ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘುಂವ್ಡಿ [ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ]

ಹಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಕರುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಘುಂವ್ಡೆಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಉತ್ಸುಕತಾ ಚಡುನ್ ವೆತಾ.

’ಆನಂದ್’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ; ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಜಿಣಿ ವಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ.

- ಸಂ

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]: ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘುಂವ್ಡಿ [ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್]

ಎಕಾಚ್ಫರಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಸಿಟಿಕ್ ಅಪ್ಟಾಲಿ.

ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಶಿವಣ್ಣ ತಾಣೆ ಡ್ರೈವರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸರೊಪ್ ಆಡ್ ಆಯ್ಲೊ ಧನ್ಯಾ.. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ?” ಡ್ರೈವರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹೊ! ಸರೊಪ್.. ಗೆಲೊಗೀ ಆಸಾ?”

ಗೆಲೊ ಧನ್ಯಾ.. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್..”

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಸೆಂಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಯ್. ಹೆಣೆ ಕಾಂಯ್ ಚಾಯೆಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ದೆಂವ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಗುಡಾಚಿ ಅಂಗಡ್. ‘ಇಲ್ಲಿ ಚಾ, ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಚುನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ. ದೊಗೀ ಜಣ್ ಚಾ ಪಿಯೆಲೆ.

ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಪೃಥ್ವೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಮೊಡಾಂಯೀ ದಾಟೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್. ವಾಟೆರ್ ಕಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮೆಕಾನಿಕಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ತಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶಾಮಿಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂದಿ ಅಂತರ್ಲ್ಲಿ. ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ತೊ ಆಜೂನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ವತ್ರ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ ಘಟ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ.

ಜ್ಯೋರಾನ್ ವಾರೆಂ ವಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.. ಡ್ರೈವರಾನ್ ಪರತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಕೊಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಾಯ್ಬಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಧನ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಹುಷಾ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.” ತೊ ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಖಬರ್ ಬರಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ವ್ಹಡ್ ರೂಕ್ ಪರ್ತೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ರೂಕ್ ಖಾತರ್ನ್ ದೆಗೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಕುಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಹೊರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೆಂ. “ತಾಕಾ ತಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ ವಚೊನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಡ್ರೈವಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ.

ಹೊರ್ನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಬರಿ ನಾ. ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ನವೆನ್ ಚುಕ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಹಿ ರಾತ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ಚ್ ಸಾರಿಜಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಘಾಟ್ಯೆರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಸಾನಾ. ನಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾ ಪುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ಚ್.

ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿ. ವಾರೆಂ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ನಾ ತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪುಣೀ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಯೆತೆಂ..

ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಜೆಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯೊ...

ಸರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಪಯ್ತಾ ಅಟೆಂಡರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಚ್ಯಾ ಕೇಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾನ್ ತಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ?”

ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಿಷಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಗಂಬೀರ್ ಆಸಾ.” ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲೊ ಗಡ್ಬಡ್ಲೊ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ತೊ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಪಾಠ್ ಬರೆ ಜಾತಾಲೆ. ಕೆದ್ನಾಯ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಾಣೆ ಜೋರಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಂತೀ ಸರ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಭರ್ಸಾತಾಲೊ. ತಮಾಶೆ ಉಲವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಮೊಗಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ.

ತರ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಂಬೀರ್ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಳ್ಕತಾಂ. ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚೈಂ ದೂರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಅಸ್ಕತ್, ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಷಯ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ದೂರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಸತ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.” ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ವಗೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ಹ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಕಾಮಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿಜಾಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂ ದೂರ್ ಆಯ್ಲಾಂಗಾಯ್? ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಚಿ ಮತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ಹೂಂ ಹುಂ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೆಂನಾ.

ಕಾಲ್ ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಸ್ಟಾಫ್ರೂಮಾಂತ್ ತುವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಟೀಚರಿಕ್ ಸಮಾ ದಿಸೊಂಕ್ನಾಂತ್. ತಿಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ದೊಳೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆ.

ಸರ್, ಆಮಿ ಜೆವ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಮಾಶೆ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವೇಳ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ. ಪುಣ್ ಟೀಚರಿಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.” ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ

ಹೆರಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬರೊ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ತುಜೆ ತಮಾಶೆ ತ್ಯಾ ಟೀಚರಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆ ಲಾಗ್ಲೆನಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೆ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಘೆನಾಂತ್ ಮಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಫುಡೆಂ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ತಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ವಗೊಚ್ ರಾವೊನ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಟೀಚರಿಕ್ ದುಕ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉತರ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ಗಾಯ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಣೈ ತ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಲೊ ನಾ ಮತಿಂತ್ ಶಿಣ್ ದವರುಲ್ಲೊ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡುಣೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಮೊಡಾಂ ನಿತಳ್ತಾಲಿಂ. ತರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾ ಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ವೆಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಕೊಣೆ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಎಕೆಕಾಚ್ ಟೀಚರಿಕ್ ಮತಿ ಪಠಲಾರ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.. ಕೊಣೀ ದಿಸ್ಲ್ನಾಂತ್..

ಶೀಲಾ ಮ್ಯಾಡಮ್?

ಹಾಂ ವಯ್ ಖಂಡಿತ್ ತಿಚ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮೈನ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಹಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ಭರ್ಸಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ತಾನಾಂಯ್ ತಿಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಹೆರಾಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ ತರೀ ಶೀಲಾ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಘೆನಾತ್ಲ್ಲಿ ದೀನಾತ್ಲ್ಲಿ..

ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಮಸ್ಕಿರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಹೊ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಗಂಬೀರ್ ಆಸಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಶೀಲಾ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಮಾತ್ರ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲಿ.

ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ? ಹೇಯ್ ತುಜೆ ತಮಾಶೆ ಪುಣಿ ನಯ್ಮೂ?” ರಮೇಶ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಉಲಯ್ಲೊ

ನಾ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತಮಾಶೆ ಉಲಯ್ನಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಉಲಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಮಾಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಕ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಯಿತ್ ಆಪ್ಲಿ ಭುತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ. ಶೀಲ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಉಟೊನ್ ಹಾತ್ ದುಂವ್ಕ್ ಘೆಲಿ..

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ದಾಕ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಿ.

ಛಟಾಲ್ಲ್.. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಾಪಟ್ ಘಡ್ಘಡೊ.. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ ಆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಬಾರೀಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪೊಟಾಕ್ ಭುಕ್ಯೀ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಡ್ರೈವರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಪಳೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾ ಆನಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಯೆತಾನಾ ವಾಟೆಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. “ರೂಕ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾ ಆನಿ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಧನ್ಯಾ ತಾಣೆ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸುಕಾಜೆ. ವಟ್ಟಾರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಬರಿ ನಾ. ಪುತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಯೀ ಮೆಳಾನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಡ್ರೈವಾರಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜ್ಲೆಂ

ಧನ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಫೊನ್. ಕಿತೆಂಗೀ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಪಳೆ.” ಡ್ರೈವರಾನ್ ಫೊನ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪುತಾಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಳ್ಶಿಲಿ. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾಯೀ ಖಂತ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ಕಿತೈಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಕ್ ಆಡ್ ವಚೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್?

ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ವಾಹನಾ ಉಬಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಲೋಕ್ ನಿದ್ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ಹೀಂವ್ಯೀಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಮೊಬಯ್ಲಾರ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ಕೊಣ್ ಥೊಡೆ ನಶಿಬಾಕ್ ಪುರ್ಪುತಾಲೆ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಸುವಾತ್ ಪಳವ್ನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಗುಸ್ಲೊ.

ಹೊ ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಬಾರೀ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮತಿಂತ್ಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ.

ಶೀಲಾ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಆತಾಂ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪರತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಇಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ದಿಶಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾಲೊ. ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಘೆತಾಲಿಂ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ಡೋಂಟ್ಕ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಂ ಕೊಣ್?” ಏಕ್ ದೀಸ್ ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಾ? ತುಂ ಕೊಣ್?” ತಾಣೆ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ತಾಕಾ ಕೊಣೆಯ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಕಳ್ಳೆಮೂ ತುಕಾ? ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ದೀನಕಾ ತೊ ಉಲಯಿತ್ ಗೆಲೊ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ. ಅಸಲೆಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ.

ಸರ್, ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾಂವ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಇಟಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ಗೀ ದೆವಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮತಿ ಭಿತರ್ಚ್ ಉದ್ಘಾರ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಆಲೊಚನೊ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊಯೀ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಚೆಂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಶೀದಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಶರ್ಮಿಳಾನ್.

ಆತಾಂ ಖಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್.

ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಬರೆಂ, ಕಿತೆಂ ವಿಷಯ್?”

ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ಚ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಷಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾಯೆ.” ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಸರ್, ವಿಷಯ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ..… ಹಾಂವ್.. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಸರ್ ಶರ್ಮಿಳಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ.

ಶರ್ಮಿಳಾ, ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಮೊವಾಳ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶರ್ಮಿಳಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. “ಅಳೆ, ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ಹೊಕಾಲ್. ಆನಿ ದೋನ್ ಮೈನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜರ್ ಆಸಾ. ತುಕಾಯೀ ಆಪಯ್ತಾಂ ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ರೋಗ್ ಪುರಾ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಗಮನ್ ದಿ. ಆತಾಂ ವಚ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಬಾವ್ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮತಿ ಭಿತರ್ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ..

ದೋನ್ ಮೈನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೊಕಾಲ್ ಶಮೀಲಾ ಅನ್ಯೆಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಟೀಚರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ.. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಪುಣ್ ಫುಡೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಿಣೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ..

ಘರಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಪುಣೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ದೆವಾನ್ ಏಕ್ ತರೀ ಬಾಳ್ ದಿಲಾಂ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಢ್ರೈವರಾನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರ್ತಾನಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕಿತೆಂ ವಾಟ್ ಸಮಾ ಜಾಲಿಗೀ ಶಿವ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ಧನ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ದೊನೀ ಕುಶಿನಿ ವಾಹನಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ಲಾಯ್ನ್ ಆಸಾ.”

ಆಸೊಂ, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಏಕ್ ಘಾಟಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಗಾಂವ್.”

ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ.. ಪುಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್. ಪೊಲಿಸ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಇಲ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಿಂ ವಾಹನಾ ವಚೊಂಕ್ ದಿತಾಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

ಆಂವ್ಸರ್ ನಾಕಾ. ಘಾಟ್ ಸಂಪೊಂಕ್ನಾ ತಶೆಂ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆನಿಕೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನೇ ತುಕಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ತಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್  ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ಲೆಂ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ಲ್ಲೆಂ ಜಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಘುಂವ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಬರಿ.

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ..

ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ವರಾಂ. ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಫೊನ್ ಆವಾಜ್ಲೆಂ.

ಸರ್ ತುಮಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?” ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಆಕಾಂತಾಚೊ ತಾಳೊ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. “ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸರ್?”

ತರ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಆಸೊಂ. ತುಂ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ ರಾಜೀವಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತುಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾ ಥಂಯ್ ವಚ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಪುತ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕರಾ ಫೊನ್ ಕಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಗೆಲೊ. ಖಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ರೇ ಬಾಬಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಯ್?”

