ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ [ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್]

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಚಿ ಧೊಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್‍ನೊ ಉಸ್ತಾದ್, ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಪಿಗ್ಳಾಂವ್ಚ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ತೊ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‍ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆನ್ ಗುಂತ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂಯ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ವ್ಹಾಳುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂಗಿ?

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ [ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್]

ಸಾಂಜೆಚಿಂ ವೊರಾಂ 6 ಜಾತಿತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಕರ್‍ಕಟೆಂ ವೋತ್ ಧಾಡ್ನ್ ಸುರ್‍ಯೊ ಪುರಾಸಣೆನ್ ತಸೆಂ ಭುಕ್ಕೆಲ್ಲೊ. ಕೆದಾಳಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಅರ್‍ಬಿ ದರ್‍ಯಾಂತ್ ಬುಡನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚಿಂ ಕಿರ್‍ಣಾಂ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ವಾರೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ವಾರೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಘಾಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಹೆಂ ವಾರೆಂ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಸುಶೇಗ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ ಪಾಟಿಂ ಉಭೊನ್ ಗೊಂಟೆರಾಕ್ ಪರ್‍ತತಾಲಿಂ. ನೀಳ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂಚಿ ಸಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತೊನಾಮ್ ರಾಮಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ. ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ತಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡುನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಶೆಂ ಕೂಡ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಬರೊ ನೀಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಪೊಪಿಸ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ.

ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ, ಏಕ್.. ದೋನ್.. ತೀನ್... ತಾಕಾ ಗಡಂಗಾಚಿಂ ಮೆಜಾಂ ತಶೆಂ ಕದೆಲಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್‍ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಳೆಂ. ಎಕಾ ಬಕ್ಕಾರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹಾತಿಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಖಾಡುಂ ತಶೆಂ ಏಕ್ ಪೊತೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

"ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣ ಸದಾಂಚೆಂ.. ವೆಗ್ಗಿಂ" ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಮಾಂಡಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟಿಂ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ "ಕಿತೆಂ ಅಂತೊನಾಮ್? ಭಾರಿ ಥಕ್ಲಾಯ್? ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ಚಾಕ್ಣೆಂ?"

"ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಂಗ್ಡೊ ಸಗ್ಳೊ ಹಾಂ" ಕಡೇಚೆಂ ಉತರ್ ದಾಂಬೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಅಂತೊನಮಾನ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್, ತರ್‍ನಾಟೆ, ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ತೆಂಕ್ತಾಲೆ. ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ಚಡಾತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. "ವೆಗ್ಗಿಂ.. ವೆಗ್ಗಿಂ.." ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಚಾರ್‍ಲಿಗಡೆ ತಾಣೆಂ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ. "ಕಿತೆಂ?" ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಸವಾಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ಚಾರ್‍ಲಿನ್. ಅಂತೊನಮಾನ್ ಶಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ.

ಚಾರ್‍ಲಿನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಗವರ್‍ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊರೊ, ಏಕ್ ಸೊಡಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಪಿರಿಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾಂಗ್ಡೊ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ಲೊ.

ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಸೊಡಾ ಭರ್‍ಸಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೊ ಗಳೊ ಥಂಡ್ ಕೆಲೊ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಸೊರ್‍ಯಾನ್. ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್. ಎಕಾ ಸೆಕುಂಡಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಪುರಾಸಣ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿ ತಿ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳಿನಾ. ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾವಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಪೊತ್ಯಾಭಿತರ್ ದವರ್‍ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಜ್ ಬರೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಡ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ದೋನ್ ನಾರ್‍ಲ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ. ಹೆ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್. ಘರಾ ವ್ಹರ್, ಬರೆ ನಾರ್‍ಲ್ ಹೆ"

’ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್’ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಂತೊನಾಮಾಕ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್. ತಿಕಾ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ’ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್‍ಥಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆಂಜೆಲ್...

ತಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೋಂಠ್ ಚಾಬ್ಲೊ. ಎಕಾಥರಾಚೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಸದಾಂನೀತ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ತಾಲೆಂ ತೆಂ. "ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಯ್?, ತುಂ ಪಿಯೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ರೊಬಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್?"

ತಾಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೂಠ್ ಮೆಜಾರ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ಸರ್‍ವ್ ದೊಳೆ ಹಾಚ್ಯೆವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಜಾಲೆ. ಮಾಂಡಾವಯ್ಲೊ ರಾಮಪ್ಪ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ "ಕಿತೆಂ ಅಂತೊನಾಮಾ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?"

ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪುರಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ಪಿರಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾಂಗ್ಡೊ ತಾಣೆಂ ಫಾಸ್ಳಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತಾಕಾ ರುಚ್ಲೊ. ಖಾಲಿ ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ರಾಮಪ್ಪಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ "ತಿನ್ಶಿಂ" ಗ್ಲಾಸ್ ಧಾಖಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. "ಕಿತೆಂ ಅಂತೊನಾಮಾ? ಭಾರಿ ಹೆಪ್ಪಿ ದಿಸ್ತಾಯ್"

"ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ" ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಅಂತೊನಾಮ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಚಾರ್‍ಲಿನ್ "ತಿನ್ಶಿಂ" ಸರ್‍ಕಾರಿ ಸೊರೊ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ಚಾರ್‍ಲಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಪಿರಿರ್ ಗೆಲಿ. ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ಭಾಂಗ್ಡೊ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲೊ. "ಚಾಕ್ಣೆಂ ಹಾಡೂಂ?" ಚಾರ್‍ಲಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?" ಸೊಡಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಚಾಕುನ್ ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ

"ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ. ಕೊಂಬಿ ಸುಕ್ಕಾ.. ಬೀಫ್ ಚಿಲ್ಲಿ"

"ಏಕ್ ಸುಕ್ಕಾ" ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಫಂಕೊ ಘುಂವ್ತಾಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ’ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಾರ್‍ಗಾವಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್‍ಗೆಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಕಸಲೊಗೀ ಸಂತೊಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಾನೆಂ ಪಳಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ರಾಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಚರಯ್ಲೊ. ಧಾರ್‍ಭೆ ಖಾಡ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲೊ. ದಾದ್ಲೊ.. ಬಾಯ್ಲ್.. ಭುರ್‍ಗೆಂ..

ಹಾಂವ್.. ಆಂಜೆಲ್... ರೊಬಿ..

ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಬರಿ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಭಿತರ್ ವಯ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಘೊಡ್ಯಾವೇಗನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತಕ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಶ್ಟಿಲೆ.

"ಕುಟಾಮ್.." ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. ತೆಂ ಮಾಡ್ಡುಲೆಂ ಆಂಜೆಲ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ತಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡಿನಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡುನ್ ಥಕ್ಲೆಲೆ ಕುಡಿಕ್ ರಾಮಪ್ಪಾಚೆಂ ವ್ಹಕಾತ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕುಡಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಬಾಣ್ಶಿರೆಂ.. ಪಿಯೆನಾಕಾ.. ಪಿಯೆನಾಕಾ.. ರಾಂದುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್. ಪುತಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್. ತುವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಸಲೆಂ ಆಂಜೆಲ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ? ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆಪರಿಂ ಮಾಡಾರ್ ಚಡುಂದಿ. ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಸರ್‍ವ್‌ಯೀ ಕಾಳ್ ಕಾಮ್ ತಯಾರ್.."

ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ಮತ್ ಸಮತೋಲನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪರತ್ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ವೋಂಠ್ ಲಾಯ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಚಾರ್‍ಲಿನ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚೆಂ ಸುಕ್ಕಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಘಮಘಮ ಪರ್‍ಮಳ್ ನಾಕಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಪೊಡಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಪರತ್ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ದೊಳೆ ಜಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಿರಿಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಕಾ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಉಟ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ ಧೆಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಣೆಂ ಜೀಬ್ ವೊಂಟಾರ್ ಲೊಳಯ್ಲಿ. ಉಟೊನ್ ಮಾಂಡಾ ಸರ್‍ಶಿಂ ಗೆಲೊ. "ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣ?"

ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ಚ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಸೊಡ್ಲಲೆಂ ಖಾಡುಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವುನ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ತಲಿ ತಾಚಿ. ವಾಟೆರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಖ್ತೆಲ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾಕಡ್ಚಿ ಪೊಂವ್ಟೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆತ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೆ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ಧಾ ರುಪಯ್. ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆ ತಾಣೆಂ.

ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಸರ್‍ಶಿಂ ಘುಂವ್ಲಿಂ.

ಹಾತಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖಾಡುಂ ಘೆವ್ನ್ ಲಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂತೊನಾಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಜೆಲಾಚೊ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಮಾಡಾರ್ ಚಡುನ್ ಬರೊ ಜೊಡ್ಚೊ ತಿಚೊ ಪತಿ, ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ತ್ಯಾ ರಾಮಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಿ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಭಳ್ತಾಲಿ. ಘರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ತಶೆಂ ಪುತಾ ರೊಬಿಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಚಿಂ ಅತರ್‍ವಣಾಂ ತಶೆಂ ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಕರ್‍ತುಬಾಂನಿ ತಿಕಾ ಸಂಸಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂತೊನಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ನ್ ತಿಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. "ಆಜ್‌ಯೀ ಪಿಯೆಲಾ. ಘರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ", ಮತಿಭಿತರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ, ಆಂತೊನಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಗಾನ್ ಪಿಕ್ಲಲೆಂ ಆಂಜೆಲ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

"ತುಂ ಆಜ್‌ಯೀ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ್? ಕಾಲ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್. ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಘರ್ ನಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ನಾಂತ್? ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ಪಿಯೆನಾಕಾ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಶೆಂ ಹೆಂ ಕುಟಮ್ ನಿಸಂತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ".

ಆಂಜೆಲಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮೊಡುನ್ ಆಂತೊನಾಮ್ ಉಲಯ್ಲೊ, "ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಬಂಧ್ ಕರ್. ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಮಾರಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮೊಡ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಳೆ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ". ಅಂತೊನಾಮಾನ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಜೆಲ್ ತಾಪ್ಲೆಂ "ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತ್ಯಾ ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಹಿ ಪೊಂವ್ಟೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್? ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂ? ಹೆಂಗೀ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ? ಥುತ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ತುಜಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಅನಿ ಹೆ ತುಜೆ ಪಯ್ಶೆ".

ರಡ್ಲಿ ತಿ. ಅಂತೊನಾಮಾಕ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ. ರಾಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರೊಬಿ ಧಾಂವುನ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಬಾಬಾ... ಬಾಬಾ.." ತಾಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. "ತುಂ ಪಿಯೆತಾಯ್ ಆನಿ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಾರ್‍ತಾಯ್, ಮಾಂಯ್" ಆವಯ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ರೊಬಿನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಂತೊನಾಮಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕುಶಿನ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ ಖಾಡುಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ರೊಬಿಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ "ಹೆಂ ಖಾಡುಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತುಜೆಂ ಶಿಕಪ್, ತುವೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಬಂಧ್. ಖಾಡುಂ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡುಂಕ್ ಶಿಕ್.. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲಾಯ್. ತುಜೆಂ ಪೂರಾ ರಾವಯ್ತಾಂ" ಪರತ್ ಖಾಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ ಆಂತೊನಾಮಾನ್.

ಆಂತೊನಾಮಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ, ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಉಟ್ತಾನಾ, ಆಂತೊನಾಮಾಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಪಿರ್‍ವಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ದೂಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಘರ್ ಖಾಲಿ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಕಾ. ಸದಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಮನಿಸ್ ನಾ

ಆಂಜೆಲ್ ನಾ.. ರೊಬಿ ನಾ..

"ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಾಮ್ ನಾ.." ಕಸಲಿಗಿ ದುಖಿಚಿ ಶಿರ್ ತೊಪ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್. ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ದುಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ಳಿಂ.

