ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಸಬ್ಧ್, ಜೊ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಜಿಣಿ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಹಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಸಭಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹಾಂತುಂ ಲಿಪ್ಲಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಘಾಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ರೋನಿ ಮೊಂತೇರೊಕ್ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಸ್ಚಿ ಕಲಾ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಕಾಣಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಆತಾಂ ಎಕೆಕಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಎಕೆಕಾ ಪಾತ್ರಾರುಪಾರ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಪಳೆತಾನಾ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ’ಚಾಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ಹಾಚೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ [- ರೊನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ]

08:47

ಹೆರಿಟೇಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್, ಲಿಫ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ರಯನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಚಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯ್ ವೆಳಾಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ.

ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 303 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಬರಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಉರುಟ್ ಮೆಜಾಭಂವ್ತಿಂ ಸ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಪರ್‍ದೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ರುಮಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಂತ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗವಾಯ್ ದಿತಾಲೊ.

ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿಬಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಜಳ್ಚೊ ಮಂದ್ ದಿವೊ. ಪೊಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಸೊರ್‍ಯಾಂಬಾಟ್ಲ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಪರ್‍ಜಳ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಮುಖಾರ್ ಸುತಾರ್‍ಯಾನ್ ನಾಜುಕ್ ಥರಾನ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ರುಕಾಡಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅಪ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ರಾಯನ್ ಬಸ್ಕಾ ಘೆವ್ನ್, ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ನ್, ಫೊನಾಚೆರ್ ಬೊಟಾಂ ಚರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾನ್ ತಾಕಾ ನೋವ್ ವರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ರಾಯನ್ ಮಥಾಯಸ್!!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವರ್‍ಸಾಂನಿಂ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್, ಲಗ್ಬಗ್ ಡಜನಾಭರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ತಾಚೆವರ್‍ವಿಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ತೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂ ತೊ ವಿಕ್ತಾಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಬಾಂದ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್‍ತೆಂ ಮೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೆವ್ಹಾರಾಂತ್, ’ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನ್ಸ್’ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ತುರ್‍ತ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಫಕತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ದೆಭಿತರ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಮಿಟಿಂಗಾಪ್ರಾಸ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್.

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್!!

ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ’ನ್ಯುರೋ ಸರ್‍ಜನ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಚತುರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಹಾತಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮರ್‍ಣಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್. ತರ್‍ನ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಡಾಯ್ನಾಮಿಕ್ ಹೀರೊ. ನ್ಯೂರೊ ಸರ್‍ಜರಿಂತ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಬರಿಂ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ. ತಾಚಿ ವಯಕ್ತಿತ್ ಜಿಣಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸೀನಿಮೀಯ್ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ಚಿರಣ್ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್‍ವಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿ ಘಾಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಲಿ. ಒಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಕುಟ್ಕಾ ಯಾ ಪಾನ್ ಖಾತಾಸ್ತಾನಾ, ಥುಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಧರುಂಕ್ ನರ್‍ಸಾಂ ಯಾ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಸ್ಯಾಂಚಿ ಥಯ್ಲಿ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಒಪರೇಶನಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆರ್ ದುರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಹೆಂ ಸರ್‍ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಥಂಯ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲೆಂ ಅಥ್ವೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಂಚೆಂ!

ರಾಯನ್ ಆನಿ ನರೇಶ್!!

ವಿದೇಶಿ ವಿಸ್ಕೆಚೆ ಬರ್ಫಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಸಂಸಾರಿಕ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲೆ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾರ್ ಗಂಭೀರ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸುರು ಕರ್‍ಚೆ ಮಧೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂನಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್!!

ಶ್ಹೆರಾಚೆ ದೋಗ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಕಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಜಾಭಂವ್ಚಿಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಗೂಂಡ್ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತೆ ದೊಗೀ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್‍ಟೆವೆಳಿಂ ತೆ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ.

ತಿಸ್ರೊ ಪೆಗ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾನ್ ಬರ್‍ಪೂರ್ ರಂಗ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ! ಹರ್‍ಯೆಕಾ ತರ್‍ಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್‍ಧಾರಾಂತ್ ವಿಸ್ಕೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ, ಸಬಾರ್ ಸೊಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

"ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಉಲವ್ಯಾಂ" ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಫ್ ಕರ್‍ಚೆಸಂಗಿಂ ರಾಯನಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಯನಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಫೋನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ಲೊ.

"ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ’ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಶ್ಯಾಲಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್’ ಹಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ತುಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್ಚಿನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಥರಾನ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನ್ ಪಂಪೆನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್." ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್ ಮುಖಾರಿಲೆಂ.

"ಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಸರ್‍ವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಅತ್ತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಲಿ. ತೆಗಾಂ ಭಾಗಿದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಆನಿ ದೋಗ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತೆ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಸರ್‍ವ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿಚ್"

"ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿಂ ಅಕ್ರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಕಿ ತುವೆಂ ಸರ್‍ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆಂ ಕೊಟೇಶನ್ ದಿಲಾಂಯ್ ಯಾ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತುಂ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್."

ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಚಸ್ಮಾ ಎಕಾ ಬೊಟಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಯನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

"ತಶೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ವಿಂಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮತ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ?’ ರಾಯನಾನ್ ಇರಾದೊ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಥೊಡಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ತುವೆಂ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಯಾಂಯ್. ತುಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಶ್ಹೆರಾಚೊ ಆನಿ ವಳ್ಕೆಭಿತರ್‍ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂವೆಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ನಾಂವ್ ಯೆತಲೆಂ. ತುಕಾ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಗರ್‍ಜೊ ತುಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್" ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳಯ್ಲಿ.

ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಬದ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಶೆತಾ ತೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. "ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾಯ್?" ಕಪಲಾರ್ ಮಿನಿರೊ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

"ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ತುಕಾ ಪಾಂಚ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಮುನಾಫೊ ಆಸಾ. ತಾಚೆ 10% ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಖ್, ಕಮಿಶನಾ ಲೆಕಾರ್" ದಾಖ್ತೆರಾನ್ ನೀಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲೊ.

"ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್.. ತುಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾ. ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟೇಶನಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹೆತಿಚೆಂ ಫಾವೊತೆಂ ಮೋಲ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಮುನಾಫೊ ಖಂಡಿತ್ ನಾ"

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಝಡ್ ಲಾಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಫಳ್ ಲುವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

"ರಾಯನ್ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಖ್‌ಲ್ಲೆಂ’ ಗುತ್ಕಾಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ, ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್, ಎಕಾ ವಯ್ಜಾಪ್ರಾಸ್, ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬನಿಯಾಪರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

"ವೆವ್ಹಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಆನಿ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಆಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್."

"ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆಖಾತಿರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಂ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಬಾಂಧ್ತಾಯ್. ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೊಣ್‌ಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆನಾ. ಫರಕ್ ತುಂ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾಂಯ್" ದಾಕ್ತೆರ್ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಎಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ರಾಯನಾಚೊ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ದಂಡಳಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ.

ತಾಕಾ ಸೊಲ್ಲೊ ಮಂಜೂರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ!!

ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

"ಚಡಿತ್ ಮುನಾಫ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಒಪರೇಶನಾವೆಳಾರ್ ತುಮಿಂ ವಾಪಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂಭಿತರ್ ದವರ್‍ಚ್ಯೊ ನಕ್ಲಿ ಭಾತ್ ತುಮಿಂ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊಚ್ ವಾಪಾರ್‍ತಾತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ " ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪೆಗ್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ.

"ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೈವೀಕ್ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಯ್"

"ತುಜೊ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ಅಖ್ರೇಚೊಗಿ? ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ" ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಫೋನ್ ಸಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಮೋಡಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತೀನ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ಸ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ.

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಂ" ರಾಯನಾನ್ ಖಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

"ತುಂ ಆನಿ ತುಜಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ. ತುಂಚ್ ದವರ್, ವಾಟೊ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್" ನರೇಶಾನ್ ಫೋನ್ ಉಬಾರ್‍ಲೊ. "ಭೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ"

ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಯನಾಕ್‌ಯೀ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾನ್ ಜಾಂವ್, ಪ್ರಾಯ್, ಖಂಯ್ಚರ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ, ರಾಯನಾಕ್‌ಯೀ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಫೊನಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೋನ್ ನ್ಹಯ್.

ರೀಮಾ!!

ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್. ಫಟಾಫಟ್ ಕೊಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫೋನ್ ಕಾನಾಕ್ ದವರ್‍ನ್, ಬಾಗ್ಲಾಭಾಯ್ರ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಕೊರೊಡೊರಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ರೀಮಾ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

"ಸಮೀರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ಘಾಯೆವ್ನ್, ಅಥೇನ್ಸ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ತುರ್‍ತ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಫ್ಟೊನ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ಕೋಮಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫೊನಾಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್‍ನ್ ತಾಕಾ ವಾಂಚಯ್. ತಾಚೆವೀಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂನಾ" ರೀಮಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಲಾಂವ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ತಾಣೆಂ

ಕಪಲಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾಂಕ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ.

ಸಮೀರ್!!

ರೀನಾಚೊ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಈಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಈಶ್ಟ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಬೋಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ.

ಸಳಾವಳ್ ಘರಾ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಭಂವ್ಚೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ರೀನಾನ್ ತಾಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ರೀನಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಮೀರಾಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್, ಉಂಚ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಯನಾನ್ ತಾಕಾ "ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್‌ಚಾರ್‍ಜ್" ಜಾವ್ನ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಾಯನಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಚಡತ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೇಳ್ ರಾತಿಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್‍ಟ್ಯಾಂವರ್‍ವಿಂ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಜವಾಭ್ದಾರೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆಪಯ್ಲೆಂಯ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೊ ತರೀ ಮತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್‍ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಆಮಾಲಾರ್ ಗಾಡಿ ಚಲವ್ನ್ ಎಕಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಚಲ್ತಾಲಿ.

ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಲೆಖಾಂತ್ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲಾಯರಾಥಾವ್ನ್ ಕಮಿಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮುನಾಫೊ ಫಾರ್‍ತಾಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ತಾಳೊ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಸಂಪೆನೆಸವೆಂಯ್ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯನಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಗ್ತೆವಿಶಿಂ ರಾಯನಾನ್ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಸಮೀರಾಕ್ ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಭಗಾನಾತ್ಲಿ.

ರೀಮಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರೀಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಯನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ತುಲಾಂತ್ ಗಾಜಂವ್ಚೆಂ ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಮೀರ್ ರಯನಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಯಾ ಥುಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಸಮೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆಖಾತಿರ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ!

ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೊ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಲೊ!!

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

"ಬರೆಂ ತರ್ ರಾಯನ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿಂ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮರ್‌ಜೆನ್ಸಿಂತ್ ಏಕ್ ಪೇಶಂಟ್ ಆಸಾ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾಚಿ ಕೇಜ್. ಹಾಂವೆಂ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೇಳ್ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್." ಮ್ಹಣಾತ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಬಾಗ್ಲಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

"ಪೇಶಂಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಮೀರ್‌ಗಿ? ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾಚೆಂ ಮೌನ್!

"ಪ್ರಾಯ್ 29 ವರ್‍ಸಾಂ?" ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್!

"ಮೋಟರ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಆವ್ಘಡ್ ಆನಿ ಕೋಮಾಂತ್!?"

ರಾಯನಾಚಿಂ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರಾಬರ್ ಆತುರಯ್ ವಾಡ್ಲಿ.

"ಹುಂ" ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ, ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾಥಾವ್ನ್ ದೆಮ್ವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಬಾರೀಕ್ ಘಾಮಾಝರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಿನಾಂ.

"ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಘಡೀಸ್ ಆಸಾ? ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಬಾದಕ್?" ರಾಯನಾಚೊ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದೀತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

"ರಾಯನ್. ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಮಾರ್ (Brain injury and internal bleeding) ಆನಿ ಆಂತರಿಕ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ರಗ್ತಾಸ್ರಾವ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗೆಟೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್‍ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೊ ವೆಕ್ತಿ ಕೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್, ಹಾಫ್ತೆ ಯಾ ಮಯ್ನೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂಶೆಂನಾ. ಆನಿ ಎಕಾವೆಳಾರ್ ಕೋಮಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಖಂಚೆ ತರೀ ಊಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಲೆ"

"ಊಣ್..? Disability !? ರಾಯನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತರ್‍ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮುಖಾರಿಲೆಂ.

"ಶೆಳಿಪಿಡಾ (Paralysis), ಮತಿಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಅಸೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್"

"ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್, ಸಮೀರ್ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್. ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ನಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಯೆತ್, ತಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ." ರಯನಾನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ.

"ತಶೆಂ ತರ್ ಒಪರೇಶನಾಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ"

ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಂತುರಾಂ ದಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ರೀಮಾಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೊ ತರ್‍ನಾಟೊ.

ಅಸಹಾಯಕ್! ನಿಸ್ತೇಜ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್!!

ರಾಯನ್ ಹಾಕಾ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ!!!

"ಒಪರೇಶನ್?" ರಯನ್ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಳ್ ಸೊಡಯ್ತಾಲೊ.

"ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ. ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಥರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಅಸಲೆ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಒಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ರಿಸ್ಕ್. ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಣೆಂ" ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಉಣೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರೀಮಾ ಆನಿ ಸಮೀರ್!!

ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!!

"ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ಒಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾಥಾವ್ನ್ ಜಿವಂತ್ ಪರ್‍ತೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಟೇಬಲಾರ್‌ಚ್.. ತುಜೆಂ ಫಾವೊತೆಂ ಮೋಲ್ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್‍ತಲೊಂ." ರಾಯನಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ್! ಸಿದ್ಧಾಂತ್!!

"ದೆವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾತ್. ಆಮಿ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ದಾಖ್ತೆರ್ ಜಾತಾಂವ್. ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಸಪೊತ್ ಘೆತಾಂವ್. ನಿಶ್ಕಪಟ್‌ಪಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್‍ಚೆಪಾಸತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್ ಜೀವ್ ಮರ್‍ಣಾಚ್ಯಾ ದಾಂವ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್ ಚೋರ್‍ನ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಾಯ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?" ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಸೊಲ್ಲೊ! ಸೊಲ್ಲೊ!! ತುಜ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲೊಂ, ಆನಿ ತುವೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಶರ್‍ತಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತಾಂ"

ಡೊಕ್ಟರ್ ನರೇಶಾನ್ ರಾಯನಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

*** - ***

[ನವೆಂಬರ್, 2018]

 

ರೊನಿ ಮೊಂತೇರೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ: ಅಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹೆಂ ಲಿಖ್ಣೆಂನಾಂವ್ ಝೆಲೊ/ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ  ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ’ಚಾಬೂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]