ಸರ್ ತುಮಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಗೆಚ್ ರಾವಾ. ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.” ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಬರ್ ಧಾಂವ್ತಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ರಾಜೀವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ.

ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾಂಗೀ? ಹಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ?’ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸೊಫಾರ್ ಗಳ್ಳೊ.

ಟಿವಿ ಚಾಲು ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ. ...ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಡೇವಿಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಘುಂವ್ಡಿ..

ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಶೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತರ್ ಹಿ ಕಸಲಿ ಶಿರಿ ಗುಂಡಿ? ತೊ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ.

ಸರ್, ಹಿಂ ತ್ಯಾ ರಾಧಿಕಾಚಿಂ ಕಾಮಾ. ತಾಕಾ ತುಮಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ತಾಣೆ ಹೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ತುಮ್ಚೆರ್ ಝಳ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಕೊಣಾ ಮುಕಾರ್ ಪಡಾನಾಕಾತ್. ಆಮಿ ಬೇಯ್ಲಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾಂವ್.”

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ನಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಭಿಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ. ಹಾಂವ್ ಭಿವ್ಕುರೊ ನ್ಹಯ್. ತೆಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕೀ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘಡ್ಬಡ್ತಲಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರ್ ಭಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ಚಲ್ಯಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾಂ. ಪಾಪ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಚ್.

ಸರ್ ತುಮಿ ಆಂವ್ಸರ್ನಾಕಾತ್. ಪೊಲಿಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊದುನ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಹಿ ಕೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಠೀಣ್ ಆಸಾ. ಇಲ್ಲೊ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ ವಾಸ್ಯೀ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾ ಆತಾಂ ಧಲ್ರ್ಯಾರ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ತಲೆ. ತಾಂಚೊ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ಯೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪೊರ್ವಾಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ರಜಾ. ಅನಾವಶ್ ತುಮಿ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಸಾಜಾಯ್. ತಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ನಾಕಾ ಸರ್. ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಸರ್ವ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಘೆತಾ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್.. ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂಯೀಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ ಮುಕ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಪಳತಲೊ  ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಾಜೀವ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಆತಾಂ ನವಿ ಲಾಯ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ರಾಧಿಕಾ, ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಸಿಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನವ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಣಿ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಎಕಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪುಣ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಸಿಟ್ ಮೆಳಾಶಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ?

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ ಕಿತೈಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ.

ರಾಧಿಕಾಕ್ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಭವೊಂಕ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕೀ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತಾಲೆಂ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ರಾಧಿಕಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಅಸಹಯಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ರಾಧಿಕಾ ತಾಂಚೆಂ ಉತರ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಭವೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ತಾಕಾ ಸಿಟ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಾಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಟಿಸಿ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲೆಂ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಸಿಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಜಾರ್ ನಾ. ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ನಡ್ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಜರ್ ತೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ನ್ ವರಾಜಾಯ್ ಪಡಾತ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಚೇತಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ.

ಸರ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್. ಆಮಿ ತಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆತಾಂವ್.” ತಾಣಿ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ತಿ ವಾಂಕ್ಡಿಚ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಾಧಿಕಾಚೊ ತೆಂಕ್ಣೊ ಶೀದಾ ಯೇವ್ನ್ಕಿತೆಂ ರಾಧಿಕಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾಗೀ ತುಮ್ಚಿ? ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯಾ ತುಮಿ..” ರಾಗಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಕಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ.

ಆನಿ ಏಕ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ. ಕಶೆಂ ತರೀ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್. ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಚಲ್ತಾ ನೇಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ಭೆಷ್ಟೆಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚೊನ್ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ ಶಾಮಿಲಾನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರತ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ರಾಧಿಕಾನ್ ಕಸಲಿಗೀ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ಲಿ. ಏಕ್ ಟೀಚರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊನ್ ರಾಧಿಕಾಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ದೊಗ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಚಲಿಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಟೀಚರೀ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಹಿ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಸವಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೆಂ.

ರಾಧಿಕಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಬೂದ್ಬಾಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂಚ್. ಟೀಚರಿನೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂಗಿ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ. ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ ಧರ್ನ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಣೆ ಆಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ರಾಧಿಕಾಚೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಕೆಲೆ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್..

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ರಾಧಿಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟಾಪ್ರೂಮಾಂತ್ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಮೊಬಯ್ಲಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ಟಿವಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹುನೊನಿ ಖಬರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ವಚೊನ್ ತೆ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆನಿಕೀ ರಂಗಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ರಾಧಿಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ ವೀಡಿಯೋಕೊಣೆಂಗೀ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಶಾಮಿಲಾಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ನಿರ್ದೋಷಿ  ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಲಿ ತರೀ ತಿ ಅಸಹಾಯಕ್. ಪೊಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ವ್ಹಡ್ ಅಪ್ರಾಧಿ, ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಣೆ ಆತಾಂ ಚುಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹಿ ಕೇಜ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಚ್. ‘ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೆವಾ?’ ತಿ ಕಳ್ವಳ್ಳಿ.

ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೆವಾ ದಿತಾಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ತೊ ಮುಕೆಲ್ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊ.

ವಿಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂದೆ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಫಾದರ್, ಬಾರಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ ನೆಂ ಹಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಖಂಡಿತ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೊಚ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾಚೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಲೊ. ಆಮಿ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.” ವಿಗಾರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ತೆಂ ಸಮಾ ಫಾದರ್, ಪುಣ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶಾಕ್ ಖಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯೆತಾ.” ವಿಗಾರಾನ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್ಲೊನಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ನಂಯ್ಗೀ ಫಾದರ್?” ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಮತದಾನಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ತಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮಿನೇಜಾಮ್ ಲೋವ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಿನೇಜಮಾ, ತೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆತಾಂ ನ್ಹಯ್. ಖಂಚಾಕೀ ಆಮ್ಚೊ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಗಂಡಾಂತರಾಂತ್ಲೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ತುಮಿ ಘರಾ ವಚಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.” ವಿಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೆ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಥೊಡೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ವಿರೋಧ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಬೊಬ್ ಜಾತಾಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೀಡಿಯಾಚೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಯೀ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಟೀಚರಾಂ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಯ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ಚ್ ತಿಂ ದುರ್ಸಾಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ, ಹ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕಶಿಂ ಬದಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶಿ ಕುಮಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಚಲ್ಯೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಟಿವಿರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ತರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಪೊಲಿಸಾನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ ಸರ್. ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯೆತಾ.” ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಮೂ?” ಪಿಟಿಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ನಾಲಿಸಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಪುಣೀ ಕೆಲಾಗಾಯ್?” ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ ದುಬಾವ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.” ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ಸೊದ್ನಾ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತಾಣೆ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಸಕ್ಕಡ್ಯೀ ವಿಷಯ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ತರಿ ತೊ ವೀಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪುರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.

ಸರ್, ತ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಕಾಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೀಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ಂಚ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲ್ಲಿ. ತೊ ವೀಡಿಯೊ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಪಳಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಪಳೆತಾನಾ ಟೀಚರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ.

ತನ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆನಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪೇಪರಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಪೇಪರಾರ್  ‘ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಣಾಚಿಗೀ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ಲಿ. ಆನ್ಯೆಕಾ ಪೇಪರಾರ್ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕನ ಅಪಹರಣ?’ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಕೊಣೆ ತೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ. ತಶೆಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪ್ಲ್ಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಶಿಬಂದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಖಂಚಾಯೀ ಪತ್ರಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಪೇಪರ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಟಿವಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಜಾತಾಲಿ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ರಾಧಿಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ ವೀಡಿಯೊ ವಾಳ್ತಾಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಹೊ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತೀ ಹಿಚ್ ಖಬರ್. ‘ಛೆ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.’ ಸಬಾರಾಂನಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಜ್ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್. ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಮಿಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಸ್ತು ದೂಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಕರ್, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ (ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾ) ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಳಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ಲಿ ವೆಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್ ಬರೊ ವಾವುರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬೇಯ್ಲ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಅಜ್ಞಾತ್ ಉರ್ಲೊ. ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ..

ತೆಣೆ ರಾಧಿಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕೀ ಕೊಣೀ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ದಳಾಕ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಚಿ ತನ್ಕಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೈಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಣೆ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿಯ್ ಖಬರ್ ನಾ.

ಖಬ್ರೊ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.. ಹೆಣೆ ಶಾಮಿಲಾ ಟೀಚರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಘಾಲಿ. ಪುತಾಕೀ ಧಾಡ್ಲೊನಾ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಸಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಮುಕೆಲ್ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಶಾಮಿಲಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತೀಯ್ ಭಯ್ಣಿ ಸಂಗಿ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಸರ್ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕೊಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಸ್ಪಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಿಕಾ ಭಿತರ್ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಸ್ಪಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬೂರ್ಖಾ ಘಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಳವ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಶೆಂ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ.

ಬಸ್ ಎಸ್ಪಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ತಿ ಬಸ್ಲಿ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಳವ್ನ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಿಣೆ ಮುಖಾ ವಯ್ಲೆಂ ಧಾಂಪಾಣ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

ಸರ್, ಹಾಂವ್ ರಾಧಿಕಾಚಿ ಆವಯ್. ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ರಾಧಿಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ. ತೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಖಂಚಾಯೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ಪರಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಿಟ್ ಮೆಳಾಶಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿನಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಇತ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಘೊಟಾಳೊ ಜಾಲಾ. ತ್ಯೊ ವೀಡಿಯೋ ತಾಣಿಂಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಸರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾಶಿ ಪಳಯಾ ಎಕಾ ಧಮಾನ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಭ್ಯೆಂ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ

ಶಿಕ್ಷಕ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಯಿಂದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ. ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಾಲಕಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಂಧನ ಟಿವಿರ್ ಖಬರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಎಸ್ಪಿನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ವಕೀಲ್ ದೊಗೀ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸ್ಟೇಷನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಯ್ ಆಯ್ಲೆ. ರಾಧಿಕಾನ್ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಕೇಜ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಚೆರ್ ನವಿ ಕೇಜ್ ಘಾಲಿ..

ತರಿಪುಣ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಸರ್, ತುಮಿ ಟಿವಿರ್ಚ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಸಲಹಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಅಧ್ರ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಪುಣ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ವಿಷಯ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾಲಾಂ. ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಾನಾ. ತುಮಿ ಕೊಣೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಥೊಡೆ ಝೆಲೆ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆ..

ಘಾಟ್ ಸಂಪ್ಲ್ಲೊ. ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿವಣ್ಣಾನ್ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ. ಸಿಕೆರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಶಾಂತ್ಪಣಿ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.