ದುಕಿನ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ; "ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊನಾ. ರೊಬಿಕ್ ಬರೊ ಶಿಕಯ್ತಲೊಂ. ಆಂಜೆಲಾನ್ ಅಪೇಕ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರಚಿತ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಅಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಲೊಂ" ಕಸಲೊಗೀ ನಿಚೆವ್, ಏಕ್ ಕಠಿಣ್ ಭಸ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ದಿಲಿ.

ಅಪ್ಲೆಂ ಖಾಡುಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಕಾಲ್ಚಿ ಪೊಂವ್ಟೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ತೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ದಿಸ್ಲೆ ತಾಕಾ.

ತಾಕಾ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಲಿಗೀ ಖಂತ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ತಾಕಾ ಭಳಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲೊನಾ.

ತೊ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಲೊ.. ಪೊಟಾಕ್ ಆನ್ ಉದಾಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಕಾಲ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಖಾಡುಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಮಾಡ್ ಚಡ್ಲೊ.

ಏಕ್.. ದೋನ್... ತೀನ್.. ಚ್ಯಾರ್..

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾಡಾಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಚಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಹಠಾನ್ ಆನಿ ಹರ್‍ಶೆಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಡಾರ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಕುಬ್ಯಾಚ್ ಚಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಖಾಡುಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ. ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಚೆಭಿತರ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಂತೊನಾಮ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲೊ, ತಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಕಣ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜೀಣಿಭರ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಊಭ್ ಸ್ಪರ್‍ಶ್ ಅನಿ ದೂಕ್ ಲಾಗಾನಾತ್ಲಿ. ಅರ್‍ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಅಂಗ್‌ವಿಕಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊನ್‌ಯೀ ಹಾತ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಆಂತೊನಾಮ್ ಎಕಾ ನಿರ್‍ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆನ್‌ಲೊಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ದೆಂವ್ಚಿಂ ದುಕಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಚ್ ಗುಟ್ಲಯಿಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಅಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಬರಿ, ಎಕಾ ರಾಂದ್ವಯೆಬರಿ, ಎಕಾ ತೀರ್ ಅಬಲ್, ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆನ್, ಸಹಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಿರ್‍ಮತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಜೆಲಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ರೊಬಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ

ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಡ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ತಾಕಾ ಪುಸುಂಕ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ನಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥಂಯ್ ದೂಕ್ ಉದೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಆಂಜೆಲ್ ತಶೆಂ ರೊಬಿ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ತಾಲಿಂ. ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಆತಾಂ ಸರ್‍ಕಾಸಾಂತ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಉಲೊ ಕೆಲೆಂ.

"ಆಂಜೆಲಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಶಿ. ರೊಬಿ ಪುತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಶಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ದುಕಯ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಾಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ಹೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್. ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆತಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳಾಂ".

ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ ತೊ. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ನಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿರ್‍ಮೆಂ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಪಳಯ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ, ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಮುಖಾರ್‍ಸಿಲೆಂ.

"ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಉಭ್, ಸ್ಪರ್‍ಶ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತುಮ್ಕಾಮ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕನ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣುನ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೊರ್‍ಯಾನ್ ಅಬಲ್ ಕೆಲೆಂ, ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಅಬಲ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಸಿಯಾ"

ತೊ ಪರತ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್‍ತಾನಾ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಕೊಣೀ ದಿಸ್ಲಿಂನಾಂತ್.

ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಪಳಯ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಕಾಳೊಕಾನ್ ಆವೃತ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾ ನರ್‍ಸಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಿರ್‍ಮೆಂ ಅನಿ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ವಯ್ಲೆಂ ಪಾಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

*****

[ನವೆಂಬರ್, 2017]

 

ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚೆ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ’ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್’ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್. ’ಆಶಾ ಭಾಗಯ್ಲಿ (ಕಾದಂಬರಿ)’, ’ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ’ (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ), 'ದುಕಾಂ' (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ) ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್. ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಜಲ್ಮಾ ಶತಾಭ್ದಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ನರೇಂದ್ರ ಸಾವ್ದದೆಂಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕರ್‍ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಅಭುಧಾಬಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]