ಬ್ರಾ ಸಯ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆತಾಂ ಹಳೂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಸಲೆಚ್ ಬಂದಡ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಚಾರ್ ಜಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ರಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ ಯೇವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸುಗುಣಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವ್ಚಾನಿ ತ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸುಗುಣಾಕ್ ಬರ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ದೂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತೆಂ ತ್ಯಾ ರುಕಾ ಸಂಗಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಜೆ ಕಿತೆಂ ಮನಿಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಜಾಲೊ, ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಇತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಜಾಲೊಕಿ ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಲೆಖುಂಕ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಆಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಫೂಲ್‍ಮತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ನಂವೆ ಇಷ್ಟಿಣ್ ತಾಕಾ ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಪಾಂತ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ. ಸಳಾವಳ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸುಗುಣಾಕ್ ಶಹರಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಶಹರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಜೀವನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭುಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಭುಲೊನ್, ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಸುಗುಣಾ ಬೊಂಬಯ್ಚಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಸಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಗುಣಾ ಕಾವ್ಜೆಲೆಂ. ಆಂಟಿ ಸುನಂದಾಚಾ ಹಾತಾಕಾಲ್ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೋಲ್ ಗೆಟಿರ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟ್ರೈನಿರ್ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಂಟಿಕ್ ಲೇಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಥನಾ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ತೆಂ ಸಲ್ವಾತೆಲೆಂ. ಶಹರಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಗಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಂಟಿಚಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ದೋಗ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಪುಣ್ ಭಿತರ್ ವಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ, “ನಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್”, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಿ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಹೆಂ. ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಂಟಿನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸುಗುಣಾಚೆ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ಆತಾಂ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೆ. ಚೆಡ್ವಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತಾಚಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಣೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿನ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಚಡ್ತಾವ್ ಸುಗುಣಾ ತಸ್ಲಿಂ ವೇಶ್ಯ್ ವ್ರತ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸುಗುಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಲೆಂ ಸಯ್ತ್.

ಪೂಣ್ ಹೆ ದೊಗಿ ದಾದ್ಲೆ ಭುಕೆಲ್ಲೆ ವಾಗ್. ಸರ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿ ಸುಗುಣಾಚೆರ್ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಚಿಂ ಥನಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಪರಿ ತೆ ಚಿಡ್ಡಿತಾಲೆ. ತಾಚಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚಿಯ್ ತಾಣಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸುಗುಣಾಕ್ ಹೆಂ ಸೊಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಬೆಲ್ಟಾಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್‍ಂಚ್ ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ತಾಚಾ ಭಾವಾಚೊ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ಸುಗುಣೇಂದ್ರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವಲ್ಲಿಂ ಸುಗುಣಾ ತಸಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇಶ್ಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾ ಖಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾನಿ ತಾಕಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಗಾಲೊ ಆನಿ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚಾ ಭಿತರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸುಗುಣಾನ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಕಾಟೆಂ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ರುಕಾಚಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲಿ.

(ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ವಿದ್ಯಾಚೊ “ನಾನು ಅವನಲ್ಲ, ಅವಳು” ಆನಿ ವಸುಧೇಂದ್ರಚೊ “ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ” ಬೂಕ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್)
 

*** - ***

[ದಸೆಂಬರ್, 2018]

 

ಡೊ. ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್: ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಅಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಯೆಸಿಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಡಾ.ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಯು.ಆರ್.ಅನಂತ್‌ಮೂರ್ತಿಚೊ ’ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸಂಸ್ಕಾರ’ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾಂ. ’ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಸಭಾರ್ ಪದಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]