*** - ***

[ಮಾಯ್, 2019]

 

ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ’ಆನಂದ್’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಣಿಯಾಂಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಸಯ್ತ್ ಹೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

भिरांकूळ घुंवडी [पयणारी-वीज साहितीक स्पर्ध्यांत हुमेदिचें इनाम लाभ‌ल्ली काणी]

ही घुंवडी एक संकेत करून जायत्या जिविता घुंवडेंक ह्या काणियेंत अपुर्भायेन पिंत्रायिल्लें दिसून येताना, काणी वाचून गेल्लेपरिंच आसक्त आनी उत्सुकता चडून वेता.

’आनंद’ लिखणेनांवाखाल बरंवचो रिचार्ड अलवारीस वृत्तेन शिक्षक. सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां हाणें आपणायल्यांत. ही काणी सयत असलीच अपुर्भायेची काणी. वाचून जाल्लीच अशें भग्ता; ही कांय जिणी वा फकत एक काणी.

सं

[मटवी कथा]: भिरांकूळ घुंवडी [रिचार्ड अलवारीस]

एकाचफरा ड्रैवरान ब्रेक घाली. पाटल्या सिटीर सवकास निदेक निस्रोन वेच्या सिकेर मेसत्रिची तकली सिटीक अपटाली.

कितें जालें शिवण्ण ताणे ड्रैवरालागीं विचारलें.

सरोप आड आयलो धन्या.. म्हाका कितेंय करुंक जालेंना. तुमकां कांय लागलें?” ड्रैवरान विचारलें.

हो! सरोप.. गेलोगी आसा?”

गेलो धन्या.. तुमकां कांय..”

म्हाका कांय जावंक ना. कसेंय ब्रेक घाल्याय. हेणे कांय चायेचें होटेल कांय आसा जाल्यार पळव्यां म्हणात सिकेर मेसत्री देंवलो. ल्हान एक गुडाची अंगड. ‘इल्ली चा, काफी, तिंडी सिगुत्तदे बोर्ड वाचून मेसत्रीक खुशी जाली.

चा पियेंवची म्हळ्यार ताका खंय नातल्ली उरबा. दोगी जण चा पियेले.

पयण मुंदरून गेलें.

पृथवेर काळोक मांडोन येतालो. पावसाचीं मोडांयी दाटोन येतालीं. वेळार भायर सरोन वेळार पावाजाय म्हण चिंतल्यारी घरा थावन भायर सर्ताना वेळ जाल्लोच. वाटेर कार थोडो वेळ बंध पडलें. मेकानिकान येवन सार्कें कर्ताना वेळ दनपार जाल्लो. सिकेर मेसत्री बेंगळूर थावन मोंती फेसता खातीर गांवाक भायर सर्न आयिल्लो. सिकेर मेसत्रिच्या घराचो दिवो ताची मोगाची पतीण शामिला क्यान्सर पिडेन चार वर्सांदी अंतरल्ली. तो निवृत्त जाल्ल्यान तवळ तवळ बेंगळूर वचोन आपल्या पुता सांगाता रावतालो. मोंती फेसता वेळार तो गांवांतच आसतालो. ताच्या मालघड्यां थावन देंवोन आयिल्ली रिवाज तो आजून पाळन आयिल्लो. ताचे भाव, भयणी आनी तांचें कुटम फेसताक सांगाता मेळतालें. बेंगळूर थावन पूत आनी ताचें कुटम येतालें. मोंती फेसत तांकां वतऱ्या दादोसकायेचें जावनासल्लें. ह्या वर्वीं तांचे मदलो बांध घट उरल्लो.

ज्योरान वारें वाळोंक सुरू जालें. सवकास पावस येवंक सुरू जालो.. ड्रैवरान परत ब्रेक घाली.

आतां कोण मुकार आयलो सायबा सिकेर मेसत्रीन विचारलें.

धन्या मुकार वचोंक जायना. बहुषा कितें पुणी अनाहूत घडलां आसतलें. हांव कितें म्हण पळवन येतां.” तो सत्री घेवन चल्लो.

इल्ल्या वेळान पाटीं आयलो. खबर बरी नातल्ली. मुकल्या घुंवडेर व्हड रूक पर्तोन पडल्लो. सद्द्याक वाट उग्ती जांवच्यार नातल्ली. थोड्याच वेळा आदीं जाल्ल्यान अधिकारिंक खबर मेळोन ताणी थंय येवन रूक खातर्न देगेक सागसिता पऱ्यांत कोणाकी मुकार वचोंक नातल्लें. दोनी कुशिल्यान वाहनांची लायन रावल्ली.

तितल्यार पाटल्यान कोण होर्न मार्न्ंच आसल्लो. सिकेर मेसत्रीक विरार जालें. “ताका तिक्के सांग सायबा वचोन मेसत्रीन ड्रैवाराक धाडलो.

होर्नाचो आवाज रावलो.

आज कितेंगी वेळ घडी बरी ना. पुतान सांगल्ले बरी फाल्यांच भायर सरोन येव्येतें आसल्लें. नवेन चुकचें नाका म्हण वेळ जाल्यारी आयल्यांव. आतां ही रात मार्गार्च सारिजाय कोण्णा मेसत्रीक खंत सुरू जाली.

ह्या घाट्येर घुंवड्यांचेर कितेंय जाल्यार मागीर सांगचें नाका. थोड्या जाग्यांनी कितेंच आसाना. ना पियेवंक, खावंक जेवंक कुडिची गर्ज तिर्सुंक पऱ्यांत. दादल्यांक कांय खंत ना म्हण्या पूण स्त्रीयांची भिर्मतच.

मेसत्रीन दीषट भायर घाली. वारें आनी पावस उणो जावंक नातल्लो. ना तर भायर पुणी वचोन राव्येतें..

मेसत्रीक सवकास दोळे जेमेवंक लागले.. ताच्या मती पडद्यार ताच्या जिविताच्यो घुंवड्यो पाशार जावन गेल्यो...

सर, तुमकां प्रिन्सिपल आपयता अटेंडर येवन सांगोन गेलो. सिकेर मेसत्री उटलो आनी प्रिन्सिपलाच्या केबिनाक गेलो.

