ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ [- ಮೊನಿಕ ಶಾಂತಿಪುರ/ಡಬ್ಲಿನ್]

ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ದೇಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಫಾಂಕಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಲೆಂತ್ ಮಾಹೀರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂ-ಮುಳಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ತಿಚ್ಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಸದಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ. ಭೋವ್ ಸಾದೆ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

- ಸಂ

ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ [- ಮೊನಿಕ ಶಾಂತಿಪುರ/ಡಬ್ಲಿನ್]

ವರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಮಾರ್ತಾನಾ ಲಲಿತಾ ಯೇವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸುನ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ” ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ನೆಂಟೆ ಕವಿತಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ
“ಮಾಂಯ್, ಆಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಂಯ್ಗಿ? ಪ್ರೇಮಕ್ಕಗೆರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂಗಿ ಮಾಂಯ್?” ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಕುಸುಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲಲಿತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ಅಮ್ಕಾಂಯ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಯೆತೆಲೆ ಪುತಾ” ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲಿ ಅಯ್ಚಿ ಕೂಲ್ ಸುಟಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಲಲಿತಾ.

“ತುಮಿಂ ಬಸಾ ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ” ಲಲಿತಾ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಪೆಜೆಕ್ ಅನಿಂ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ ಲಲಿತಾ.

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಜೊ ದೆಖಾನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಚೆಪುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಳ್ಸಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಜೊ ಮುಖಾರ್ ಸಾರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ ಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಜಿಣಿಂ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಲಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಮಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಮಜ್ಯಾ ಬಪ್ಪುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಅಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲೆ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಸುಧಾಕರನ್ ಅಪ್ಲಿ ಸವಯ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಅಮಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಅಮ್ಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಂ ಅಮಿಂ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸುಧಾಕರನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕುಸುಮಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಸುಧಾಕರನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ವೆಂಗ್ಲಿ. ಅನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮತಾಚ್ಚ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪುರ್ತೊ ಭಿಗಡ್ಲೊ. ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಕರ್ಕರ್ ಚಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಿಂ. ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ.”

“ಮಾಂಯ್, ಪೇಜ್ ವೊತ್ಲಿ” ಕುಸುಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗವ್ಣೆಕ್ ಲಲಿತಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಸ್ತಾವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೇಜ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್ನ್ ನಿಸ್ತೆಂ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ ಲಲಿತಾನ್.

“ಮಾಂಯ್, ಅಮಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಯಾಂ ನಾಂ ತರ್ ಬಾಬ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದ್ ಲ್ಲೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ”. ಕುಸುಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತೂನ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಲಲಿತಾನ್ ಹುನೊನಿ ಪೇಜ್ ಅನಿಂ ನಿಸ್ತೆಂ ತೀನ್ ಬಶಿಯಾಂನಿಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಅನಿಂ ಕುಸುಮಾ ಭುಕೆನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಗಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಲಲಿತಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್ತಾನಾ ಸುಧಾಕರಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

“ದಾರ್ ಕಾಡ್ ಗೊ ಭಾಣ್ಶಿರ್ರ್ಯಾ” ಸುಧಾಕರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಿಂ. ಲಲಿತಾ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ ಮಾಂಯ್ ದಾರ್ ಕಾಡಿನಾಕ” ಕುಸುಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

“ಹ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ದಾರಾಕ್ ಸುಧಾಕರಾಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಖೊಟ್ ಪುರೊ ಪುತಾ, ದೆಕುನ್ ದಾರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಬರೆಂ” ಲಲಿತಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ದಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ.

“ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್‌ಗೊ ಗಾಡ್ವಾ ತುಕಾ ದಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್?” ಲಲಿತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ದರ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಸುಧಾಕರನ್.

ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಶಿಯಾಂನಿ ಪೇಜ್ ಅನಿಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಪಿಂತೆಗ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾವ್ನ್ – ಜೇವ್ನ್ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ತಾತ್?” ಸುಧಾಕರನ್ ತೀನೀ ಬಶಿಯೊ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಿಲ್ಲಿಲ್ಯೊ ಅನಿಂ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಕೊನ್ ಪರ್ತಾಲೊ. ತೊ ಅನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಟ್ಚೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ಲಲಿತಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಅನಿಂ ಕುಸುಮಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಲಿಪ್ಲಿಂ.

“ದೆವಾನ್ ಕಶ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾಂಯ್?” ರಡ್ಕುರ್ರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಶಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ ಕುಸುಮಾ.

“ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಪುತಾ” ಲಲಿತಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಉರುಲ್ಲೊ ನೀಸ್ ತೀನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿಂ ವೊತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಶ್ಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಶ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ತೆಂ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಖಠೊರ್ ನಿರ್ದಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ ಪುತಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಖಾನ್ ವಾಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನುಂಚ್ಚ್ ಉರ್ಲಿಂ. ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಜ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂ, ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೂಖ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂ. ಸಾದ್ಯ್ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆಯಾ ಅನಿಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಯಾ”

ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಲಲಿತಾ.

ಲಲಿತಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋದ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಗ್ಲಾಸಾನಿಂ ವೊತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಸಾಕ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಲಲಿತಾನ್. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹುಸ್ಕಾರ್ ದಾಂಬುನ್ ದರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ.

“ದರಾ ಪುತಾ, ಇಲ್ಲೊಸೊ ನೀಸ್ ಉರ್ಲಾ ತೊಚ್ಚ್ ಪಿಯೆಯಾ” ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಲಲಿತಾನ್ ದೋನ್ ಲೊಟೆ ಕವಿತಾ ಅನಿಂ ಕುಸುಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆ. ತಾಣಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಲೊಟೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ಅನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಿಂ ದರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಿಂ. ಲಲಿತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಖಾಂ ಬರೊನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾತಿಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಖ್ರೆಚೊ ಲೊಟೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ ಲಲಿತಾನ್.

“ಊಠ್ ಗೊ, ಸುರ್ಯೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೊ ಅನಿಕೀ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂಯ್. ಕಿತೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?” ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಪಿರ್ವಾತಾಚ್ಚ್ ಉಠೊನ್ ಲಲಿತಾಕ್ ದೊಂಕುಳ್ಳೆಂ ಸುಧಾಕರನ್. ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ರಿತ್ಯಾ ದರ್ಣಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ತ್ಯೊ ತೀನ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಲಿತಾ ತುವೆಂ ಆಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್? ತುಮ್ಚ್ಯವಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್? ವಚನಾಕಾ ಲಲಿತಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆ. ಅನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ. ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಚನಾಕಾತ್” ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಹರ್ದೆಂ ಬಡಯ್ತಾಲೊ ಸುಧಾಕರ್. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊ.

*****

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2016]

ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಿಕೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಟ್ ದಿತಾ. ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಲೇಖಿಕಾ ಅಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರಾಚ್ಯಾ ಮನಪಠಲಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಲೇಖಕಿಚೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜೀವನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಲಾಭಾನಾತ್ಲೆಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಝಳ್ಕತಾನಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ಪುನರ್‍ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲೇಖಕಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ನಿರಾಸ್‌ವಾದಿ ಘುಂವ್ಡಿ ದೀವ್ನ್ ಕಾಣಿ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾ. ಲೇಖಿಕಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.
- ಮಾ|ಬಾ|ಜುಜೆ ವಾಸ್, ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್)

 

ಮೊನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ್: ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾಕ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯೆ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕಥಾ ಮುಖ್‌ಪಾನ್

ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ದಾರ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]