मिसटर सिकवेरा, बस प्रिन्सिपलान ताका बसोंक सांगलें.

सर, कित्याक आपयलें तुमी?”

मिसटर सिकवेरा, विषय इल्लो गंबीर आसा.” प्रिन्सिपलान सांग्ताना सिकेर मेसत्री इल्लो गडबडलो. तो ह्या इसकोलाक येवन दोन वर्सां जाल्लीं. सर्वांक तो सिकेर मेसत्री म्हण्ंच मोगाचो जाल्लो. भूगऱ्यांक ताचे पाठ बरे जाताले. केदनाय कोणाकी ताणे जोरान उलयिल्लें मारल्लें ना. स्टाफ रूमांती सर्वां लागीं बऱ्यान भर्सातालो. तमाशे उलवन सर्वांक खूश कर्तालो. कोणायच्या गर्जांक पावतालो. एका उत्रान सांगचें जाल्यार सिकेर मेसत्री सर्वांकी मोगाचो मेसत्री जावनासल्लो.

तर आज कितें प्रिन्सिपल गंबीर विषय सांग्तागाय म्हण ताकाच पळेलागलो.

मी. सिकवेरा, पाटल्या दोन वर्सां थावन हांव तुका वळकतां. तुजे वयर कोणाय थावन खंचैं दूर आयिल्लें हांव नेणां. पूण मनीस असकत, खंच्या वेळार कितें जाता म्हण सांगोंक जायना. तशें कांय तुजे थंय जालां जावंक पुरो. देकून हांव विषय व्हड करुंक वचाना. म्हाका तुजे वयर एक दूर आयलां. तें सत फट म्हण जाणा जावंक जाय देकून तुका आपवंक धाडलें.” प्रिन्सिपल एक घडी वगो रावलो. ताकायी ह्या मेसत्रिचेर अभिमान आसल्लो. ताचीं कसलिंय कामा आसल्यार सिकेर मेसत्री घड्येन कर्तालो. पूण ताचे लागीं दूर आयिल्ल्यान ताणे तें इत्यर्थ करिजायच आसल्लें.

 

सिकेर मेसत्री प्रिन्सिपलाकच पळेलागलो. कसलें दूर आयलांगाय? एक घडी ताची मत फ्ल्याश ब्याक धांवली. हूं हूं कांय झळकालेंना.

काल दनपरां जेवताना स्टाफ्रूमांत तुवें उलयिल्लीं उत्रां एका टीचरीक समा दिसोंक्नांत. तिका बेजार जालां म्हण तिणे म्हाका सांगलां

सिकेर मेसत्रिचे दोळे व्हड जाले.

सर, आमी जेवताना एकामेका तमाशे उलयतांव. आमकां रिल्याक्स करुंक मेळचो वेळ तो मात्र इल्लोसो. पूण टीचरीक बेजाराय दिंवचे तसलें कितेंय हांव उलवंक ना.” सिकेर मेसत्री सत उलयलो. “तुमी जाय जाल्यार हेरां लागीं विचारा

हेरां लागीं विचार्ची गर्ज म्हण म्हाका दिसाना. हांव तुका बरो वळकातां. तुजे तमाशे त्या टीचरीक कांय बरे लागलेनांत आसतले. देकून ह्या फुडां उलयताना इल्ली चत्राय सांबाळ. सकडां एकाच रितीन घेनांत मी. सिकवेरा. देकून तुका फुडें तोंद्रे जावंक नजो म्हळ्ळ्या उद्धेशान हें हांवें सांगचें. इल्लिशी चत्राय सांबाळ. तुवें वच्येत

सिकेर मेसत्रीक ती टीचर कोण म्हण विचाऱ्यां म्हण भगलें तरी वगोच रावोन क्याबिना थावन भायर आयलो. टीचरीक दुकचे तसलें उतर आपूण कितें उलयिल्लों जाव्येतगाय तो चिंतुंक पडलो. दनपरां जेवताना मात्र तांकां इल्लो सुशेग मेळतालो. ह्या वेळा थोडे पावटीं एकामेकाचे पाय वोडची सवय तांकां आसल्ली. पूण कोणै त्या विषीं आज पऱ्यांत कांय आक्षेप उचारल्लो ना मतिंत शीण दवरुल्लो ना. सकडां एकामेका मोगान आसल्लीं. थोडे पावटीं इल्लें चडुणे जातालें. पूण मागीर मोडां नितळतालीं. तर प्रिन्सिपला लागीं दूर वेचें तसलें कितें घडलेंगाय? कोणे दूर दिलें जाव्येत? सिकेर मेसत्री एकेकाच टीचरीक मती पठलार हाडिलागलो.. कोणी दिसलनांत..

शीला म्याडम?

हां वय खंडीत तीच. गेलेत्या मैन्यांत आन्येका इसकोला थावन एक्सेस जावन ती हांगा आयिल्ली. आपूण सीनियर म्हळ्ळो अहं तिचे थंय दिसतालो. मंतनाच्या कुटमांतली. हांगा हेरां संगीं चड भर्सानातल्ली. जेवतानांय तिचे इतल्याकच आसताली. हेरां घरा थावन हाडल्लें कांय बरें रांदाप आसल्यार वांटून घेतालीं तरी शीला म्याडम कोणायचें घेनातल्ली दीनातल्ली..

दयाकर्न म्हाका भोगशिया दनपरां जेवताना सिकेर मेसत्री उलयलो. सक्कड ताकाच पळेलागले. केदाळाय हासोन खेळोन मसकीऱ्यो कर्न उलंवचो हो आज कितें गंबीर आसा सकडां चिंतिलागलीं. शीला म्याडम मात्र तकली पंदा घालन जेवताली.

कितें उलयताय सायबा तूं? हेय तुजे तमाशे पुणी नयमू?” रमेश मेसत्री उलयलो

ना आज हांव तमाशे उलयना. आनी मुकारी उलयना. म्हज्या तमाश्यां वर्वीं कोणायकी दुकलां जाल्यार म्हाका भोगशिया इतलें उलयीत आपली भुती उग्ती कर्न जेवंक सुरू केलें. सर्वां एकामेका पळेलागलीं. शील म्याडम उटोन हात दुवंक घेली..

सिकेर मेसत्रिच्या जिवितांतली ही पयली दाकटी घुंवडी.

छटाल्ल.. एकाच्छाणे व्हड जयत झगलाणे मारलें आनी पाटापट घडघडो.. सिकेर मेसत्रीक जाग जाली. वरां पळेलीं आट जाल्यांत. भायर पावस बारीक येवन आसा. पोटाक भुक्यी लागल्या.

ड्रैवर मोबायलार पिकचर पळंवच्यार मग्न जाल्लो. “भायर कांय चा पुणी मेळतागी पळे मेसत्रीन सांगल्लें आयकोन ड्रैवर भायर गेलो. पंद्रा मिनुटां उपरांत चा आनी बन्स हाडन आयलो. येताना वाटेची खबर काडन आयिल्लो. “रूक कात्रुंक सुरू केला आनी दोन घंटे पुणी जाय पडतीत धन्या ताणे खबर दिली.

आनी कितें कर्चें? दोन न्हय तीन जाल्यारी आमी हांगाच सुकाजे. वट्टारे भायर सर्न आयिल्ली वेळ घडी बरी ना. पूत कितली खंत कर्ता कोण्णा. जाय म्हळ्यार हांगा नेटवर्क्यी मेळाना सिकेर मेसत्री खंत उलयतानांच ड्रैवाराचें मोबायल आवाजलें

धन्या तुमच्या पुताचें फोन. कितेंगी नशीब बरें आसा. म्हज्या फोनाक नेटवर्क लागलें पळे.” ड्रैवरान फोन धन्याक दिलें. पुताक सगळी गजाल तिळशिली. खबर आयकोन ताकायी खंत जाली. पूण कोणी कितैं कचऱ्या स्थितेर नातल्लीं. प्रकृतेच्या नियमाक आड वचोंक कोणाक साध्य?

चा पियेवन कारा थावन सिकेर मेसत्री भायर आयलो. लांबायेक वाहना उबीं आसल्लीं. बस्सांनी लोक निदल्लो. थोडो पावस सुटल्ल्यान भायर येवन रावल्लो. हींव्यीं आसल्लें. हेणे तेणे मोबयलार पदां आयकातालीं. कोण थोडे नशिबाक पुर्पुताले.

सिकेर मेसत्री वोरेविंगड सुवात पळवन कुडिची गर्ज तिर्सून आयलो आनी कारा भितर गुसलो.

हो काळोक आनी ह्यो घुंवड्यो बारी मारेकार सिकेर मेसत्री मतिंतच कळवळ्ळो.

शीला म्याडम आयल्या उपरांत स्टाफ रूमाचें वातावरण सवकास बदलोंक लागल्लें. हासोन उलवन जेंवचें कूड आतां मौन जाल्लें. गर्जेचे विषय मात्र अदल बदल जाताले. त्या मधें पांच वर्सांनी सिकेर मेसत्रीक आन्येका इसकोलाक वर्ग जालो.

नव्या इसकोलांत सिकेर मेसत्री परत सुडसुडीत जालो. ताचो पयलेंचो स्पिरीत जिवाळ जालो. वेगिंच तो थंय भूगऱ्यांचो मोगाळ मेसत्री जालो. आतां इल्लो अनबोग आसल्ल्यान भूगऱ्यांक बरी दिशा दाकवंक तो सक्तालो. थोडीं बऱ्या मनान घेतालीं तर थोडीं डोंटक्यार कर्तालीं.

म्हज्या पुताक बूद सांगोंक तूं कोण?” एक दीस दनपरां जेवणाच्या वेळार येवन एका बापायचें शीदा सवाल सिकेर मेसत्रीक. ह्या इसकोलाक तो येवन दोन महिने जाल्ले मात्र.

सिकेर मेसत्री कालुबुलो जालो. “कितें जालें मानेसता? तूं कोण?” ताणे हाळवायेन विचारलें.

तितल्यार बापायक पळेल्लो भुर्गो थंय आयलो.

म्हजो पूत हांगा शिकोंक येंवचो. ताका कोणेय बूद सांगची गर्ज ना कळ्ळेमू तुका? तुजें काम शिकंवचें. तितलेंच कर. म्हज्या पुताक भेषटें टेनशन दीनका तो उलयीत गेलो.

सिकेर मेसत्री कितेंच उलयलोना. असलेय बापय आसात तें पळवन तो शिरीं चुकलो.

सर, ह्या गावांत थोडे विचित्र मनीस आसात. देकून आमी आमचें काम कर्तांव आनी वगेच रावतांव ती व्यक्ती गेल्या उपरांत पिइटी मेसत्रीन समजयलें.

ह्या इसकोलांत आनी कसल्यो घुंवड्यो येवंक आसातगी देवा सिकेर मेसत्री मती भितर्च उदघारलो.

दीस पाशार जाले

सिकेर मेसत्रिच्यो नव्यो नव्यो आलोचनो त्या इसकोलाक बरें नांव हाडुंक सकल्यो. भूगऱ्यांचो संकोयी चडोन आयलो.

ह्या मदें आन्येक गजाल घडली. त्या एका दिसा सिकेर मेसत्री स्टाफ रूमांत एकलोच आसल्लो पळवन धावे क्लासिचें शर्मिळा भितर आयलें.

सर, म्हाका तुमचेलागीं इल्लें उलवंक आसल्लें शीदा उलवंक सुरू केलें शर्मिळान.

आतां खंची क्लास तुमकां?” विचारलें मेसत्रीन.

आमकां आतां गेम्स पीरियड. हांव मेसत्रिलागीं विचार्न आयल्यां तें म्हणालें.

बरें, कितें विषय?”

शर्मिळा मेसत्रिकच पळवन रावलें.

पयलें विषय कितें म्हण सांग बाये.” मेसत्रीन सांग्ताना तें जागें जालें.

सर, विषय शीदा सांग्तां. तुमकां पळवंक म्हाका मसतू खुशी जाता. सर, म्हाका भोगशिया..… हांव.. हांव तुमचो मोग कर्तां सर शर्मिळान दोळे दांपले.

शर्मिळा, दोळे उग्ते कर. आनी हांगा पळे मेसत्रिचो मोवाळ ताळो आयकोन शर्मिळान दोळे उग्ते केले. मेसत्री हातांत एक फोटो घेवन आसल्लो. “अळे, ही म्हजी मुकली होकाल. आनी दोन मैन्यांनी आमचें काजर आसा. तुकायी आपयतां तुजो मोगाचो रोग पुरा देगेन दवर आनी शिकपाक गमन दी. आतां वच आनी खेळ मेसत्रीन ताका समजवन धाडलें. शर्मिळा बावल्लें तोंड घेवन भायर वेताना मेसत्री मती भितर्च हासलो..

दोन मैन्या उपरांत ताचें काजर जालें. होकाल शमीला अन्येका इसकोलांत टीचर जावनासल्ली. मेसत्रिचें कुटमा जिवीत सोभीत आसल्लें. वर्सा उपरांत चेर्को जल्मालो.. ह्या वेळा कितें जालें कळीत ना पूण फुडें भुर्गीं जांवची सकत तिणे होगडावन घेतली..

घरांत तेगां पुणी भुर्गीं आसाजाय म्हण आशा केल्ल्या सिकेर मेसत्रीक बेजार जालें. पूण ताका ताच्या स्त्रीयेची भलायकी मुख्य जावनासली. देवान एक तरी बाळ दिलां ने म्हण आपणाकच समाधान करिलागलो.

ढ्रैवरान कार चालू कर्ताना मेसत्री परत ह्या संसाराक आयलो.

कितें वाट समा जालिगी शीव?” ताणे विचारलें.

व्हय धन्या, पूण सवकास वचाजाय पडतलें. दोनी कुशिनी वाहनांची लांब लायन आसा.”

आसों, देवाक अर्गां. एक पावटीं ही एक घाटी देंवल्यार पुरो. मागीर आमचोच गांव.”

पयण मुंदरून गेलें.. पूण सवकास. पोलीस दोनी कुशिंनी इल्लीं इल्लीं वाहना वचोंक दिताले.

थोड्या वेळान सर्व सार्कें जालें ड्रैवरान काराचो वेग चडयलो.

आंवसर नाका. घाट संपोंक्ना तशें घुंवड्यो आनिकी आसात म्हण कळीत आसाने तुका. मुकल्यो दोन घुंवड्यो तिक्के कषटांच्यो. देकून चत्राय  सांबाळ मेसत्रीन ड्रैवराक चत्राय सांगली. आदले पावटीं येताना त्याच एका घुंवडेर भिरांकूळ अवघाडांतलें देवान तांकां राकल्लें जशें ताच्या जिवितांतल्या भिरांकूळ घुंवडे थावन राकोन वेल्ले बरी.

त्या एका दिसा..

सांजेचीं सुमार सात वरां. मेसत्रिचें फोन आवाजलें.

सर तुमी खंय आसात?” तेवशिल्यान मुकेल मेसत्रिचो आकांताचो ताळो.

सिकेर मेसत्री घडबडलो. “ हांव कोड्याळ सिटी सेंटरांत आसां. कितें जालें सर?”

तर तुका कांय खबर ना. आसों. तूं थंयच राव. हांव म्हज्या पुता राजीवाक धाडतां. तूं ताचे सांगाता तो खंय आपवन वर्ता थंय वच. तितलेंच. चडतीक उलवंक वेळ ना. सर्व गजाल तुका पूत सांग्तलो तुमी तुमचें मोबायल तक्षणा स्वीच आफ करा फोन कट जालें.

मुकेल मेसत्रिच्या पुताच्या कारार बसोन सिकेर मेसत्री गेलो. खंय कितें म्हण कळीत ना.

गजाल कितें सांग्रे बाबा मेसत्रीन परातलें. “तूं म्हाका खंय आपवन वर्ताय?”

सर तुमी थोडो वेळ वगेच रावा. सर्व गजाल हांव मागीर सांग्तां.” मेसत्रीक व्हड मिसतेर्च जाल्लो.

कार अर्धो घंटो बर धांवतच एका घरा मुकार थांबलें.

त्या घराचें दार उग्तें जालें. मेसत्री आनी राजीव भितर गेले.

आपूण कांय स्वपणेतांगी? हाणी म्हाका हांगा कित्याक हाडला?’ कितेंच समजानासतां सिकेर मेसत्री सोफार गळ्ळो.

टिवी चालू आसल्ली. तांतूं एक खबर स्ट्रोल जावन्ंच आसल्ली. खबर वाचून मेसत्रीक झिंट मारली.

शिक्षकरिंद विद्यार्थिनिगे लैंगीक किरुकूळ. ...शालेय शिक्षक डेवीड सिकवेरा मेले दूरू दाखलिसीद विद्यार्थिनी हें वाक्य येवन्ंच आसल्लें.

व्हय भिरांकूळ घुंवडी..

पूण कित्याक आपणे कोणाकच शोषण केल्लें ना. तर ही कसली शिरी गुंडी? तो कळवळ्ळो.

सर, हीं त्या राधिकाचीं कामा. ताका तुमी बूद सांगल्ली देकून तुमचेर ताणे हो बदलाम घाला. ताचे सांगाता ताचो बोय फ्रेंड